Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 6/2008 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2008, částka 3, ze dne 29. 1. 2008

6

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 21. června 2005 byla v Budapešti podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, sportu a mládeže.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 17 dne 2. srpna 2007.

Podle článku 16 dnem vstupu této dohody v platnost pozbyla ve vztazích mezi Českou republikou a Maďarskou republikou platnosti Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o kulturní a vědecké spolupráci, podepsaná dne 22. října 1986 v Budapešti, vyhlášená pod č. 41/1987 Sb.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA
mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky
o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, sportu a mládeže

Vláda České republiky a vláda Maďarské republiky (dále jen „smluvní strany“),

přejíce si posilovat a rozvíjet přátelské vztahy mezi oběma státy a jejich národy,

vedeny přáním prohlubovat vzájemně prospěšnou spolupráci mezi oběma státy v oblasti kultury, školství a vědy, jakož i v oblasti mládeže a sportu,

přesvědčeny, že tato spolupráce přispěje k lepšímu vzájemnému poznání, porozumění a tím k obohacení a posílení všestranných vztahů mezi oběma státy,

v zájmu uplatňování zásad uvedených v závěrečných dokumentech Konferencí o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, v Pařížské chartě za novou Evropu, v ustanoveních Evropské kulturní konvence, jakož i v doporučeních Rady Evropy,

se dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany budou na zásadách rovnoprávnosti, reciprocity a oboustranného prospěchu rozvíjet spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, sportu a mládeže a za tímto účelem podporovat přímé vztahy mezi kulturními, školskými, vědeckými, sportovními a mládežnickými institucemi a organizacemi obou států. Zvláště budou napomáhat vzájemné spolupráci v rámci mnohostranných programů, projektů a iniciativ.

Článek 2

Smluvní strany v zájmu usnadnění rozšiřování a popularizace kulturních a duchovních statků zajistí ochranu práva autorského a s ním souvisejících práv občanů a právnických osob státu druhé smluvní strany podle mezinárodních smluv, kterými jsou státy smluvních stran vázány.

Článek 3

V oblasti rozvíjení kulturní spolupráce budou smluvní strany podporovat zejména:

a)   prohlubování vzájemných vztahů mezi institucemi a organizacemi působícími v oblasti kultury,
b)   spolupráci a výměnu informací a zkušeností mezi odborníky, tvůrci a umělci ze všech oblastí kultury,
c)   vzájemnou výměnu akcí pořádaných kulturními institucemi a organizacemi,
d)   účast svých zástupců na mezinárodních kulturních akcích a odborných setkáních, resp. na činnosti tvůrčích dílen, organizovaných ve státě druhé smluvní strany,
e)   rozvoj spolupráce v souvislosti s ochranou a uchováváním kulturního dědictví.

Článek 4

V oblasti vzdělávání a vědy budou smluvní strany podporovat zejména:

a)   přímou spolupráci mezi základními školami, středními školami a vysokoškolskými institucemi (včetně speciálních školských institucí a institucí odborného vzdělávání) a dále iniciativy pro vzdělávání dospělých,
b)   pravidelnou výměnu informací, jakož i výměnu pedagogické a metodické literatury a jiných učebních materiálů,
c)   výuku českého jazyka, literatury a kultury v Maďarské republice a výuku maďarského jazyka, literatury a kultury v České republice prostřednictvím přijímání hostujících učitelů, výměn učebních materiálů a studia na letních jazykových kurzech,
d)   vzájemnou výměnu studentů akreditovaných bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, uskutečňovaných vysokými školami,
e)   vzájemnou výměnu akademických pracovníků a vědeckých pracovníků zabývajících se výzkumem vzdělávání.

Článek 5

Smluvní strany budou spolupracovat ve snaze dosáhnout v učebnicích co nejobjektivnějšího poznání historie, geografie a kultury státu druhé smluvní strany, které bude podporovat vzájemné porozumění mezi oběma národy.

Článek 6

Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti vědy, výzkumu a vývoje.

Článek 7

V zájmu rozvoje výměn a spolupráce v oblasti mládeže a sportu budou smluvní strany podporovat:

a)   přímou spolupráci mládeže a mládežnických organizací prostřednictvím účasti na společných akcích a projektech, na programu Evropské unie Mládež (Youth) a na konferencích a seminářích pořádaných ve státech smluvních stran,
b)   spolupráci mezi sportovními organizacemi,
c)   účast sportovců na mezinárodních sportovních akcích pořádaných na území státu druhé smluvní strany a výměnu informací, dokumentů a odborníků v oblasti sportu.

Článek 8

Smluvní strany budou věnovat zvláštní pozornost uspokojování duchovních potřeb, podle možnosti v mateřském jazyce, maďarské národnostní menšiny žijící v České republice a českého kulturního společenství žijícího v Maďarské republice, a dále uchování, respektive rozvoji identity, tradic a kulturního dědictví.

Článek 9

Smluvní strany budou podporovat úzkou spolupráci a pravidelnou výměnu zkušeností v rámci mezinárodních kulturních, školských a vědeckých organizací, jichž jsou státy smluvních stran členy, organizací mládeže a sportovních organizací, a dále spolupráci v rámci programů Evropské unie, regionálních programů, programů Rady Evropy, jakož i jiných programů v dané oblasti.

Článek 10

Smluvní strany budou podporovat činnost Českého centra v Budapešti a Maďarského kulturního střediska v Praze a budou usilovat o vytvoření co nejpříznivějších podmínek pro jejich činnost.

Článek 11

Smluvní strany budou podporovat činnost občanských organizací a organizací příslušníků národnostních menšin, která slouží rozvoji kulturních styků mezi oběma státy.

Článek 12

1. Za účelem plnění této dohody mohou příslušné orgány smluvních stran uzavírat na časová období dle vzájemné dohody programy nebo protokoly/prováděcí plány spolupráce v oblasti kultury, školství, vědy, sportu a mládeže, které stanoví formy a podmínky této spolupráce.

2. Příslušné orgány smluvních stran se o jednotlivých společných akcích a formě jejich zajištění dohodnou diplomatickou cestou.

Článek 13

Tato dohoda nevylučuje možnost navázání spolupráce i v jiných oblastech, pokud bude odpovídat cílům a zásadám této dohody.

Článek 14

Smluvní strany se zavazují provádět všechna ustanovení této dohody v souladu s právními předpisy platnými ve státech smluvních stran a v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými jsou státy smluvních stran vázány.

Článek 15

1. Tato dohoda se sjednává na dobu neurčitou a každá ze smluvních stran může dohodu písemně vypovědět s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Ukončení platnosti této dohody nebude mít vliv na plnění závazků vzniklých na jejím základě.

2. Závazky převzaté státy obou smluvních stran v rámci jiných platných mezinárodních smluv zůstávají touto dohodou nedotčeny.

Článek 16

Dnem vstupu této dohody v platnost pozbude ve vztazích mezi Českou republikou a Maďarskou republikou platnosti Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o kulturní a vědecké spolupráci, podepsaná dne 22. října 1986 v Budapešti.

Článek 17

Tato dohoda podléhá schválení v souladu s právními předpisy platnými ve státech smluvních stran a vstoupí v platnost dnem výměny diplomatických nót potvrzujících její vnitrostátní schválení, přičemž za den vstupu v platnost se považuje datum doručení pozdější z nich.

Dáno v Budapešti dne 21. června 2005 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a maďarském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu
České republiky
PhDr. Hana Hubáčková v. r.
mimořádná a zplnomocněná velvyslankyně
České republiky v Maďarské republice

Za vládu
Maďarské republiky
János Jakab v. r.
zástupce státního tajemníka
Ministerstva školství

E-shop

Bytové spoluvlastnictví v teorii a praxi

Bytové spoluvlastnictví v teorii a praxi

Pavla Sýkorová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Příručka se podrobně zabývá bytovým spoluvlastnictvím, které bylo rekodifikací soukromého práva vtěleno do nového občanského zákoníku. Autorka podrobně vysvětluje koncepční změny, ke kterým došlo, a srovnává je s předchozí úpravou v zákoně o vlastnictví bytů. Většinu problematických ...

Cena: 370 KčKOUPIT

Praktikum civilního procesu, 2. část

Praktikum civilního procesu, 2. část

Klára Hamuľáková, Jana Petrov Křiváčková, Renáta Šínová a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktikum civilního procesu je určeno k procvičování aplikace norem civilněprocesního práva na případy z praxe. Druhá část je zpracována k právnímu stavu ke dni 1. 7. 2015. Praktikum je řazeno dle jednotlivých témat, která v druhé části zahrnují tradiční instituty civilního procesu ...

Cena: 340 KčKOUPIT

Veřejná podpora v příkladech a poznámkách

Veřejná podpora v příkladech a poznámkách

Michael Kincl - Wolters Kluwer, a. s.

Další kniha z ediční řady Právo prakticky se svým obsahem zaměřila na oblast veřejné podpory. Ve své první části se zabývá veřejnou podporou v obecné rovině – základními zásadami, samotnou identifikací veřejné podpory, vybranými formami poskytování a dalšími obecnými otázkami. Ve ...

Cena: 359 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.