Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 40/2008 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2008, částka 15, ze dne 17. 6. 2008

40

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 27. dubna 2007 byla v Moskvě podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o organizaci oprav vrtulníků typu Mi-24 (Mi-35), Mi-171Š (Mi-8, Mi-17) a jejich modernizaci na území České republiky.

Dohoda se na základě svého článku 9 předběžně prováděla ode dne jejího podpisu a na základě ustanovení téhož článku vstoupila v platnost dne 28. února 2008.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA
mezi
vládou České republiky
a
vládou Ruské federace
o organizaci oprav vrtulníků typu
Mi-24 (Mi-35), Mi-171Š (Mi-8, Mi-17)
a jejich modernizaci na území České republiky

Vláda České republiky a vláda Ruské federace (dále jen „smluvní strany“),

řídíce se Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vojensko-technické spolupráci ze dne 9. října 2001,

usilujíce o vzájemně výhodnou dlouhodobou spolupráci založenou na vzájemné úctě, důvěře a ohledu na zájmy každé ze smluvních stran,

se dohodly takto:

Článek 1

Pro účely této Dohody používané pojmy znamenají následující:

„vrtulníky“ - vrtulníky typu Mi-24 (Mi-35), Mi-171Š (Mi-8, Mi-17) a jejich modifikace;

„materiál“ - speciální technologické vybavení, nástroje, přístroje, kontrolní a měřicí technika, náhradní díly, kompletující výrobky a jiné výrobky a materiály nezbytné pro opravy a modernizaci vrtulníků;

„dokumentace“ - opravárensko-technická a konstrukční dokumentace nezbytná pro opravy a modernizaci vrtulníků;

„oprava“ - soubor prací na obnovu bezvadného stavu či provozuschopnosti, jakož i životnosti vrtulníků a jejich součástí;

„modernizace“ - soubor prací prováděných na vrtulnících za účelem zlepšení jejich takticko-technických charakteristik;

„podniky-původci vrtulníků“ - ruské právnické osoby (organizace) uskutečňující vývoj a modernizaci vrtulníků a mající odpovídající licence na uskutečňování uvedené činnosti;

„třetí strana“ - stát, který není vázán touto Dohodou, právnické a fyzické osoby tohoto státu, mezinárodní organizace;

„zmocněné organizace“ - české a ruské organizace a podniky, které v souladu s právními předpisy států smluvních stran získaly právo uskutečňovat zahraničněobchodní činnost ve vztahu k vrtulníkům.

Článek 2

Zmocněnými orgány smluvních stran k provádění ustanovení této Dohody jsou:

na české straně - Ministerstvo obrany České republiky;

na ruské straně - Federální služba pro vojensko-technickou spolupráci.

Článek 3

Zmocněné orgány smluvních stran spolupracují v oblasti organizace oprav a modernizace vrtulníků dodaných Armádě České republiky na území České republiky.

Článek 4

Objem prací při poskytování technické pomoci české straně při organizaci oprav a modernizace vrtulníků na území České republiky, cena poskytovaných služeb, předávané dokumentace, materiálu, jakož i náhradních dílů a agregátů nezbytných pro opravy a modernizaci vrtulníků, se stanovují a hradí českou stranou ve volně směnitelné měně způsobem a za podmínek, které se určují v příslušných kontraktech sjednávaných zmocněnými organizacemi.

Článek 5

1. Česká strana se zavazuje:

bez předběžného písemného souhlasu ruské strany neprodávat nebo nepředávat třetí straně materiál, dokumentaci a informace přijaté v rámci této Dohody;

neprovádět modernizaci vrtulníků, jakož i materiálu dodaného pro organizaci oprav a modernizace vrtulníků, bez účasti podniků-původců vrtulníků;

zajistit, aby české zmocněné organizace používaly materiál, dokumentaci a informace dodané ruskou stranou v rámci této Dohody pouze pro účely uvedené v článku 3 této Dohody, a též zabránit možnosti jejich používání k provádění oprav a modernizace vrtulníků, jejich uzlů a agregátů v zájmu třetí strany bez písemného souhlasu ruské strany;

pořizovat materiál nezbytný pro opravy vrtulníků přednostně v Ruské federaci a používat jej pouze k uvedeným účelům;

uskutečňovat opravu uzlů a agregátů vrtulníků, jejichž oprava se neprovádí v České republice, přednostně v Ruské federaci;

pořizovat v třetích státech materiál, který je nezbytný pro opravy vrtulníků, pouze existuje-li v těchto státech jeho certifikovaná výroba;

uskutečňovat opravu uzlů a agregátů vrtulníků v třetích státech, pouze existuje-li v těchto státech certifikovaná opravárenská základna.

Podmínky provádění oprav vrtulníků v zájmu třetí strany českými zmocněnými organizacemi včetně velikosti a termínů úhrady odměny, která v takovém případě náleží ruské straně, jsou předmětem samostatných kontraktů sjednávaných zmocněnými organizacemi pro každý konkrétní případ do zahájení prací na opravách.

2. Ruská strana se zavazuje:

operativně posuzovat a odpovídat na žádosti české strany týkající se možnosti prodeje nebo předání materiálu, dokumentace a informací přijatých v rámci této Dohody třetí straně, a též možnosti používání materiálu a dokumentace dodaných ruskou stranou pro účely uvedené v článku 3 této Dohody k provádění oprav a modernizace vrtulníků, jejich uzlů a agregátů v zájmu třetí strany;

poskytovat součinnost podnikům-původcům vrtulníků při opravách a modernizaci vrtulníků na území České republiky;

dodávat na žádost české strany materiál a poskytovat služby nezbytné pro zajištění oprav a modernizace vrtulníků na území České republiky.

Nomenklatura, množství, lhůty a ceny dodávaného materiálu se stanovují v kontraktech sjednávaných zmocněnými organizacemi.

Článek 6

Smluvní strany se zavazují zajišťovat ochranu duševního vlastnictví, které náleží druhé smluvní straně a které je předáváno v rámci této Dohody, a přijímat opatření k předcházení jeho protiprávního používání v souladu s právními předpisy svých států, jakož i s mezinárodními smlouvami, jimiž jsou Česká republika a Ruská federace vázány.

Článek 7

Spory týkající se provádění a výkladu ustanovení této Dohody budou smluvní strany řešit jednáním a konzultacemi.

Článek 8

Tato Dohoda může být změněna po vzájemném písemném souhlasu smluvních stran.

Článek 9

Tato Dohoda se bude předběžně provádět ode dne jejího podpisu. Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem doručení pozdějšího písemného oznámení o ukončení vnitrostátních procedur obou smluvních stran, nezbytných pro vstup této Dohody v platnost, a bude platit do té doby, dokud budou vrtulníky používány Armádou České republiky.

Platnost Dohody skončí dnem doručení diplomatické nóty ruské straně, kterou česká strana oznámí ukončení používání vrtulníků Armádou České republiky.

Každá smluvní strana může tuto Dohodu vypovědět písemným oznámením o výpovědi druhé smluvní straně. Platnost Dohody skončí uplynutím šesti měsíců ode dne doručení takového oznámení.

Ukončení platnosti této Dohody se nedotýká provádění kontraktů sjednaných mezi zmocněnými organizacemi v souladu s touto Dohodou s výjimkou těch, o nichž se smluvní strany dohodly jinak.

V případě ukončení platnosti této Dohody budou smluvní strany pokračovat v plnění závazků uvedených v článcích 5 a 6, pokud nebude dohodnuto jinak.

Dáno v Moskvě dne 27. dubna 2007 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém a ruském jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky
MUDr. Martin Barták v. r.
1. náměstek ministryně obrany
Za vládu Ruské federace
Vjačeslav Karlovič Dzirkaln v. r.
zástupce ředitele Federální služby pro vojensko-technickou spolupráci

E-shop

Účetnictví podnikatelských subjektů v otázkách a odpovědích

Účetnictví podnikatelských subjektů v otázkách a odpovědích

Ing. Ivana Pilařová - Wolters Kluwer, a. s.

Neopakujme chyby druhých, ale snažme se z nich poučit. Toto známé pravidlo nás vedlo k vydání této publikace věnující se nejčastějším problémům, se kterými se podnikatelské subjekty setkávají. Do redakce denně dochází řada zajímavých dotazů, z nichž některé se opakují, z čehož je ...

Cena: 195 KčKOUPIT

Právní subjektivita

Právní subjektivita

JUDr. Robert Pelikán, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Pojem právní subjektivity – jeden z centrálních pojmů právní teorie – dodnes nemá jasný a jednoznačný obsah. Autor ve svém pohledu na právní subjektivitu spojuje velmi dobrou znalost teorie s rozsáhlými praktickými zkušenostmi a ukazuje, že „debata o pojmu právní subjektivity je ...

Cena: 280 KčKOUPIT

ÚZ č. 1221 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1221 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor úplných znění 45 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce a některé související předpisy (pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních ...

Cena: 117 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.