Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 5/2008 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2008, částka 3, ze dne 29. 1. 2008

5

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 6. listopadu 2007 bylo v Mikulově podepsáno Ujednání mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o zřízení společného centra Mikulov - Drasenhofen.

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 6 odst. 1 dne 1. ledna 2008.

České znění Ujednání se vyhlašuje současně.

UJEDNÁNÍ
mezi vládou České republiky
a Rakouskou spolkovou vládou
o zřízení společného centra Mikulov - Drasenhofen

Vláda České republiky (dále „česká smluvní strana“) a Rakouská spolková vláda (dále „rakouská smluvní strana“) se na základě

Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o policejní spolupráci a o druhém dodatku k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 (dále „Smlouva“),

jakož i při zohlednění

rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie č. 2002/584 ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy (dále „rámcové rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu“),

Dohody mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o předávání a přebírání osob s neoprávněným pobytem (readmisní dohoda) z 12. listopadu 2004 a Protokolu k provádění Dohody mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o předávání a přebírání osob s neoprávněným pobytem z 12. listopadu 2004 a

Správního ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Spolkovým ministerstvem vnitra Rakouské republiky o praktických způsobech provádění nařízení Rady (ES) č. 343/2003 ze dne 18. února 2003, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o azyl podané státním příslušníkem třetí země v některém z členských států z 9. prosince 2005, ve znění výměny nót ze 16. srpna a 31. srpna 2006 (dále „Dublinské správní ujednání“),

dohodly takto:

Článek 1

Rakouská smluvní strana zřídí na rakouském státním území, na území politické obce Drasenhofen, v blízkosti státních hranic s Českou republikou společné centrum.

Článek 2

(1) Úředníci vyslaní oběma smluvními stranami do společného centra budou v rámci svých kompetencí poradensky a podpůrně působit zejména

a)   při podpoře a zintenzivňování přeshraniční spolupráce a výměny informací v policejní oblasti;
b)   při koordinaci činností společných kontrolních skupin a výkonu smíšené hlídkové služby, jakož i ostatních operací na společných státních hranicích a v příhraničních oblastech ve smyslu Smlouvy;
c)   v záležitostech předávání, resp. přebírání osob, které nelegálně vstoupily na území států smluvních stran nebo nelegálně pobývají na území států smluvních stran, podle readmisní dohody;
d)   v záležitostech předávání a přebírání osob za účelem trestního stíhání, resp. výkonu trestu podle rámcového rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu, jakož i odsouzených osob za účelem výkonu trestu odnětí svobody;
e)   v záležitostech předávání a přebírání osob, které podaly žádost o azyl, podle Dublinského správního ujednání; jakož i
f)   při výměně informací za účelem odvracení nebezpečí pro veřejný pořádek a bezpečnost, jakož i předcházení a objasňování trestných činů.

(2) Úředníci působící ve společném centru spolupracují při plnění svých úkolů. Nesmějí samostatně provádět výsostná oprávnění a poskytují informace a vyřizují úkoly výlučně na základě pokynů, které jim byly uděleny vysílající smluvní stranou.

(3) Komunikace mezi úředníky ve společném centru probíhá v českém a německém jazyce, přičemž úředníci působící ve společném centru jsou oprávněni klást své dotazy v jazyce své země.

Článek 3

(1) Rakouská smluvní strana bezplatně poskytne české smluvní straně místnosti ve společném centru potřebné k výkonu služby a bude hradit i veškeré provozní náklady s výjimkou nákladů na telekomunikace. Rakouská smluvní strana umožní české smluvní straně instalaci a provoz telekomunikačních zařízení a zařízení pro zpracovávání dat, jakož i zřízení nezbytného připojení na svou telekomunikační síť. Rakouská smluvní strana v zájmu zabezpečení činností stanovených v tomto ujednání umožní provozovatelům českých telekomunikačních zařízení a zařízení pro zpracovávání dat přístup na území státu za účelem instalace a údržby těchto zařízení.

(2) Investice vložené českou smluvní stranou do společného centra a movité předměty zůstávají ve vlastnictví české smluvní strany.

(3) Společné centrum se označí v českém a německém jazyce.

Článek 4

(1) Národní centrály uvedené v článku 2 odst. 4 Smlouvy jmenují vždy jednoho úředníka zodpovědného za organizaci společných činností a provoz společného centra. Odpovědní úředníci se dohodnou na počtu úředníků každé smluvní strany, kteří budou působit ve společném centru, vzájemně si vymění seznamy s jejich jmény a budou se vzájemně informovat o změnách v personálním obsazení.

(2) Odpovědní úředníci společně vypracují do šesti měsíců po vstupu tohoto ujednání v platnost jednací řád a učiní všechna opatření k zajištění fungování společného centra.

(3) Jednací řád se stane závazným po schválení národními centrálami uvedenými v článku 2 odst. 4 Smlouvy.

(4) Pro účely tohoto článku je národní centrálou uvedenou v článku 2 odst. 4 Smlouvy na české straně Policejní prezidium České republiky.

(5) V záležitostech činnosti úředníků celní správy ve společném centru je třeba vždy konzultovat národní centrály podle článku 27 odst. 2 Smlouvy.

Článek 5

(1) Zástupci národních centrál podle článku 2 odst. 4, resp. 27 odst. 2 Smlouvy, jakož i odpovědní úředníci jmenovaní na základě článku 4 odst. 1 tohoto ujednání, se budou setkávat alespoň jednou ročně, aby vyhotovili bilanci spolupráce a vyhodnotili aktivity společného centra. V rámci těchto setkání

a)   si budou mezi sebou vyměňovat statistické údaje o činnosti společného centra, jakož i o vývoji různých forem trestné činnosti, a
b)   vypracují nový společný pracovní program a odpovídající strategie pro společné aktivity na společných státních hranicích, resp. v příhraničních oblastech.

(2) Na závěr každého setkání se vyhotoví protokol v českém a německém jazyce.

Článek 6

(1) Toto ujednání vstoupí v platnost prvního dne druhého měsíce následujícího po okamžiku podpisu.

(2) Toto ujednání se uzavírá na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran jej může vypovědět písemně diplomatickou cestou. V tomto případě pozbude platnosti devadesát dnů po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Toto ujednání pozbude platnosti nejpozději dnem, kdy pozbude platnosti Smlouva.

Dáno v Mikulově dne 6. listopadu 2007 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu
České republiky
MUDr. Mgr. Ivan Langer v. r.
ministr vnitra

Za Rakouskou
spolkovou vládu
Günther Platter v. r.
ministr vnitra

E-shop

Zpracování osobních údajů obcemi

Zpracování osobních údajů obcemi

JUDr. Václav Bartík, JUDr. Eva Janečková - Wolters Kluwer, a. s.

Nová publikace na velmi aktuální téma zpracování osobních údajů podrobně informuje, jaké jsou povinnosti obcí při zpracování osobních údajů např. při zveřejňování na úřední desce, při zpracování agendy přestupků a také v případě instalace kamerových systémů atd. Je skutečností, že ...

Cena: 390 KčKOUPIT

ÚZ č. 1204 - Celní předpisy

ÚZ č. 1204 - Celní předpisy

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor zákonů upravujících celní oblast – celní zákon, zákon o Celní správě ČR a zákon o působnosti orgánů Celní správy ČR v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví. Všechny tyto zákony byly k 1. 7. 2017 změněny zejména v souvislosti s novou ...

Cena: 79 KčKOUPIT

Nové přestupkové právo

Nové přestupkové právo

Helena Prášková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Dnem 1. července 2017 nabyly účinnosti zákony představující zcela novou úpravu přestupkového práva. Je to především zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a dále zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích a zákon č. 183/2017 Sb., kterým se mění ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.