Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 44/2008 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2008, částka 17, ze dne 26. 6. 2008

44

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 20. prosince 2007 byl v Praze podepsán Protokol mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky, kterým se mění Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rakouské republiky o úpravě otázek společného zájmu týkajících se jaderné bezpečnosti a ochrany před zářením1).

Protokol vstupuje v platnost na základě svého článku 11 odst. 1 dne 1. července 2008.

České znění Protokolu a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


1)  Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rakouské republiky o úpravě otázek společného zájmu týkajících se jaderné bezpečnosti a ochrany před zářením, podepsaná dne 25. října 1989 ve Vídni, byla vyhlášena pod č. 43/2008 Sb. m. s.

Protokol
mezi
vládou České republiky
a
vládou Rakouské republiky,
kterým se mění Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rakouské republiky o úpravě otázek společného zájmu týkajících se jaderné bezpečnosti a ochrany před zářením

Vláda České republiky a vláda Rakouské republiky

vedeny přáním dále naplňovat Dohodu mezi Českou republikou a Rakouskem týkající se Závěrů melkského procesu a následných opatření ze dne 29. listopadu 2001,

se dohodly na změně Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rakouské republiky o úpravě otázek společného zájmu týkajících se jaderné bezpečnosti a ochrany před zářením ze dne 25. října 1989 (dále jen "Dohoda"), která je v současné době v platnosti mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky, takto:

Oddíl 1

Název Dohody se nahrazuje tímto:

"Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o úpravě otázek společného zájmu týkajících se jaderné bezpečnosti a ochrany před zářením".

Oddíl 2

Preambule Dohody se nahrazuje tímto:

"Vláda České republiky a vláda Rakouské republiky (dále jen "smluvní strany")

vedeny přáním dále rozvíjet vztahy dobrého sousedství mezi Českou republikou a Rakouskou republikou,

berouce v úvahu, že Česká republika a Rakouská republika jsou členy Evropské unie,

jsouce přesvědčeny, že včasná výměna informací a zkušeností o jaderné bezpečnosti a ochraně před zářením může významně přispět k bezpečnosti obyvatelstva obou smluvních stran,

berouce v úvahu Úmluvu o včasném oznamování jaderné nehody a Úmluvu o pomoci v případě jaderné nebo radiační nehody, jakož i uznávané zásady spolupráce v rámci Mezinárodní agentury pro atomovou energii

se dohodly takto:".

Oddíl 3

Článek 1 Dohody se nahrazuje tímto:

"Článek 1

1. Tato Dohoda se vztahuje pouze na jaderná zařízení nebo činnosti pro mírové účely.

2. Pro účely této Dohody se:

a) jadernými zařízeními rozumějí jaderné reaktory, zařízení jaderných palivových cyklů a zařízení určené k manipulaci s radioaktivními odpady,
b) jadernými činnostmi rozumějí
i) přeprava a skladování jaderných paliv nebo radioaktivních odpadů a
ii) výroba, využití, skladování, ukládání a přeprava radioizotopů pro zemědělství, průmysl a zdravotnictví a pro vědecké a výzkumné účely v těchto oblastech."

Oddíl 4

Článek 2 Dohody se nahrazuje tímto:

"Článek 2

1. V případě jakékoliv nehody, která souvisí se zařízeními nebo činnostmi uvedenými v článku 1, v důsledku které dochází nebo může dojít k úniku radioaktivních látek přes společné státní hranice a která může být významná pro bezpečnost druhé smluvní strany v souvislosti s radiačními následky, informuje neprodleně smluvní strana, na jejímž výsostném území nehoda vznikla, prostřednictvím styčných míst druhou smluvní stranu.

2. Informace podle odstavce 1 se poskytne nejpozději tehdy, kdy jsou zahajována opatření k ochraně vlastního obyvatelstva smluvní strany.

3. Smluvní strany se budou prostřednictvím styčných míst informovat rovněž o dalších událostech, jež nepředstavují nehodu podle odstavce 1, u kterých je však nutné reagovat na informační potřeby obyvatelstva některé smluvní strany. Podrobnosti budou stanoveny v rámci prováděcího ujednání, které sjednají příslušné orgány smluvních stran co možná nejdříve.

4. Informující smluvní strana dále poskytne druhé smluvní straně, na základě její žádosti, vysvětlení informací předaných podle odstavců 2 a 3.

5. Každá smluvní strana sdělí neprodleně po vstupu této Dohody v platnost druhé smluvní straně diplomatickou cestou své styčné místo.

6. Tato styčná místa se bezprostředně po svém zřízení dohodnou na přesném způsobu předávání informací. Přezkoumání funkce tohoto systému předávání informací se provede nejméně jednou za rok."

Oddíl 5

Článek 3 Dohody se nahrazuje tímto:

"Článek 3

1. Smluvní strany budou dbát na to, aby informace předaná podle odst. 1 čl. 2 této Dohody měla takový rozsah, který by umožnil druhé smluvní straně rozhodnout o přípravě nebo provedení příslušných opatření k ochraně svého obyvatelstva. Tato informace zahrnuje zejména údaje o

a/ době, a je-li to účelné, o přesném místu a charakteru jaderné nehody,
b/ dotčeném zařízení nebo činnosti,
c/ předpokládané nebo zjištěné příčině a předpokládaném vývoji jaderné nehody, pokud jde o únik radioaktivních látek za hranice státu,
d/ obecné charakteristice radioaktivního úniku, včetně, pokud je to možné a účelné, charakteru, pravděpodobné fyzikální a chemické formě a množství, složení a efektivní úrovni uniklé radioaktivity,
e/ existujících a předpovídaných meteorologických a hydrologických podmínkách, nezbytných pro prognózy úniku radioaktivních látek za hranice státu,
f/ výsledcích monitorování životního prostředí, týkajících se úniku radioaktivních látek za hranice státu,
g/ přijatých nebo plánovaných ochranných opatřeních mimo prostor dotčeného zařízení,
h/ předvídaném vývoji radioaktivního úniku.

2. Předávané údaje budou průběžně upřesňovány podle vývoje situace. Mimoto smluvní strana, která předává informaci, poskytne druhé smluvní straně na její žádost vysvětlení a doplnění předaných údajů.

3. Tyto údaje a jejich případné doplnění budou předávány tak dlouho, dokud nepřestane existovat situace uvedená v odst. 1 čl. 2 této Dohody, nebo dokud nebudou k dispozici informace dostatečné k posouzení stavu věci."

Oddíl 6

Článek 4 Dohody se nahrazuje tímto:

"Článek 4

1. Smluvní strany se dohodly na spolupráci v oblasti vnější havarijní připravenosti. Technické a administrativní podrobnosti budou stanoveny v rámci prováděcího ujednání.

2. Dojde-li k události uvedené v odst. 1 čl. 2 této Dohody, budou smluvní strany neprodleně spolupracovat při zajišťování ochrany zdraví a majetku svého obyvatelstva a na možném poskytnutí pomoci.

3. Případná další opatření budou dohodnuta styčnými místy podle odst. 5 čl. 2 této Dohody."

Oddíl 7

Článek 5 Dohody se nahrazuje tímto:

"Článek 5

1. Smluvní strany zajistí průběžnou a automatickou výměnu dat z radiačních monitorovacích sítí na podporu připravenosti obou stran na jakoukoliv mimořádnou událost s radiologickými důsledky. Technické a administrativní detaily budou stanoveny v rámci prováděcího ujednání.

2. Poté, co smluvní strany zavedou systémy podporující rozhodování pro vnější havarijní připravenost (např. systém RODOS), budou informace poskytované těmito systémy vyměňovány mezi smluvními stranami automaticky.

3. Výroční zpráva o výsledcích radiačního monitorování, obsahující výsledky laboratorních měření, bude předávána druhé smluvní straně jednou za rok. Při hodnotách významně se odchylujících od běžného stavu budou tyto informace předány druhé smluvní straně prostřednictvím styčných míst neprodleně. Na žádost jedné smluvní strany poskytne druhá smluvní strana doplňující informace."

Oddíl 8

Článek 6 Dohody se nahrazuje tímto:

"Článek 6

1. Smluvní strany se budou jednou za rok vzájemně informovat o svých právních předpisech a správním uspořádání týkajících se jaderné bezpečnosti a ochrany před zářením a o svých jaderných programech, včetně stávajících jaderných zařízení a činností uvedených v odst. 2 čl. 1 této Dohody, o zkušenostech získaných z provozu jaderných zařízení a z provádění jaderných činností a přiměřeně i o aktualizaci přinejmenším těch údajů, jež jsou uvedeny v příloze této Dohody.

2. Smluvní strany se budou vzájemně informovat rovněž o plánovaných a budovaných jaderných zařízeních ve smyslu odst. 2 písm. a) čl. 1 této Dohody a poskytnou si k tomu minimálně údaje uvedené v příloze této Dohody.

3. Smluvní strany se budou dále vzájemně informovat o závažných změnách, jako je například zvýšení kapacity nebo rozšíření či prodloužení povolení k provozu stávajících jaderných zařízení ve smyslu odst. 2 písm. a) čl. 1 této Dohody a poskytnou si k tomu minimálně údaje uvedené v příloze této Dohody.

4. Smluvní strany se budou vzájemně informovat rovněž o vyřazování jaderných zařízení z provozu ve smyslu odst. 2 písm. a) čl. 1 této Dohody a poskytnou si k tomu minimálně údaje uvedené v příloze této Dohody.

5. Informace podle odstavců 2 až 4 budou poskytnuty v takovém čase, aby druhá smluvní strana mohla včas vznést k projektu připomínky. Proces připomínkování bude v jednotlivých případech na základě žádosti zabezpečen poskytnutím dodatečných informací, předem schválených oběma stranami a odpovídajících z hlediska množství a podrobnosti fázi a charakteru projektu. Připomínky druhé smluvní strany budou posouzeny příslušnými orgány při jejich šetřeních a přezkoumáváních."

Oddíl 9

Článek 8 Dohody se nahrazuje tímto:

"Článek 8

1. K provádění této Dohody smluvní strany jmenují diplomatickou cestou koordinující instituce.

2. Koordinující instituce budou zajišťovat zejména:

a/ výměnu všech podkladů a informací, které se předávají v rámci spolupráce podle článků 5 a 6 této Dohody, pokud v jednotlivých případech nebude přicházet v úvahu zvláštní informační cesta,
b/ organizaci společných zasedání expertů podle článku 7 této Dohody.

3. Případnou změnu ve jmenování koordinujících institucí si smluvní strany sdělí diplomatickou cestou."

Oddíl 10

Článek 13 odst. 2 Dohody se nahrazuje tímto:

"2. Přiložená příloha tvoří součást této Dohody. Příslušné orgány smluvních stran mohou k provádění této Dohody uzavřít ujednání."

Oddíl 11

1. Tento Protokol vstoupí v platnost první den druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém si smluvní strany sdělí diplomatickou cestou, že příslušné vnitrostátní požadavky pro jeho vstup v platnost byly splněny.

2. Tento Protokol zůstane v platnosti po dobu platnosti Dohody.

Dáno v Praze, dne 20. prosince 2007 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém, německém a anglickém, přičemž všechny texty jsou stejně autentické. V případě rozdílnosti ve výkladu je rozhodující anglické znění.

Za vládu
České republiky
Karel Schwarzenberg v. r.
ministr zahraničních věcí
Za vládu
Rakouské republiky
Margot Klestil-Löffler v. r.
mimořádná a zplnomocněná velvyslankyně
Rakouské republiky v České republice

E-shop

Mediální právo v informační společnosti

Mediální právo v informační společnosti

Ondřej Moravec - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace je věnována právní úpravě činnosti hromadných sdělovacích prostředků v době informační společnosti. Masové rozšíření přístupu k rychlému internetu, zvýšený podíl jeho uživatelů na tvorbě obsahu a pronikání informačních sítí do každodenního reálného života představují ...

Cena: 440 KčKOUPIT

Karuselové podvody

Karuselové podvody

Michael Šefčík - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se věnuje karuselovým podvodům z hlediska teorie i aplikační praxe. V úvodu autor uvádí zařazení karuselových podvodů do systému podvodů na DPH a následně podrobně popisuje princip, na kterém karuselové podvody fungují. Výklad je pro snazší pochopení problematiky vhodně ...

Cena: 190 KčKOUPIT

Účetnictví 2 - Pokročilé aplikace, 2. vydání

Účetnictví 2 - Pokročilé aplikace, 2. vydání

Ing. Jana Hinke, Ph.D., Ing. Mgr. Dana Bárková, Ph.D., Ing. Zdeněk Hruška, Ph.D. - GRADA Publishing, a. s.

Nové vydání praktické publikace se zabývá problematikou finančního účetnictví podnikatelů. Kniha je aktualizována zejména s ohledem na změny právních předpisů platné od 1. 1. 2016 a dále s ohledem na zákon o obchodních společnostech a družstvech. Je doplněna o nové informace k ...

Cena: 269 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.