Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 30/2008 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2008, částka 10, ze dne 30. 4. 2008

30

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 21. března 2008 bylo v Hanoji podepsáno Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a výchovy Vietnamské socialistické republiky o spolupráci v oblasti školství na léta 2008 - 2011.

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 18 odst. 1 dnem podpisu.

České znění Ujednání a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

Ujednání
mezi
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
a
Ministerstvem školství a výchovy Vietnamské socialistické republiky
o spolupráci v oblasti školství na léta 2008 - 2011

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvo školství a výchovy Vietnamské socialistické republiky (dále jen „smluvní strany“), vedeny společnými zájmy o rozvoj vzájemné spolupráce v oblasti školství, s přesvědčením, že tato spolupráce bude přispívat k rozvoji vzájemných vztahů, se dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi vysokými školami, výzkumnými pracovišti a vývojovými institucemi, uskutečňovanou na základě dohod o přímé spolupráci.

Článek 2

Smluvní strany budou usilovat o rozvíjení spolupráce v oblasti výuky jazyka a literatury státu druhé smluvní strany. Na základě požadavků přijímající smluvní strany budou usilovat o vzájemné vysílání učitelů českého jazyka a literatury a vietnamského jazyka a literatury k pedagogickému působení na vysokých školách ve státu druhé smluvní strany.

Článek 3

Smluvní strany si na požádání vymění informace o vzdělávacích systémech a učebních plánech používaných na školách různých typů. Smluvní strany si rovněž na požádání poskytnou informační materiály z oblasti vzdělávání, výzkumu a vývoje včetně učebnic a materiály používané při výuce dějepisu a zeměpisu o zemi druhé smluvní strany.

Článek 4

Smluvní strany se budou navzájem informovat o konferencích, sympoziích a dalších setkáních s mezinárodní účastí v oblasti školství konaných ve státu druhé smluvní strany.

Článek 5

Smluvní strany si během platnosti tohoto Ujednání mohou vyměnit delegaci pracovníků ministerstev za účelem výměny zkušeností a projednání realizace tohoto Ujednání na dobu maximálně 1 týdne.

Článek 6

Smluvní strany budou podporovat prohlubování znalostí z různých vědních oborů a za tímto účelem budou usilovat o každoroční výměnu 2 akademických pracovníků k výzkumným nebo přednáškovým pobytům na dobu maximálně 15 dnů. Tyto pobyty se mohou uskutečnit jen na základě pozvání příslušných vysokoškolských nebo výzkumných institucí, které o to mají ve státu druhé smluvní strany zájem.

Článek 7

Smluvní strany budou každoročně na základě reciprocity podporovat výměny studentů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů uskutečňovaných veřejnými vysokými školami v České republice a studentů vysokoškolského studia a postgraduálního studia uskutečňovaného státními vysokými školami ve Vietnamské socialistické republice poskytováním stipendií ke studijním pobytům v celkovém rozsahu 36 měsíců. Délka jednotlivého studijního pobytu může trvat v rozmezí minimálně 2 a maximálně 9 měsíců.

Článek 8

Za účelem podpory studia a prohloubení znalostí jazyka a kultury státu druhé smluvní strany si smluvní strany každoročně vzájemně poskytnou:

a)   tři místa na Letní škole slovanských studií v České republice,
b)   tři místa na letních kurzech vietnamského jazyka a literatury ve Vietnamské socialistické republice.

VŠEOBECNÁ A FINANČNÍ USTANOVENÍ
Článek 9

1. Všem osobám přijatým na základě tohoto Ujednání uhradí vysílající smluvní strana letenku z hlavního města svého státu do hlavního města státu druhé smluvní strany a zpět.

2. Přijímající smluvní strana uhradí dopravu po území svého státu podle schváleného programu pobytu.

Článek 10

1. Činnost učitelů jazyků a literatury přijímaných na základě článku 2 tohoto Ujednání podléhá předpisům platným na území státu přijímající smluvní strany, obzvláště právním předpisům o pracovněprávních vztazích, zdravotním a sociálním pojištění.

2. Rovněž odměňování učitelů podléhá platným právním předpisům státu přijímající smluvní strany.

3. Přijímající smluvní strana napomůže učitelům přijatým na základě článku 2 tohoto Ujednání při zajištění bezplatného ubytování.

4. Nominace nových učitelů a prodloužení pobytu stávajících učitelů bude druhé smluvní straně oznámena písemně diplomatickou cestou nejpozději do 31. března každého kalendářního roku.

Článek 11

1. Vysílající smluvní strana předloží přijímající smluvní straně nominaci svých kandidátů podle článků 5 a 6 tohoto Ujednání včetně osobních údajů a návrhu programu alespoň 3 měsíce před navrhovaným datem zahájení pobytu.

2. Přijímající smluvní strana oznámí svůj souhlas s přijetím nejméně 30 dnů před datem navrženým pro zahájení pobytu.

3. Vysílající smluvní strana oznámí přijímající smluvní straně přesné datum a způsob příjezdu 2 týdny před zahájením pobytu.

Článek 12

Osobám přijatým na základě článku 5 tohoto Ujednání vysílající smluvní strana:

a)   poskytne stravné a kapesné podle platných právních předpisů svého státu,
b)   uhradí ubytování,
c)   zajistí tlumočení.

Článek 13

Osobám přijatým na základě článku 6 tohoto Ujednání přijímající smluvní strana poskytne:

a)   stravné a kapesné podle platných právních předpisů svého státu,
b)   bezplatné ubytování.

Článek 14

1. Vysílající smluvní strana předloží přijímající smluvní straně při nominaci svých kandidátů podle článků 7 a 8 tohoto Ujednání materiály, které budou obsahovat údaje požadované v dotaznících přijímající smluvní strany, do 31. března každého kalendářního roku.

2. Přijímající smluvní strana bude informovat vysílající smluvní stranu o přijetí kandidátů nejpozději do 15. června každého kalendářního roku.

3. Vysílající smluvní strana oznámí přijímající smluvní straně datum příjezdu kandidátů nejméně 2 týdny před zahájením studijního pobytu.

4. Podmínkou přijetí ke studijnímu pobytu je znalost jazyka přijímající smluvní strany nebo znalost jazyka schváleného přijímající smluvní stranou, s výjimkou přijetí podle článku 8.

Článek 15

Osobám přijatým na základě článku 7 tohoto Ujednání přijímající smluvní strana:

a)   poskytne studium za stejných podmínek, jaké mají občané státu přijímající smluvní strany,
b)   napomůže při zajištění ubytování a stravování ve vysokoškolských zařízeních za stejných podmínek, jaké mají občané státu přijímající smluvní strany,
c)   poskytne stipendium podle platných právních předpisů státu přijímající smluvní strany.

Článek 16

1. Česká strana poskytne účastníkům kurzů přijatým na základě článku 8 písm. a) tohoto Ujednání zápisné, exkurze, ubytování, stravování a výuku.

2. Vietnamská strana poskytne účastníkům kurzů přijatým na základě článku 8 písm. b) tohoto Ujednání zápisné, exkurze, ubytování, stravování a výuku.

Článek 17

Toto Ujednání nevylučuje uskutečnění dalších akcí, na nichž se smluvní strany písemně dohodnou diplomatickou cestou.

Článek 18

1. Toto Ujednání vstupuje v platnost dnem podpisu a bude platit do 31. prosince 2011. Platnost tohoto Ujednání bude automaticky prodloužena o 3 roky, pokud je jedna ze smluvních stran nevypoví alespoň šest měsíců před uplynutím doby jeho platnosti.

2. Výměnné programy, projekty a akce zahájené podle tohoto Ujednání zůstanou v platnosti až do svého ukončení, a to bez ohledu na dobu platnosti tohoto Ujednání.

Dáno v Hanoji dne 21. března 2008 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, vietnamském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílností ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
JUDr. Ivo Žďárek v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec
České republiky
Za Ministerstvo školství a výchovy Vietnamské socialistické republiky
Tran Van Nhung v. r.
náměstek ministra školství a výchovy
ve Vietnamské socialistické republice

E-shop

Zákon o pojistném na důchodové spoření, komentář

Zákon o pojistném na důchodové spoření, komentář

Lenka Geržová, Stanislav Kouba - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace slouží jako praktický průvodce při řešení výkladových problémů při aplikaci zákona o pojistném na důchodové spoření pro účastníky důchodového spoření, zaměstnavatele, penzijní společnosti či správce pojistného. Každé ustanovení je uvedeno příslušnou částí důvodové zprávy k ...

Cena: 382 KčKOUPIT

Rozhodnutí ve věcech nekalé soutěže a obchodní firmy (2000 - 2010)

Rozhodnutí ve věcech nekalé soutěže a obchodní firmy (2000 - 2010)

Jiří Macek - C. H. Beck

Předkládaná publikace je pokračováním knihy Rozhodnutí ve věcech obchodního jména a nekalé soutěže z let 1992 až 1999, vydané Nakladatelstvím C. H. Beck v r. 2000. Druhý díl obsahuje shodně výběr z rozhodnutí ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Oceňování v účetnictví

Oceňování v účetnictví

Doc. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je zaměřena na problematiku oceňování v účetnictví. Jsou diskutovány teoretické přístupy ke stanovení hodnoty v účetnictví, které jsou pak dále prakticky znázorněny na přístupu mezinárodních standardů IFRS a českých účetních pravidel. Soudobá vědecká literatura v posledních ...

Cena: 440 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.