Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 76/2007 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2007, částka 43, ze dne 9. 10. 2007

76

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 14. srpna 2007 bylo v Rize podepsáno Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a vědy Lotyšské republiky o spolupráci v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy na léta 2007 - 2010.

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 24 dnem podpisu.

České znění Ujednání a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

Ujednání
mezi
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
a
Ministerstvem školství a vědy Lotyšské republiky
o spolupráci v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy na léta 2007 - 2010

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvo školství a vědy Lotyšské republiky (dále jen "smluvní strany"), ve snaze posílit a rozvíjet přátelské vztahy mezi oběma smluvními stranami založené na spolupráci v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy, s přesvědčením, že tato spolupráce přispěje k dalšímu rozvoji vzájemných vztahů a napomůže lepšímu vzájemnému porozumění mezi společnostmi obou států, se dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany, vedeny zásadou reciprocity, budou podporovat spolupráci a výměnu zkušeností v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy.

Článek 2

Smluvní strany budou podporovat a podněcovat:

a)   výměnu studentů a učitelů,
b)   výměnu vědecké literatury,
c)   účast nadaných žáků a studentů v odborných a uměleckých soutěžích a olympiádách, jakož i v mezinárodních programech,
d)   účast odborníků na mezinárodních kongresech, konferencích, seminářích a sympoziích konaných na území státu druhé smluvní strany.

Článek 3

Smluvní strany, vedeny zásadou reciprocity, si budou vyměňovat informace k otázkám řízení, organizace a obsahu základního, středního, vyššího odborného a veřejného vysokého školství.

Článek 4

Smluvní strany si budou na požádání vyměňovat informace a materiály dokumentující dějiny, geografii a kulturu svých států.

Článek 5

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci vzdělávacích institucí, uskutečňovanou na základě dohod o přímé spolupráci.

Článek 6

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi základními, středními, vyššími odbornými a veřejnými vysokými školami v rámci Evropské unie, Rady Evropy, UNESCO a vzdělávacích programů a projektů jiných mezinárodních organizací.

Článek 7

Smluvní strany budou usilovat o rozvoj spolupráce v oblasti výuky jazyka a literatury ve státu druhé smluvní strany. Na základě požadavků přijímající smluvní strany budou smluvní strany vysílat učitele českého jazyka a literatury a lotyšského jazyka a literatury k pedagogickému působení na jejích veřejných vysokých školách.

Článek 8

Smluvní strany si budou každoročně vyměňovat odborníky z oblasti školství, mládeže a tělovýchovy na celkovou dobu 15 dnů za účelem studia otázek týkajících se školství, tělovýchovy a aktivit mládeže.

Článek 9

Smluvní strany budou podporovat výměnu akademických pracovníků ke studijním a přednáškovým pobytům na celkovou dobu 3 měsíců ročně. Délka jednotlivých pobytů nepřesáhne 1 měsíc.

Článek 10

Smluvní strany budou podporovat každoroční výměny studentů bakalářských a magisterských studijních programů uskutečňovaných veřejnými vysokými školami ke studijním pobytům v celkovém rozsahu 20 měsíců ročně. Celkový rozsah studijních pobytů lze rozdělit na několik kratších období, nejméně však na dobu 2 měsíců.

Článek 11

Smluvní strany budou podporovat až 10měsíční výměnné pobyty studentů doktorských studijních programů uskutečňovaných veřejnými vysokými školami.

Článek 12

Za účelem podpory studia a prohloubení znalosti jazyka a kultury státu druhé strany si smluvní strany každoročně vzájemně poskytnou:

a)  dvě místa na Letní škole slovanských studií v České republice,

b)  dvě místa na letních kurzech lotyšského jazyka a kultury v Lotyšské republice.

Článek 13

Smluvní strany, vedeny zásadou reciprocity, budou podporovat přímou spolupráci mezi organizacemi a sdruženími mládeže v oblasti mimoškolních aktivit.

Článek 14

Smluvní strany, vedeny zásadou reciprocity, budou podporovat spolupráci v oblasti sportu a tělovýchovy mezi kompetentními tělovýchovnými institucemi a organizacemi států smluvních stran.

VŠEOBECNÁ A FINANČNĺ USTANOVENĺ
Článek 15

Závazky každé ze smluvních stran vyplývající z tohoto Ujednání podléhají příslušným vnitrostátním právním předpisům a jsou závislé na dostupnosti příslušných finančních prostředků.

Článek 16

Vysílající smluvní strana uhradí osobám přijatým na základě tohoto Ujednání cestovní náklady do místa přijetí a zpět.

Přijímající smluvní strana uhradí náklady na cesty po území jejího státu podle schváleného studijního nebo výzkumného programu pobytu.

Článek 17

Činnost učitelů jazyka a literatury přijímaných na základě článku 7 tohoto Ujednání podléhá platným právním předpisům státu přijímající smluvní strany, zejména předpisům o pracovněprávních vztazích, zdravotním, nemocenském a důchodovém pojištění.

Rovněž odměňování učitelů podléhá platným právním předpisům přijímající smluvní strany.

Přijímající smluvní strana napomůže učitelům přijatým na základě článku 7 tohoto Ujednání při zajištění bezplatného ubytování.

Nominace nových učitelů a prodloužení pobytu stávajících učitelů bude oznámena přímo přijímající smluvní straně nejpozději do 31. května každého kalendářního roku.

Článek 18

Vysílající smluvní strana předloží přijímající smluvní straně nominaci svých kandidátů na základě článků 8 a 9 tohoto Ujednání včetně osobních údajů a návrhu programu nejpozději 2 měsíce před navrhovaným datem zahájení pobytu.

Přijímající smluvní strana oznámí svůj souhlas s přijetím nejpozději 30 dnů před plánovaným zahájením pobytu.

Vysílající smluvní strana oznámí přesné datum a způsob příjezdu 2 týdny před zahájením pobytu.

Článek 19

Vysílající smluvní strana předloží přijímající smluvní straně nominaci svých kandidátů na základě článků 10 a 11 tohoto Ujednání včetně materiálů obsahujících údaje požadované v dotaznících přijímající smluvní strany nejpozději do 31. března každého kalendářního roku.

Přijímající smluvní strana oznámí svůj souhlas s přijetím nejpozději do 1. července každého kalendářního roku.

Vysílající smluvní strana podá přijímající smluvní straně zprávu o příjezdu přijatých osob alespoň 2 týdny před zahájením studijního pobytu.

Podmínkou přijetí ke studijnímu pobytu je znalost jazyka přijímající smluvní strany nebo znalost cizího jazyka schváleného přijímající smluvní stranou.

Článek 20

Vysílající smluvní strana předloží přijímající smluvní straně nominaci svých kandidátů na základě článku 12 tohoto Ujednání včetně materiálů obsahujících údaje požadované v dotaznících přijímající smluvní strany nejpozději do 31. března každého kalendářního roku.

Přijímající smluvní strana oznámí svůj souhlas s přijetím nominovaných osob nejpozději do 20. června každého kalendářního roku.

Vysílající smluvní strana podá přijímající smluvní straně zprávu o příjezdu přijatých osob alespoň 2 týdny před začátkem studijního pobytu.

Článek 21

Přijímající smluvní strana poskytne osobám přijatým na základě článků 8 a 9 tohoto Ujednání:

a)   v České republice - stravné a kapesné podle platných vnitrostátních právníchpředpisů,
v Lotyšské republice - stipendium a uhradí výdaje za místní veřejnou dopravu a exkurze podle platných vnitrostátních právních předpisů;
b)   ubytování hotelového typu;
c)   v případě potřeby, bude-li o to druhou smluvní stranou požádána, tlumočníka anglického nebo německého nebo francouzského jazyka pro přijatou osobu; při krátkodobých pobytech do 1 týdne po celou dobu pobytu, při pobytu delším než 1 týden po dobu prvních 3 dnů.

Článek 22

Přijímající smluvní strana poskytne osobám přijatým na základě článků 10 a 11 tohoto Ujednání:

a)   studium za stejných podmínek, jaké mají občané státu přijímající smluvní strany;
b)   v České republice - ubytování a stravování ve vysokoškolských zařízeních za stejných podmínek, jaké mají občané státu přijímající smluvní strany,
v Lotyšské republice - bezplatné ubytování na studentských kolejích;
c)   v České republice - stipendium podle platných vnitrostátních právních předpisů,
v Lotyšské republice - stipendium alespoň ve výši minimální mzdy v daném období.

Článek 23

Česká strana poskytne účastníkům kurzů přijatým na základě článku 12 písm. a) tohoto Ujednání zápisné, exkurze, stravování, ubytování a bezplatnou výuku.

Lotyšská strana poskytne účastníkům kurzů přijatým na základě článku 12 písm. b) tohoto Ujednání zápisné, úhradu osobních výdajů (za přepravu prostředky místní veřejné dopravy, exkurze), stravování a ubytování.

Článek 24

Toto Ujednání vstupuje v platnost dnem podpisu a zůstane v platnosti do 31. prosince 2010. Jeho platnost bude automaticky prodloužena o jeden rok, pokud je jedna ze smluvních stran nevypoví alespoň šest měsíců před uplynutím doby jeho platnosti.

Výměnné programy, projekty a akce zahájené podle tohoto Ujednání zůstanou v platnosti až do svého ukončení, a to bez ohledu na dobu platnosti tohoto Ujednání.

Dáno v Rize dne 14. srpna 2007 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, lotyšském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílností ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.  

Za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 
Ing. Jan Finferle v. r.  
mimořádný a zplnomocněný
velvyslanec České republiky
v Lotyšské republice
Za Ministerstvo školství a vědy Lotyšské republiky
Baiba Rivža v. r. 
ministryně školství a vědy

E-shop

Slovník právních pojmů. Občanský zákoník

Slovník právních pojmů. Občanský zákoník

Lukáš Pauldura a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Slovník vykládá více než tisíc pojmů užívaných jak dříve tak nyní v novém soukromém právu. Stručně a srozumitelně popisuje termíny známé (např. dědic, držba, nadace, opatrovnictví, služebnost, výživné, zůstavitel) i termíny do občanského práva nově či opětovně zavedené (dobytek, ...

Cena: 286 KčKOUPIT

Bytové spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku, komentář, § 1158-1222

Bytové spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku, komentář, § 1158-1222

Kabelková, Schödelbauerová - C. H. Beck

Leden 2014 přinese řadu změn i v oblasti bytového spoluvlastnictví; dosavadní samostatná úprava vlastnictví bytů v zákoně č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, byla začleněna do nového občanského zákoníku. Změny ...

Cena: 790 KčKOUPIT

Daňový proces - Judikatura k problémovým situacím

Daňový proces - Judikatura k problémovým situacím

JUDr. Jaroslav Kobík - Anag, spol. s r. o.

Dnešní doba klade na daňové poradce, pracovníky finanční správy, soudce, advokáty, účetní, ale i na všechny zodpovědné podnikatele nemalé požadavky. Doby, kdy stačilo důkladně si prostudovat daňový zákon, jsou už dávno pryč. Jak totiž judikoval Nejvyšší správní soud v rozsudku 9 Afs ...

Cena: 589 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.