Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 73/2007 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2007, částka 41, ze dne 25. 9. 2007

73

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 28. srpna 2003 byla v Joensuu přijata a otevřena k podpisu Úmluva o Evropském lesnickém institutu.

S přístupem České republiky k Úmluvě vyslovil souhlas Parlament České republiky.

Listina o přístupu České republiky k Úmluvě, podepsaná prezidentem republiky dne 1. června 2007, byla uložena u finské vlády, depozitáře Úmluvy, dne 18. července 2007.

Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku 15 odst. 1 dne 4. září 2005. Pro Českou republiku vstoupila v platnost v souladu s ustanovením článku 15 odst. 2 dne 16. září 2007.

Anglické znění Úmluvy a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

PŘEKLAD

Úmluva o Evropském lesnickém institutu

Strany této úmluvy, dále označované jen jako smluvní strany,

připomínajíce rozhodnutí vztahující se k lesnictví přijatá roku 1992 na Konferenci Spojených národů o životním prostředí a rozvoji, Návrh opatření Mezivládního panelu o lesích a Mezivládního fóra o lesích, Rozšířený program práce pro biologickou rozmanitost v lesích (CBD), vztahující se k Úmluvě o biologické rozmanitosti, stejně jako výsledky Světového summitu o udržitelném rozvoji,

uznávajíce pokrok a výsledky dosažené při implementaci závazků vyplývajících z ministerských konferencí o ochraně lesů v Evropě,

vědomy si měnícího se charakteru evropských lesů a lesnických problémů a zájmů uvnitř společnosti a potřeby vytvářet příslušné odborné údaje za účelem správného rozhodování,

berouce v úvahu, že Evropský lesnický institut byl založen v roce 1993 jako asociace podle finského práva, aby přispěl ke studii lesnictví, lesů a ochraně lesa na evropské úrovni,

vědomy si přidané hodnoty lesnictví a lesnického výzkumu v mezinárodním prostředí,

požadujíce pokračování spolupráce v lesnictví a lesnickém výzkumu na mezinárodní úrovni a současně chtějíce se vyvarovat duplicity,

se shodly na následujícím:

Článek 1: Institut

Evropský lesnický institut (dále jen "Institut") se tímto zřizuje jako mezinárodní organizace se sídlem v Joensuu ve Finsku.

Článek 2: Účel činnosti a funkce

1. Záměrem činnosti Institutu je provádět výzkum v oblasti lesnické politiky, a to na celoevropské úrovni, včetně jeho environmentálních aspektů, ekologie, víceúčelového využívání zdrojů a zdravotního stavu lesů v Evropě, nabídky a poptávky po dříví a ostatních lesních produktech a službách, za účelem podpory ochrany přírody a udržitelného hospodaření v lesích Evropy.

2. K dosažení tohoto záměru Institut

a)

poskytuje příslušné informace pro tvorbu politik a rozhodování vztahujících se k lesnictví a zpracovatelskému průmyslu v evropských zemích,

b)

provádí výzkum ve výše uvedených oblastech,

c)

rozvíjí metody výzkumu,

d)

organizuje a podílí se na vědeckých setkáních a

e)

třídí informace a šíří povědomí o své práci a dosažených výsledcích.

Článek 3: Informace

Smluvní strany podporují práci Institutu poskytováním informací souvisejících s lesnictvím. Tyto informace jsou poskytovány na základě specifické žádosti, pokud nejsou dostupné od jiných orgánů poskytujících údaje. Vyloučení duplicity prací hodlá Institut zajistit přiměřenou koordinací s ostatními mezinárodními orgány, včetně těch, které provádějí sběr dat.

Článek 4: Řádní členové, mimořádní členové a přidružení členové Institutu

1. Smluvní strany jsou řádnými členy Institutu.

2. Mimořádné členství v Institutu je otevřeno pro všechny výzkumné instituce, vzdělávací zařízení, obchodní organizace, lesní úřady, nevládní organizace a instituce podobného druhu z evropských států (dále jen "mimořádní členové"). Přidružené členství je otevřeno pro instituce podobného druhu z neevropských států (dále jen "přidružení členové"). Přidružení členové se neúčastní rozhodovacího procesu Institutu.

Článek 5: Orgány

Orgány Institutu jsou rada, konference, výbor a sekretariát v čele s ředitelem.

Článek 6: Rada

1. Rada se skládá ze zástupců řádných členů a schází se na řádném zasedání každé tři roky. Mimořádné zasedání se může konat na žádost řádných členů nebo výboru, s podmínkou, že tento krok je schválen řádnými členy, a to prostou většinou.

2. Rada

a) jmenuje členy výboru podle článku 8 odstavců 2 a), c) a d),
b) dává souhlas ke jmenování ředitele ve shodě s článkem 8 odstavec 4 pododstavec d),
c) určuje obecné principy pro práci Institutu,
d) rozhoduje o hlavních návrzích technické, finanční nebo administrativní povahy předložených řádnými členy, konferencí nebo výborem,
e) schvaluje prostou většinou směrnice potřebné pro činnost Institutu a jeho orgánů,
f) prostou většinou schvaluje a upravuje svůj jednací řád.

3. Každý řádný člen má jeden hlas. Rozhodnutí jsou přijímána konsensem, pokud není v Úmluvě uvedeno jinak.

Článek 7: Konference

1. Konferenci tvoří zástupci mimořádných členů. Konference se schází jednou za rok na plenárním zasedání a rozhodnutí se přijímají prostou většinou. Přidružení členové se mohou účastnit výročního plenárního zasedání konference. Instituce a regionální nebo mezinárodní organizace, které nejsou mimořádnými nebo přidruženými členy, smějí být pozvány, aby se účastnily plenárního zasedání konference v souladu s pravidly stanovenými výborem.
2. Konference, kromě jiného,
a) jmenuje členy výboru v souladu s článkem 8 odstaveci 2 b), c) a d),
b) určuje členské poplatky mimořádných a přidružených členů,
c) předkládá doporučení k iniciaci aktivit pro realizaci úkolů Institutu,
d) schvaluje auditovaná finanční prohlášení,
e) schvaluje pracovní plán pro následující rok předložený výborem,
f) posuzuje a přijímá výroční zprávu o aktivitách Institutu a
g) schvaluje a pozměňuje svůj jednací řád.

Článek 8: Výbor

1.

Výbor se skládá z osmi jednotlivců, kteří jsou prokazatelně kompetentní v oblasti aktivit Institutu. Členové výboru nesmí být ve výboru déle než dvě po sobě následující období.

2.

a) Čtyři členové výboru jsou jmenováni radou na období tří let.
b) Čtyři členové výboru jsou jmenováni konferencí na období tří let.
c) Rada a konference přijme pravidla ohledně nominací a rotace členů, kteří jsou zvoleni.
d) Dočasně volná místa se obsadí podle postupu písemně stanoveného radou, popřípadě konferencí.

3.

Výbor se schází alespoň jednou za rok a rozhodnutí se přijímají prostou většinou.

4.

Výbor
a) v rámci politické koncepce, stanovené radou, řídí a kontroluje administraci a výzkumný program Institutu,
b) je podřízen dozoru rady a přijímá nezbytná interní nařízení,
c) schvaluje rozpočet a účetnictví,

d)

se souhlasem rady jmenuje ředitele,

e)

schvaluje přijetí a vyloučení mimořádných a přidružených členů,

f)

předkládá radě a konferenci zprávy,

g)

se souhlasem rady schvaluje dohodu zmiňovanou v článku 12,

h)

schvaluje a pozměňuje svůj jednací řád,

i)

stanovuje pravidla zmiňovaná v článku 7 odstavec 1.

Článek 9: Sekretariát

1. Sekretariát vedený ředitelem tvoří zaměstnanci Institutu.

2. Podle obecných nařízení rady, konference a výboru ředitel jmenuje zaměstnance potřebné pro plnění úkolů Institutu a rozhodne i o podmínkách a jejich povinnostech.

Článek 10: Finanční zdroje

Finanční zdroje nezbytné pro činnost Institutu budou poskytovány:

a) mimořádnými a přidruženými členy prostřednictvím členských poplatků,
b) řádnými členy prostřednictvím dobrovolných příspěvků,
c) z dalších zdrojů.

Článek 11: Rozpočet a účetnictví

Rozpočet a účetnictví Institutu jsou schvalovány na návrh ředitele ve výboru prostou většinou.

Článek 12: Právní subjektivita, privilegia a imunita

Institut má mezinárodní a vnitrostátní právní subjektivitu. Na území Finska užívá privilegií a imunit, které jsou nezbytné pro provozování jeho funkcí. Tato privilegia a imunity jsou definovány v dohodě mezi Institutem a finskou vládou.

Článek 13: Řešení sporů

Jakýkoliv spor týkající se interpretace nebo použití této úmluvy, který není urovnán jednáním nebo na základě zprostředkovatelských možností výboru, je po vzájemné dohodě stran zainteresovaných na sporu předložen k usmíření podle pravidel Stálého dobrovolného a arbitrážního soudu.

Článek 14: Podpis a souhlas s tím spojený

1. Tato úmluva je k dispozici k podpisu evropskými státy a regionálními evropskými hospodářskými integrovanými organizacemi v Joensuu dne 28. srpna 2003. Poté bude k dispozici k podpisu v Helsinkách na Ministerstvu zahraničních věcí Finska, a to do 28. listopadu 2003.

2. Tato úmluva podléhá ratifikaci, přijetí nebo schválení signatářskými státy a evropskými regionálními hospodářskými integrovanými organizacemi. Ratifikační listiny budou uloženy u finské vlády, která je uschová.

3. Tato úmluva je otevřena pro přístup evropským zemím a regionálním evropským hospodářským organizacím, které ji ještě nepodepsaly. Ratifikační listiny jsou uloženy u uschovatele.

4. Pro účely této úmluvy je evropským státem stát, který je způsobilý pro členství v EHK - OSN (Evropská hospodářská komise - Organizace spojených národů) jako evropský stát.

Článek 15: Nabytí platnosti

1. Úmluva vstoupí v platnost šedesátý den po datu uložení osmi listin o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přistoupení.

2. Pro každý stát a regionální hospodářskou integrovanou organizaci, ratifikující, přijímající, schvalující nebo přistupující k této úmluvě po uložení osmi listin o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přístupu, vstoupí Úmluva v platnost šedesátý den po uložení listin o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přístupu tohoto státu nebo regionální evropské hospodářské integrované organizace.

Článek 16: Přechodná ustanovení

1. Při vstupu Úmluvy v platnost se výzkumné ústavy, vzdělávací organizace, komerční organizace, lesní úřady, nevládní organizace a podobné evropské instituce, které jsou členy nebo mimořádnými členy Evropského lesnického institutu založeného roku 1993, sdružení podle finského práva, a které do tohoto data nepodaly návrh na rezignaci podle stanov, se stanou mimořádnými členy Institutu. V případě absence návrhu na rezignaci se instituce podobného druhu z neevropských států, které jsou mimořádnými členy již zmiňovaného Evropského institutu, rovněž stanou přidruženými členy Institutu.

2. Po vstupu Úmluvy v platnost vyvolá Institut jednání s Evropským lesnickým institutem založeným roku 1993 podle finského práva o postoupení posledních aktivit, finančních prostředků, majetku a závazků nového Institutu.

Článek 17: Změna

1. Tato Úmluva může být změněna jednomyslným hlasováním řádných členů zúčastněných na schůzi rady nebo písemnou formou. Jakýkoliv návrh na změnu musí být rozeslán uschovatelem alespoň osm týdnů předem. V případě písemné formy uschovatel určí konečný termín pro zaslání odpovědí.

2. Změna vstoupí v platnost šedesátým dnem po datu, kdy všechny smluvní strany uvědomily uschovatele, že splnily formality vyžadované národní legislativou s ohledem na změnu.

3. Pokud s tím konference nesouhlasí, změna neovlivní institucionální postavení mimořádných a přidružených členů.

Článek 18: Odstoupení

Smluvní strana může odstoupit od této úmluvy tím, že zašle písemné oznámení o odstoupení uschovateli. Odstoupení vstoupí v platnost jeden rok po přijetí oznámení o odstoupení uschovatelem.

Článek 19: Ukončení platnosti

Platnost Úmluvy je ukončena, jestliže kdykoliv po jejím vstupu v platnost existuje méně než osm smluvních stran.

Na důkaz toho níže uvedení, mající k tomu plnou moc svých vlád, podepsali tuto úmluvu.

Vyhotoveno v angličtině, v Joensuu dne 28. srpna 2003.

E-shop

Právo životního prostředí

Právo životního prostředí

Milan Damohorský a kolektiv - C. H. Beck

Třetí aktualizované vydání učebnice Právo životního prostředí zaznamenává změny, které se za uplynulé tři roky v oblasti životního prostředí rozvinuly jak na úrovní mezinárodní, unijní, tak i české, a to jak co do kvantity, tak i co do kvality. Přelomem, i z pohledu českého práva, ...

Cena: 860 KčKOUPIT

Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem k 1.10.2016, 1. vydání

Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem k 1.10.2016, 1. vydání

Mgr. Tomáš Kruták, PhDr. Mgr. Lenka Krutáková, Mgr. Jan Geryk - Anag, spol. s r. o.

První vydání komentáře k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek, který transponuje evropské zadávací směrnice přijaté na počátku roku 2014. Skvělý pomocník pro praxi Publikace podává komplexní výklad ...

Cena: 649 KčKOUPIT

Přehled judikatury z oblasti zdravotnictví II. - Odpovědnost ve zdravotnictví

Přehled judikatury z oblasti zdravotnictví II. - Odpovědnost ve zdravotnictví

JUDr. Jan Mach - Wolters Kluwer, a. s.

V nakladatelství Wolters Kluwer ČR vychází již druhý přehled zdravotnické judikatury. Soubor obsahuje zásadní soudní rozhodnutí z oblasti právní odpovědnosti ve zdravotnictví. V prvé řadě se věnuje ...

Cena: 671 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.