Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 77/2007 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2007, částka 44, ze dne 31. 10. 2007

77

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. ledna 2000 byla ve Vratislavi podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vědeckotechnické spolupráci.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 9 odst. 1 dne 28. května 2007.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA
MEZI
VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY
A
VLÁDOU POLSKÉ REPUBLIKY
O VĚDECKOTECHNICKÉ SPOLUPRÁCI

Vláda České republiky a vláda Polské republiky (dále jen "smluvní strany"),

uznávajíce důležitost mezinárodní spolupráce ve vědě a technice pro rozvoj svých národních ekonomik a prosperitu obou států,

přejíce si povzbuzovat a podporovat vzájemnou spolupráci v oblasti vědy a techniky na základě rovnosti a vzájemného prospěchu,

dohodly se takto:

Článek 1

Smluvní strany budou rozvíjet a podporovat spolupráci v oblasti vědy a techniky v souladu s ustanoveními této Dohody a právními předpisy platnými v České republice a v Polské republice.

Článek 2

Podle této Dohody bude spolupráce v oblasti vědy a techniky zahrnovat:

a) společné vědeckotechnické výzkumné a vývojové projekty ve vzájemně dohodnutých oblastech;
b) výměny vědců, specialistů, výzkumných pracovníků a expertů;
c) výměny vědeckých a technických informací a dokumentace v souvislosti se společnými aktivitami;
d) společné vědecké konference, sympozia, pracovní a další setkání a výstavy;
e) jiné formy spolupráce, které budou smluvními stranami vzájemně dohodnuty.

Kromě toho budou smluvní strany v nejvyšší možné míře podporovat technickou spolupráci a výměnu technologií zvláště mezi podniky.

Článek 3

1. K provádění této Dohody je ustavena Společná komise pro vědeckotechnickou spolupráci (dále jen "Společná komise"), složená ze stejného počtu představitelů a expertů obou stran. Složení Společné komise i jeho případné změny si navzájem oznámí diplomatickou cestou orgány odpovědné za provádění této Dohody podle jejího článku 10.

2. Společná komise se bude scházet nejméně jednou za dva roky, pokud nebude dohodnuto jinak, ve vzájemně vyhovujících termínech, střídavě v České republice a v Polské republice.

3. Na prvním zasedání Společné komise budou vypracována pravidla její činnosti, která určí zásady jejího jednání a jednací řád.

Článek 4

Společná komise bude mít za úkol:

a) plánování a koordinaci vědeckotechnické spolupráce;
b) vytváření příznivých podmínek pro provádění této Dohody;
c) jednání o pravidlech financování spolupráce vycházející z této Dohody, a bude-li to nezbytné, určování opatření k realizaci výsledků spolupráce;
d) jednání o časových Prováděcích plánech;
e) vypracovávání zpráv o výsledcích činnosti komise.

Článek 5

1. Nakládání s duševním vlastnictvím vzniklým ze společných aktivit na základě této Dohody bude upraveno smlouvami mezi spolupracujícími organizacemi, v nichž bude zaručena odpovídající a účinná ochrana duševního vlastnictví v souladu s příslušnými standardy mezinárodního práva v oblasti duševního vlastnictví a správními předpisy platnými v Polské republice a v České republice.

2. Vědecké a technické informace, odvozené ze spolupráce podle této Dohody, se stanou vlastnictvím spolupracujících organizací; tyto informace nemohou být poskytnuty třetí straně, pokud se spolupracující organizace písemně nedohodnou jinak.

Článek 6

Vědci, experti a instituce třetích států nebo mezinárodní organizace mohou být přizvány se souhlasem spolupracujících organizací k účasti na projektech a programech podle této Dohody. Náklady na tuto účast jsou kryty organizacemi třetích stran, pokud se orgány, odpovědné za provádění této Dohody podle jejího článku 10, písemně nedohodnou jinak.

Článek 7

1. Tato Dohoda může být měněna nebo doplňována pouze se souhlasem obou smluvních v stran. Změny a dodatky musí být sjednány písemně.

2. Případné spory týkající se výkladu a provádění této Dohody budou řešeny prostřednictvím konzultací v rámci Společné komise nebo orgány odpovědnými za provádění této Dohody podle jejího článku 10.

Článek 8

Tato Dohoda se nedotýká závazků a povinností vyplývajících z jiných mezinárodních smluv, jimiž jsou státy smluvních stran vázány.

Článek 9

1. Tato Dohoda podléhá schválení v souladu s právními předpisy obou smluvních stran, o čemž se strany uvědomí výměnou nót.

Dohoda vstoupí v platnost dnem doručení poslední nóty o tomto vnitrostátním schválení.

2. Tato Dohoda se uzavírá na pět let a bude automaticky prodlužována vždy o dalších pět let, pokud ji některá ze Stran písemně nevypoví nejpozději šest měsíců před uplynutím doby její platnosti.

3. Ukončení platnosti Dohody neovlivní dokončení projektů a programů prováděných podle této Dohody v době její platnosti, které nejsou zcela splněny k datu jejího ukončení.

Článek 10

Orgány odpovědnými za provádění této Dohody jsou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Státní výbor pro vědecký výzkum Polské republiky.

Dáno ve Vroclavi dne 13. ledna 2000 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a polském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky
Mgr. Eduard Zeman v. r.
ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Za vládu Polské republiky
Andrzej Wiszniewski v. r.
ministr pro vědu

E-shop

Zpracování osobních údajů obcemi

Zpracování osobních údajů obcemi

JUDr. Václav Bartík, JUDr. Eva Janečková - Wolters Kluwer, a. s.

Nová publikace na velmi aktuální téma zpracování osobních údajů podrobně informuje, jaké jsou povinnosti obcí při zpracování osobních údajů např. při zveřejňování na úřední desce, při zpracování agendy přestupků a také v případě instalace kamerových systémů atd. Je skutečností, že ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Zákon o soudních poplatcích s komentářem

Zákon o soudních poplatcích s komentářem

R. Waltr - C. H. Beck

- Komentář vysvětluje, která řízení a úkony podléhají placení soudních poplatků, kdo je poplatníkem, které soudy jsou příslušné k rozhodování o poplatcích, kdy vzniká poplatková povinnost, jak se stanoví výše poplatků, jakým způsobem se platí, jaké jsou následky jejich nezaplacení, ...

Cena: 530 KčKOUPIT

Zákon o obecné bezpečnosti výrobků. Zákon o technických požadavcích na výrobky, komentář

Zákon o obecné bezpečnosti výrobků. Zákon o technických požadavcích na výrobky, komentář

doc. Ing. Naděžda Klabusayová, CSc. - Wolters Kluwer, a. s.

Zákon o obecné bezpečnosti výrobků a zákon o technických požadavcích na výrobky jsou dva stěžejní právní předpisy regulující uvádění výrobků na trh. Oba právní předpisy vycházejí mimo jiné z evropské právní ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
po–pá 7–15 hod

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.