Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 34/2008 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2008, částka 12, ze dne 30. 5. 2008

34

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 3. května 2007 byla v Praze podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Bulharskou republikou o vzájemné ochraně a výměně utajovaných informací.

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval.

Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 11 odst. 2 dne 9. dubna 2008.

České znění Smlouvy a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

SMLOUVA
MEZI
ČESKOU REPUBLIKOU
A
BULHARSKOU REPUBLIKOU
O
VZÁJEMNÉ OCHRANĚ A VÝMĚNĚ UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

ČESKÁ REPUBLIKA A BULHARSKÁ REPUBLIKA

(dále jen "smluvní strany")

vědomy si toho, že spolupráce mezi nimi může vyžadovat výměnu utajovaných informací,

přejíce si vytvořit soubor pravidel upravujících vzájemnou ochranu utajovaných informací, aplikovatelných na jakékoliv dohody o spolupráci a utajované smlouvy, které obsahují utajovanou informaci nebo v souvislosti s kterými může dojít k seznámení se s utajovanou informací, uzavřené mezi nimi nebo mezi fyzickými nebo právnickými osobami smluvních stran,

se dohodly takto:

ČLÁNEK 1
VYMEZENÍ POJMŮ

Pro účely této Smlouvy se rozumí

1. "Utajovanou informací" informace, která, bez ohledu na svoji formu, vyžaduje podle vnitrostátních právních předpisů některé ze smluvních stran příslušnou ochranu a která byla takto označena;
2. "Porušením ochrany" jednání v rozporu s vnitrostátními právními předpisy, které má nebo může mít za následek vyzrazení, zneužití, poškození, zničení nebo ztrátu utajované informace;
3. "Stupněm utajení" kategorie, která podle vnitrostátních právních předpisů některé ze smluvních stran určuje důležitost utajované informace;
4. "Bezpečnostním oprávněním" pozitivní rozhodnutí vycházející z bezpečnostního řízení, při kterém se zjišťuje spolehlivost a důvěryhodnost fyzické osoby nebo podnikatele a další bezpečnostní hlediska podle vnitrostátních právních předpisů některé ze smluvních stran;
5. "Poskytující stranou" smluvní strana, včetně fyzických a právnických osob, která utajovanou informaci poskytuje;
6. "Přijímající stranou" smluvní strana, včetně fyzických a právnických osob, které je utajovaná informace poskytována;
7. "Příslušným bezpečnostním úřadem" úřad, který podle vnitrostátních právních předpisů některé ze smluvních stran vykonává dohled nad prováděním této smlouvy a je uveden v článku 2;
8. "Utajovanou smlouvou" smlouva, která obsahuje nebo v souvislosti s níž může k seznámení se s utajovanou informací dojít;
9. "Třetí stranou" stát, včetně fyzických a právnických osob, nebo mezinárodní organizace, která není smluvní stranou této Smlouvy.

ČLÁNEK 2
PŘÍSLUŠNÉ BEZPEČNOSTNÍ ÚŘADY A JEJICH SPOLUPRÁCE

1. Příslušnými bezpečnostními úřady smluvních stran jsou:
v České republice:
Národní bezpečnostní úřad
v Bulharské republice:
Státní komise pro informační bezpečnost
2. Příslušné bezpečnostní úřady si vzájemně poskytují kontaktní údaje.
3. K dosažení a udržení srovnatelných bezpečnostních standardů si příslušné bezpečnostní úřady na vyžádání sdělují informace o vnitrostátních právních předpisech upravujících ochranu utajovaných informací a o uplatňovaných postupech a zkušenostech získaných při jejich provádění. Za tímto účelem mohou provádět vzájemné návštěvy a vést konsultace.
4. Příslušné bezpečnostní úřady se vzájemně informují o všech změnách svých vnitrostátních právních předpisů týkajících se ochrany utajovaných informací.
5. Příslušné bezpečnostní úřady spolupracují na základě dožádání a podle vnitrostátních právních předpisů smluvních stran při provádění úkonů v bezpečnostním řízení.

ČLÁNEK 3
ROVNOCENNOST STUPŇŮ UTAJENÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že níže uvedené stupně utajení jsou rovnocenné:

V České republice V Bulharské republice Ekvivalent v jazyce anglickém
PŘÍSNĚ TAJNÉ CTPOGO CEKPETHO TOP SECRET
TAJNÉ CEKPETHO SECRET
DŮVĚRNÉ POBEPITELHO CONFIDENTIAL
VYHRAZENÉ ZA CLUŽEHO POLZBAHE RESTRICTED

2.  Příslušné bezpečnostní úřady se vzájemně bezodkladně informují o všech změnách stupně utajení poskytnuté utajované informace.

ČLÁNEK 4
OCHRANA UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

1. V souladu s vnitrostátními právními předpisy smluvní strany přijmou všechna nezbytná opatření k zajištění odpovídající ochrany utajovaných informací poskytnutých na základě této Smlouvy.

2. Ochrana a nakládání s utajovanými informacemi poskytnutými na základě této Smlouvy se uskutečňuje v souladu s následujícími principy:

a) přijímající strana zajistí, že přijatá utajovaná informace je podle článku 3 označena stupněm utajení rovnocenným tomu, kterým byla označena poskytující stranou;
b) přístup k utajované informaci lze umožnit pouze osobám k tomu oprávněným podle vnitrostátních právních předpisů některé ze smluvních stran;
c) pokud jsou splněny procesní podmínky stanovené vnitrostátními právními předpisy, smluvní strany si vzájemně uznávají bezpečnostní oprávnění;
d) příslušné bezpečnostní úřady se vzájemně bezodkladně informují o změnách v uznaných bezpečnostních oprávněních, zejména v případech zrušení nebo uplynutí doby jejich platnosti;
e) přijímající strana nepředá poskytnutou utajovanou informaci třetí straně bez předchozího písemného souhlasu poskytující strany;
f) poskytnutá utajovaná informace nesmí být bez předchozího písemného souhlasu poskytující strany využita k jinému účelu, než za jakým byla poskytnuta;
g) přijímající strana bez písemného souhlasu poskytující strany nezmění ani nezruší stupeň utajení poskytnuté utajované informace;
h) přijímající strana podle svých vnitrostátních právních předpisů zajistí poskytnuté utajované informaci úroveň ochrany rovnocennou té, kterou jí zajišťuje poskytující strana.

ČLÁNEK 5
PŘEDÁVÁNÍ UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

1. Utajované informace si smluvní strany předávají způsobem stanoveným vnitrostátními právními předpisy poskytující strany diplomatickou cestou nebo jiným způsobem, na kterém se příslušné bezpečnostní úřady dohodnou. Přijímající strana potvrdí příjem utajované informace.

2. Utajované informace mohou být předávány prostřednictvím zabezpečených komunikačních systémů, sítí nebo jiných elektromagnetických prostředků schválených příslušnými úřady a certifikovaných podle vnitrostátních právních předpisů některé ze smluvních stran.

ČLÁNEK 6
PŘEKLAD, REPRODUKCE, ZNIČENÍ

1. Překlad nebo reprodukci utajované informace stupně utajení PŘÍSNĚ TAJNÉ /CTPO?O CEKPETHO/TOP SECRET lze vyhotovit pouze s předchozím písemným souhlasem poskytující strany.

2. Překlad musí být označen příslušným stupněm utajení a vhodnou poznámkou v jazyce překladu, ze které je zřejmé, že překlad obsahuje utajovanou informaci druhé smluvní strany.

3. Při vytváření reprodukce utajované informace musí být původní bezpečnostní označení reprodukována nebo vyznačena na každém vyhotovení utajované informace. Počet vyhotovení je omezen účelem, za kterým je jejich vyhotovení požadováno.

4. Utajovaná informace je zničena podle vnitrostátních právních předpisů přijímající strany.

5. Utajovaná informace stupně utajení PŘÍSNĚ TAJNÉ/CTPO?O CEKPETHO/TOP SECRET nesmí být zničena a musí být vrácena poskytující straně.

ČLÁNEK 7
UTAJOVANÉ SMLOUVY

1. Utajované smlouvy jsou uzavírány a plněny podle vnitrostátních právních předpisů upravujících ochranu utajovaných informací příslušné smluvní Strany. Na vyžádání příslušný bezpečnostní úřad poskytne informaci o tom, je-li fyzická osoba nebo podnikatel držitelem bezpečnostního oprávnění pro příslušný stupeň utajení a dodržuje-li příslušná bezpečnostní opatření k zajištění ochrany utajovaných informací.

2. Nedílnou součástí každé utajované smlouvy včetně subdodavatelské smlouvy je bezpečnostní příloha. Bezpečnostní příloha stanoví, jaké utajované informace budou poskytnuty nebo vytvořeny v důsledku plnění utajované smlouvy, stupeň jejich utajení a dále bezpečnostní opatření, která je nutno přijmout za účelem zajištění ochrany utajovaných informací.

ČLÁNEK 8
NÁVŠTĚVY

1. Návštěvy zahrnující přístup k utajovaným informacím vyžadují předchozí písemné schválení příslušným bezpečnostním úřadem.

2. Žádost o návštěvu se předkládá příslušnému bezpečnostnímu úřadu nejméně dvacet (20) dnů před jejím zahájením. Žádost obsahuje:

a) účel návštěvy;
b) určení utajovaných informací, které budou projednávány, a jejich nejvyšší stupeň utajení;
c) jméno a příjmení návštěvníka, datum a místo narození, státní občanství, číslo cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti;
d) pracovní zařazení návštěvníka spolu s názvem subjektu, který zastupuje;
e) stupeň utajení, pro který bylo bezpečnostní oprávnění vydáno;
f) název a adresa subjektu, kde se má návštěva uskutečnit;
g) jména a příjmení a pracovní zařazení osob, které mají být navštíveny, pokud jsou známy;
h) data a doba trvání návštěvy.

3. Každá ze smluvních stran zajistí ochranu osobních údajů návštěvníků podle příslušných vnitrostátních právních předpisů.

4. Příslušný bezpečnostní úřad jedné ze smluvních stran může žádat o povolení návštěvy na období nepřesahující dvanáct (12) měsíců. Předpokládá-li se, že návštěva nebude ukončena v rámci schváleného období nebo pokud je nezbytné prodloužit povolenou dobu pro běžnou návštěvu, příslušný bezpečnostní úřad žádající smluvní strany musí podat novou žádost nejpozději tři (3) týdny před uplynutím platnosti povolení probíhající návštěvy.

5. Příslušné bezpečnostní úřady se mohou dohodnout na seznamu osob, jimž jsou povoleny opakované návštěvy. Tento seznam je platný po dobu nezbytně nutnou pro vykonání předmětné činnosti, jeho platnost však nepřesáhne dvanáct (12) měsíců.

ČLÁNEK 9
PORUŠENÍ OCHRANY

1. V případě porušení ochrany utajovaných informací, které byly poskytnuty na základě této Smlouvy, příslušný bezpečnostní úřad přijímající strany bezodkladně informuje příslušný bezpečnostní úřad poskytující strany a zajistí řádné vyšetření. Pokud je to vyžadováno, příslušné úřady poskytující strany spolupracují při vyšetřování.

2. Poskytující strana bude informována o výsledcích vyšetřování a bude jí doručena zpráva o okolnostech porušení ochrany a rozsahu způsobených škod.

ČLÁNEK 10
NÁKLADY

Náklady vzniklé v souvislosti s prováděním této Smlouvy si smluvní strany hradí samy.

ČLÁNEK 11
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato Smlouva se sjednává na dobu neurčitou.

2. Tato Smlouva vstoupí v platnost první den následující po doručení pozdějšího z písemných oznámení mezi smluvními stranami informujících o tom, že byly splněny všechny vnitrostátní právní podmínky pro vstup této Smlouvy v platnost.

3. Spolupráce podle této Smlouvy bude realizována v jazyce anglickém, nedohodnou-li se příslušné bezpečnostní úřady jinak.

4. Smlouva bude vykládána podle vnitrostátních právních předpisů smluvních stran.

5. Jakékoliv spory týkající se výkladu nebo provádění této Smlouvy budou řešeny konzultacemi mezi příslušnými bezpečnostními úřady smluvních stran a nebudou postoupeny k rozhodnutí třetí straně.

6. Po vzájemném písemném souhlasu smluvních stran může být tato Smlouva změněna. Změna vstoupí v platnost v souladu s postupem stanoveným v odstavci 2.

7. Každá ze smluvních stran má právo kdykoliv tuto Smlouvu písemně vypovědět. V takovém případě platnost Smlouvy skončí po šesti (6) měsících následujících po dni, kdy bylo oznámení o ukončení platnosti doručeno druhé smluvní straně. Veškerým utajovaným informacím poskytnutým podle této Smlouvy bude zajištěna ochrana v souladu s touto Smlouvou i po ukončení její platnosti do doby než poskytující strana zprostí přijímající stranu této povinnosti.

Dáno v Praze dne 3. května 2007 ve dvou původních vyhotoveních, každé z nich v českém, bulharském a anglickém jazyce, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílnosti ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Na důkaz toho níže uvedení zástupci, řádně zmocněni svými příslušnými vládami, podepsali tuto Smlouvu.

Za Českou republiku:
Ing. Dušan Navrátil v. r.
ředitel
Národního bezpečnostního úřadu
Za Bulharskou republiku:
Cveta Markova v. r.
ředitelka
Státní komise pro informační bezpečnost

E-shop

Dohled nad finančním trhem a jeho integrace

Dohled nad finančním trhem a jeho integrace

Michal Janovec - Wolters Kluwer, a. s.

Nová publikace z ediční řady Právo prakticky se zabývá dohledem nad finančním trhem a jeho integrací. Integrace dohledu je proces relativně dlouhodobý, avšak velmi intenzivní jsou tyto integrační postupy a změny po finanční krizi v letech 2007–2008, kdy problémy na finančním trhu ...

Cena: 275 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech státního zastupitelství a státních zástupců

Přehled judikatury ve věcech státního zastupitelství a státních zástupců

JUDr. Jan Lata, Ph.D, Mgr. Jiří Pavlík - Wolters Kluwer, a. s.

Přehled judikatury je fakticky prvním zpracováním rozhodovací činnosti soudů ve věcech státního zastupitelství a státních zástupců. Autoři jej pojali jako výběr nejdůležitějších rozhodnutí jak tuzemských, tak ...

Cena: 495 KčKOUPIT

Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů, 2. vydání

Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů, 2. vydání

Jiří Strouhal - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace reflektuje změny v účetní legislativě platné od 1. 1. 2018 a zaobírá se účetními souvztažnostmi všech syntetických účtů. Souvztažnosti jsou bohatě doplněny praktickými příklady. Veškeré syntetické účty jsou vždy zobrazeny v konkrétních účetních výkazech, jichž se týkají ...

Cena: 330 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.