Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 36/2008 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2008, částka 13, ze dne 6. 6. 2008

36

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 26. října 2004 byla v Lucemburku přijata Dohoda mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dohodu ratifikoval.

Současně s oznámením o ratifikaci Dohody prezidentem republiky bylo generálnímu tajemníkovi Rady Evropské unie, depozitáři Dohody, sděleno odvolání prohlášení učiněné Českou republikou dne 21. března 2005, že podle článku 24 odst. 5 Smlouvy o Evropské unii bude Dohoda pro Českou republiku závazná až poté, co budou v České republice naplněny požadavky dané ústavními postupy.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 14 odst. 1 dne 1. března 2008 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Českou republiku.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA
MEZI
EVROPSKOU UNIÍ, EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM
A
ŠVÝCARSKOU KONFEDERACÍ
O PŘIDRUŽENÍ ŠVÝCARSKÉ KONFEDERACE K PROVÁDĚNÍ, UPLATŇOVÁNÍ A ROZVOJI SCHENGENSKÉHO ACQUIS

EVROPSKÁ UNIE,
EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ,
a
ŠVÝCARSKÁ KONFEDERACE,

(dále jen "smluvní strany")

VZHLEDEM k tomu, že se vstupem Amsterodamské smlouvy v platnost si Evropská unie vytyčila cíl zachování a rozvoje Unie jako prostoru svobody, bezpečnosti a práva, v němž je zajištěn volný pohyb osob, ve spojení s vhodnými opatřeními v oblasti kontroly na vnějších hranicích, azylu, přistěhovalectví a předcházení trestné činnosti a boji proti ní;

VZHLEDEM k tomu, že schengenské acquis začleněné do rámce Evropské unie tvoří součást ustanovení zaměřených na vytvoření tohoto prostoru svobody, bezpečnosti a práva v tom, že tato ustanovení utvářejí prostor bez kontrol na vnitřních hranicích a stanoví náhradní opatření, která umožňují zajistit vysokou úroveň bezpečnosti;

S OHLEDEM NA zeměpisnou polohu Švýcarské konfederace;

VZHLEDEM k tomu, že účast Švýcarské konfederace na schengenském acquis a pokračování jeho rozvoje umožní na jedné straně vyloučit určité překážky ve volném pohybu osob, které vyplývají ze zeměpisné polohy Švýcarské konfederace, a na druhé straně upevnit spolupráci mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací v oblastech, na něž se vztahuje schengenské acquis;

VZHLEDEM k tomu, že dohodou uzavřenou dne 18. května 1999 Radou Evropské unie s Islandskou republikou a Norským královstvím1) byly tyto dva státy přidruženy k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis;

VZHLEDEM k tomu, že je žádoucí aby Švýcarská konfederace byla na základě rovnosti s Islandem a Norskem přidružena k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis;

VZHLEDEM k tomu, že je vhodné uzavřít mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací dohodu, která zahrnuje práva a povinnosti shodné s těmi, které jsou dohodnuty mezi Radou Evropské unie na jedné straně a Islandem a Norskem na straně druhé;

PŘESVĚDČENY, že je nezbytné organizovat spolupráci mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací při provádění, praktickém uplatňování a dalším rozvoji schengenského acquis;

VZHLEDEM k tomu, že k přidružení Švýcarské konfederace k činnostem Evropské unie v oblastech upravovaných touto dohodou a k umožnění její účasti ve zmíněných činnostech je nezbytné zřídit výbor podle institucionálního vzoru použitého při přidružení Islandu a Norska;

VZHLEDEM k tomu, že schengenská spolupráce spočívá na zásadách svobody, demokracie, právního státu a dodržování lidských práv tak, jak jsou zejména zaručena Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod ze dne 4. listopadu 1950;

VZHLEDEM k tomu, že hlava IV Smlouvy o založení Evropského společenství a akty přijaté na jejím základě nejsou uplatňovány v Dánském království podle Protokolu o postavení Dánska, připojeného Amsterodamskou smlouvou ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství, a že rozhodnutí o rozvoji schengenského acquis podle uvedené hlavy, která Dánsko provedlo ve svém vnitrostátním právu, mohou pouze založit mezinárodně právní povinnosti mezi Dánskem a ostatními členskými státy;

VZHLEDEM k tomu, že Spojené království Velké Británie a Severního Irska a Irsko se v souladu s rozhodnutími přijatými podle Protokolu o začlenění schengenského acquis do rámce Evropské unie, připojeného Amsterodamskou smlouvou ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství2), podílejí na některých ustanoveních schengenského acquis;

VZHLEDEM k tomu, že je nezbytné zajistit, aby státy, se kterými Evropská unie zřídila přidružení k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis, uplatňovaly toto acquis rovněž ve svých vzájemných vztazích;

VZHLEDEM k tomu, že řádné fungování schengenského acquis vyžaduje současné uplatňování této dohody a dohod mezi jednotlivými stranami přidruženými nebo zúčastněnými na provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis, kterými se upravují jejich vzájemné vztahy;

S OHLEDEM na dohodu o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji acquis Společenství, jež se týká stanovení kritérií a mechanismů určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států a jež se týká založení systému "Eurodac";

S OHLEDEM na provázanost mezi schengenským acquis a acquis communautaire;

VZHLEDEM k tomu, že tato provázanost vyžaduje současné uplatňování schengenského acquis a acquis communautaire, které se týká stanovení kritérií a mechanismů určení státu příslušného pro posouzení žádosti o azyl podané v některém z členských států a které se týká založení systému "Eurodac",

SE DOHODLY TAKTO:

ČLÁNEK 1

1. Švýcarská konfederace (dále jen "Švýcarsko") se přidružuje k činnostem Evropského společenství a Evropské unie v oblastech, na které se vztahují ustanovení uvedená v přílohách A a B této dohody a ustanovení na ně navazující.

2. Tato dohoda zakládá vzájemná práva a povinnosti podle postupů v ní stanovených.

ČLÁNEK 2

1. Švýcarsko provádí a uplatňuje ustanovení schengenského acquis uvedená v příloze A této dohody, tak jak se vztahují na členské státy Evropské unie (dále jen "členské státy").

2. Švýcarsko provádí a uplatňuje akty Evropské unie a Evropského společenství uvedené v příloze B této dohody v rozsahu, v jakém tyto akty nahradily nebo rozvinuly odpovídající ustanovení Úmluvy k provedení dohody o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích podepsané v Schengenu dne 19. června 1990 (dále jen "Úmluva k provedení Schengenské dohody") nebo v jakém byla na základě uvedené úmluvy přijata.

3. Akty a opatření přijaté Evropskou unií a Evropským společenstvím, kterými se mění nebo doplňují ustanovení uvedená v přílohách A a B, pro které byly použity postupy stanovené v této dohodě, přijme, provádí a uplatňuje také Švýcarsko, aniž je dotčen článek 7.

ČLÁNEK 3

1. Zřizuje se smíšený výbor složený ze zástupců švýcarské vlády, členů Rady Evropské unie (dále jen "Rada") a Komise Evropských společenství (dále jen "Komise").

2. Smíšený výbor přijme vzájemnou dohodou svůj jednací řád.

3. Smíšený výbor se schází z podnětu svého předsedy nebo na žádost některého ze svých členů.

4. S výhradou čl. 4 odst. 2 se smíšený výbor podle potřeby schází na úrovni ministrů, vyšších úředníků nebo odborníků.

5. Smíšenému výboru předsedá

- na úrovni odborníků: zástupce Evropské unie;
- na úrovni vyšších úředníků a ministrů: střídavě po dobu šesti měsíců zástupce Evropské unie a zástupce švýcarské vlády.

ČLÁNEK 4

1. Smíšený výbor projednává v souladu s touto dohodou všechny otázky uvedené v článku 2 a zajišťuje, aby bylo náležitě přihlédnuto ke všem připomínkám předloženým Švýcarskem.

2. Ve smíšeném výboru na úrovni ministrů mají zástupci Švýcarska možnost

- vyložit obtíže, které pro ně vyvolává určité opatření nebo akt, nebo se vyjádřit k obtížím, se kterými se setkaly jiné delegace;
- vyjádřit se ke všem otázkám týkajícím se vypracování ustanovení, která se jich týkají, nebo jejich provádění.

3. Smíšený výbor na úrovni vyšších úředníků připravuje jednání smíšeného výboru na úrovni ministrů.

4. Zástupce švýcarské vlády je oprávněn předkládat smíšenému výboru náměty k otázkám podle článku 1. Po projednání může Komise nebo členský stát posoudit tyto náměty s cílem vypracovat návrh nebo předložit podnět v souladu s pravidly Evropské unie, aby byl přijat akt nebo opatření Evropského společenství nebo Evropské unie.

ČLÁNEK 5

Aniž je dotčen článek 4, je smíšený výbor informován o přípravě veškerých aktů nebo opatření v Radě, která se mohou vztahovat k této dohodě.

ČLÁNEK 6

Při přípravě nových právních předpisů v oblasti, na kterou se vztahuje tato dohoda, Komise neformálně konzultuje švýcarské odborníky stejným způsobem, jakým při přípravě svých návrhů konzultuje odborníky členských států.

ČLÁNEK 7

1. Přijímání nových aktů nebo opatření souvisejících s otázkami uvedenými v článku 2 je vyhrazeno příslušným orgánům Evropské unie. S výhradou odstavce 2 vstupují tyto akty nebo tato opatření v platnost současně pro Evropskou unii, Evropské společenství a jejich dotčené členské státy a pro Švýcarsko, není-li výslovně stanoveno jinak. V této souvislosti se náležitě přihlíží ke lhůtě, kterou Švýcarsko uvede ve smíšeném výboru jako nezbytnou pro splnění svých ústavních požadavků.
2.
a) Rada neprodleně oznámí Švýcarsku přijetí aktů nebo opatření uvedených v odstavci 1, pro něž byly použity postupy stanovené v této dohodě. Švýcarsko se vysloví o přijetí jejich obsahu a o jejich provedení ve svém vnitrostátním právním řádu. Toto rozhodnutí oznámí Radě a Komisi ve lhůtě třiceti dní po přijetí dotyčných aktů nebo opatření.
b) Pokud se obsah zmíněných aktů nebo opatření může stát pro Švýcarsko závazným až po splnění jeho ústavních požadavků, uvědomí o tom Švýcarsko Radu a Komisi ve svém oznámení. Švýcarsko neprodleně písemně uvědomí Radu a Komisi o splnění všech ústavních požadavků. Není-li požadováno referendum, provede oznámení bezprostředně po uplynutí lhůty pro referendum. Je-li požadováno referendum, má Švýcarsko k učinění oznámení lhůtu nejvýše dvou let od oznámení Radě. Od stanoveného dne vstupu v platnost aktu nebo opatření pro Švýcarsko a do oznámení splnění ústavních požadavků Švýcarsko prozatímně uplatňuje, je-li to možné, obsah dotyčného aktu nebo opatření.
Nemůže-li Švýcarsko prozatímně uplatňovat obsah dotyčného aktu nebo opatření a tento stav působí obtíže narušením fungování schengenské spolupráce, prozkoumá situaci smíšený výbor. Evropská unie a Evropské společenství mohou vůči Švýcarsku přijmout přiměřená a nezbytná opatření k zajištění řádného fungování schengenské spolupráce.
3. Přijetí obsahu aktů a opatření uvedených v odstavci 2 Švýcarskem zakládá práva a povinnosti mezi Švýcarskem na jedné straně a Evropskou unií, Evropským společenstvím a členskými státy v míře, v níž jsou těmito akty a opatřeními vázány, na straně druhé.
4. V případě, že
a) Švýcarsko oznámí rozhodnutí nepřijmout obsah aktu nebo opatření uvedeného v odstavci 2, pro nějž byly použity postupy stanovené v této dohodě, nebo
b) Švýcarsko neučiní oznámení ve lhůtě třiceti dní stanovené v odst. 2 písm. a) nebo v odst. 5 písm. a), nebo
c) Švýcarsko neučiní oznámení po uplynutí lhůty pro referendum nebo v případě referenda po uplynutí lhůty dvou let stanovené v odst. 2 písm. b) nebo neuplatňuje prozatímně akt nebo opatření podle stejného písmene ode dne stanoveného pro vstup aktu nebo opatření v platnost,
pozbývá tato dohoda účinnosti, ledaže smíšený výbor po pečlivém přezkoumání možností zachování dohody rozhodne ve lhůtě devadesáti dní jinak. Tato dohoda pozbývá účinnosti tři měsíce po uplynutí lhůty devadesáti dní.
5.
a) Jestliže v důsledku nového aktu nebo nového opatření nebudou členské státy moci podmínit vyřízení žádosti o vzájemné právní pomoci v trestních věcech nebo uznání zmocnění k soudnímu vyšetřování nebo k zabavení důkazních prostředků pocházejících z jiného členského státu splněním podmínek stanovených v článku 51 Úmluvy k provedení Schengenské dohody, může Švýcarsko oznámit Radě a Komisi ve lhůtě třiceti dní uvedené v odst. 2 písm. a), že nepřijme ani neprovede obsah těchto ustanovení do svého vnitrostátního právního řádu, pokud se tato ustanovení vztahují na žádosti nebo zmocnění k soudnímu vyšetřování a k zabavení, jež se týkají vyšetřování nebo trestního stíhání porušení předpisů v oblasti přímého zdanění, za které, pokud by byly spáchány ve Švýcarsku, by podle švýcarského práva nebylo možné uložit trest odnětí svobody. V tom případě tato dohoda, odchylně od odstavce 4, nepozbývá účinnosti.
b) Na žádost některého ze svých členů se smíšený výbor sejde nejpozději za dva měsíce po této žádosti a s ohledem na vývoj na mezinárodní úrovni projedná situaci vyplývající z oznámení provedeného podle písmene a).

Jakmile smíšený výbor dosáhne jednomyslně dohody, podle které Švýcarsko přijme a plně provede významná ustanovení nového aktu nebo nového opatření, použijí se odst. 2 písm. b) a odstavce 3 a 4. Uvědomení podle odst. 2 písm. b) první věty bude provedeno do třiceti dní od dosažení dohody ve smíšeném výboru.

ČLÁNEK 8

1. Pro účely dosažení cíle smluvních stran, kterým je co nejjednotnější uplatňování a výklad ustanovení uvedených v článku 2, smíšený výbor neustále sleduje vývoj judikatury Soudního dvora Evropských společenství (dále jen "Soudní dvůr"), jakož i vývoj judikatury příslušných švýcarských soudů týkající se těchto ustanovení. Pro tento účel se zřizuje mechanismus pro zaručení pravidelného vzájemného předávání této judikatury.

2. Švýcarsko je oprávněno předkládat Soudnímu dvoru písemná podání nebo vyjádření, pokud soud členského státu předloží Soudnímu dvoru předběžnou otázku týkající se výkladu některého ustanovení uvedeného v článku 2.

ČLÁNEK 9

1. Švýcarsko předloží každoročně smíšenému výboru výroční zprávu o způsobu, jakým jeho správní orgány a soudy uplatňovaly a vykládaly ustanovení uvedená v článku 2, jak jsou případně vykládána Soudním dvorem.

2. Pokud smíšený výbor není schopen do dvou měsíců poté, co byl uvědomen o závažném rozdílu mezi judikaturou Soudního dvora a judikaturou švýcarských soudů nebo o závažném rozdílu v uplatňování ustanovení uvedených v článku 2 mezi orgány dotčených členských států a švýcarskými orgány, zajistit jednotné uplatňování a výklad, použije se postup podle článku 10.

ČLÁNEK 10

1. V případě sporu o uplatňování této dohody, nebo nastane-li situace uvedená v čl. 9 odst. 2, zařadí se tato věc úředně jako sporný bod na program jednání smíšeného výboru na úrovni ministrů.

2. Smíšený výbor musí sporný bod vyřešit do devadesáti dní ode dne přijetí programu jednání, na nějž byl tento spor zařazen.

3. Pokud smíšený výbor nemůže spor vyřešit ve lhůtě devadesáti dní uvedené v odstavci 2, prodlouží se tato lhůta o třicet dní s cílem dosáhnout konečného řešení. Není-li dosaženo konečného řešení, pozbývá tato dohoda účinnosti šest měsíců po uplynutí lhůty třiceti dní.

ČLÁNEK 11

1. Pokud jde o správní náklady na uplatňování této dohody, poskytuje Švýcarsko do souhrnného rozpočtu Evropských společenství příspěvek ve výši 7,286 % z částky 8 100 000 eur, s výhradou každoroční úpravy v závislosti na míře inflace uvnitř Evropské unie.

2. Pokud jde o náklady na rozvoj Schengenského informačního systému II, poskytuje Švýcarsko do souhrnného rozpočtu Evropských společenství roční příspěvek na daný rozpočtový rok podle poměru svého hrubého domácího produktu ve vztahu k hrubému domácímu produktu všech zúčastněných zemí, a to od rozpočtového roku 2002.

Příspěvek, který zahrnuje rozpočtové roky před vstupem této dohody v platnost, je splatný v okamžiku jejího vstupu v platnost.

3. Pokud provozní náklady spojené s uplatňováním této dohody nejsou hrazeny ze souhrnného rozpočtu Evropských společenství, ale jsou přímo hrazeny zúčastněnými členskými státy, přispívá Švýcarsko na tyto náklady procentním poměrem svého hrubého domácího produktu ve vztahu k hrubému domácímu produktu všech zúčastněných států.

Pokud jsou provozní náklady hrazeny ze souhrnného rozpočtu Evropských společenství, poskytuje Švýcarsko do tohoto rozpočtu roční příspěvek podle procentního poměru svého hrubého domácího produktu ve vztahu k hrubému domácímu produktu všech zúčastněných států.

4. Švýcarsko má právo obdržet dokumenty týkající se této dohody vypracované Komisí nebo Radou a při jednáních smíšeného výboru požádat o tlumočení do úředního jazyka orgánů Evropských společenství podle svého výběru.

ČLÁNEK 12

1. Touto dohodou nejsou nijak dotčeny smlouvy uzavřené mezi Evropským společenstvím a Švýcarskem a smlouvy uzavřené mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskem na straně druhé.

2. Touto dohodou nejsou dotčeny smlouvy zavazující Švýcarsko na jedné straně a jeden nebo více členských států na straně druhé, pokud jsou slučitelné s touto dohodou. V případě neslučitelnosti těchto smluv s touto dohodou je rozhodná tato dohoda.

3. Touto dohodou nejsou nijak dotčeny budoucí smlouvy uzavřené mezi Evropským společenstvím a Švýcarskem a smlouvy mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskem na straně druhé, ani dohody uzavřené na základě článků 24 a 38 Smlouvy o Evropské unii.

ČLÁNEK 13

1. Švýcarsko uzavře dohodu s Dánským královstvím o založení práv a povinností mezi Dánskem a Švýcarskem, které se týkají ustanovení uvedených v článku 2, jež spadají pod hlavu IV Smlouvy o založení Evropského společenství a na která se proto vztahuje Protokol o postavení Dánska, připojený Amsterodamskou smlouvou ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o založení Evropského společenství.

2. Švýcarsko uzavře dohodu s Islandskou republikou a s Norským královstvím o založení vzájemných práv a povinností na základě jejich přidružení k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis.

ČLÁNEK 14

1. Tato dohoda vstupuje v platnost jeden měsíc po dni, ke kterému generální tajemník Rady jako depozitář prohlásí, že veškeré formální podmínky týkající se vyjádření souhlasu stran této dohody nebo jejich jménem s tím, aby byly vázány touto dohodou, byly splněny.

2. Články 1, 3, 4, 5 a 6 a čl. 7 odst. 2 písm. a) první věta se prozatímně provádějí ode dne podpisu této dohody.

3. Vstupem této dohody v platnost začíná běžet lhůta třiceti dní uvedená v čl. 7 odst. 2 písm. a) poslední větě pro akty nebo opatření přijaté po podpisu této dohody, ale před jejím vstupem v platnost.

ČLÁNEK 15

1. Ustanovení uvedená v přílohách A a B a ustanovení již přijatá podle čl. 2 odst. 3 uplatňuje Švýcarsko ode dne, který určí Rada jednomyslným rozhodnutím svých členů zastupujících vlády členských států, které uplatňují veškerá ustanovení uvedená v přílohách A a B, po konzultaci ve smíšeném výboru a poté, co se ujistí, že Švýcarsko splnilo předběžné podmínky pro provádění odpovídajících ustanovení a že kontroly na jeho vnějších hranicích jsou účinné.

Členové Rady, kteří zastupují vládu Irska a vládu Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, se podílejí na přijímání tohoto rozhodnutí v míře, v níž se vztahuje k těm ustanovením schengenského acquis a aktům, které jsou na něm založeny nebo které se k němu vztahují, na kterých se tyto členské státy podílejí.

Členové Rady, kteří zastupují vlády členských států, na které se v souladu se smlouvou o přistoupení vztahuje pouze část ustanovení uvedených v přílohách A a B, se podílejí na přijímání tohoto rozhodnutí v míře, v níž se vztahuje k ustanovením schengenského acquis, která se na ně již vztahují.

2. Uplatňování ustanovení uvedených v odstavci 1 zakládá práva a povinnosti mezi Švýcarskem na jedné straně a, podle případu, Evropskou unií, Evropským společenstvím a členskými státy na straně druhé, v míře, v jaké jsou pro ně tato ustanovení závazná.

3. Tato dohoda je prováděna pouze tehdy, pokud jsou rovněž prováděny dohody uvedené v článku 13.

4. Kromě toho je tato dohoda prováděna pouze tehdy, pokud je rovněž prováděna Dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskem o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo ve Švýcarsku.

ČLÁNEK 16

1. K této dohodě může přistoupit Lichtenštejnsko.

2. Přistoupení Lichtenštejnska bude předmětem protokolu k této dohodě, ve kterém budou stanoveny veškeré důsledky tohoto přistoupení, včetně založení práv a povinností mezi Lichtenštejnskem a Švýcarskem a také mezi Lichtenštejnskem na jedné strané a Evropskou unií, Evropským společenstvím a členskými státy na straně druhé v míře, v níž jsou vázány schengenským acquis.

ČLÁNEK 17

1. Tato dohoda může být vypovězena Švýcarskem nebo jednomyslným rozhodnutím členů Rady. Vypovězení se oznamuje depozitáři a nabývá účinku šest měsíců po oznámení.

2. Tato dohoda se považuje za vypovězenou, pokud Švýcarsko vypoví některou z dohod uvedených v článku 13 nebo dohodu uvedenou v čl. 15 odst. 4.

ČLÁNEK 18

1. Tato dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, německém, nizozemském, polském, portugalském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

2. Maltské znění ověří smluvní strany na základě výměny dopisů. Toto znění má stejnou platnost jako znění uvedená v odstavci 1.

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci k této dohodě své podpisy.

PŔÍLOHA A

PŔÍLOHA B

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

ZÁVĚREČNÝ AKT

Zplnomocnění zástupci přijali následující společná prohlášení, připojená k tomuto závěrečnému aktu:

1. polečné prohlášení smluvních stran o parlamentní konzultaci
2. Společné prohlášení smluvních stran o vnějších vztazích
3. Společné prohlášení smluvních stran k čl. 23 odst. 7 Úmluvy ze dne 29. května 2000 o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie

Zplnomocnění zástupci rovněž vzali na vědomí následující prohlášení, připojená k tomuto závěrečnému aktu:

1. Prohlášení Švýcarska o vzájemné pomoci v trestních věcech
2. Prohlášení Švýcarska k čl. 7 odst. 2 písm. b) o lhůtě pro přijetí dalšího rozvoje schengenského acquis
3. Prohlášení Švýcarska o provádění Evropské úmluvy o vzájemné pomoci v trestních věcech a Evropské úmluvy o vydávání
4. Prohlášení Evropské komise o předávání návrhů
5. Prohlášení Evropské komise o výborech, které jsou nápomocny Evropské komisi při výkonu jejích výkonných pravomocí

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN O PARLAMENTNÍ KONZULTACI

Smluvní strany považují za vhodné, aby otázky, na něž se vztahuje tato dohoda, byly projednávány při meziparlamentních jednáních mezi Evropským parlamentem a Švýcarskem.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN O VNĚJŠÍCH VZTAZÍCH

Smluvní strany se dohodly, že se Evropské společenství zavazuje k podněcování třetích zemí nebo mezinárodních organizací, se kterými uzavřelo dohody v oblasti spojené se schengenskou spoluprací, uzavřít obdobné dohody se Švýcarskou konfederací, aniž je dotčena její pravomoc k uzavírání takových dohod.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN K ČL. 23 ODST. 7 ÚMLUVY ZE DNE 29. KVĚTNA 2000 O VZÁJEMNÉ POMOCI V TRESTNÍCH VĚCECH MEZI ČLENSKÝMI STÁTY EVROPSKÉ UNIE

Smluvní strany se dohodly, že Švýcarsko může s výhradou čl. 23 odst. 1 písm. c) Úmluvy o vzájemné právní pomoci ve věcech trestních mezi členskými státy Evropské unie podle konkrétního případu požadovat, aby v případě, že příslušný členský stát nezískal svolení dané osoby, mohly být osobní údaje používány k účelům podle čl. 23 odst. 1 písm. a) a b) uvedené úmluvy pouze s předchozím souhlasem Švýcarska v řízeních, pro která by mohlo odmítnout nebo omezit předávání nebo využívání osobních údajů podle ustanovení této úmluvy nebo aktů uvedených v článku 1 této úmluvy.

Pokud v daném případě Švýcarsko odmítne vyhovět žádosti členského státu na základě výše uvedených ustanovení, musí své rozhodnutí písemně odůvodnit.

JINÁ PROHLÁŠENÍ

PROHLÁŠENÍ ŠVÝCARSKA O VZÁJEMNÉ POMOCI V TRESTNÍCH VĚCECH

Švýcarsko prohlašuje, že porušení daňových předpisů v oblasti přímého zdanění stíhaná švýcarskými orgány nemohou být v okamžiku vstupu této dohody v platnost podnětem k postihu před příslušným soudem, zejména v trestních věcech.

PROHLÁŠENÍ ŠVÝCARSKA
K ČL. 7 ODST. 2 PÍSM. B) O LHŮTĚ PŘIJETÍ DALŠÍHO ROZVOJE SCHENGENSKÉHO ACQUIS

Maximální dvouletá lhůta uvedená v čl. 7 odst. 2 písm. b) zahrnuje jak schválení, tak provedení aktu nebo opatření. Obsahuje tyto fáze:

- přípravná fáze,
- parlamentní jednání,
- lhůta pro referendum (100 dní od vyhlášení aktu) a popřípadě
- referendum (uspořádání a hlasování).

Federální rada bezodkladně informuje Radu a Komisi o provedení každé fáze.

Federální rada se zavazuje využít všechny prostředky, aby bylo zajištěno, že jednotlivé výše uvedené fáze budou probíhat co nejrychleji.

PROHLÁŠENÍ ŠVÝCARSKA O PROVÁDĚNÍ EVROPSKÉ ÚMLUVY O VZÁJEMNÉ POMOCI V TRESTNÍCH VĚCECH A EVROPSKÉ ÚMLUVY O VYDÁVÁNÍ

Švýcarsko se zavazuje vzdát se využívání svých výhrad a prohlášení doprovázejících schválení Evropské úmluvy o vydávání ze dne 13. prosince 1957 a Evropské úmluvy o vzájemné právní pomoci ze dne 20. dubna 1959, pokud jsou neslučitelné s touto dohodou.

PROHLÁŠENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PŘEDÁVÁNÍ NÁVRHŮ

Komise při předávání návrhů vztahujících se k této dohodě Radě Evropské unie a Evropskému parlamentu předá jejich opisy Švýcarsku.

PROHLÁŠENÍ EVROPSKÉ KOMISE O VÝBORECH, KTERÉ JSOU NÁPOMOCNY EVROPSKÉ KOMISI PŘI VÝKONU JEJÍCH VÝKONNÝCH PRAVOMOCÍ

V současnosti jsou Evropské komisi mimo výbor zřízený článkem 31 směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů při výkonu jejích výkonných pravomocí v oblasti provádění, uplatňování a rozvoje schengenského acquis nápomocny

- výbor zřízený článkem 6 nařízení Rady (ES) č. 1683/95 za dne 29. května 1995, kterým se stanoví jednotný vzor víz ("Výbor pro víza") a
- výbor zřízený článkem 5 rozhodnutí Rady ze dne 6. prosince 2001 (2001/886/SVV) a článkem 5 nařízení Rady (ES) č. 2424/2001 ze dne 6. prosince 2001, které se týkají vývoje Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) ("Výbor pro SIS II").

DOHODA
VE FORMĚ VÝMĚNY DOPISŮ
MEZI
RADOU EVROPSKÉ UNIE
A
ŠVÝCARSKOU KONFEDERACÍ
O VÝBORECH, KTERÉ JSOU NÁPOMOCNY EVROPSKÉ KOMISI PŘI VÝKONU JEJÍCH VÝKONNÝCH PRAVOMOCÍ

A. Dopis Evropského společenství

Vážený pane,

Rada se odvolává na jednání týkající se Dohody o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis a vzala na vědomí požadavek vyjádřený Švýcarskou konfederací v duchu její účasti v rozhodovacím procesu v oblastech, na které se vztahuje dohoda, a s cílem podpořit řádné fungování dohody, aby byla zcela přidružena k práci výborů, které jsou nápomocny Evropské komisi při výkonu jejích výkonných pravomocí.

Rada poznamenává, že pokud budou takové postupy použity v oblastech, na které se vztahuje dohoda, bude skutečně vhodné přidružit Švýcarskou konfederaci k práci těchto výborů, zejména aby bylo zajištěno, že pro dotyčné akty nebo opatření budou používány postupy dohody, aby se tak mohly stát pro Švýcarskou konfederaci závazné.

Evropské společenství se zavazuje sjednat vhodná ujednání pro přidružení Švýcarské konfederace k práci výborů.

Pokud se jedná o směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob z hlediska v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů,

- zajistí Evropská komise odborníkům ze Švýcarské konfederace co nejširší účast, pokud se bude konkrétní bod týkat uplatňování schengenského acquis a výhradně k takovému bodu, na přípravě předloh opatření, které se následně předkládají výboru zřízenému článkem 31 uvedené směrnice, který je nápomocen Evropské komisi při výkonu jejích výkonných pravomocí. Evropská komise v průběhu vypracování svých návrhů konzultuje odborníky Švýcarské konfederace stejným způsobem, jako konzultuje odborníky z členských států;
- Švýcarská konfederace může v souladu s čl. 29 odst. 2 druhým pododstavcem uvedené směrnice jmenovat osobu, která zastupuje kontrolní orgán nebo orgány určené Švýcarskou konfederací, aby se jako pozorovatel bez hlasovacího práva účastnila schůzí skupiny zabývající se ochranou fyzických osob z hlediska nakládání s osobními údaji. Tato účast bude probíhat na základě pozvání pro jednotlivé případy, pokud se bude některý konkrétní bod týkat uplatňování schengenského acquis a výhradně k takovému bodu.

Byl bych Vám zavázán, kdybyste mi potvrdil souhlas Vaší vlády s obsahem tohoto dopisu.

Přijměte prosím, vážený pane, ujištění o mé nejhlubší úctě.

B. Odpověď Švýcarské konfederace

Vážený pane,

Mám tu čest potvrdit, že jsem obdržel dopis, který jste mi laskavě zaslal dne ... a jehož obsah je následující:

"Rada se odvolává na jednání týkající se Dohody o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis a vzala na vědomí požadavek vyjádřený Švýcarskou konfederací v duchu její účasti v rozhodovacím procesu v oblastech, na které se vztahuje dohoda, a s cílem podpořit řádné fungování dohody, aby byla zcela přidružena k práci výborů, které jsou nápomocny Evropské komisi při výkonu jejích výkonných pravomocí.

Rada poznamenává, že pokud budou takové postupy použity v oblastech, na které se vztahuje dohoda, bude skutečně vhodné přidružit Švýcarskou konfederaci k práci těchto výborů, zejména aby bylo zajištěno, že pro dotyčné akty nebo opatření budou používány postupy dohody, aby se tak mohly stát pro Švýcarskou konfederaci závazné.

Evropské společenství se zavazuje sjednat vhodná ujednání pro přidružení Švýcarské konfederace k práci výborů.

Pokud se jedná o směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob z hlediska v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů,

- zajistí Evropská komise odborníkům ze Švýcarské konfederace co nejširší účast, pokud se bude konkrétní bod týkat uplatňování schengenského acquis a výhradně k takovému bodu, na přípravě předloh opatření, které se následně předkládají výboru zřízenému článkem 31 uvedené směrnice, který je nápomocen Evropské komisi při výkonu jejích výkonných pravomocí. Evropská komise v průběhu vypracování svých návrhů konzultuje odborníky Švýcarské konfederace stejným způsobem, jako konzultuje odborníky z členských států;
- Švýcarská konfederace může v souladu s čl. 29 odst. 2 druhým pododstavcem uvedené směrnice jmenovat osobu, která zastupuje kontrolní orgán nebo orgány určené Švýcarskou konfederací, aby se jako pozorovatel bez hlasovacího práva účastnila schůzí skupiny zabývající se ochranou fyzických osob z hlediska nakládání s osobními údaji. Tato účast bude probíhat na základě pozvání pro jednotlivé případy, pokud se bude některý konkrétní bod týkat uplatňování schengenského acquis a výhradně k takovému bodu.

Byl bych Vám zavázán, kdybyste mi potvrdil souhlas Vaší vlády s obsahem tohoto dopisu."

Mám tu čest sdělit Vám souhlas švýcarské Federální rady s obsahem tohoto dopisu.

Přijměte prosím, vážený pane, ujištění o mé nejhlubší úctě.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O SPOLEČNÝCH SCHŮZÍCH SMÍŠENÝCH VÝBORŮ

Delegace zastupující vlády členských států Evropské unie,

delegace Evropské komise,

delegace zastupující vlády Islandské republiky a Norského království,

delegace zastupující vládu Švýcarské konfederace

- se rozhodly pořádat schůze smíšených výborů zřízených dohodou o přidružení Islandu a Norska k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis na jedné straně a dohodou o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis na druhé straně společně, bez ohledu na úroveň schůze;
- shledávají, že společné konání těchto schůzí vyžaduje pragmatické ujednání o předsedání těmto schůzím v případech, když mají toto předsednictví vykonávat přidružené státy podle Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis nebo Dohody uzavřené Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto zemí k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis;
- berou na vědomí, že přidružené země vyslovily přání postoupit podle potřeby výkon svého předsednictví a rotovat je mezi sebou v abecedním pořadí podle názvu od okamžiku, kdy vstoupí v platnost Dohoda mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis.

1) Úř. věst. L 176, 10. 7. 1999, s. 36.
2) Úř. věst. L 131, 1. 6. 2000, s. 43 a Úř. věst. L 64, 7. 3. 2002, s. 20.

E-shop

Praktický průvodce veřejnou podporou

Praktický průvodce veřejnou podporou

JUDr. Michael Kincl - BOVA POLYGON

Kniha se zaměřuje na aktuální problematiku práva EU, kterou je regulace veřejné podpory. Její zaměření ocení všichni, kdo se účastní procesu poskytování veřejných prostředků, zejména pak úředníci veřejné správy, žadatelé o financování z veřejných rozpočtů a nejrůznějších fondů, ...

Cena: 167 KčKOUPIT

Praktikum z trestního práva. Klauzurní práce s řešením, 6. vydání

Praktikum z trestního práva. Klauzurní práce s řešením, 6. vydání

prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Příručka přináší aktualizovaný výběr klauzurních prací z trestního práva hmotného a trestního práva procesního zpracovaných na Právnické fakultě UK v Praze a Právnické fakultě UP v Olomouci, které byly v ...

Cena: 380 KčKOUPIT

Cestovní náhrady podle zákoníku práce s komentářem a příklady od 1. 1. 2018

Cestovní náhrady podle zákoníku práce s komentářem a příklady od 1. 1. 2018

JUDr. Eva Hofmannová - Anag, spol. s r. o.

Od 1. ledna 2007, to je od účinnosti zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, došlo k několika zásadním úpravám této základní pracovněprávní normy, a pro její správné použití v každodenní praxi je nezbytné ...

Cena: 309 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.