Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 17/2008 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2008, částka 5, ze dne 14. 3. 2008

17

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. února 2008 byl v Praze podepsán Program dvoustranné spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky v oblasti školství a jazykového vzdělávání na léta 2008 - 2010.

Program vstoupil v platnost na základě svého článku 28 dnem podpisu.

České znění Programu se vyhlašuje současně.

Program dvoustranné spolupráce
mezi
vládou České republiky
a
vládou Francouzské republiky
v oblasti školství a jazykového vzdělávání na léta 2008 - 2010

Vláda České republiky a vláda Francouzské republiky (dále jen „smluvní strany“),

odvolávajíce se na Kulturní dohodu mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky, podepsanou v Paříži dne 26. října 1967,

přihlížejíce k Dohodě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Francouzské republiky o spolupráci v oblasti vzdělávání, podepsané v Praze dne 13. září 1990,

vyjadřujíce plnou spokojenost s úrovní a výsledky vzdělávací a jazykové spolupráce od roku 1989,

vyjadřujíce uspokojení ze skutečnosti, že Česká republika se připojila k Mezinárodní organizaci Frankofonie (OIF) jako pozorovatel a 28. dubna 2006 podepsala „Memorandum o provádění víceletého programu výuky francouzštiny v české státní správě“,

projevujíce své odhodlání dát svým vztahům nový rozměr u příležitosti francouzského a následného českého předsednictví v Evropské unii,

zavazujíce se podporovat jazyky a kultury států obou smluvních stran v oblasti školství, napomáhat mobilitě studentů a učitelů a sbližovat své výukové systémy v rámci Evropské unie,

se dohodly takto:

I. SPOLUPRÁCE V OBLASTI ZÁKLADNÍHO, STŘEDNÍHO A VYŠŠÍHO ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

V oblasti jazykového vzdělávání smluvní strany budou, s cílem podporovat ve svých státech mnohojazyčnost a zlepšovat výuku jazyků v rámci školských systémů svých států, přihlížet k Rezoluci Rady z 31. března 1995 o zlepšování a diverzifikování jazykového učení se a výuky jazyků uvnitř školských systémů Evropské unie, k Rezoluci Rady ze dne 14. února 2002 o podpoře jazykové rozmanitosti a jazykového vzdělávání a také ke Sdělení Komise EU ze dne 22. listopadu 2005 - „Nová rámcová strategie pro mnohojazyčnost“.

Článek 1
Spolupráce expertů na institucionální úrovni

1. Příslušné orgány států smluvních stran se budou vzájemně informovat o vývoji legislativy v oblasti základního, středního a vyššího odborného vzdělávání a budou si vyměňovat na vyžádání texty právních předpisů.

2. Příslušné orgány států smluvních stran budou pokračovat ve spolupráci zmíněné v odstavci 1 tak, že jednou ročně zorganizují setkání pro vedoucí pedagogické pracovníky, kteří stanoví harmonogram a témata vzdělávacích seminářů.

3. Tyto semináře budou řízeny odborníky navrženými příslušnými orány států smluvních stran. Smluvní strany se budou snažit podporovat uskutečnění seminářů uvedených v odstavci 2 z prostředků získaných v rámci projektů mnohostranné spolupráce nebo z rozpočtu Evropské unie.

4. Příslušné orgány států smluvních stran budou dále podporovat kontakty v oblasti vzdělávání a školní docházky žáků s tělesným nebo mentálním postižením a posoudí také možnosti rozvoje hlubší spolupráce, zejména v oblasti jejich profesního začlenění.

Článek 2
Francouzština na základních školách v České republice

1. Česká smluvní strana bude podporovat rozvoj výuky francouzského jazyka na českých základních školách, zejména na školách s rozšířeným vyučováním jazyků od třetího ročníku základní školy.

2. Česká smluvní strana se bude snažit v rámci svých možností vytvářet podmínky umožňující návaznost výuky francouzského jazyka uskutečňované na středních školách na výuku uskutečňovanou na základních školách.

Článek 3
Česká gymnázia s rozšířenou výukou francouzského jazyka a česko-francouzské dvojjazyčné třídy v České republice

1. Česká strana bude na českých gymnáziích podporovat třídy s rozšířenou výukou francouzského jazyka (s výukou jednoho či více nejazykových předmětů) a česko-francouzské dvojjazyčné třídy s výukou vybraných předmětů ve francouzském jazyce až do úrovně dvojjazyčné maturity.

2. Smluvní strany budou přispívat ke zlepšení a rozvoji rozšířené výuky francouzského jazyka a dvojjazyčného vzdělávání. Smluvní strany vezmou v úvahu v rámci svých rozpočtových možností zvláštní charakter dvojjazyčných tříd a pedagogických a finančních potřeb nezbytných pro jejich další rozvoj.

3. Příslušné orgány států smluvních stran budou usilovat o zvýšení počtu tříd českých gymnázií s rozšířenou výukou francouzského jazyka a tříd českých gymnázií s výukou vybraných předmětů ve francouzštině.

4. Smluvní strany budou podporovat počáteční a další vzdělávání českých učitelů, kteří na českých gymnáziích vyučují nejazykové předměty ve francouzštině nebo kteří vyučují francouzštinu ve dvojjazyčných třídách.

5. Francouzská smluvní strana zajistí ve spolupráci s českou smluvní stranou pedagogický dohled u výuky předmětů, které jsou na českých gymnáziích vyučovány ve francouzštině, a další vzdělávání českých učitelů prostřednictvím studijních pobytů v České republice a ve Francouzské republice.

6. Česká smluvní strana se bude snažit usnadnit podmínky pobytu v České republice francouzským učitelům pověřeným vyučováním a také pedagogickým vzděláváním českých francouzsky mluvících učitelů česko-francouzských dvojjazyčných tříd českých gymnázií.

7. Česká smluvní strana bude doklad o úspěšném vykonání zkoušky z francouzského jazyka v České republice, jež byla součástí maturitní zkoušky ukončující vzdělávání v českém gymnáziu v česko-francouzské dvojjazyčné třídě s výukou vybraných předmětů ve francouzském jazyce, uznávat v rámci svého systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech České republiky jako doklad o složení 3. stupně standardizované jazykové zkoušky z francouzštiny.

8. Smluvní strany budou usilovat o zlepšení uznávání vysvědčení o maturitní zkoušce vydaných v České republice, které jsou dokladem o maturitní zkoušce ukončující vzdělávání v českém gymnáziu v česko-francouzské dvojjazyčné třídě s výukou vybraných předmětů ve francouzském jazyce, s cílem usnadnit přístup na vysoké školy ve Francouzské republice.

Článek 4
České třídy ve francouzských lyceích ve Francouzské republice

1. Francouzská smluvní strana každoročně přijme žáky gymnázií v České republice ke studiu v Lyceu Carnot v Dijonu a v Lyceu Alphonse Daudeta v Nîmes.

2. Výběr uchazečů provedou společně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Velvyslanectví Francouzské republiky v České republice a ředitelé obou škol uvedených v odstavci 1. Počet míst bude upřesněn řediteli škol před konáním výběrového řízení.

3. Smluvní strany se zavazují zajistit prostřednictvím lektora českého jazyka výuku českého jazyka pro české a francouzské žáky Lycea Alphonse Daudeta v Nîmes a prostřednictvím lektora českého jazyka působícího na Burgundské univerzitě výuku českého jazyka pro české žáky Lycea Carnot v Dijonu a také pro francouzské žáky tohoto lycea, pokud si to lyceum bude přát.

4. Francouzská smluvní strana zabezpečí žákům lyceí přijatým ke studiu podle odstavce 1 možnost vykonat v rámci maturitní zkoušky písemnou zkoušku z češtiny jako volitelného předmětu, a to pokud možno ve zkušebním středisku, pod které tito žáci spadají.

5. Česká smluvní strana bude francouzské maturitní vysvědčení získané českými žáky na školách uvedených v odstavci 1 uznávat v rámci svého systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech České republiky jako doklad o složení 3. stupně standardizované jazykové zkoušky z francouzštiny.

6. Česká smluvní strana bude usilovat o to, aby české vysoké školy při přijímacím řízení přihlédly ke specifické situaci českých absolventů Lycea Carnot v Dijonu a Lycea Alphonse Daudeta v Nîmes.

Článek 5
Francouzské lyceum v Praze

1. Smluvní strany budou usilovat, aby prostřednictvím činnosti Francouzského lycea v Praze bylo podporováno lepší vzájemné poznávání vzdělávacích systémů států smluvních stran a zejména spolupráce zaměřená na oblast vzdělávání učitelů a dalšího směrování žáků dvojjazyčných česko-francouzských tříd.

2. Smluvní strany budou usilovat o vytvoření pedagogického propojení, které umožní českým žákům Francouzského lycea v Praze po dobu, po niž budou v České republice plnit povinnou školní docházku, konat zkoušky z českého jazyka a literatury, případně zkoušky z dalších předmětů, na základní škole působící v ulici Drtinova v Praze 5 či na jiných českých základních školách, zapsaných v České republice do rejstříku škol a školských zařízení.

3. V souladu s právními předpisy České republiky a za podmínky vydání příslušného rozhodnutí Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o pokusném ověřování metod, obsahu, forem a organizace vzdělávání mohou žáci dvojjazyčných česko-francouzských tříd Francouzského lycea v Praze být osvobozeni od povinnosti konat během své povinné školní docházky zkoušky uvedené v odstavci 2 za pátý až devátý ročník základního vzdělávání v základní škole.

4. Česká smluvní strana bude francouzské maturitní vysvědčení získané českými žáky na Francouzském lyceu v Praze uznávat v rámci svého systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech České republiky jako doklad o složení 3. stupně standardizované jazykové zkoušky z francouzštiny.

Článek 6
Střední a vyšší odborné školy

Cílem spolupráce smluvních stran v oblasti středních odborných škol s výukou francouzštiny, v oborech strojírenství, obchodu a zejména zahraničního obchodu, hotelnictví a cestovního ruchu je:

a)   podporovat výuku francouzštiny, zejména pomocí výměn žáků a stáží učitelů, financovaných z evropských programů,
b)   umožnit vzájemnou výměnu informací o studijních programech oborů ve středním vzdělávání a vyšším odborném vzdělávání,
c)   rozvíjet pomaturitní studijní programy se zaměřením na odbornosti uznávané v obou zemích, zejména prostřednictvím vypracování společných evropských kompetenčních rámců.

Článek 7
Další vzdělávání pedagogů v České republice

1. Smluvní strany budou nadále podporovat další vzdělávání pedagogů, kteří v České republice vyučují francouzštinu či ve francouzštině učí nejazykový předmět.

2. Francouzská smluvní strana zorganizuje každoročně v České republice ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a jím určenými zařízeními kurzy a semináře dalšího vzdělávání pro učitele základních, středních, vyšších odborných a státních jazykových škol. Kurzy povedou zkušení čeští a francouzští pedagogové.

3. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky doporučí ředitelům škol, prostřednictvím školských odborů krajských úřadů, aby umožnili učitelům zúčastnit se těchto kursů během jejich pracovní doby.

Článek 8
Pedagogická stipendia pro české učitele

1. Francouzská smluvní strana každoročně v rámci svých rozpočtových možností nabídne českým učitelům francouzštiny (ze základních, středních a vyšších odborných škol) stipendia, která umožní jazykové a/nebo pedagogické studijní pobyty ve Francouzské republice.

2. Francouzská smluvní strana diplomatickou cestou oznámí do 1. března každého roku počet stipendií, přidělených pro jednotlivé druhy studijních pobytů, přičemž si ponechá právo přistoupit k částečným změnám v přidělování těchto stipendií v závislosti na specifické povaze žádostí, navržených projektech nebo motivaci uchazeče.

3. Výběr navržených uchazečů o stipendium ke studijnímu pobytu bude ve státech obou smluvních stran provádět komise složená z představitelů příslušných orgánů států smluvních stran.

Článek 9
Školní výměny

1. Smluvní strany budou podporovat bilaterální vztahy a výměny učitelů a žáků základních a středních škol uskutečňované na základě pedagogických projektů.

2. Smluvní strany doporučí organizátorům těchto výměn hledat finanční podporu v rámci evropských programů, ale také u sponzorů a orgánů místní a územní samosprávy.

Článek 10
Zvyšování zájmu o francouzský jazyk

1. Pro další zvyšování zájmu o francouzský jazyk budou příslušné orgány smluvních stran organizovat „Olympiády ve francouzštině“ na krajské a celostátní úrovni. Vítězové budou v rámci rozpočtových možností odměněni jazykovými a kulturními pobyty ve Francouzské republice. Francouzská smluvní strana uhradí pobytové náklady vítězů soutěže, česká smluvní strana cestovní výdaje.

2. Smluvní strany doporučí organizátorům soutěže, aby se obrátili s výzvou o podporu této soutěže na orgány místní a územní samosprávy a asociace učitelů.

Článek 11
Sdružení učitelů francouzštiny

Smluvní strany uznávají význam českého Sdružení učitelů francouzštiny a budou usilovat o jeho zapojení do česko-francouzské spolupráce uskutečňované v oblasti dalšího vzdělávání učitelů francouzštiny a do zvyšování zájmu o francouzský jazyk.

II. SPOLUPRÁCE VE VYSOKÉM ŠKOLSTVÍ

Smluvní strany budou podporovat vytváření společného Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání navržené v Sorbonské deklaraci (1998), stvrzené v Boloňské deklaraci (1999) a dále rozpracované konferencemi evropských ministrů školství v Praze (2001), Berlíně (2003), v Bergenu (2005) a v Londýně (2007).

Článek 12
Výměna informací a setkávání odborníků

1. Smluvní strany se budou vzájemně informovat o platných právních předpisech svých států v oblasti vysokého školství a na vyžádání si vyměňovat texty právních předpisů.

2. Smluvní strany budou pokračovat ve spolupráci v oblasti vysokého školství a v případě potřeby uspořádají setkání expertů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstva vysokého školství a výzkumu Francouzské republiky.

3. Setkání uvedená v odstavci 2 se budou týkat především problematiky budování společného Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání, zejména pak priorit stanovených v závěrečných dokumentech konferencí evropských ministrů zodpovědných za vysoké školství.

4. Smluvní strany budou podporovat setkávání zástupců České konference rektorů a Francouzské konference prezidentů univerzit.

Článek 13
Spolupráce mezi vysokými školami

1. Smluvní strany budou podporovat vysoké školy ve svých státech, aby rozvíjely svou spolupráci a zvyšovaly mobilitu akademických pracovníků a studentů, zejména s pomocí evropských programů.

2. Pro podporu mobility studentů poskytnou příslušné orgány států smluvních stran v rámci svých rozpočtových možností stipendia ke studijním pobytům studentů všech oborů, kteří jsou absolventy bakalářského nebo magisterského studijního programu podle podmínek uvedených v Příloze 2.

3. Při výběru uchazečů o stipendium poskytované podle Přílohy 2 budou upřednostňováni studenti magisterských studijních programů uskutečňovaných společně českými a francouzskými vysokými školami a studenti doktorských studijních programů společně vedení při svém studiu českým a francouzským akademickým pracovníkem.

4. Výběr navržených uchazečů o stipendium ke studijnímu pobytu bude ve státech smluvních stran provádět komise složená z představitelů příslušných orgánů států smluvních stran.

Článek 14
Uznávání diplomů

1. Na základě Úmluvy o uznávání kvalifikací týkajících se vysokoškolského vzdělávání v evropském regionu, přijaté v Lisabonu dne 11. dubna 1997, (tzv. „Lisabonská úmluva“) budou smluvní strany prostřednictvím podpory činnosti svých národních informačních středisek ENIC-NARIC usilovat o usnadnění vzájemného uznávání vysokoškolských diplomů.

2. Příslušné orgány států smluvních stran se dohodly, že zahájí jednání s cílem uzavřít bilaterální dohodu o vzájemném uznávání rovnocennosti vysokoškolských diplomů.

3. Smluvní strany podpoří vysoké školy, aby v souladu se závěry konference ministrů za vysoké školství, konané v Berlíně (září 2003), vydávaly automaticky a bezplatně absolventům vysokoškolského studia kromě vysokoškolského diplomu Dodatek k diplomu.

Článek 15
Společné česko-francouzské vzdělávání

1. Smluvní strany budou usilovat o rozvoj nových partnerských vztahů za účasti českých a francouzských vysokých škol. V tomto směru se obrátí na vysokoškolská zařízení svých států s výzvou k předkládání projektů společných magisterských studijních programů typu „master conjoint“ nebo „double master“. Financováním přijatých projektů budou smluvní strany podporovat zejména spolupráci českých a francouzských vysokých škol při tvorbě a uskutečňování studijních programů, které povedou k získání společného nebo dvojnásobného vysokoškolského diplomu.

2. Smluvní strany budou podporovat realizaci bakalářských a magisterských programů uskutečňovaných českými vysokými školami ve francouzském jazyce. Francouzská smluvní strana se bude podílet na financování pobytů francouzských vyučujících, kteří přednášejí odborné předměty ve francouzštině pro české studenty.

Článek 16
Katedry francouzského jazyka v České republice

1. Smluvní strany budou nadále podporovat výuku francouzského jazyka a odborného francouzského jazyka na vysokých školách České republiky. Doporučí vysokým školám, zejména katedrám francouzštiny, aby přijímaly rodilé lektory. Seznam těchto škol je uveden v Příloze 1.

2. Smluvní strany doporučí katedrám francouzštiny, aby jednak rozvíjely výuku odborné francouzštiny, a tím reagovaly na potřebu vzniklou zesílením francouzsko-českých vztahů, a jednak aby rozvíjely počáteční vzdělávání učitelů, kteří jsou schopni přednášet nejazykové obory ve francouzštině.

3. Smluvní strany uznávají význam občanského sdružení GALLICA sdružujícího vysokoškolské učitele francouzského jazyka a literatury a budou usilovat o jeho zapojení do úvah o tématech týkajících se rozvoje francouzštiny v České republice.

Článek 17
Výuka českého jazyka

1. Smluvní strany budou nadále podporovat výuku českého jazyka na některých vysokých školách ve Francouzské republice při zachování jejich autonomie. Seznam těchto vysokých škol se nachází v Příloze 1.

2. Česká smluvní strana přijme každoročně studenty francouzských vysokých škol, kteří studují český jazyk, na Letní školy slovanských studií pořádané českými vysokými školami. Počet stipendií je uveden v Příloze 2.

3.  Smluvní strany předpokládají, že vyučující, lektoři a pedagogičtí poradci působící na základě tohoto programu, vedle svého úkolu zajišťovat jazykovou a vzdělávací spolupráci, plní také roli šiřitelů kultury svého státu v zařízeních nebo regionech, kde působí.

III. JAZYKOVÁ SPOLUPRÁCE V OBLASTI STÁTNÍ SPRÁVY

Článek 18
Francouzský jazyk v české státní správě

Smluvní strany budou nadále podporovat na základě bilaterálního plánu a v rámci Víceletého programu pro francouzštinu v Evropské unii, vytvořeného Mezinárodní organizací pro frankofonii, výuku francouzštiny pro české státní zaměstnance, zejména pro ty, kteří mají na starosti evropské záležitosti.

Článek 19
Český jazyk ve francouzské státní správě

Česká strana s uspokojením vítá podporu, kterou má ve francouzské státní správě výuka českého jazyka, zejména pak zařazení zkoušek z českého jazyka do přijímacích konkurzů francouzského Ministerstva zahraničních a evropských záležitostí.

IV. VŠEOBECNÁ A FINANČNÍ USTANOVENÍ

Článek 20

Všem osobám, které budou vysílány v rámci tohoto Programu do státu druhé smluvní strany,

a)   vysílající smluvní strana uhradí výdaje na dopravu do místa přijetí ve státu přijímající smluvní strany a zpět,
b)   přijímající smluvní strana uhradí případné výdaje na dopravu po území svého státu podle schváleného programu pobytu, a to v souladu s platnými právními předpisy svého státu.

Článek 21

Přijímající smluvní strana zajistí v rámci svých rozpočtových možností a v souladu s platnými právními předpisy svého státu bezplatné ubytování a vyplácení stravného a kapesného expertům, vysílaným na žádost přijímající smluvní strany (podle článku 1 odst. 2, článku 7 a článku 12 odst. 2).

Článek 22

Osobám přijímaným podle článku 13 odst. 2 přijímající smluvní strana v souladu s platnými právními předpisy svého státu

a)   poskytne studium za stejných podmínek, jako mají občané státu přijímající smluvní strany,
b)   poskytne stipendium, jehož výše bude stanovena podle platných právních předpisů státu přijímající smluvní strany; smluvní strany se budou navzájem informovat o vývoji výše poskytovaných stipendií.

Článek 23

Přijímající smluvní strana uhradí osobám přijímaným podle článku 8 odst. 1 a článku 17 odst. 2 zápisné či školné, ubytování, stravování a exkurze.

Článek 24

1. Veřejné vysoké školy v České republice, které zajišťují výuku francouzského jazyka (Příloha 1), mohou na základě tohoto Programu přijímat lektory francouzského jazyka z Francouzské republiky.

2. Vysoké a střední školy ve Francouzské republice (Příloha 1), které zajišťují výuku českého jazyka a disponují odpovídajícími finančními prostředky ve svém rozpočtu, mohou na základě tohoto Programu přijímat lektory českého jazyka.

3. Přijímání lektorů uskutečňované na základě tohoto Programu se bude řídit následujícími pravidly:

a)   žádosti o prodloužení doby trvání pracovního poměru lektorů, stejně jako nové kandidatury, budou předkládány vysílající smluvní stranou vždy do konce dubna aktuálního roku (Příloha 1),
b)   přijímající smluvní strana oznámí stanovisko k nominaci lektorů v průběhu lhůty dvou měsíců od obdržení nominace,
c)   přijímající smluvní strana zajistí odměňování lektorů podle platných právních předpisů svého státu.

4. Francouzská smluvní strana poskytne pomoc školám v České republice při získávání francouzských lektorů (prostřednictvím usnadnění administrativních kroků a pomoci při výběru uchazečů).

Článek 25

1. Příslušné orgány státu francouzské smluvní strany, po vzájemné dohodě s řediteli gymnázií s dvojjazyčnými třídami v České republice (Příloha 1), zajistí francouzské učitele pro tyto třídy.

2. Příslušné orgány státu české smluvní strany zajistí francouzským učitelům dvojjazyčných tříd na gymnáziích v České republice plat, který přísluší učiteli stejného vzdělávacího stupně podle vnitrostátních právních předpisů České republiky.

3. Příslušné orgány státu francouzské smluvní strany zajistí francouzským učitelům uvedeným v odstavci 1 dodatečnou část platu.

Článek 26

1. Odpovědní pracovníci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na jedné straně a Ministerstva zahraničních a evropských věcí, Ministerstva zdravotnictví, mládeže a sportu, Ministerstva školství, Ministerstva vysokého školství a výzkumu Francouzské republiky na straně druhé se budou setkávat, aby zajistili pokračování tohoto Programu a zhodnotili jeho plnění.

2. Tento Program nevylučuje možnost uskutečnění dalších akcí v oblasti vzdělávání, na kterých se smluvní strany předem dohodnou diplomatickou cestou.

Článek 27

Nedílnou součástí tohoto Programu jsou přílohy 1 a 2.

Článek 28

Tento Program vstupuje v platnost dnem podpisu a zůstává v platnosti do 31. prosince 2010. Pokud do 31. prosince 2010 nevstoupí v platnost nový program spolupráce, prodlouží se automaticky platnost tohoto Programu do 31. prosince 2011.

Dáno v Praze dne 15. února 2008 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a francouzském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Za vládu
České republiky
Ing. Eva Bartoňová v. r.
státní tajemnice
a I. náměstkyně ministra školství, mládeže
a tělovýchovy
Za vládu
Francouzské republiky
Anne Gazeau-Secret v. r.
generální ředitelka
sekce mezinárodní spolupráce a rozvoje
Ministerstva zahraničních a evropských věcí

E-shop

Kraj a obec v pozici plátce DPH, 2. vydání

Kraj a obec v pozici plátce DPH, 2. vydání

Dagmar Fitříková, Lydie Musilová - Nakladatelství PARIS

2. vydání této publikace je zaměřeno na ucelený výklad pravidel a postupů při aplikaci zákona o DPH, s podrobným výkladem problematických oblastí daně z přidané hodnoty u krajů, měst a obcí a podle právního stavu platného k 1. 1. 2018. Součástí obsahu publikace je upozornění na ...

Cena: 580 KčKOUPIT

ÚZ č. 1232 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 2018

ÚZ č. 1232 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 2018

Sagit, a. s.

V roce 2010 byla v edici ÚZ vydána publikace Katalog prací ve veřejných službách a správě, která obsahovala pouze vybraná ustanovení zákoníku práce a příslušné nařízení vlády o katalogu. Nové vydání publikace ...

Cena: 97 KčKOUPIT

Slovník právních pojmů. Občanský zákoník

Slovník právních pojmů. Občanský zákoník

Lukáš Pauldura a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Slovník vykládá více než tisíc pojmů užívaných jak dříve tak nyní v novém soukromém právu. Stručně a srozumitelně popisuje termíny známé (např. dědic, držba, nadace, opatrovnictví, služebnost, výživné, zůstavitel) i termíny do občanského práva nově či opětovně zavedené (dobytek, ...

Cena: 286 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.