Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 43/2008 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2008, částka 17, ze dne 26. 6. 2008

43

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí,

kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí vyhlášené pod č. 431/1990 Sb. o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rakouské republiky o úpravě otázek společného zájmu týkajících se jaderné bezpečnosti a ochrany před zářením

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. října 1989 byla ve Vídni podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rakouské republiky o úpravě otázek společného zájmu týkajících se jaderné bezpečnosti a ochrany před zářením.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 13 odst. 1 dne 23. července 1990.

Česká republika a Rakouská republika si výměnou nót ze dne 9. října 1996 a 26. března 1997 potvrdily sukcesi České republiky do Dohody.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA
mezi
vládou Československé socialistické republiky
a
vládou Rakouské republiky
o úpravě otázek společného zájmu týkajících se jaderné bezpečnosti a ochrany před zářením

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Rakouské republiky (dále jen "smluvní strany")

vycházejíce z Dohody mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o úpravě otázek společného zájmu souvisejících s jadernými zařízeními ze dne 18. listopadu 1982,

vedeny přáním dále rozvíjet vztahy dobrého sousedství mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou,

usilujíce o naplňování ustanovení Závěrečného aktu Konference o evropské bezpečnosti a spolupráci a Závěrečného dokumentu Madridského setkání,

jsouce přesvědčeny, že včasná výměna informací a zkušeností o jaderné bezpečnosti a ochraně před zářením může významně přispět k bezpečnosti obyvatelstva obou smluvních stran,

berouce v úvahu Úmluvu o včasném oznamování jaderných nehod a Úmluvu o pomoci v případě jaderné nebo radiační nehody, jakož i uznávané zásady spolupráce v rámci Mezinárodní agentury pro atomovou energii,

se dohodly takto:

Článek 1

1. V případě jakékoliv nehody, která souvisí se zařízením nebo činností, uvedenými v odstavci 2, v důsledku které dochází nebo může dojít z hlediska radiační bezpečnosti druhé smluvní strany k významnému úniku radioaktivních látek přes společnou státní hranici, informuje neprodleně smluvní strana, na jejímž výsostném území nehoda vznikla, prostřednictvím styčných míst druhou smluvní stranu.

2. Jaderným zařízením a činností podle odstavce 1 se rozumí:

a/ jaderný reaktor,
b/ zařízení jaderného palivového cyklu,
c/ zařízení určené k manipulaci s radioaktivními odpady,
d/ přeprava a skladování jaderného paliva nebo radioaktivních odpadů a
e/ výroba, využití, skladování, ukládání a přeprava radioizotopů pro zemědělství, průmysl a zdravotnictví a pro vědecké a výzkumné účely v těchto oblastech.

Článek 2

1. Informace podle odst. 1 článku 1 se poskytne nejpozději tehdy, kdy jsou zahajována opatření k ochraně vlastního obyvatelstva.

2. Smluvní strany se budou prostřednictvím styčných míst informovat rovněž o dalších událostech, jež nepředstavují nehodu podle odst. 1 článku 1, které však mohou vyvolat obavy obyvatelstva některé smluvní strany.

3. Každá smluvní strana sdělí neprodleně po vstupu této Dohody v platnost druhé smluvní straně diplomatickou cestou své styčné místo.

4. Tato styčná místa se bezprostředně po svém zřízení dohodnou na přesném způsobu předávání informací. Přezkoumání funkce tohoto systému předávání informací se provede nejméně jednou za rok.

Článek 3

1. Smluvní strany budou dbát na to, aby informace předaná podle odst. 1 článku 1 této Dohody měla takový rozsah, který by umožnil druhé smluvní straně rozhodnout o přípravě nebo provedení příslušných opatření k ochraně svého obyvatelstva.

Tato informace zahrnuje zejména údaje o

a/ době, a je-li to účelné, o přesném místu a charakteru jaderné nehody,
b/ příslušném zařízení nebo druhu činnosti,
c/ předpokládané nebo zjištěné příčině a předpokládaném vývoji jaderné nehody, pokud jde o únik radioaktivních látek za hranice státu,
d/ obecné charakteristice radioaktivního úniku, včetně, pokud je to prakticky možné a účelné, charakteru, pravděpodobné fyzikální a chemické úrovně a množství, složení a efektivní výšce radioaktivního úniku,
e/ informacích o existujících a předpovídaných meteorologických a hydrologických podmínkách, nezbytných pro prognózy úniku radioaktivních látek za hranice státu,
f/ výsledcích monitorování životního prostředí, týkajících se úniku radioaktivních látek za hranice státu,
g/ přijatých nebo plánovaných ochranných opatřeních mimo prostor dotčeného zařízení,
h/ předvídatelném vývoji radioaktivního úniku.

2. Předávané údaje budou průběžně upřesňovány podle vývoje situace. Smluvní strana, která předává informaci, poskytne druhé smluvní straně na požádání vysvětlení a doplnění předaných údajů.

3. Tyto údaje a jejich případné doplnění budou předávány tak dlouho, dokud nepřestane existovat situace uvedená v odstavci 1 článku 1 této Dohody, nebo dokud nebudou k dispozici informace dostatečné k posouzení stavu věci.

Článek 4

1. Dojde-li k události uvedené v odst. 1 článku 1 této Dohody, dohodnou se smluvní strany neprodleně na nutné spolupráci při zajišťování ochrany zdraví a majetku jejich obyvatelstva a na poskytnutí možné pomoci.

2. Případná další opatření budou projednána styčnými místy obou smluvních stran, zřízenými podle ustanovení odst. 3 článku 2 této Dohody.

Článek 5

1. Každá smluvní strana bude na svém výsostném území provádět program měření ionizujícího záření a radionuklidů v životním prostředí.

2. Program měření musí obsahovat zejména měření koncentrace aktivity, popřípadě obsahu radionuklidů v těchto složkách: vzduch (i aerosoly), pitná voda, povrchová voda, půda a potraviny. Výsledky tohoto měření musí poskytnout dostatečné údaje o vnější a vnitřní radiační zátěži vlastního obyvatelstva.

3. Výsledky měření budou předávány druhé smluvní straně jednou za rok. Při hodnotách významně se odchylujících od běžného stavu budou tyto informace předány cestou styčných míst neprodleně druhé smluvní straně. Na žádost smluvní strany poskytne druhá smluvní strana doplňující údaje.

Článek 6

1. Smluvní strany se budou vzájemně jednou v roce informovat o svých jaderných programech, o zkušenostech získaných z provozu jaderných zařízení, jakož i o právních předpisech týkajících se jaderné bezpečnosti a ochrany před zářením.

2. Smluvní strany se budou vzájemně informovat rovněž o svých stávajících, budovaných a plánovaných jaderných zařízeních ve smyslu čl. 1 odst. 2 písm. a/ - c/ této Dohody a poskytnou si k tomu údaje, uvedené v příloze k této Dohodě.

3. Informace podle odst. 2 o plánovaných jaderných zařízeních budou poskytnuty po udělení úředního povolení k jejich výstavbě. O předpokládaném uvedení budovaných zařízení do provozu se budou informovat šest měsíců předem.

Článek 7

1. Obě smluvní strany budou provádět jedenkrát v roce společná zasedání expertů, která budou zejména:

a/ hodnotit provádění této Dohody,
b/ projednávat informace předkládané podle čl. 6 této Dohody,
c/ vyhodnocovat výsledky programu měření prováděného podle článku 5 této Dohody a
d/ projednávat další aktuální otázky o jaderné bezpečnosti a ochraně před zářením.

2. Informace o obsahu, průběhu a výsledku společného zasedání expertů budou předány příslušným orgánům ke zvážení.

3. Čas, místo jednání a složení delegace expertů budou dohodnuty cestou koordinátorů.

4. V případě potřeby po dohodě obou smluvních stran mohou být organizována další společná zasedání expertů podle odstavce 1.

Článek 8

1. K provádění této Dohody zřídí každá smluvní strana koordinátora, kterým bude na:

a/ československé straně Československá komise pro atomovou energii,
b/ rakouské straně Spolkové ministerstvo zahraničních věcí.

2. Koordinátoři budou zajišťovat zejména:

a/ výměnu všech podkladů a informací, které se musí předat v rámci spolupráce podle článků 5 a 6 této Dohody, pokud v jednotlivých případech nebude přicházet v úvahu zvláštní informační cesta,
b/ organizovat společná zasedání expertů podle článku 7 této Dohody.

3. Případnou změnu ve zřízení koordinátora si smluvní strany sdělí diplomatickou cestou.

Článek 9

Obsah informací, získaných od druhé smluvní strany podle článků 2, 3, 5 a 6 této Dohody, může smluvní strana využít k informování veřejnosti, pokud je druhá smluvní strana neprohlásí za důvěrné.

Článek 10

Vzájemná výměna informací podle této Dohody bude prováděna bezplatně. Pokud by obstarávání doplňujících informací bylo spojeno se značnými výdaji, budou tyto výdaje hrazeny dožadující smluvní stranou.

Článek 11

Jakékoliv spory týkající se výkladu, provádění této Dohody, jakož i realizace činnosti upravené touto Dohodou, budou řešeny jednáním mezi smluvními stranami.

Článek 12

Dnem, kdy vstoupí tato Dohoda v platnost, pozbude platnosti Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o úpravě otázek společného zájmu souvisejících s jadernými zařízeními, podepsaná ve Vídni dne 18. listopadu 1982.

Článek 13

1. Tato Dohoda podléhá schválení podle ústavních předpisů smluvních stran a vstoupí v platnost dnem, ve kterém si obě strany vzájemně diplomatickou cestou sdělí, že byly splněny příslušné vnitrostátní předpoklady pro její vstup v platnost.

2. Přiložená příloha tvoří nedílnou součást této Dohody.

3. Tato Dohoda se uzavírá na neomezenou dobu. Může být každou smluvní stranou vypovězena písemně diplomatickou cestou. Tato výpověď nabude účinnosti po uplynutí šesti měsíců ode dne předání diplomatické nóty.

Dáno ve Vídni dne 25. října 1989 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu
Československé socialistické republiky
Jaromír Johanes v. r.
ministr zahraničních věcí
Za vládu
Rakouské republiky
Alois Mock v. r.
ministr zahraničních věcí

PŘÍLOHA
k Dohodě
mezi
vládou Československé socialistické republiky
a
vládou Rakouské republiky
o úpravě otázek společného zájmu týkajících se jaderné bezpečnosti
a ochrany před zářením

K článku 6 odst. 2 Dohody budou předány následující údaje:

- název zařízení
- místo a adresa zařízení
- provozovatel
- účel
- základní technické údaje zařízení
- současný stav
- provozní údaje
- základní popis místa zařízení

K jaderným energetickým reaktorům budou dále uváděny zejména tyto údaje:

- typ reaktoru
- výkon
- údaje o aktivní zóně /např. geometrie, palivo, množství, obohacení, vyhoření, měrný výkon/ - reaktorová nádoba
- chladicí média a chladicí okruhy reaktoru /primární a sekundární okruh/
- paragenerátor
- přípustné hodnoty a podmínky pro výpustě radioaktivních látek do životního prostředí, přípustné hodnoty a podmínky pro ukládání radioaktivních odpadů a podmínky pro manipulaci s vyhořelým jaderným palivem
- systémy pro zajištění jaderné bezpečnosti s výjimkou systému fyzické ochrany.

E-shop

Vzory smluv pro podnikatelskou praxi

Vzory smluv pro podnikatelskou praxi

Daniel Hájek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kolektiv autorů z advokátní praxe připravil soubor více než 50 vzorových smluv vycházejících z nového občanského zákoníku. Vzory jsou určeny pro malé a střední podnikatele, jimž mají usnadnit každodenní provádění obchodních transakcí, výběr smluv se tedy řídí nejčastějšími potřebami ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Vzory podání a úkonů podle správního řádu s vysvětlivkami

Vzory podání a úkonů podle správního řádu s vysvětlivkami

Lukáš Potěšil, Kateřina Frumarová, Lukáš Graser, David Hejč, Anna Chamráthová, Pavel Mates, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha obsahuje vzory podání, které je možné učinit vůči rozličným správním orgánům, a vzory úkonů, které činí správní orgány. Celkem 184 vzorů vychází z obsahu správního řádu a jeho jednotlivých ustanovení. Jsou to vzory úkonů, které mohou být učiněny v různých procesních ...

Cena: 480 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech vztahů mezi rodiči a dětmi

Přehled judikatury ve věcech vztahů mezi rodiči a dětmi

JUDr. Petra Polišenská - Wolters Kluwer, a. s.

Přehled ve věcech vztahů mezi rodiči a dětmi zahrnuje judikaturu týkající se právních aspektů početí, určení otcovství, výchovy dětí, osvojení a pěstounské péče. Judikatura v této publikaci byla vybrána s ohledem na novou právní úpravu, jde tedy o jedinečný soubor rozhodnutí, ze ...

Cena: 687 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.