Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 16/2008 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2008, částka 5, ze dne 14. 3. 2008

16

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 4. června 2001 a 14. února 2002 byla sjednána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o změně a doplnění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o letecké dopravě podepsané v Praze dne 10. září 19961).

Dohoda vstoupila v platnost dne 14. února 2002.

Anglické znění americké nóty a její překlad do českého jazyka a české znění české nóty, jež tvoří Dohodu, se vyhlašují současně.


1)  Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o letecké dopravě, podepsaná v Praze dne 10. září 1996, byla vyhlášena pod č.  204/1999 Sb.

PŘEKLAD

Velvyslanectví
Spojených států amerických

Vaše Excelence:

je mi ctí, že s odvoláním na Dohodu o letecké dopravě, s přílohami, mezi vládou Spojených států amerických a vládou České republiky podepsanou v Praze dne 10. září 1996 (dále "Dohoda“) mohu navrhnout, aby tato Dohoda byla novelizována následujícím způsobem:

1. Paragraf 8 odstavec 7 Dohody bude novelizován tak, že bude celý nahrazen následujícím textem:

7. Při provozování či nabízení autorizovaných služeb na dohodnutých linkách může kterákoli z určených leteckých společností jedné smluvní strany vstoupit do kooperačních marketingových uspořádání, jako jsou vymezení prostoru, společné označování linek nebo leasing s

(a)   jakoukoli leteckou společností nebo společnostmi kterékoli smluvní strany;
(b)   leteckou společností či společnostmi třetí země, pokud tato třetí země autorizuje nebo umožní srovnatelné ujednání mezi aeroliniemi druhé smluvní strany a jinými aeroliniemi provozujícími služby do, z a přes tuto třetí zemi; a

Jeho Excelence

Jan Kavan
ministr zahraničních věcí

České republiky
Praha

(c)   provozovatelem pozemní dopravy kterékoli země;

za předpokladu, že všichni zúčastnění v těchto ujednáních

- jsou řádně autorizováni oběma smluvními stranami a
- splňují požadavky obvykle uplatňované každou smluvní stranou.

2. Příloha I, Pravidelná letecká doprava, Dohody bude novelizována tak, že bude celá nahrazena následujícím textem:

PŘÍLOHA I
Pravidelná letecká doprava

Oddíl 1
Linky

Aerolinie každé ze smluvních stran, autorizované podle této přílohy, jsou, v souladu s podmínkami jejich určení, oprávněny k provozování pravidelné mezinárodní letecké dopravy mezi místy na následujících linkách:

A. Linky pro leteckou společnost či společnosti určené vládou Spojených států:

1. Z míst ležících za Spojenými státy přes Spojené státy a mezilehlá místa do místa či míst v České republice a dále.

2. Pro výhradně nákladní dopravní službu či služby mezi Českou republikou a jakýmkoli místem či místy.

B. Linky pro leteckou společnost či společnosti určené vládou České republiky:

1. Z míst ležících za Českou republikou přes Českou republiku a mezilehlá místa do místa či míst ve Spojených státech a dále.

2. Pro výhradně nákladní dopravní službu či služby mezi Spojenými státy a jakýmkoli místem či místy.

Oddíl 2
Provozní volnost

Každá designovaná letecká společnost může na jakémkoli letu či letech a dle své úvahy:

1. provozovat lety buď v jednom či v obou směrech;

2. kombinovat různá čísla letů během nasazení jednoho letadla;

3. nalétávat na linkách místa ležící za, místa mezilehlá i ležící dál, jakož i místa na území smluvních stran v jakékoli kombinaci a v jakémkoli pořadí;

4. vynechat mezipřistání v jakémkoli místě či místech;

5. přemístit přepravu z jakéhokoli svého letadla do jakéhokoli svého jiného letadla v kterémkoli místě na linkách; a

6. nalétávat místa za kterýmkoli místem svého území a měnit či neměnit letadlo a číslo letu a může vyhlašovat a inzerovat své služby veřejnosti jako přímé lety;

bez směrových nebo zeměpisných omezení a bez ztráty jakéhokoli přepravního práva jinak povoleného touto Dohodou; za předpokladu, že, s výjimkou výhradně nákladní dopravy, linka nalétává místo na území té smluvní strany, která leteckou společnost určila.

Oddíl 3
Záměna typu letadla na lince

Na kterémkoli úseku či úsecích výše zmíněných linek může kterákoli designovaná letecká společnost provozovat mezinárodní leteckou dopravu bez jakýchkoli omezení stran změny typu či počtu provozovaných letadel v kterémkoli místě na lince; za předpokladu, že, s výjimkou výhradně nákladní dopravy, při letu výchozím směrem je doprava za toto místo pokračováním dopravy z území smluvní strany, která designovala tuto leteckou společnost, a při letu nazpět je doprava na území smluvní strany, která designovala tuto leteckou společnost, pokračováním dopravy z místa předchozího.

3. Oddíl 1 Přílohy II, Charterová letecká doprava, Dohody bude novelizován tak, že bude zcela nahrazen následujícím textem:

Aerolinie každé ze smluvních stran určené touto Přílohou mají, v souladu s podmínkami jejich designace, právo provozovat mezinárodní charterovou dopravu cestujících (a jejich spoluzavazadel) a/či carga [včetně, ale ne výhradně, zasilatelské organizace a charterů dělených mezi uživatele či kombinovaných (cestující/cargo)]:

Mezi kterýmkoli místem či místy na území smluvní strany, která designovala aerolinie a jakýmkoli místem či místy druhé smluvní strany; a  mezi jakýmkoli místem či místy na území druhé smluvní strany a kterýmkoli místem či místy ve třetí zemi či zemích, za předpokladu, že, s výjimkou nákladních charterů, jsou tyto služby součástí souvislého provozu, se změnou či beze změny letadla, a zahrnují služby do domovské země za účelem provozování místní dopravy mezi domovskou zemí a územím druhé smluvní strany.

Při provozování služeb dohodnutých v této Příloze mají aerolinie designované touto Přílohou také právo:

1. mezipřistání v kterémkoli místě uvnitř nebo mimo území kterékoli smluvní strany;

2. provozovat transitní přepravu přes území druhé smluvní strany; a

3. kombinovat ve stejném letadle dopravu pocházející z území jedné smluvní strany, dopravu pocházející z území druhé smluvní strany a dopravu pocházející ze třetích zemí.

Každá smluvní strana posoudí příznivě žádosti aerolinií druhé smluvní strany o provozování služeb, které nespadají pod tuto Přílohu, na základě slušnosti a reciprocity.

Pokud je tento návrh přijatelný pro vládu České republiky, mám tu čest navrhnout, aby tato nóta a souhlasná odpověď na ni podepsaná Vaší Excelencí tvořily smlouvu mezi našimi dvěma vládami, která by vstoupila v platnost datem nóty, jíž Vaše Excelence odpoví.

Využívám této příležitosti, abych znovu ujistil Vaši Excelenci svou hlubokou úctou.

Steven J. Coffey

MÍSTOPŘEDSEDA VLÁDY
A MINISTR ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

JAN KAVAN

V Praze dne 14. února 2002

Č. j.: 142793/2001-MPO

Vaše Excelence,

mám čest potvrdit přijetí Vaší nóty ze dne 4. června 2001 následujícího znění:

Vaše Excelence,

je mi ctí, že s odvoláním na Dohodu mezi vládou Spojených států amerických a vládou České republiky o letecké dopravě, s přílohami, podepsanou v Praze dne 10. září 1996 (dále "Dohoda“), mohu navrhnout, aby tato Dohoda byla novelizována následujícím způsobem:

1. Článek 8 odstavec 7 Dohody bude změněn tak, že bude celý nahrazen následujícím textem:

7. Při provozování nebo nabízení k prodeji povolených služeb na dohodnutých linkách může každý určený letecký podnik jedné Strany vstoupit do kooperačních marketingových ujednání, jako je vyblokování prostoru (blocked-space), společné označení linek (code-sharing) nebo nájemní ujednání (leasing), s:

(a)   leteckým podnikem nebo leteckými podniky kterékoli Strany;
(b)   leteckým podnikem nebo leteckými podniky třetí země za předpokladu, že tato třetí země opravňuje nebo povoluje podobná ujednání mezi leteckými podniky druhé Strany nebo jinými leteckými podniky na službách provozovaných do, z a přes tuto třetí zemi; a
(c)   obstaravatelem pozemní dopravy jakékoli země;

za předpokladu, že všichni účastníci v takových ujednáních (i) mají příslušná oprávnění od obou Stran a (ii) splňují požadavky obvykle uplatňované každou Stranou na taková ujednání.

2. Příloha I k Dohodě, Pravidelná letecká přeprava, bude změněna tak, že bude celá nahrazena následujícím textem:

PŘÍLOHA I
Pravidelná letecká přeprava

Oddíl 1
Linky

Letecké podniky každé Strany budou podle této Přílohy oprávněny, v souladu s podmínkami jejich určení, provozovat pravidelnou mezinárodní leteckou dopravu mezi místy na následujících linkách:

A. Linky provozované leteckým podnikem nebo podniky určenými vládou Spojených států:

1. Z míst před Spojenými státy přes Spojené státy a mezilehlá místa do místa nebo míst v České republice a dále.

2. Mezi Českou republikou a kterýmkoli místem nebo místy pro služby týkající se výhradně zboží.

B. Linky provozované leteckým podnikem nebo podniky určenými vládou České republiky:

1. Z míst před Českou republikou přes Českou republiku a mezilehlá místa do místa nebo míst ve Spojených státech a dále.

2. Mezi Spojenými státy a kterýmkoli místem nebo místy pro služby týkající se výhradně zboží.

Oddíl 2
Provozní volnost

Každý určený letecký podnik může, při kterémkoli nebo všech letech, podle svého uvážení:

1. provozovat lety v jednom nebo obou směrech;

2. kombinovat různá čísla letů během nasazení jednoho letadla;

3. nalétávat na linkách místa před, mezilehlá místa a místa za, jakož i místa na území států Stran v jakékoli kombinaci a jakémkoli pořadí;

4. vynechat přistání v kterémkoli místě nebo místech;

5. přeložit přepravu z kteréhokoli ze svých letadel na jakákoli jiná svá letadla v kterémkoli místě na linkách; a

6. nalétávat místa před kterýmkoli místem na území svého státu s nebo beze změny letadla nebo čísla letu a vyhlašovat a propagovat takové služby pro veřejnost jako přímé lety;

bez směrového nebo zeměpisného omezení a bez ztráty jakéhokoli přepravního práva jinak povoleného podle této Dohody za předpokladu, že linka nalétává místo na území státu Strany, která letecký podnik určila, s výjimkou služeb týkajících se výhradně zboží.

Oddíl 3
Záměna typu letadla na lince

Na kterémkoli úseku nebo úsecích výše uvedených linek může kterýkoli určený letecký podnik provozovat mezinárodní leteckou přepravu bez jakéhokoli omezení, pokud se týče změny typu nebo počtu používaných letadel ve kterémkoli místě linky, za předpokladu, že při letu výchozím směrem je doprava za takovým místem záměny pokračováním dopravy z území státu Strany, která určila letecký podnik, a při letu zpátečním směrem je doprava na území státu Strany, která určila letecký podnik, pokračováním dopravy z místa předchozího, s výjimkou služeb týkajících se výhradně zboží.
3. Oddíl 1 Přílohy II k Dohodě, Charterová letecká přeprava, bude změněn tak, že bude celý nahrazen následujícím textem:

Letecké podniky každé Strany, určené podle této Přílohy, budou mít právo provádět, v souhlasu s podmínkami v jejich určení, mezinárodní charterovou dopravu cestujících (a jejich doprovázených zavazadel) a/nebo zboží [včetně, avšak nikoli výlučně pro zasilatelskou organizaci, dělené mezi uživatele, nebo kombinované (osobní/nákladní) chartery]:

Mezi kterýmkoli místem nebo místy na území státu Strany, která určila letecký podnik, a kterýmkoli místem nebo místy na území státu druhé Strany; a mezi kterýmkoli místem nebo místy na území státu druhé Strany a kterýmkoli místem nebo místy ve třetí zemi nebo zemích za předpokladu, že taková dopravní služba tvoří část souvislého provozu se změnou nebo bez změny letadla, přičemž zahrnuje službu do domovské země za účelem přepravy místní dopravy mezi domovskou zemí a územím státu druhé Strany, s výjimkou pokud jde o nákladní chartery.

Při provádění služeb zahrnutých v této Příloze letecké podniky každé Strany určené podle této Přílohy mají rovněž právo:

1. provádět mezipřistání v kterémkoli místě, ať již na nebo mimo území států kterékoli ze Stran;

2. provádět tranzitní dopravu přes území státu druhé Strany; a

3. kombinovat ve stejném letadle dopravu pocházející z území státu jedné Strany, dopravu pocházející z území státu druhé Strany a dopravu pocházející z třetích zemí.

Každá Strana bude rovněž příznivě posuzovat žádosti leteckých podniků druhé Strany k provádění dopravy, která není zahrnuta v této Příloze, na základě zdvořilosti a reciprocity.

Pokud je tento návrh přijatelný pro vládu České republiky, mám tu čest navrhnout, aby tato nóta a souhlasná odpovědní nóta Vaší Excelence tvořily dohodu mezi našimi dvěma vládami, která vstoupí v platnost datem nóty, jíž Vaše Excelence odpoví.

Využívám této příležitosti, abych znovu ujistil Vaši Excelenci svou hlubokou úctou.

Je mi ctí, že mohu Vaši Excelenci informovat, že vláda České republiky souhlasí s návrhy uvedenými ve výše citované nótě Vaší Excelence. Tato nóta a nóta Vaší Excelence tak tvoří Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o změně a doplnění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o letecké dopravě podepsané v Praze dne 10. září 1996, která vstoupí v platnost datem této odpovědní nóty.

Využívám této příležitosti, abych znovu ujistil Vaši Excelenci svou hlubokou úctou.

Jan Kavan

Jeho Excelencepan Craig Roberts Stapleton
velvyslanec Spojených států amerických
Praha

E-shop

Spotřebitelské smlouvy a ochrana spotřebitele

Spotřebitelské smlouvy a ochrana spotřebitele

Doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc. a kolektiv - C. H. Beck

Publikace je zaměřena na různé aspekty vztahů mezi spotřebiteli a dodavateli, kdy spotřebitel je slabší stranou, dodavatel (podnikatel) má vzhledem ke svému postavení silnější postavení, které by však neměl zneužívat. Autoři se snaží tyto vzájemné vztahy analyzovat co nejkomplexněji, ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Zákon o zvláštních řízeních soudních, Zákon o veřejných rejstřících

Zákon o zvláštních řízeních soudních, Zákon o veřejných rejstřících

Petr Lavický a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Nakladatelství Wolters Kluwer vydává první svazek třídílného souboru civilních procesních předpisů, nazvaný Zákon o zvláštních řízeních soudních. Řízení nesporné. Praktický komentář. Kromě v titulu uvedeného ...

Cena: 1 399 KčKOUPIT

Rozpočtová skladba v roce 2017

Rozpočtová skladba v roce 2017

Ing. Jiří Paroubek, Ing. Rudolf Kotrba - Anag, spol. s r. o.

Tato publikace obsahuje zejména úplné znění vyhlášky o rozpočtové skladbě včetně její přílohy, kterou je vlastní rozpočtová skladba, s vyznačením změn, jež přinesla novela, která je účinná ode dne 1. ledna 2017. Praktické návodné příklady Stejně jako v předcházejících vydáních ...

Cena: 419 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.