Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 57/2008 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2008, částka 22, ze dne 13. 8. 2008

57

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že na základě ukončení jednání mezi Českou republikou a Rakouskou republikou bylo výměnou nót ze dne 7. května 2008 a 19. června 2008 potvrzeno, že bilaterální mezinárodní smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou jsou aplikovány pouze v rozsahu slučitelném se schengenským acquis1) ve smyslu článku 3 odst. 2 Aktu o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie2).

České znění české nóty a německé znění rakouské nóty a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


1) Oznámení o zahájení plné aplikace schengenského acquis bylo vyhlášeno pod č.  42/2008 Sb. m. s.
2) Akt o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie, přijatý dne 16. dubna 2003 v Athénách, byl vyhlášený pod č. 44/2004 Sb. m. s.

Č.j. 3207/2008

Velvyslanectví České republiky ve Vídni projevuje úctu Spolkovému ministerstvu pro evropské a mezinárodní záležitosti Rakouské republiky a má čest potvrdit výsledky jednání zástupců ministerstev vnitra obou států o další aplikaci bilaterálních mezinárodních smluv mezi Českou republikou a Rakouskou republikou od okamžiku zahájení plné aplikace schengenského acquis Českou republikou.

Shodně s výsledky jednání česká strana konstatuje, že od okamžiku zahájení plné aplikace schengenského acquis Českou republikou ve smyslu článku 3 odst. 2 Aktu o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie, jsou na základě článku 30 Vídeňské úmluvy o smluvním právu z 23. května 1969 aplikovány bilaterální mezinárodní smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou pouze v rozsahu slučitelném se schengenským acquis.

Ministerstvo evropských a zahraničních záležitostí
Spolkové republiky Rakousko
Vídeň

Od okamžiku zahájení plné aplikace schengenského acquis Českou republikou budou dotčeny zejména následující mezinárodní smlouvy, resp. jejich ustanovení:

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o společných státních hranicích (Vídeň, 21. prosince 1973), ve znění její změny z roku 2001

čl. 44 odst. 2,
průkazy pro překračování státních hranic vydávané a používané na základě čl. 43 až 45 Smlouvy je třeba chápat jako oprávnění k výkonu specifických činností v souladu se Smlouvou;

Dohoda mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Rakouskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování v železniční, silniční a vodní dopravě (Vídeň, 17. června 1991)

-  jako celek;

Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o vzájemné pomoci při katastrofách nebo velkých haváriích (Vídeň, 14. prosince 1998)

- čl. 5 odst. 3;

Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o policejní spolupráci a o druhém dodatku k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 (Vídeň, 14. července 2005)

čl. 12 odst. 1 písm. a),
čl. 14 odst. 1, pokud se jedná o provádění smíšené hlídkové služby za účelem ochrany státních hranic,
čl. 17 odst. 1 písm. d);

Dohoda mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o hraničních přechodech na společných státních hranicích (Raabs an der Thaya, 17. září 2005)

jako celek, v souladu s čl. 4 odst. 3 Dohody;

Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o překračování státních hranic na turistických stezkách a o překračování státních hranic ve zvláštních případech (Raabs an der Thaya, 17. září 2005)

-  jako celek, v souladu s čl. 9 odst. 2 Smlouvy;

Ujednání mezi vládou Československé republiky a Rakouskou spolkovou vládou o usnadnění přechodu hranic geology ve smyslu článku 4 odst. 2 Dohody mezi vládou Československé republiky a Rakouskou spolkovou vládou o zásadách geologické spolupráce mezi Československou republikou a Rakouskou republikou (sjednané výměnou diplomatických nót ze dne 23. ledna 1960)

ustanovení podmiňující překročení hranic mimo hraniční přechody dohodou s pohraničními kontrolními orgány,
průkazy pro překračování státních hranic, vydávané a používané na základě tohoto Ujednání, je třeba chápat jako oprávnění k výkonu specifických činností v souladu s Ujednáním;

Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o úpravě pohraničního přechodu železnic (Praha, 22. září 1962), ve znění její změny z roku 1967

čl. 2 písm. g),
čl. 8,
čl. 18 odst. 7 a 8,
čl. 18 odst. 9 ve vztahu k železničním zaměstnancům, kteří jsou držiteli průkazů pro překračování státních hranic ve smyslu této Dohody,
průkazy pro překračování státních hranic vydávané a používané na základě čl. 18 Dohody je třeba chápat jako oprávnění k výkonu specifických činností v souladu s Dohodou;

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o úpravě vodohospodářských otázek na hraničních vodách (Vídeň, 7. prosince 1967)

čl. 16 odst. 9, 10 věta druhá,
hraniční průkazy vydávané a používané na základě čl. 16 Smlouvy je třeba chápat jako oprávnění k výkonu specifických činností v souladu se Smlouvou;

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a Rakouskou spolkovou vládou o vstupu na části území dotčené úpravami hraničních vod (Vídeň, 11. května 1978)

jako celek;

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o mezinárodní přepravě zboží (Kodaň, 26. května 1998)

čl. 6.

Česká strana konstatuje, že žádná z výše uvedených mezinárodních smluv nepozbývá v důsledku plné aplikace schengenského acquis Českou republikou platnosti.

Česká strana konstatuje, že v případě jednání o změně kterékoli z výše uvedených smluv bude usilovat o plný soulad těchto smluv s schengenským acquis.

Bilaterální mezinárodní smlouvy a jejich ustanovení, které upravují překračování státních hranic a provádění kontrol při jejich překračování, se znovu aplikují v případě dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic podle článku 23 a následujících nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex). V případě dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic, která povede k zákazu překračování státních hranic mimo míst určených k překračování státních hranic a mimo stanovené provozní doby, bude znovu aplikována zejména Dohoda mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o hraničních přechodech na společných státních hranicích ze 17. září 2005, Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o překračování státních hranic na turistických stezkách a ve zvláštních případech ze 17. září 2005, a dále Dohoda mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Rakouskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování v železniční, silniční a vodní dopravě ze 17. června 1991.

Velvyslanectví České republiky ve Vídni si dovoluje požádat o potvrzení výsledků jednání zástupců ministerstev vnitra obou států rakouskou stranou a využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Spolkové ministerstvo pro evropské a mezinárodní záležitosti Rakouské republiky svou hlubokou úctou.

Ve Vídni dne 7. května 2008

PŘEKLAD

RAKOUSKÉ VELVYSLANECTVÍ

PRAHA

Č.j.: GZ Prag- ÖB_RECHT_0038_2008

Rakouské velvyslanectví v Praze projevuje svou hlubokou úctu Ministerstvu zahraničních věcí České republiky a má čest, shodně s verbální nótou České republiky ze 7. května 2008, potvrdit výsledky jednání zástupců ministerstev vnitra obou států o další aplikaci bilaterálních mezinárodních smluv mezi Rakouskou republikou a Českou republikou od okamžiku zahájení plné aplikace schengenského acquis Českou republikou.

Shodně s výsledky jednání rakouská strana konstatuje, že od okamžiku zahájení plné aplikace schengenského acquis Českou republikou ve smyslu článku 3 odst. 2 Aktu o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie, jsou na základě článku 30 Vídeňské úmluvy o smluvním právu z 23. května 1969 aplikovány bilaterální mezinárodní smlouvy mezi Rakouskou republikou a Českou republikou pouze v rozsahu slučitelném se schengenským acquis.

Ministerstvo zahraničních věcí
České republiky
Praha

Od okamžiku zahájení plné aplikace schengenského acquis Českou republikou budou dotčeny zejména následující mezinárodní smlouvy, resp. jejich ustanovení:

Smlouva mezi Rakouskou republikou a Československou socialistickou republikou o společných státních hranicích (Vídeň, 21. prosince 1973), ve znění její změny z roku 2001

- čl. 44 odst. 2,
- průkazy pro překračování státních hranic vydávané a používané na základě čl. 43 až 45 Smlouvy je třeba chápat jako oprávnění k výkonu specifických činností v souladu se Smlouvou;

Dohoda mezi Rakouskou republikou a Českou a Slovenskou Federativní Republikou o ulehčení pohraničního odbavování v železniční, silniční a vodní dopravě (Vídeň, 17. června 1991)

- jako celek;

Smlouva mezi Rakouskou republikou a Českou republikou o vzájemné pomoci při katastrofách nebo velkých haváriích (Vídeň, 14. prosince 1998)

- čl. 5 odst. 3;

Smlouva mezi Rakouskou republikou a Českou republikou o policejní spolupráci a o druhém dodatku k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 (Vídeň, 14. července 2005)

- čl. 12 odst. 1 písm. a),
- čl. 14 odst. 1, pokud se jedná o provádění smíšené hlídkové služby za účelem ochrany státních hranic,
- čl. 17 odst. 1 písm. d);

Dohoda mezi Rakouskou spolkovou vládou a vládou České republiky o hraničních přechodech na společných státních hranicích (Raabs an der Thaya, 17. září 2005)

- jako celek, v souladu s čl. 4 odst. 3 Dohody;

Smlouva mezi Rakouskou republikou a Českou republikou o překračování státních hranic na turistických stezkách a o překračování státních hranic ve zvláštních případech (Raabs an der Thaya, 17. září 2005)

- jako celek, v souladu s čl. 9 odst. 2 Smlouvy;

Ujednání mezi Rakouskou spolkovou vládou a vládou Československé republiky o usnadnění přechodu hranic geology ve smyslu článku 4 odst. 2 Dohody mezi Rakouskou spolkovou vládou a vládou Československé republiky o zásadách geologické spolupráce mezi Rakouskou republikou a Československou republikou (sjednané výměnou diplomatických nót ze dne 23. ledna 1960)

- ustanovení podmiňující překročení hranic mimo hraniční přechody dohodou s pohraničními kontrolními orgány,
- průkazy pro překračovaní státních hranic, vydávané a používané na základě tohoto Ujednání, je třeba chápat jako oprávnění k výkonu specifických činností v souladu s Ujednáním;

Dohoda mezi Rakouskou republikou a Československou socialistickou republikou o úpravě pohraničního přechodu železnic (Praha, 22. září 1962), ve znění její změny z roku 1967

- čl. 2 písm. g),
- čl. 8,
- čl. 18 odst. 7 a 8,
- čl. 18 odst. 9 ve vztahu k železničním zaměstnancům, kteří jsou držiteli průkazů pro překračování státních hranic ve smyslu Dohody,
- průkazy pro překračování státních hranic, vydávané a používané na základě čl. 18 Dohody, je třeba chápat jako oprávnění k výkonu specifických činností v souladu s Dohodou;

Smlouva mezi Rakouskou republikou a Československou socialistickou republikou o úpravě vodohospodářských otázek na hraničních vodách (Vídeň, 7. prosince 1967)

- čl. 16 odst. 9, 10 věta druhá,
- hraniční průkazy, vydávané a používané na základě čl. 16 Smlouvy, je třeba chápat jako oprávnění k výkonu specifických činností v souladu se Smlouvou;

Dohoda mezi Rakouskou spolkovou vládou a vládou Československé socialistické republiky o vstupu na části území dotčené úpravami hraničních vod (Vídeň, 11. května 1978)

- jako celek;

Dohoda mezi vládou Rakouské republiky a vládou České republiky o mezinárodní přepravě zboží (Kodaň, 26. května 1998)

- čl. 6.

Rakouská strana konstatuje, že žádná z výše uvedených mezinárodních smluv nepozbývá v důsledku plné aplikace schengenského acquis Českou republikou své platnosti.

Rakouská strana konstatuje, že v případě jednání o změně kterékoli z výše uvedených smluv bude usilovat o plný soulad těchto smluv s schengenským acquis.

Bilaterální mezinárodní smlouvy a jejich ustanovení, která upravují překračování státních hranic a provádění kontrol při jejich překračování, se znovu aplikují v případě dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic podle článku 23 a následujících nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex). V případě dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic, která povede k zákazu překračování státních hranic mimo míst určených k překračování státních hranic a mimo stanovené provozní doby, bude znovu aplikována zejména Dohoda mezi Rakouskou spolkovou vládou a vládou České republiky o hraničních přechodech na společných státních hranicích ze 17. září 2005, Smlouva mezi Rakouskou republikou a Českou republikou o překračování státních hranic na turistických stezkách a o překračování státních hranic ve zvláštních případech ze 17. září 2005, a dále Dohoda mezi Rakouskou republikou a Českou a Slovenskou Federativní Republikou o ulehčení pohraničního odbavování v železniční, silniční a vodní dopravě ze 17. června 1991.

Rakouské velvyslanectví v Praze využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstvo zahraničních věcí České republiky svou hlubokou úctou.

Praha, dne 19. června 2008

E-shop

Abeceda zdaňování veřejně prospěšného poplatníka daní z příjmů právnických osob

Abeceda zdaňování veřejně prospěšného poplatníka daní z příjmů právnických osob

Ing. Sofia Komrsková, Ing. Helena Stuchlíková - Anag, spol. s r. o.

Tato přehledná publikace je skvělým průvodcem pro každého, kdo se zajímá o problematiku zdanění veřejně prospěšného poplatníka. Zdaňování veřejně prospěšného poplatníka od A do Z Autorky vymezují jednotlivé ...

Cena: 449 KčKOUPIT

Přechod práv a povinností zaměstnavatele při změně dodavatele, 1. vydání

Přechod práv a povinností zaměstnavatele při změně dodavatele, 1. vydání

Petr Hůrka,David Borovec,Tomáš Horáček,Lada Jouzová,Michael Košnar,Nataša Randlová,Lucie Řehořová - Anag, spol. s r. o.

Publikace pojednává o obecném přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů při změně zaměstnavatele a detailně rozebírá dopad těchto povinností na zaměstnavatele při změně dodavatele. Obsahuje i ...

Cena: 199 KčKOUPIT

Přehled judikatury z oblasti školství - 2. vydání

Přehled judikatury z oblasti školství - 2. vydání

JUDr. Milan Podhrázký, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Judikatura zařazená do druhého vydání tohoto přehledu mapuje v celém rozsahu dosavadní rozhodovací činnost soudů v oblasti školství. Rozhodnutí jsou řazena do tematických celků počínaje ústavním právem na vzdělání přes výkon státní správy a samosprávy v oblasti školství, judikaturu ...

Cena: 770 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.