Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 5/2008 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2008, částka 3, ze dne 29. 1. 2008

5

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 6. listopadu 2007 bylo v Mikulově podepsáno Ujednání mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o zřízení společného centra Mikulov - Drasenhofen.

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 6 odst. 1 dne 1. ledna 2008.

České znění Ujednání se vyhlašuje současně.

UJEDNÁNÍ
mezi vládou České republiky
a Rakouskou spolkovou vládou
o zřízení společného centra Mikulov - Drasenhofen

Vláda České republiky (dále „česká smluvní strana“) a Rakouská spolková vláda (dále „rakouská smluvní strana“) se na základě

Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o policejní spolupráci a o druhém dodatku k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 (dále „Smlouva“),

jakož i při zohlednění

rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie č. 2002/584 ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy (dále „rámcové rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu“),

Dohody mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o předávání a přebírání osob s neoprávněným pobytem (readmisní dohoda) z 12. listopadu 2004 a Protokolu k provádění Dohody mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o předávání a přebírání osob s neoprávněným pobytem z 12. listopadu 2004 a

Správního ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Spolkovým ministerstvem vnitra Rakouské republiky o praktických způsobech provádění nařízení Rady (ES) č. 343/2003 ze dne 18. února 2003, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o azyl podané státním příslušníkem třetí země v některém z členských států z 9. prosince 2005, ve znění výměny nót ze 16. srpna a 31. srpna 2006 (dále „Dublinské správní ujednání“),

dohodly takto:

Článek 1

Rakouská smluvní strana zřídí na rakouském státním území, na území politické obce Drasenhofen, v blízkosti státních hranic s Českou republikou společné centrum.

Článek 2

(1) Úředníci vyslaní oběma smluvními stranami do společného centra budou v rámci svých kompetencí poradensky a podpůrně působit zejména

a)   při podpoře a zintenzivňování přeshraniční spolupráce a výměny informací v policejní oblasti;
b)   při koordinaci činností společných kontrolních skupin a výkonu smíšené hlídkové služby, jakož i ostatních operací na společných státních hranicích a v příhraničních oblastech ve smyslu Smlouvy;
c)   v záležitostech předávání, resp. přebírání osob, které nelegálně vstoupily na území států smluvních stran nebo nelegálně pobývají na území států smluvních stran, podle readmisní dohody;
d)   v záležitostech předávání a přebírání osob za účelem trestního stíhání, resp. výkonu trestu podle rámcového rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu, jakož i odsouzených osob za účelem výkonu trestu odnětí svobody;
e)   v záležitostech předávání a přebírání osob, které podaly žádost o azyl, podle Dublinského správního ujednání; jakož i
f)   při výměně informací za účelem odvracení nebezpečí pro veřejný pořádek a bezpečnost, jakož i předcházení a objasňování trestných činů.

(2) Úředníci působící ve společném centru spolupracují při plnění svých úkolů. Nesmějí samostatně provádět výsostná oprávnění a poskytují informace a vyřizují úkoly výlučně na základě pokynů, které jim byly uděleny vysílající smluvní stranou.

(3) Komunikace mezi úředníky ve společném centru probíhá v českém a německém jazyce, přičemž úředníci působící ve společném centru jsou oprávněni klást své dotazy v jazyce své země.

Článek 3

(1) Rakouská smluvní strana bezplatně poskytne české smluvní straně místnosti ve společném centru potřebné k výkonu služby a bude hradit i veškeré provozní náklady s výjimkou nákladů na telekomunikace. Rakouská smluvní strana umožní české smluvní straně instalaci a provoz telekomunikačních zařízení a zařízení pro zpracovávání dat, jakož i zřízení nezbytného připojení na svou telekomunikační síť. Rakouská smluvní strana v zájmu zabezpečení činností stanovených v tomto ujednání umožní provozovatelům českých telekomunikačních zařízení a zařízení pro zpracovávání dat přístup na území státu za účelem instalace a údržby těchto zařízení.

(2) Investice vložené českou smluvní stranou do společného centra a movité předměty zůstávají ve vlastnictví české smluvní strany.

(3) Společné centrum se označí v českém a německém jazyce.

Článek 4

(1) Národní centrály uvedené v článku 2 odst. 4 Smlouvy jmenují vždy jednoho úředníka zodpovědného za organizaci společných činností a provoz společného centra. Odpovědní úředníci se dohodnou na počtu úředníků každé smluvní strany, kteří budou působit ve společném centru, vzájemně si vymění seznamy s jejich jmény a budou se vzájemně informovat o změnách v personálním obsazení.

(2) Odpovědní úředníci společně vypracují do šesti měsíců po vstupu tohoto ujednání v platnost jednací řád a učiní všechna opatření k zajištění fungování společného centra.

(3) Jednací řád se stane závazným po schválení národními centrálami uvedenými v článku 2 odst. 4 Smlouvy.

(4) Pro účely tohoto článku je národní centrálou uvedenou v článku 2 odst. 4 Smlouvy na české straně Policejní prezidium České republiky.

(5) V záležitostech činnosti úředníků celní správy ve společném centru je třeba vždy konzultovat národní centrály podle článku 27 odst. 2 Smlouvy.

Článek 5

(1) Zástupci národních centrál podle článku 2 odst. 4, resp. 27 odst. 2 Smlouvy, jakož i odpovědní úředníci jmenovaní na základě článku 4 odst. 1 tohoto ujednání, se budou setkávat alespoň jednou ročně, aby vyhotovili bilanci spolupráce a vyhodnotili aktivity společného centra. V rámci těchto setkání

a)   si budou mezi sebou vyměňovat statistické údaje o činnosti společného centra, jakož i o vývoji různých forem trestné činnosti, a
b)   vypracují nový společný pracovní program a odpovídající strategie pro společné aktivity na společných státních hranicích, resp. v příhraničních oblastech.

(2) Na závěr každého setkání se vyhotoví protokol v českém a německém jazyce.

Článek 6

(1) Toto ujednání vstoupí v platnost prvního dne druhého měsíce následujícího po okamžiku podpisu.

(2) Toto ujednání se uzavírá na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran jej může vypovědět písemně diplomatickou cestou. V tomto případě pozbude platnosti devadesát dnů po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Toto ujednání pozbude platnosti nejpozději dnem, kdy pozbude platnosti Smlouva.

Dáno v Mikulově dne 6. listopadu 2007 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu
České republiky
MUDr. Mgr. Ivan Langer v. r.
ministr vnitra

Za Rakouskou
spolkovou vládu
Günther Platter v. r.
ministr vnitra

E-shop

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2018

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2018

Ing. Rostislav Chalupa, Ing. Jiří Kadlec, Ing. jana Pilátová, Ing. Dagmar Procházková, - Anag, spol. s r. o.

Již 16. vydání populární publikace zachycuje základní účetní předpisy a rozpracovává je do konkrétních účetních postupů. Velké množství praktických příkladů a podrobných postupů Přestože pro rok 2018 nebyla v oblasti účetnictví přijatá žádná významná legislativní změna (pouze ...

Cena: 649 KčKOUPIT

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2018

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2018

Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje všechny důležité informace nezbytné pro správné vedení účetnictví. Ze změn pro rok 2018 vybíráme: •změna ve vykazování účtů časového rozlišení v ...

Cena: 640 KčKOUPIT

Zákon o pohřebnictví, zákon o válečných hrobech, komentář

Zákon o pohřebnictví, zákon o válečných hrobech, komentář

JUDr. Bc. Pavel Vetešník, Mgr. Eva Stránská, Mgr. Jaroslav Šejvl - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaná publikace je vůbec prvním komentářem k zákonu č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, a zákonu č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech. Kniha obsahuje praktický výklad zákona, tj. platného práva, i vhodná další doporučení pro praxi, shrnuje nejdůležitější ...

Cena: 440 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.