Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 37/2008 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2008, částka 13, ze dne 6. 6. 2008

37

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 22. dubna 2008 byl v Pekingu podepsán Protokol o kulturní spolupráci na léta 2007 - 2011 mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Čínské lidové republiky.

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 17 dnem podpisu a zůstává v platnosti do 31. prosince 2011.

České znění Protokolu a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

PROTOKOL O KULTURNÍ SPOLUPRÁCI
na léta 2007 - 2011
mezi
Ministerstvem kultury České republiky
a
Ministerstvem kultury Čínské lidové republiky

Ministerstvo kultury České republiky a Ministerstvo kultury Čínské lidové republiky, dále jen "strany",

- v souladu s Dohodou o kulturní spolupráci mezi vládou Československé republiky a vládou Čínské lidové republiky, podepsanou 27. března 1957,
- vedeny společným zájmem upevňovat a rozvíjet spolupráci v oblasti kultury,

se dohodly takto:

Článek 1

Obě strany uskuteční v období platnosti tohoto Protokolu na základě reciprocity a mezinárodní praxe kulturní festival v obou zemích:

1) V souvislosti s oslavou 60. výročí navázání diplomatických styků mezi oběma zeměmi uspořádá čínská strana Čínský kulturní festival v České republice v roce 2009 v trvání 10 dnů. Za tímto účelem vyšle do České republiky delegaci Ministerstva kultury (5 osob), uměleckou skupinu (do 50 osob) a uměleckou výstavu (4 kurátoři a 3členná delegace na zahájení výstavy).

2) Česká strana uspořádá Český kulturní festival v Číně v roce 2010 v trvání 10 dnů. Za tímto účelem vyšle do Číny delegaci Ministerstva kultury (5 osob), uměleckou skupinu (do 50 osob) a uměleckou výstavu (4 kurátoři a 3členná delegace na zahájení výstavy).

Článek 2

Obě strany budou podporovat vzájemnou spolupráci v oblasti kultury a umění, včetně neprofesionálních a nekomerčních aktivit, zejména pak spolupráci v oblasti hudby, tance, opery, divadla, výtvarného umění, literatury, knihovnictví, audiovizuální tvorby, muzejnictví a tradiční lidové kultury a budou také napomáhat přímé výměně odborníků mezi kulturními institucemi a organizacemi včetně nevládních. V průběhu platnosti tohoto Protokolu si strany vymění 3 odborníky, každého na dobu 7 dní.

Článek 3

Obě strany budou podporovat vzájemnou účast na uměleckých festivalech, mezinárodních setkáních, seminářích a jiných kulturních událostech včetně neprofesionálních a nekomerčních aktivit pořádaných v obou státech. Budou se průběžně informovat o podmínkách účasti, termínech a programech těchto kulturních akcí.

Během doby platnosti Protokolu si obě strany na základě reciprocity vymění 1 uměleckou skupinu do 20 osob.

Článek 4

Obě strany budou podporovat přímou spolupráci mezi národními muzei a národními galeriemi svých zemí, jakož i mezi dalšími muzei a galeriemi. Za tímto účelem si každoročně vymění 2 - 3 odborníky v průběhu platnosti tohoto Protokolu.

Obě strany podpoří výměnu 3 odborníků z národních galerií obou zemí na dobu 7 dnů v roce 2007.

V průběhu platnosti Protokolu obě strany podpoří výměnu výstav mezi národními galeriemi obou zemí; podrobnosti spolupráce mezi sebou projednají galerie přímo.

Článek 5

Obě strany budou podporovat spolupráci mezi institucemi zodpovědnými za uchování kulturního dědictví obou států. Během doby platnosti Protokolu obě strany podpoří výměnu pětičlenných delegací na dobu 6 dní.

Obě strany se dohodly na výměně dokumentů a informací o ochraně, uchovávání (preventivní konzervaci) a restaurování kulturních památek.

Obě strany budou během doby platnosti tohoto Protokolu podporovat výměnu technologií používaných při uchování (preventivní konzervaci ) a restaurování kulturních památek. Čínská strana vyšle do České republiky na dobu 7 dní 3 odborníky, kteří pomohou školit české odborníky v oblasti uchovávání (preventivní konzervace) a restaurování kulturních památek z tradičních čínských materiálů. Česká strana vyšle do Čínské lidové republiky 3 odborníky na dobu 7 dní za účelem výměny restaurátorských technologií.

Článek 6

Obě strany budou podporovat přímou spolupráci mezi sdruženími spisovatelů a překladatelů, která působí v obou státech, a také vzájemnou účast na mezinárodních knižních veletrzích pořádaných v obou státech.

Každá ze stran bude podporovat překládání a propagaci své literatury ve státě druhé strany. Ministerstvo kultury České republiky může prostřednictvím grantů podpořit vydávání překladů české literatury. Žádosti o grant musí být podány čínskými vydavateli. Všeobecná správa tisku a publikační činnosti Čínské lidové republiky může prostřednictvím grantů podpořit vydávání překladů čínské literatury. Žádosti o grant musí být podány českými vydavateli.

Článek 7

Obě strany budou podporovat přímou spolupráci mezi knihovnami obou států. Budou spolupracovat zejména v oblasti digitálních knihoven, digitálního přístupu ke kulturnímu dědictví a ochrany digitálních dokumentů jakožto příbuzné oblasti. Podpoří výměnu publikací, periodik a jiných dokumentů mezi ústředními knihovnami obou zemí.

Článek 8

Obě strany budou v souladu se závazky vyplývajícími z Úmluvy o opatřeních k zákazu a zamezení nedovolenému dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků (Paříž, 14. listopadu 1970) spolupracovat při kontrole nezákonného obchodu, vývozu i dovozu kulturních statků a v rámci své působnosti také při zajišťování navracení těchto statků do státu příslušné smluvní strany.

Článek 9

Obě strany budou podporovat spolupráci mezi českými a čínskými médii, audiovizuálními a kinematografickými institucemi a odborníky se zaměřením na koprodukce a poskytování filmových služeb. Obě strany budou podporovat spolupráci mezi národními filmovými archivy a výměnu českých a čínských filmů na komerční i nekomerční bázi.

Obě strany podpoří účast českých a čínských umělců a odborníků na mezinárodních filmových festivalech, filmových přehlídkách a s filmem spojených kulturních akcích pořádaných v obou zemích.

V roce 2007 na podzim uspořádá čínská strana Týden českých filmů v Čínské lidové republice a při této příležitosti přijme na 7 dní delegaci 5 osob v rámci reciprocity za Týden čínských filmů v České republice, pořádaný v roce 2006.

Článek 10

Obě strany budou podporovat výměnu informací a právních předpisů upravujících oblast práv k duševnímu vlastnictví a dalších právních norem a legislativních opatření v oblasti kultury a umění.

Článek 11

Obě strany budou podporovat spolupráci a výměny v oblasti nakladatelské činnosti. Během doby platnosti Protokolu si strany vymění jednu delegaci v počtu 5 osob na 5 dnů. Obě strany budou podporovat účast nakladatelů na mezinárodních knižních veletrzích pořádaných v obou zemích. Obě strany si budou vyměňovat informace a materiály vztahující se k nakladatelské činnosti.

Organizační a finanční ustanovení

Článek 12

Vysílání a přijímání osob na základě tohoto Protokolu bude probíhat dle následujících podmínek:

1. Vysílající strana bude informovat přijímající stranu o jménech navržených kandidátů s uvedením funkce, jazykových znalostí, požadavků na program návštěvy a o termínech jejich příjezdu/odjezdu nejméně 3 měsíce před plánovanou návštěvou.

2. Přijímající strana bude informovat vysílající stranu o svém rozhodnutí do 1 měsíce od obdržení jejího návrhu.

3. Obdrží-li vysílající strana souhlas přijímající strany s přijetím, uvědomí přijímající stranu nejméně 20 dní před příjezdem vyslaných osob do hlavního města přijímající strany o přesném termínu a místu jejich příjezdu a o tom, jaký způsob dopravy použijí.

4. Vysílající strana hradí náklady na mezinárodní přepravu do hlavního města přijímající země a zpět, jakož i náklady na zdravotní pojištění a přepravu zavazadel všech osob vyslaných do země přijímající strany.

5. Přijímající strana uhradí náklady na ubytování a diety, v souladu s platnými finančními a právními předpisy v obou státech, dále vnitrostátní dopravu dle programu a tlumočnické služby.

Článek 13

Výměna uměleckých souborů na základě tohoto Protokolu bude probíhat dle následujících podmínek:

1. Vysílající strana bude informovat přijímající stranu o programu návštěvy a datech příjezdu/odjezdu nejméně 3 měsíce před plánovanou návštěvou.

2. Přijímající strana sdělí vysílající straně své rozhodnutí do 1 měsíce po obdržení návrhu.

3. Po obdržení souhlasu přijímající strany sdělí vysílající strana přijímající straně přesné datum příjezdu, místa příjezdu a použitý dopravní prostředek nejméně 20 dnů před příjezdem do hlavního města přijímající strany.

4. Vysílající strana uhradí náklady na mezinárodní přepravu osob, dekorací, kostýmů a hudebních nástrojů do hlavního města přijímající strany a zpět, jakož i zdravotní pojištění všech osob vyslaných do země přijímající strany.

5. Přijímající strana uhradí náklady na stravování (3 jídla denně a nápoje a občerstvení během představení) a ubytování v souladu s platnými finančními a právními předpisy v obou státech, dopravu v souladu s programem pobytu (dopravní prostředek k přemisťování ve městě), jakož i náklady na pronájem prostoru k vystoupení, propagaci představení a tlumočnické služby.

Článek 14

Výměna výstav proběhne na základě dohody uzavřené mezi pořádajícími institucemi. Nebude-li dohodnuto jinak, výstavy budou realizovány za následujících podmínek:

Vysílající strana:

1. odešle přijímající straně podrobný návrh výstavy včetně všech nezbytných technických informací 3 měsíce před plánovaným termínem konání výstavy,

2. poskytne přijímající straně všechny podklady pro katalog výstavy nejpozději 1 měsíc před zahájením výstavy,

3. uhradí náklady na dopravu exponátů do hlavního města přijímajícího státu a zpět,

4. pojistí exponáty na dobu dopravy a trvání výstavy,

5. uhradí cestovní náklady kurátorů doprovázejících výstavu.

Přijímající strana:

1. poskytne vhodný výstavní sál s odpovídajícím bezpečnostním systémem,

2. poskytne technický personál potřebný pro nakládání, vykládání, rozbalování, opětovné balení, instalaci a demontáž výstavy,

3. zajistí organizaci a propagaci výstavy, tisk katalogů a pozvánek,

4. v případě ztráty nebo poškození exponátu poskytne vysílající straně o příslušném incidentu všechny informace, které vysílající strana může potřebovat k uplatnění nároku na náhradu škody u pojišťovny,

5. ručí za to, že poškozené exponáty nebudou restaurovány bez předchozího souhlasu vysílající strany,

6. zajistí, aby přijetí kurátorů výstav proběhlo v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 12 tohoto Protokolu.

Článek 15

Tento Protokol nevylučuje organizaci dalších akcí, na nichž se strany dohodnou diplomatickou cestou.

Článek 16

Tento Protokol bude prováděn v souladu s právními předpisy platnými na územích smluvních stran.

Článek 17

Tento Protokol vstupuje v platnost dnem podpisu a zůstává v platnosti do 31. prosince 2011.

Dáno v Pekingu dne 22. 4. 2008 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, čínském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílnosti ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Mgr. Václav Jehlička v. r.
ministr Ministerstvo kultury
České republiky
Cai Wu v. r.
ministr Ministerstvo kultury
Čínské lidové republiky

E-shop

Kompetenční zákon. Komentář

Kompetenční zákon. Komentář

JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha je vůbec prvním uceleným komentářem zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, tzv. kompetenčního zákona. Po téměř 50 letech od přijetí tohoto zákona a po mnohých nepříliš koncepčních zásazích působí kompetenční zákon ...

Cena: 750 KčKOUPIT

Cena: 0 KčKOUPIT

Pojišťovací právo, 2. přepracované vydání

Pojišťovací právo, 2. přepracované vydání

Marie Karfíková, Vladimír Přikryl, Roman Vybíral a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace poskytuje základní přehled právní úpravy soukromého pojištění. Výklad problematiky je podán nejen z pohledu naší právní úpravy, ale i v kontextu unijního práva. Publikace popisuje základní podmínky provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti, včetně tvorby technických ...

Cena: 520 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.