Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 21/2008 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2008, částka 7, ze dne 4. 4. 2008

21

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí,

kterým se vyhlašují opravy Příloh Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí, vyhlášených pod č. 14/2007 Sb. m. s.

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že Sekretariát dopravní divize Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů zpracoval a rozeslal smluvním stranám Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), přijaté v Ženevě dne 30. září 1957, korigendum z června 2007, které obsahuje opravy Příloh A a B Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí, vyhlášených pod č. 14/2007 Sb. m. s.

Anglické znění korigenda a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


1) Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), přijatá v Ženevě dne 30. září 1957, byla vyhlášena pod č. 64/1987 Sb.

PŘEKLAD

CORRIGENDUM

Ref. Sales No. E.06.VIII.1
(ECE/TRANS/185, Vol. I and II)

Červen 2007
New York a Geneva


Evropská dohoda
o
mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
(platná od 1. ledna 2007)

Korigendum

DÍL I

1. 1.1.3.6.3 Tabulka, přepravní kategorie 0, sloupec (2), třída 1

Vypustit /1.4L

2. 1.2.1 Definice pojmu "Kontejner", čtvrtý odsek

/Tato změna se netýká českého překladu/

3. 1.2.1 Definice pojmu "Hořlavá složka"

Stávající text nahradit textem:

"Hořlavá složka" (pro aerosoly) hořlavé kapaliny, hořlavé tuhé látky nebo hořlavé plyny a směsi plynů, jak jsou definovány v poznámkách 1 až 3 pododdílu 31.1.3 části III Příručky zkoušek a kritérií. Tento pojem nezahrnuje pyroforní látky, látky schopné samoohřevu ani látky reagující s vodou. Chemické spalné teplo se určí jednou z následujících metod ASTM D 240, ISO/FDIS 13943: 1999 (E/F) 86.1 až 86.3 nebo NFPA 30B;

4. 1.2.1 Definice pojmu "Hermeticky uzavřená cisterna", poslední odsek

Netýká se anglického znění

5. 1.2.1 Definice pojmu "IBC", pododstavec (c)

/Tato změna se netýká českého překladu/

6. 1.2.1 Definice pojmu "Kontejner velký", POZNÁMKA

/Tato změna se netýká českého překladu/

7. 1.6.1.12, první věta

Netýká se anglického znění

8. 1.8.3.11 (b), třináctý odsek

Namísto přepravní doklad uvést přepravní doklady

9. 2.1.3.4.1 Třída 6.1, UN 1614

Netýká se anglického znění

10. 2.2.1.1.7.5 Tabulka, sloupec se záhlavím "Definice", položka "Bengálská tyčinka"

Netýká se anglického znění

11. 2.2.41.3 Seznam hromadných položek, klasifikační kód DT

/Tato změna se netýká českého překladu/

12. 2.2.61.1.14

Namísto 88/379/EHS4 uvést 1999/45/ES4

13. 2.2.61.1.14, poznámka pod čarou 4 (v české verzi poznámka 7)

Stávající text nahradit textem:

Směrnice 1999/45/ES Evropského parlamentu a Rady z 31. května 1999 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků (Úřední věstník Evropského společenství č. L 200 z 30. července 1999, strany 1 až 68).

14. 2.2.62.1.4.1 Tabulka, sloupec se záhlavím "Mikroorganismy", pod "UN 2900"

Vypustit Virus katarální horečky ovcí (Bluetongue virus)

15. 2.2.62.1.5.6 (b)

/Uvedená změna je jen opravou gramatické chyby v anglickém textu a nemá vliv na věcnou správnost českého překladu/.

16. 2.2.62.1.5.6 POZNÁMKA

/Tato změna se netýká českého překladu/

17. 2.2.62.1.11.1 poznámka pod čarou 5

Vložit [nahrazena Směrnicí 2006/12/ES Evropského parlamentu a Rady (Úřední věstník Evropského společenství č. L 114 z 27. dubna 2006, strana 9)] za Směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech

18. 2.2.8.1.9 první odsek

Namísto 88/379/EHS4 uvést 1999/45/ES4 (poznámku 4 nahradit v české verzi poznámkou 9)

19. 2.2.8.1.9 poznámka pod čarou 4 (v české verzi poznámka 9)

Stávající text nahradit textem:

Směrnice 1999/45/ES Evropského parlamentu a Rady z 31. května 1999 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků (Úřední věstník Evropského společenství č. L 200 z 30. července 1999, strany 1 až 68).

20. 2.2.9.1.11 POZNÁMKA 1

Stávající text nahradit textem:

POZNÁMKA 1: GMMO a GMO, které jsou infekční, jsou látkami třídy 6.2, UN čísel 2814, 2900 nebo 3373.

21. 2.2.9.1.12

Stávající text nahradit textem:

(Vypuštěno)

22. 3.1.2.2

/Tato změna se netýká českého překladu/

23. 3.2.1 Tabulka A kapitoly 3.2

UN č.  Sloupec Oprava
0226 (2) druhá řádka Netýká se anglického znění
0322 (2) jen levá strana Netýká se českého překladu
1250 (2) Netýká se českého překladu
2059 druhá položka (2) jen pravá strana Netýká se anglického znění

24. 3.2.2 Tabulka B kapitoly 3.2

Namísto

BUTADIENY, STABILIZOVANÉ, které mají při 70 oC tenzi par nepřesahující 1,1 MPa (11 barů) a jejichž hustota při 50 oC není nižší než 0,525 kg/l 1010 2

uvést

BUTADIENY, STABILIZOVANÉ, (1,2-butadien) 1010 2
BUTADIENY, STABILIZOVANÉ, (1,3-butadien) 1010 2

DÍL II

25. 3.3.1 SP 637 první a druhá věta

Stávající text nahradit textem:

Geneticky změněné mikroorganismy a geneticky změněné organismy jsou takové, které nejsou nebezpečné pro člověka ani zvířata, které by však mohly zvířata, rostliny, mikrobiologické látky a ekosystémy změnit takovým způsobem, který se v přírodě nemůže vyskytovat. Geneticky změněné mikroorganismy a geneticky změněné organismy nepodléhají ustanovením ADR, jsou-li schváleny k používání příslušnými orgány zemí původu, tranzitu a určení1.

26. 4.1.1 POZNÁMKA

Stávající text nahradit textem:

POZNÁMKA: Pro balení věcí tříd 2, 6.2 a 7 platí všeobecná ustanovení tohoto oddílu pouze tehdy, je-li to uvedeno v 4.1.8.2 (třída 6.2), 4.1.9.1.5 (třída 7) a v příslušných pokynech pro balení oddílu 4.1.4 (P 201 pro třídu 2 a P 620, P 621, IBC 620 a LP 621 pro třídu 6.2).

27. 4.1.1.3 první věta

/Tato změna se netýká českého překladu/

28. 4.1.1.19.2 první věta

Namísto 6.1.5.3.4 uvést 6.1.5.3.5

29. 4.1.3.6.1 (b)

Netýká se anglického znění

30. 4.1.4.1 P001, PP81

Namísto kyselina fluorovodíková uvést fluorovodík

31. 4.1.4.1 P200 (9) (a)

Namísto 4C uvést 4TC

32. 4.1.4.1 P200, Tabulka 2, sloupec se záhlavím "Klasifikační kód", proti "1043"

Namísto 2A uvést 4A

33. 4.1.6.14
Tabulka, sloupec se záhlavím "Číslo", proti "4.1.6.8 Ventily s integrovanou ochranou", první položka

Namísto Příloha B k ISO 10297:1999 uvést Příloha A k EN ISO 10297:2006

34. 4.1.6.14
Tabulka, sloupec se záhlavím "Číslo", proti "4.1.6.8 Ventily s integrovanou ochranou", druhá položka

Vypustit.

35. 4.2.4.2 druhá věta

Namísto 6.2.1.5 uvést 6.2.1.6

36. 4.3.4.1.1 Tabulka, část 3, ve vysvětlení významu písmen "A" a "B"

Namísto spodní plnicí a vyprazdňovací otvory uvést spodní plnicí nebo spodní vyprazdňovací otvory

37. 5.1.2.1 (b)

Netýká se anglického znění

38. 5.4.1.2.2 (a) poslední věta

Namísto (viz též 3.1.2.8.1.2); uvést (viz též 3.1.2.8.1.2). Složení směsi nemusí být uvedeno, jsou-li použity jako doplněk k oficiálnímu pojmenování pro přepravu technické názvy dovolené podle zvláštních ustanovení 581, 582 nebo 583;

39. 6.1.5.3.1
Tabulka, sloupec se záhlavím "Počet zkušebních vzorků", proti "(d) Pytle _ jednovrstvé bez postranního švu nebo vícevrstvé"

Namísto Dva (dva pády u každého pytle) uvést Tři (tři pády u každého pytle)

40. 6.1.5.7.2 a 6.1.5.7.3

Vypustit o vysoké molekulární hmotnosti

41. 6.4.23.14 odsek (x)

Přečíslovat na (w).

42. 6.7.1.1 první věta

Vypustit třídy 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7, 8 a 9

43. 6.7.5.12.4 druhá věta

Namísto 6.2.1.5 uvést 6.2.1.6

44. 6.8.2.7

Netýká se anglického znění

45. 7.1.1 první věta

/Tato změna se netýká českého překladu/

46. 7.3.2.6.1 nadpis

/Tato změna se netýká českého překladu/

47. 7.5.11 CV33 (1.1) (c) (i)

/Tato změna se netýká českého překladu/

48. 7.5.11 CV33 (3.5) (b)

Netýká se anglického znění

49. 8.6.4 V ruském textu, v poznámce pod tabulkou

Netýká se anglického znění

50. 8.6.4 V ruském textu, v poznámce pod tabulkou

Netýká se anglického znění

Dodatečná oprava, která se týká jen verze na CD Rom

51. 3.2.1 Tabulka A kapitoly 3.2

UN č. Sloupec Oprava
1296 (2) jen levá strana Namísto TRICHLORSILAN uvést TRIETHYLAMIN

E-shop

Praktikum civilního procesu, 2. část

Praktikum civilního procesu, 2. část

Klára Hamuľáková, Jana Petrov Křiváčková, Renáta Šínová a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktikum civilního procesu je určeno k procvičování aplikace norem civilněprocesního práva na případy z praxe. Druhá část je zpracována k právnímu stavu ke dni 1. 7. 2015. Praktikum je řazeno dle jednotlivých témat, která v druhé části zahrnují tradiční instituty civilního procesu ...

Cena: 340 KčKOUPIT

Zákon o dani silniční - komentář, příklady

Zákon o dani silniční - komentář, příklady

JUDr. Zdeňka Tesařová - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha obsahuje výklad jednotlivých ustanovení zákona o dani silniční č. 16/1993 Sb., ve znění platném k 1. lednu 2013, s podrobným zaměřením na z hlediska výkladu složitější vybraná ustanovení, včetně příkladů z praxe a judikatury. Publikace se zaměřuje rovněž na interpretaci ...

Cena: 292 KčKOUPIT

Základy obchodního práva, vysokoškolská učebnice

Základy obchodního práva, vysokoškolská učebnice

Ivana Štenglová, Jan Dědič, Miloš Tomsa a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Nově zpracovaná učebnice pojednává o základních institutech obchodního práva při respektování klasické struktury oblastí zahrnovaných do obchodního práva. Výklad se proto soustřeďuje na vymezení předmětu a systému obchodního práva, jeho principů a pramenů (včetně pramenů evropských) ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Po-Pá 7:00 – 15:00

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.