Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 60/2008 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2008, částka 24, ze dne 19. 8. 2008

60

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 23. března 2007 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání v oblasti vysokého školství.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dohodu ratifikoval.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 9 odst. 1 dne 7. července 2008.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

Dohoda
mezi
vládou České republiky
a
vládou Spolkové republiky Německo
o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání v oblasti vysokého školství Vláda České republiky a vláda Spolkové republiky Německo
(dále jen „smluvní strany“)

v duchu přátelských vztahů mezi státy smluvních stran,

s úmyslem podporovat výměnu a spolupráci v oblasti vědy a vysokého školství,

přejíce si usnadnit studentům státu každé ze smluvních stran přijetí ke studiu nebo pokračování ve studiu ve státě druhé smluvní strany,

vědomy si společných prvků, existujících ve státech smluvních stran v oblasti vysokého školství a vysokoškolského vzdělávání,

a odvolávajíce se na čl. 6 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o kulturní spolupráci z 30. září 1999

se dohodly takto:

Článek 1
Rozsah působnosti a vymezení pojmů

(1) Tato Dohoda platí pro přístup k vysokoškolskému studiu, pokračování ve studiu a další studium, přístup k doktorskému studiu a dalším akademickým kvalifikacím pro výuku na vysokých školách, jakož i k dosažení akademických a vědeckých hodností a kvalifikací.

V České republice se vztahuje na akreditované bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy. Ve Spolkové republice Německo se nevztahuje na základní studijní programy s dobou řádného studia kratší než tři roky.

(2) Ustanovení této Dohody se vztahují na akademické kvalifikace a s tím spojené doklady o vzdělání, které byly získány v České republice nebo ve Spolkové republice Německo.

(3) Vysokou školou ve smyslu této Dohody je

a)   v České republice každé vzdělávací zařízení, které je považováno podle právních předpisů za veřejnou vysokou školu nebo státní vysokou školu nebo které je na základě státního souhlasu oprávněno působit jako soukromá vysoká škola;
b)   ve Spolkové republice Německo každé státní vzdělávací zařízení, které je podle právních předpisů spolkových zemí vysokou školou, a každé nestátní vzdělávací zařízení, které bylo příslušným ministerstvem státně uznáno jako vysoká škola.

(4) Obě smluvní strany vedou seznamy vysokých škol podle odstavce 3. V České republice je seznam zveřejňován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na jeho webové stránce „msmt.cz“. Ve Spolkové republice Německo je seznam veden Konferencí rektorů vysokých škol (HRK) a zveřejněn na její webové stránce „Hochschulkompass“.

(5) Nedotčeny touto Dohodou zůstávají ve státech obou smluvních stran všechny právní předpisy upravující výkon povolání.

Článek 2
Přístup ke studiu na vysokých školách

(1) „Vysvědčení o maturitní zkoušce“, vydaná gymnázii v České republice a německé „Vysvědčení o všeobecné zralosti pro studium na vysoké škole“ („Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife“) se uznávají jako doklad opravňující k přístupu ke studiu na vysoké škole ve státě druhé smluvní strany.

(2) Jiná vysvědčení, která umožňují ve státě jedné ze smluvních stran přístup ke studiu na vysoké škole, mohou být ve státě druhé smluvní strany v souladu s jeho právními předpisy uznána jako doklad umožňující přístup ke studiu na vysoké škole.

Článek 3
Započtení studia a zkoušek a uznávání řádně ukončeného studia

(1) Příslušné výsledky částí studia a zkoušek budou započteny nebo uznány na základě žádosti v souladu se studijními, popř. zkušebními řády.

(2) Řádně ukončené studium bude za účelem dalšího studia uznáno na základě žádosti podle úrovní vzdělání uvedených v článku 7.

(3) Započtení nebo uznání může být spojeno s uložením podmínek, jestliže je to pro zamýšlené studium nebo podle příslušných předpisů dané vysoké školy nezbytné.

(4) Přístup ke státním zkouškám ve Spolkové republice Německo a s tím související započítávání a uznávání se řídí příslušnými vnitrostátními právními předpisy.

Článek 4
Přístup k doktorskému studiu

(1) Držitelé akademického titulu „magistr“ (ve zkratce „Mgr.“), „magistr umění“ (ve zkratce „MgA.“), „inženýr“ (ve zkratce „Ing.“), „inženýr architekt“ (ve zkratce „Ing. arch.“), jakož i držitelé akademického titulu „doktor medicíny“ (ve zkratce „MUDr.“), „doktor zubního lékařství“ (ve zkratce „MDDr.“) nebo „doktor veterinární medicíny“ (ve zkratce „MVDr.“), získaných po ukončení studia v České republice, mohou být přijati ke studiu za účelem získání doktorského titulu na vysokých školách ve Spolkové republice Německo v souladu s ustanoveními příslušného německého řádu pro doktorské studium.

(2) Studium za účelem získání německého doktorského titulu je umožněno rovněž držitelům akademických titulů „doktor přírodních věd“ (ve zkratce „RNDr.“), „doktor filozofie“ (ve zkratce „PhDr.“), „doktor farmacie“ (ve zkratce „PharmDr.“), „doktor práv“ (ve zkratce „JUDr.“), „doktor pedagogiky“ (ve zkratce „PaedDr.“), „doktor teologie“ (ve zkratce „ThDr.“) a „licenciát teologie“ (ve zkratce „ThLic“). O uznání nebo rozšíření „rigorózní práce“, obhájené v České republice, pro účely doktorského studia ve Spolkové republice Německo rozhodují vysoké školy ve Spolkové republice Německo podle ustanovení příslušného německého řádu pro doktorské studium.

(3) Držitelé diplomu, licenciátu nebo titulu „magistr umění“, získaného ve Spolkové republice Německo na univerzitách nebo jim na roveň postavených vysokých školách, absolventi německých státních zkoušek, jakož i držitelé stupně Master-/Magistergrad mohou být v České republice v souladu s podmínkami stanovenými příslušnou českou vysokou školou přijati ke studiu v doktorském studijním programu, jehož absolventům se uděluje akademický titul „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“) nebo „doktor teologie“ (ve zkratce „Th.D.“).

Článek 5
Spolupráce mezi vysokými školami

Tato Dohoda nevylučuje, aby nad její rámec byly mezi vysokými školami států obou smluvních stran uzavírány úmluvy, které podpoří mobilitu studentů, akademických a vědeckých pracovníků a spolupráci mezi vysokými školami.

Článek 6
Užívání akademických titulů a vědeckých hodností

(1) Držitelé akademických titulů udělených v České republice, které jsou uvedeny níže v tomto odstavci v tabulce, jsou oprávněni užívat je ve Spolkové republice Německo v té podobě, v jaké byly uděleny v České republice. Německý překlad znění jejich označení, uvedený rovněž níže v tabulce, může být (a to v závorkách) užíván pouze ve spojení s originální podobou. Držitelé akademických titulů „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“) a „doktor teologie“ (ve zkratce „Th.D.“) nebo vědecké hodnosti „kandidát věd“ (ve zkratce „CSc.“) mohou místo této zkratky uvádět zkratku „Dr.“. Totéž platí pro nejvyšší vědeckou hodnost „doktor věd“ (ve zkratce „DrSc.“) udělenou v České republice.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

*)  Při užívání titulu inženýr je třeba brát zřetel na profesně právní úpravy ve Spolkové republice Německo (zákony spolkových zemí o inženýrských titulech).
**)  Tento titul byl udělován v České republice do roku 1990.
***)  Řízení o udělení této vědecké hodnosti bylo v České republice ukončeno dnem 31. 12. 2001.
****)  Tato vědecká hodnost byla udělována v České republice do roku 2001.

(2) Držitelé akademických hodností přiznaných ve Spolkové republice Německo, které jsou uvedeny níže v tomto odstavci, jsou oprávněni tyto akademické hodnosti v České republice užívat v takové podobě, v jaké jim byla přiznána ve Spolkové republice Německo.

Diplom z odborné vysoké školy s uvedením odborného zaměření
Bachelor-/Bakkalaureusgrad, případně s uvedením odborného zaměření
Diplom univerzity a jí na roveň postavené vysoké školy s uvedením odborného zaměření
Magister Artium
Lizenziat s uvedením odborného zaměření
Master-/Magistergrad, případně s uvedením odborného zaměření
Doktor s uvedením odborného zaměření
Doctor habilitatus, případně s uvedením odborného zaměření

Článek 7
Uznávání řádně ukončeného studia

(1) Při uznávání nebo započítávání řádně ukončeného českého nebo německého studia podle článku 3 této Dohody se vychází z následujících přiřazení.

(2) Úspěšně ukončené habilitační řízení v České republice a ukončené habilitační řízení propůjčením venia legendi ve Spolkové republice Německo jsou uznány jako vzájemně rovnocenné kvalifikace pro samostatnou činnost ve výzkumu a výuce a pro účast v doktorském a habilitačním řízení jako zkoušející a oponent.

Článek 8
Stálá komise expertů

(1) Pro projednání všech otázek, které vyplynou z uplatňování této Dohody, včetně otázky možného jejího rozšíření, se zřizuje Stálá komise expertů (dále jen „Komise“). Úlohou Komise je pečovat o věcné naplňování Dohody, sledovat vývoj systémů vysokoškolského vzdělávání států smluvních stran a v případě potřeby předkládat návrhy na změny a doplnění této Dohody.

(2) Komise je složena ze zástupců obou smluvních stran; každá ze smluvních stran jmenuje až šest členů Komise. Seznamy jmenovaných členů Komise si budou smluvní strany předkládat diplomatickou cestou.

(3) Komise zasedá na přání kterékoliv ze smluvních stran. Místo jednání se dohodne diplomatickou cestou.

Článek 9
Platnost Dohody

(1) Tato Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou. Vstoupí v platnost dnem, kdy si smluvní strany navzájem notifikují, že příslušné vnitrostátní předpoklady pro vstup v platnost jsou splněny. Rozhodující je den doručení poslední notifikace.

(2) Každá ze smluvních stran může Dohodu vypovědět písemně diplomatickou cestou s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Ukončení platnosti této Dohody nemá vliv na závazky vzniklé na jejím základě.

Dáno v Praze dne 23. března 2007 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu
České republiky
Mgr. Dana Kuchtová v. r.
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy v České republice
Za vládu
Spolkové republiky Německo
Helmut Elfenkämper v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Spolkové republiky Německo

E-shop

Náhrada mzdy a nemocenské zaměstnance při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě 2018

Náhrada mzdy a nemocenské zaměstnance při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě 2018

Mgr. Zdeněk Schmied, Ing. Marta Ženíšková - Anag, spol. s r. o.

Náhrada mzdy v době prvních dvou týdnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény podle zákoníku práce je úzce navázaná na podmínky nároku na nemocenské a na jeho výplatu stanovené zákonem o nemocenském ...

Cena: 269 KčKOUPIT

Občanský zákoník, komentář, svazek III  (§ 976 až 1474)

Občanský zákoník, komentář, svazek III (§ 976 až 1474)

Švestka, Dvořák, Fiala, Vychopeň, Winterová, Čáp, Thöndel a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Nejdůležitější změnu našeho právního řádu, rekodifikaci soukromého práva provedenou zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, komplexně vykládá komentář kolektivu autorů pod vedením prof. JUDr. Jiřího Švestky, prof. JUDr. Jana Dvořáka a prof. JUDr. Josefa Fialy. Náš ...

Cena: 2 490 KčKOUPIT

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 52

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 52

C. H. Beck

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení jsou nejen odůvodnění výroků nálezů a usnesení, ...

Cena: 1 140 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.