Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 35/2008 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2008, částka 12, ze dne 30. 5. 2008

35

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 18. dubna 2008 byla v Tiraně podepsána Dohoda o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem hospodářství, obchodu a energetiky Albánské republiky.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 5 odst. 1 dnem podpisu.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

Dohoda o spolupráci
mezi
Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky
a
Ministerstvem hospodářství, obchodu a energetiky Albánské republiky

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvo hospodářství, obchodu a energetiky Albánské republiky (dále jen "Strany")

uvědomujíce si potřebu posílení spolupráce mezi oběma zeměmi, navazující na podpis Stabilizační a asociační dohody mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Albánskou republikou na straně druhé a na Prozatímní dohodu o obchodu a záležitostech souvisejících s obchodem mezi Evropským společenstvím na straně jedné

a Albánskou republikou na straně druhé;

přejíce si další rozvoj spolupráce mezi oběma zeměmi, zaměřené na prohloubení a posílení spolupráce založené na vzájemných zájmech v hospodářské, průmyslové, technické a technologické oblasti;

jsouce přesvědčeny, že tato Dohoda bude napomáhat k dobrým vztahům a vytvoří výhodné podmínky pro různé formy spolupráce mezi oběma zeměmi, především v hospodářské a průmyslové sféře;

s vědomím nutnosti existence odpovídajícího právního základu vzájemných vztahů v souladu s platnými právními předpisy v obou zemích;

se dohodly takto:

Článek 1

Strany tímto potvrzují svůj zájem na rozvoji hospodářských vztahů mezi Českou republikou a Albánskou republikou. S tímto cílem, bez újmy právním předpisům platným v každé z těchto zemí, budou vzájemně podporovat navazování intenzivnější a výhodné spolupráce mezi hospodářskými subjekty obou zemí.

Článek 2

Každá ze Stran bude v rámci své působnosti informovat druhou Stranu o možné spolupráci při rozvoji vzájemných průmyslových a hospodářských vztahů, zejména v těchto oblastech:

a) přírodní zdroje;

b) energie;

c) metalurgie včetně kovodělného průmyslu;

d) průmyslová zařízení a komponenty;

e) elektrický a elektronický průmysl;

f) chemický a petrochemický průmysl;

g) spolupráce mezi malými a středně velkými podniky;

h) jiné oblasti hospodářské a průmyslové spolupráce, které mohou být na základě této Dohody vzájemně dohodnuty;

i) spolupráce mezi agenturami na podporu obchodu a investic, které jsou v působnosti Stran.

Článek 3

1. V rámci oblastí zmíněných v čl. 2 této Dohody budou Strany rozvíjet vzájemné hospodářské vztahy zejména v následujících činnostech a informovat se o:

a) možnosti spolupráce v mezinárodních organizacích, pokud tyto spadají do působnosti obou Stran,
b) přípravě právních předpisů v oblasti působnosti obou smluvních stran,
c) rozborech, hodnoceních a prognózách vývoje své ekonomiky,
d) přípravě opatření týkajících se proexportních politik,
e) rozvoji investičního prostředí a informacích, týkajících se hospodářských a investičních příležitostí ve svých zemích,
f) opatřeních, týkajících se ochrany spotřebitele,
g) technických požadavcích na výrobky, se zvláštním zřetelem na řízení a uplatňování národních transpozic směrnic Nového a starého přístupu,
h) projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru,
i) jednáních o koncesionářských kontraktech.

2. Strany budou rozvíjet v souladu s jejich hospodářskou a rozvojovou politikou a prioritami, průmyslovou, technickou a technologickou spolupráci veřejného sektoru a usnadňovat širší zapojení soukromého sektoru do průmyslového a technologického růstu obou zemí.

3. Strany budou provádět uvedené činnosti formou běžného pracovního styku, výměny příslušných materiálů a prostřednictvím pravidelných setkání Smíšené pracovní skupiny ustavené v souladu s čl. 4 této Dohody.

Článek 4

1. Za účelem provádění této Dohody se ustavuje Smíšená pracovní skupina, která se bude skládat ze zástupců obou Stran. Podle potřeby může Smíšená pracovní skupina rovněž zahrnovat zástupce příslušných organizací a institucí s cílem napomoci provádění této Dohody.

2. Řádná zasedání Smíšené pracovní skupiny se budou konat jednou ročně, pokud nebude vedoucími delegací dohodnuto jinak, střídavě v České republice a v Albánské republice. Mimořádná zasedání se budou konat na území státu Strany, která o ně požádá.

3. Smíšená pracovní skupina může vytvářet specializované pracovní skupiny k zabezpečení vybraných otázek oboustranného zájmu.

4. Předsedové Smíšené pracovní skupiny jsou náměstek ministra průmyslu a obchodu České republiky a náměstek/státní tajemník ministra hospodářství, obchodu a energetiky Albánské republiky.

5. Předsedové jmenují ostatní členy Smíšené pracovní skupiny.

6. Smíšená pracovní skupina bude informovat příslušné orgány dle Stabilizační a asociační dohody mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy a Albánskou republikou o svých aktivitách a rozhodnutích v oblastech, na něž se vztahuje Stabilizační a asociační dohoda a Prozatímní dohoda.

Článek 5

1. Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou a vstoupí v platnost dnem jejího podpisu oběma Stranami.

2. Kterákoliv Strana může tuto Dohodu vypovědět diplomatickou cestou. Taková výpověď nabude účinnosti první den třetího měsíce následujícího po datu obdržení příslušné diplomatické nóty.

3. Ustanovení této Dohody nemohou být uplatňována nebo vykládána tak, aby narušovala nebo jinak ovlivňovala závazky České republiky, plynoucí z jejího členství v Evropské unii.

Dáno v Tiraně dne 18. dubna 2008 ve dvou původních vyhotoveních v jazyce českém, albánském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílnosti výkladu této Dohody je rozhodující anglické znění.

Za Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky
Ing. Tomáš Hüner v. r.
náměstek ministra průmyslu a obchodu
Za Ministerstvo hospodářství, obchodu a energetiky Albánské republiky
Enno Bozdo v. r.
státní tajemník Ministerstva hospodářství, obchodu a energetiky

E-shop

Nesporná řízení II

Nesporná řízení II

Karel Svoboda - C. H. Beck

Druhý díl monografie se zabývá výkladem řízení ve věcech péče soudu o nezletilé (§ 466 až 491 ZŘS) a normami upravujícími předběžné opatření ve věcech ochrany před domácím násilím (§ 400 až 414 ZŘS) a předběžné opatření o prozatímní úpravě poměrů dítěte (§ 452 až 465 ZŘS). Kniha se ...

Cena: 550 KčKOUPIT

BOZP a PO v příkladech školské praxe, 2. vydání

BOZP a PO v příkladech školské praxe, 2. vydání

Jan Romaněnko, Pavel Skácelík - Nakladatelství PARIS

Problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se již několik let zabývá Vláda ČR, a to ve svém základním dokumentu „Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“. Dopracovávat a konkretizovat Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je ...

Cena: 395 KčKOUPIT

Nový občanský zákoník - Rodinné právo, 2. vydání

Nový občanský zákoník - Rodinné právo, 2. vydání

Petr Novotný, Jitka Ivičičová, Ivana Syrůčková, Pavlína Vondráčková - GRADA Publishing, a. s.

Všechno, co potřebujete vědět o občanském právu! Nová řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními odborníky, ale potřebují se orientovat v nové právní úpravě. Co ...

Cena: 259 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.