Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 59/2008 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2008, částka 23, ze dne 15. 8. 2008

59

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. května 2003 byl v Bruselu přijat Protokol vypracovaný v souladu s článkem 34 Smlouvy o Evropské unii, kterým se mění Úmluva o používání informační technologie pro celní účely1), pokud jde o vytvoření identifikační databáze celních spisů.

S Protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky.

Listina o přístupu České republiky k Protokolu, podepsaná prezidentem republiky dne 8. prosince 2004, byla uložena u generálního tajemníka Rady Evropské unie, depozitáře Protokolu, dne 28. ledna 2005.

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 2 odst. 3 dne 15. října 2007 a tímto dnem vstoupil v platnost i pro Českou republiku.

České znění Protokolu se vyhlašuje současně.


1) Úmluva o používání informační technologie pro celní účely, přijatá dne 29. listopadu 1996 v Bruselu, byla vyhlášena pod č. 19/2006 Sb. m. s.

PROTOKOL
vypracovaný v souladu s článkem 34 Smlouvy o Evropské unii, kterým se mění Úmluva o používání informační technologie pro celní účely, pokud jde o vytvoření identifikační databáze celních spisů

VYSOKÉ SMLUVNÍ STRANY tohoto protokolu, členské státy Evropské unie,

S ODVOLÁNÍM na Akt Rady Evropské unie ze dne 8. května 2002,

VZHLEDEM K TOMU, že celní spolupráce v Evropské unii je důležitou složkou v oblasti svobody, bezpečnosti a spravedlnosti,

VZHLEDEM K TOMU, že výměna informací mezi celními službami jednotlivých členských států je pro takovou spolupráci věcí prvořadé důležitosti,

PLNÍCE závěry Evropské rady v Tampere ze dne 15. a 16. října 1999, podle kterých

by měla spolupráce mezi příslušnými orgány členských států přinášet maximální prospěch při vyšetřování přeshraniční kriminality (bod 43 závěrů),
by se měla vypracovat vyvážená opatření pro celou Unii na potírání kriminality, při současné ochraně svobody a ústavních práv jednotlivců, jakož i hospodářských subjektů (bod 40 závěrů), a
vážné hospodářské zločiny stále více zahrnují hlediska daňových a celních zákonů (bod 49 závěrů),

S OHLEDEM na skutečnost, že v usnesení ze dne 30. května 2001 o strategii pro celní unii1) Rada:

vyjádřila svůj souhlas s tím, že hlavním cílem musí být zlepšení spolupráce za účelem účinného potírání podvodů a dalších činů ohrožujících bezpečnost osob a zboží,
zdůraznila, že celní orgány hrají důležitou roli v boji proti přeshraniční kriminalitě prostřednictvím prevence, odhalování a, v rámci vnitrostátních pravomocí celních služeb, prostřednictvím vyšetřování a stíhání kriminálních činností v oblastech daňových podvodů, praní špinavých peněz, jakož i obchodování s drogami a dalším nedovoleným zbožím, a
zdůraznila, že vzhledem k množství úkolů jim svěřeným musejí celní orgány pracovat jak v kontextu Společenství, tak v kontextu spolupráce v rámci hlavy VI Smlouvy o Evropské unii,

VZHLEDEM K TOMU, že celní informační systém vytvořený na základě Úmluvy o používání informační technologie pro celní účely2) umožňuje zadávání osobních údajů výhradně za účelem nahlížení a ohlašování, diskrétního sledování nebo konkrétních kontrol (článek 5 Úmluvy), a že pro jakékoli další účely musí být vytvořen doplňkový právní základ;

VĚDOMY SI skutečnosti, že v současné době neexistuje možnost elektronické a systematické výměny informací týkajících se existence spisů probíhajících nebo ukončených šetření mezi všemi příslušnými orgány, a tedy patřičné koordinace jejich šetření, a že by se pro tento účel měl užívat celní informační systém;

VĚDOMY si skutečnosti, že výsledkem posouzení databází třetího pilíře EU může být potřeba vzájemného doplňování se těchto systémů;

VZHLEDEM K TOMU, že v souvislosti s ukládáním, zpracováváním a užíváním osobních údajů v oblasti cel by se měly brát v úvahu zásady vytyčené v Úmluvě Rady Evropy ze dne 28. ledna 1981 na ochranu osob, pokud jde o automatické zpracování osobních údajů, a v bodu 5.5 doporučení R (87)15 Výboru ministrů Rady Evropy ze dne 17. září 1987 upravujícího užívání osobních údajů v policejním sektoru;

UVĚDOMUJÍCE SI, že v souladu s bodem 48 Akčního plánu Rady a Komise ze dne 3. prosince 1998 o způsobu, jak co nejlépe provádět ustanovení Amsterodamské smlouvy o zřízení zóny svobody, bezpečnosti a spravedlnosti3), je třeba přezkoumat, zdali a jak by mohl Evropský policejní úřad (Europol) mít přístup k celnímu informačnímu systému,

SE DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍCH USTANOVENÍCH:

Článek 1

Úmluva o používání informační technologie pro celní účely4) se mění takto:

1. za kapitolu V se vkládají nové kapitoly V A, V B a V C, které znějí:

„KAPITOLA V A
VYTVOŘENÍ IDENTIFIKAČNÍ DATABÁZE CELNÍCH SPISŮ

Článek 12A

1. Vedle údajů v souladu s článkem 3 obsahuje celní informační systém údaje v souladu s touto kapitolou ve zvláštní databázi, dále jen „identifikační databáze celních spisů“. Aniž jsou dotčena ustanovení této kapitoly a kapitol V B a V C, všechna ustanovení této úmluvy se rovněž použijí pro identifikační databázi celních spisů.

2. Cílem identifikační databáze celních spisů je umožnit vnitrostátním orgánům odpovědným za celní vyšetřování podle článku 7 při otevírání spisu o jedné nebo více osobách či podnicích nebo při jeho zkoumání zjistit příslušné orgány jiných členských států, které vyšetřují nebo vyšetřovaly zmíněné osoby nebo podniky, aby pomocí informací o existenci vyšetřovacích spisů dosáhly cíle uvedeného v čl. 2 odst. 2.

3. Pro účely identifikační databáze celních spisů zašle každý členský stát ostatním členským státům a výboru uvedenému v článku 16 seznam závažných porušení jeho vnitrostátních právních předpisů.

Tento seznam zahrne pouze protiprávní jednání podléhající trestu:

odnětí svobody nebo zadržení na dobu nejméně 12 měsíců nebo
pokutě ve výši nejméně 15 000 EUR.

4. Jestliže členský stát vyhledávající údaje v identifikační databázi celních spisů potřebuje další informace o uloženém vyšetřovacím spisu o nějaké osobě nebo podniku, vyžádá si pomoc dodávajícího členského státu na základě platných nástrojů vzájemné pomoci.

KAPITOLA V B
FUNGOVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ IDENTIFIKAČNÍ DATABÁZE CELNÍCH SPISŮ

Článek 12B

1. Příslušné orgány vkládají údaje z vyšetřovacích spisů do identifikační databáze celních spisů pro účely uvedené v čl. 12A odst. 2. Uvedené údaje zahrnují pouze tyto kategorie:

i)  osobu nebo podnik, který je, nebo byl, předmětem vyšetřovacího spisu otevřeného příslušným orgánem členského státu, a který:
je v souladu s vnitrostátními právními předpisy dotyčného členského státu podezřelý ze spáchání nebo z účasti na spáchání činu vážně porušujícího vnitrostátní právní předpisy, nebo
 -  byl předmětem udání dokládajícího, že k takovému porušení došlo, nebo
 -  byl předmětem správní nebo právní sankce za takové protiprávní jednání;
ii)  oblasti pokryté vyšetřovacím spisem;
iii)  jméno, národnost a kontaktní informace orgánu členského státu zabývajícího se případem, spolu s číslem spisu.
Údaje podle bodu i) až iii) se vloží do datového záznamu zvlášť pro jednotlivé osoby nebo podniky. Spojování mezi datovými záznamy není dovoleno.

2. Osobní údaje uvedené v odst. 1 bodu i) zahrnují pouze toto:

(i)  u osob: příjmení, rodné příjmení, křestní jména a přijatá jména, datum a místo narození, národnost a pohlaví;
(ii)  u podniků: jméno podniku, jméno, pod kterým provozuje činnost, sídlo a identifikační číslo pro DPH.

3. Údaje se vkládají na omezenou dobu v souladu s článkem 12E.

Článek 12C

Členský stát není povinen činit záznamy podle článku 12B v žádném konkrétním případě, pokud by to v dané době poškozovalo veřejnou politiku nebo jiné důležité zájmy, zejména pokud jde o ochranu údajů dotyčného členského státu.

Článek 12D

1. Vkládání údajů do identifikační databáze celních spisů a nahlížení do nich je vyhrazeno orgánům uvedeným v čl. 12A odst. 2.

2. Nahlížení týkající se identifikační databáze celních spisů zahrnuje tyto osobní údaje:

i)  u osob: křestní jméno a/nebo příjmení a/nebo rodné příjmení a/nebo přijatá jména a/nebo datum narození;
ii)  u podniků: název podniku a/nebo jméno, pod nímž provozuje činnost, a/nebo identifikační číslo pro DPH.

KAPITOLA V C
DÉLKA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ V IDENTIFIKAČNÍ DATABÁZI CELNÍCH SPISŮ

Článek 12E

1. Délka uchovávání se stanoví v souladu s právními předpisy, nařízeními a postupy členského státu vkládajícího údaje. V žádném případě se však nepřekročí tyto maximální lhůty, které začínají běžet v den, kdy byly údaje vloženy do spisu:

i)  údaje týkající se současných vyšetřovacích spisů se neuchovávají déle než tři roky, pokud není zjištěno, že k protiprávnímu jednání došlo během této doby; před touto lhůtou se údaje zlikvidují, uplynul-li jeden rok od posledního vyšetřování;
ii)  údaje týkající se vyšetřovacích spisů, které dokládají, že došlo k protiprávnímu jednání, které však dosud nevedly k usvědčení nebo k uložení pokuty, se neuchovávají déle než šest let;
iii)  údaje týkající se vyšetřovacích spisů, které vedly k usvědčení nebo pokutě, se neuchovávají déle než 10 let.

2. Ve všech stádiích vyšetřování podle odst. 1 bodu i), ii) a iii), jakmile je osoba nebo podnik v rámci článku 12B vyřazen z vyšetřování podle právních předpisů a správních nařízení dodávajícího členského státu, zlikvidují se okamžitě všechny údaje týkající se uvedené osoby nebo podniku.

3. V identifikační databázi celních spisů se automaticky zlikvidují údaje, jakmile je překročena maximální lhůta uchovávání stanovená v odstavci 1.“

2. v článku 20 se slova „Čl. 12 odst. 1 a 2“ nahrazují slovy „Čl. 12 odst. 1 a 2 a 12E“.

Článek 2

1. Tento protokol musí přijmout členské státy v souladu s jejich ústavními požadavky.

2. Členské státy uvědomí depozitáře o splnění ústavních požadavků pro přijetí tohoto protokolu.

3. Devadesát dní poté, co stát, člen Evropské unie v době, kdy Rada přijala akt, jímž se přijímá tento protokol, je osmým státem, jenž splnil tuto formalitu, vstoupí tento protokol v platnost pro dotyčných osm členských států. Jestliže však Úmluva nevstoupila v uvedený den v platnost, vstoupí tento protokol v platnost pro dotyčných osm členských států v den, kdy vstoupí v platnost Úmluva.

4. Oznámení, které členský stát učiní po obdržení osmého oznámení učiněného podle odstavce 2, má ten účinek, že 90 dní po následném oznámení vstoupí tento protokol v platnost mezi tímto členským státem a členskými státy, pro něž Protokol již vstoupil v platnost.

5. Členské státy vloží do identifikační databáze celních spisů pouze údaje, které byly zaznamenány při vyšetřování po vstupu tohoto protokolu v platnost.

Článek 3

1. Tento protokol je otevřen pro přístup kterémukoli státu, který se stane členem Evropské unie a který přistoupí k Úmluvě.

2. Znění tohoto protokolu v jazyce přistupujícího státu, vypracované Radou Evropské unie, je závazné.

3. Nástroje o přístupu se uloží u depozitáře.

4. Tento protokol vstoupí v platnost pro každý stát, který k němu přistoupí, 90 dnů po dni uložení jeho nástroje o přístupu, nebo v den, kdy tento protokol vstoupil v platnost, pokud nevstoupil v platnost již v době vypršení zmíněné doby devadesáti dnů, za předpokladu, že pro něj vstoupila v platnost Úmluva.

Článek 4

Kterýkoli stát, jenž se stane členem Evropské unie a přistoupí k Úmluvě v souladu s článkem 25 uvedené Úmluvy po vstupu tohoto protokolu v platnost, se považuje za člena, který přistoupil k Úmluvě pozměněné tímto protokolem.

Článek 5

Depozitářem tohoto protokolu je generální tajemník Rady Evropské unie.Depozitář zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie informace o postupu přijímání a přistupování, prohlášeních a dalších oznámeních týkajících se tohoto protokolu.

V Bruselu osmého dne měsíce května roku dva tisíce tři, v jazycích anglickém, dánském, finském, francouzském, irském, italském, německém, nizozemském, portugalském, řeckém, španělském a švédském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost, v jednom prvopise, který je uložen v archívech generálního sekretariátu Rady Evropské unie.


1)   Úmluva o používání informační technologie pro celní účely, přijatá dne 29. listopadu 1996 v Bruselu, byla vyhlášena pod č. 19/2006 Sb. m. s.
1)   Úř. věst. č. C 171, 15. 6. 2001, s. 1.
2)   Úř. věst. č. C 316, 27. 11. 1995, s. 34.
3)   Úř. věst. č. C 19, 23. 1. 1999, s. 1.
4)   Úř. věst. č. C 316, 27. 11. 1995, s. 34.

E-shop

ÚZ č. 1225 - Základy evropského práva

ÚZ č. 1225 - Základy evropského práva

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje zakládací smlouvy - o fungování Evropské unie (dříve smlouva o založení Evropského společenství), o Evropské unii, o založení Evropského společenství pro atomovou energii, o přistoupení ČR k Evropské unii - a dále Jednotný evropský akt a Protokoly připojené k ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Účet, jednorázový vklad, akreditiv a inkaso v občanském zákoníku

Účet, jednorázový vklad, akreditiv a inkaso v občanském zákoníku

Doc. JUDr. Petr Liška, Ph.D., LL.M. - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace se zabývá výkladem v názvu uvedených pojmů, a to z pohledu současné právní úpravy ve srovnání s tou dosavadní. Čtenář tedy v knize nalezne odlišnosti oproti úpravě před rekodifikací a dále srovnání s ...

Cena: 270 KčKOUPIT

ÚZ č. 1214 - Občanský soudní řád, zvláštní řízení soudní, rozhodčí řízení, soudní poplatky, exekuční řád, mediace, veřejné dražby

ÚZ č. 1214 - Občanský soudní řád, zvláštní řízení soudní, rozhodčí řízení, soudní poplatky, exekuční řád, mediace, veřejné dražby

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor 26 právních předpisů v aktuálním znění. Velké změny nastaly od 30. 9. 2017 v občanském soudním řádu a v zákoně o zvláštních řízeních soudních. Změnily se rovněž zákony: o veřejných ...

Cena: 197 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.