Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 14/2008 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2008, částka 4, ze dne 29. 2. 2008

14

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 24. května 2007 bylo v Praze podepsáno Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Republiky Slovinsko o spolupráci v oblasti vojenské geografie.

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 11 dne 21. listopadu 2007.

Nedílnou součástí Ujednání je příloha „Poskytování produktů“. Do textu přílohy lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu obrany.

České znění Ujednání a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

UJEDNÁNÍ

MEZI
MINISTERSTVEM OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY
A
MINISTERSTVEM OBRANY REPUBLIKY SLOVINSKO
O
SPOLUPRÁCI V OBLASTI VOJENSKÉ GEOGRAFIE PREAMBULE

Ministerstvo obrany České republiky a Ministerstvo obrany Republiky Slovinsko, dále jen „smluvní strany“,

přejíce si ustavit formální rámec své spolupráce v oblasti vojenské geografie v souladu s Ujednáním mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Republiky Slovinsko o vzájemné spolupráci, podepsaným v Praze 27. září 1993,

se dohodly na následujícím:

ČLÁNEK 1
Účel

Účelem tohoto Ujednání je stanovit zásady a podmínky spolupráce v oblasti vojenské geografie.

ČLÁNEK 2
Příloha

Geografické materiály, které budou vyměňovány, jsou mimo jiné definovány v příloze. Tato příloha obsahuje také podrobnosti o zasílání a adresy.


ČLÁNEK 3
Prováděcí orgány

Toto Ujednání bude na české straně prováděno Geografickou službou Armády České republiky (GEOS) a na slovinské straně Ředitelstvím obranných záležitostí Ministerstva obrany Republiky Slovinsko, sekcí civilní obrany (CDA).

ČLÁNEK 4
Formy spolupráce

1. Smluvní strany budou spolupracovat zejména prostřednictvím:

a)   vzájemné výměny vojenských geografických produktů, softwaru a jejich využití (dále jen „produkty“) specifikovaných v příloze k tomuto Ujednání;
b)   výměny dalších technických dokumentů, specifikací, materiálů a služeb;
c)   poskytování informací o vlastní produkci a možnostech její výměny;
d)   organizace krátkodobých návštěv a vzdělávacích kurzů pro odborníky zaměřených na nové technologie;
e)   výměny specialistů;
f)   účasti na sympoziích a seminářích organizovaných smluvními stranami;
g)   společné produkce a společných výzkumných a vývojových projektů.

2. Produkty budou poskytovány automaticky nebo na žádost. O poskytnutí produktů na žádost bude rozhodováno případ od případu.

3. Produkty požadované pro vojenská cvičení nejsou předmětem výměny podle tohoto Ujednání a o jejich poskytnutí bude rozhodováno případ od případu.

ČLÁNEK 5
Zásady

1. Smluvní strany budou vzájemně spolupracovat v oblastech společného zájmu na základě svých technických, personálních a dalších možností.

2. Smluvní strany budou usilovat o vzájemně vyváženou spolupráci. K jejímu zajištění bude prováděno pravidelné vyhodnocení spolupráce mezi smluvními stranami.

3. Vyhodnocení bude založeno na principu účetní rovnováhy, jak je stanoveno v článku 8 tohoto Ujednání. Do této účetní rovnováhy bude zahrnuto pouze poskytování produktů na žádost.

4. Smluvní strany si budou poskytovat pouze neutajované produkty a informace mající vztah ke státnímu území příslušné smluvní strany.

5. Formáty dat a záznamová média pro předávání digitálních produktů budou vzájemně dohodnuty prováděcími orgány. Písemné informace budou poskytovány v anglickém jazyce.

ČLÁNEK 6
Vzájemné závazky

1. Smluvní strany jsou odpovědné za ochranu vlastnických a autorských práv, za dodržování omezení týkajících se užívání nebo reprodukce produktů nebo odvozených informací.

2. Žádná ze smluvních stran nepřevede jakýmkoli způsobem třetí straně produkty poskytnuté druhou smluvní stranou nebo výsledky společné produkce smluvních stran podle tohoto Ujednání bez písemného souhlasu druhé smluvní strany.

3. Smluvní strany nepoužijí ani nedají souhlas k použití poskytnutých nebo společně vyrobených produktů anebo podkladů k nim pro jiné účely než ty, jež byly předem písemně odsouhlaseny druhou smluvní stranou.

4. Smluvní strana poskytující třetí straně produkty druhé smluvní strany bude výlučně odpovědná za povolení a realizaci takového převodu, včetně ochrany poskytnutých produktů a informací obsažených v těchto produktech.

ČLÁNEK 7
Dodávka produktů

1. Všechny produkty doručované podle tohoto Ujednání budou doprovázeny dodacími dokumenty jasně stanovícími obsah každé zásilky včetně typu výměny - zda se jedná o automatickou výměnu nebo o výměnu na žádost.

2. Dodací dokumenty budou vystaveny ve dvou vyhotoveních, přiloženy k zásilce a odeslány na oficiální adresu příslušného prováděcího orgánu. Jedno vyhotovení dodacího dokumentu bude potvrzeno přijímajícím prováděcím orgánem a odesláno zpět odesílajícímu prováděcímu orgánu jako potvrzení dodání.

3. Požadavky na dodávky produktů budou zaslány přímo prováděcím orgánům.

4. Veškeré poštovní a přepravní náklady budou neseny poskytující smluvní stranou.

5. Cla, dovozní a vývozní daně a další související poplatky budou vyřizovány v souladu s vnitrostátními právními předpisy státu příslušné smluvní strany.

ČLÁNEK 8
Vyhodnocení vzájemné spolupráce

1. Vyhodnocení vzájemné spolupráce podle tohoto Ujednání bude prováděno každou ze smluvních stran jednou ročně k 31. prosinci běžného roku a zasláno formou dopisu druhé smluvní straně do 31. března následujícího roku. Tyto dopisy budou obsahovat seznamy poskytnutých a obdržených produktů, materiálů a služeb v rámci výměny na žádost (dále jen „seznam“).

2. Předané seznamy budou každou ze smluvních stran zkontrolovány a vzájemně písemně odsouhlaseny prováděcími orgány.

3. Hodnocení vzájemné spolupráce bude považováno za vyvážené, když smluvní strany vyjádří svou spokojenost.

4. V případě, že jakákoliv smluvní strana nepovažuje vzájemnou spolupráci za vyváženou, dohodnou se prováděcí orgány na kompenzaci formou poskytnutí dalších produktů, specifikací a technických dokumentů, materiálů a služeb smluvní straně, která poskytla více produktů, materiálů či služeb. Toto vyrovnání bude uskutečněno za podmínek písemně dohodnutých mezi prováděcími orgány.

5. Po vzájemném písemném souhlasu prováděcích orgánů může být kompenzace nerovnováhy převedena do následujícího kalendářního roku.

6. V případě ukončení platnosti tohoto Ujednání bude konečné vyhodnocení vzájemné spolupráce ke dni ukončení jeho platnosti nedílnou součástí Závěrečného protokolu k tomuto Ujednání. Případná kompenzace nerovnováhy bude řešena podle odstavce 4 tohoto článku.

7. Vyměněné dopisy podle odstavce 1 budou pouze pro informaci obsahovat též seznam poskytnutých a obdržených produktů, materiálů a služeb v rámci automatické výměny. Tato výměna nebude zahrnuta do vyhodnocení podle tohoto článku.

ČLÁNEK 9
Nároky na náhradu škody

Nároky na náhradu škody vzniklé v rámci provádění tohoto Ujednání a jeho přílohy budou řešeny v souladu s článkem VIII Dohody mezi členskými státy Severoatlantické smlouvy o statutu jejich ozbrojených sil, podepsané v Londýně dne 19. června 1951.

ČLÁNEK 10
Spory

Jakékoli spory týkající se výkladu a provádění tohoto Ujednání a jeho přílohy budou řešeny neprodleně přímým jednáním mezi prováděcími orgány. Pokud prováděcí orgány nebudou schopny dosáhnout shody, postoupí spor smluvním stranám.

ČLÁNEK 11
Závěrečná ustanovení

1. Toto Ujednání se skládá z 11 článků. Ujednání vstoupí v platnost dnem doručení pozdější diplomatické nóty, kterou se smluvní strany informují o dokončení vnitrostátních procedur nutných pro vstup Ujednání v platnost, v souladu s jejich právními předpisy.

2. Toto Ujednání se sjednává na dobu neurčitou.

3. Každá ze smluvních stran může toto Ujednání písemně vypovědět. Tato výpověď vstoupí v platnost po šesti (6) měsících ode dne doručení písemného oznámení o výpovědi druhé smluvní straně.

4. Toto Ujednání může být měněno či doplňováno na základě vzájemného písemného souhlasu smluvních stran. Tato změna vstoupí v platnost podle ustanovení článku 11 odst. 1.

5. V případě ukončení platnosti tohoto Ujednání smluvní strany připraví Závěrečný protokol upravující vzájemně dohodnuté postupy vypořádání nesplněných závazků vzniklých v době platnosti tohoto Ujednání. Závěrečný protokol zůstane v platnosti na dobu neurčitou, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

6. Závazky a povinnosti smluvních stran stanovené v článku 6 tohoto Ujednání zůstávají v platnosti i po ukončení platnosti tohoto Ujednání, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Dáno v Praze dne 24. května 2007, ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, slovinském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílnosti ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Za Ministerstvo obrany
České republiky
plk. Ing. Pavel Skála v. r.
náčelník Geografické služby Armády ČR
Za Ministerstvo obrany
Republiky Slovinsko
Rolando Žel v. r.
ředitel Civilní obranné agentury

E-shop

Násilí na pracovišti - charakteristika, rizikové faktory, specifické formy a právní souvislosti

Násilí na pracovišti - charakteristika, rizikové faktory, specifické formy a právní souvislosti

JUDr. Jakub Chromý - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace se zabývá stěžejními problémy násilí na pracovišti s důrazem na právní úpravu v České republice. Analyzuje násilí z hlediska definičních přístupů a poměru k příbuzným pojmům, jako je agrese, ...

Cena: 373 KčKOUPIT

Ústavní právo, Casebook

Ústavní právo, Casebook

David Kosař, Marek Antoš, Zdeněk Kühn, Ladislav Vyhnánek - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace prezentuje ústavní právo v nové, v českých právních poměrech ojedinělé, podobě. Autorský kolektiv zde ukazuje základní instituty a problémy českého ústavního práva, a to prostřednictvím kauz, jež zasazuje do právního i faktického kontextu. Čtenář v knize nalezne soubor ...

Cena: 849 KčKOUPIT

Kompendium judikatury - Odpovědnost soudního exekutora za škodu

Kompendium judikatury - Odpovědnost soudního exekutora za škodu

JUDr. Blanak Havlíčková - Wolters Kluwer, a. s.

První díl rozsáhlého pětisvazkového otevřeného souboru exekuční judikatury zachycuje především soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné ...

Cena: 295 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.