Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 69/2007 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2007, částka 38, ze dne 24. 8. 2007

69

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 23. března 2006 byla v Haagu podepsána Smlouva mezi vládou České republiky a Organizací spojených národů o zapůjčení vězeňského personálu Mezinárodnímu trestnímu tribunálu pro bývalou Jugoslávii.

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval.

Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku X dne 15. června 2007.

Anglické znění Smlouvy a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

PŘEKLAD

SMLOUVA
MEZI
VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY
A
ORGANIZACĺ SPOJENÝCH NÁRODŮ
O ZAPŮJČENĺ VĚZEŇSKÉHO PERSONÁLU MEZINÁRODNĺMU TRESTNĺMU TRIBUNÁLU PRO BÝVALOU JUGOSLÁVII

VZHLEDEM K TOMU, že Rada bezpečnosti Organizace spojených národů ve svých rezolucích č. 808 (1993) ze dne 22. února 1993 a č. 827 (1993) ze dne 25. května 1993 rozhodla o zřízení mezinárodního tribunálu výhradně pro účely soudního stíhání osob zodpovědných za závažná porušení mezinárodního humanitárního práva na území bývalé Jugoslávie v období mezi 1. lednem 1991 a datem, které stanoví Rada bezpečnosti po obnovení míru (dále jen "Mezinárodní tribunál");

VZHLEDEM K TOMU, že Organizace spojených národů a Nizozemské království uzavřely dne 29. července 1994 smlouvu o sídle Mezinárodního tribunálu;

VZHLEDEM K TOMU, že článkem 5 rezoluce č. 827 (1993) vybídla Rada bezpečnosti členské státy a mezivládní a nevládní organizace k poskytnutí finančních příspěvků, vybavení a služeb Mezinárodnímu tribunálu, včetně odborného personálu;

VZHLEDEM K TOMU, že registrátor Mezinárodního tribunálu požádal členské státy o pomoc formou poskytnutí služeb kvalifikovaného vězeňského personálu na základě zapůjčení proti úhradě;

A VZHLEDEM K TOMU, že vláda České republiky (dále jen "Vláda") v reakci na registrátorovu žádost nabídla Mezinárodnímu tribunálu, na základě finanční úhrady, služby kvalifikovaného vězeňského personálu, který by se podílel na provozu vazební věznice Mezinárodního tribunálu (dále jen "vazební věznice");

SE TUDĺŽ Organizace spojených národů a Vláda (dále jen "smluvní strany") dohodly následovně:

ČLÁNEK I
Povinnosti vlády

1. Vláda v rámci svých pravomocí poskytne Mezinárodnímu tribunálu po dobu trvání a pro účel této smlouvy služby kvalifikovaného vězeňského personálu (dále jen "zapůjčený personál"), jehož složení bylo Mezinárodním tribunálem písemně schváleno a jehož příslušníci budou sloužit jako vězeňský personál vazební věznice.

2. Vláda ponese náklady na platy zapůjčeného personálu, včetně přesčasové práce, na dávky sociálního pojištění a úhrady cestovních výdajů podle příslušných právních předpisů České republiky, včetně cest k návštěvě rodiny do a z místa bydliště, z a do místa vazební věznice, a kapesného v maximální přípustné výši, přičemž tyto platby podléhají finančnímu vyrovnání ze strany Organizace spojených národů, jak je stanoveno dále.

3. Vláda se zavazuje, že po celou dobu trvání služebního poměru podle této smlouvy zajistí zapůjčenému personálu odpovídající zdravotní a životní pojištění, jakož i pojištění pro případ nemoci z povolání, invalidity nebo úmrtí, jak to vyžadují platné právní předpisy České republiky.

4. Mezinárodní tribunál si vyhrazuje právo rozhodovat o vhodnosti zapůjčeného personálu a na základě písemné měsíční výpovědi může ukončit působení kteréhokoli příslušníka zapůjčeného personálu dle této smlouvy po jeho přidělení k Mezinárodnímu tribunálu.

ČLÁNEK II
Povinnosti Organizace spojených národů

1. Organizace spojených národů poskytne zapůjčenému personálu kancelářský prostor, uniformy, vybavení a další prostředky nezbytné k plnění úkolů přidělených mu ve vazební věznici.

2. Organizace spojených národů nenese odpovědnost za jakékoli požadavky na náhradu za nemoc, zranění nebo úmrtí, vzniklé nebo vztahující se k výkonu služby podle této smlouvy, kromě případů, kdy taková nemoc, zranění nebo úmrtí byly přímo způsobeny hrubou nedbalostí nebo úmyslným pochybením úředníků nebo personálu Organizace spojených národů.

ČLÁNEK III
Finanční úhrada

1. Mezinárodní tribunál zaplatí Vládě za služby zapůjčeného personálu částku stanovenou ze základu 31.138,40 EUR na osobu a rok, která odpovídá poměrné době skutečně provedených služeb v měsících.

2. Platby budou prováděny zpětně formou čtvrtletních plateb. Před příslušnými termíny plateb předloží Vláda Mezinárodnímu tribunálu pro forma faktury. Žádné dodatečné nebo další platby, týkající se zapůjčeného personálu, nebudou prováděny.

ČLÁNEK IV
Povinnosti zapůjčeného personálu

1. Vláda souhlasí s níže uvedenými smluvními podmínkami a povinnostmi a jako kompetentní orgán zaručí, že zapůjčený personál bude při výkonu služby podle této smlouvy dodržovat tyto povinnosti:

(a)   Zapůjčený personál bude vykonávat své funkce na základě pravomocí a v plném souladu s pokyny registrátora a velícího důstojníka vazební věznice a jakéhokoli představitele Mezinárodního tribunálu, který je zmocněn jednat jejich jménem.
(b)   Zapůjčený personál se zaváže, že bude respektovat nestrannost a nezávislost Mezinárodního tribunálu a nebude vyžadovat ani přijímat pokyny týkající se výkonu služby podle této smlouvy od žádné vlády ani orgánu, který není součástí Mezinárodního tribunálu.
(c)   Zapůjčený personál se zdrží takového chování, které může mít nepříznivý dopad na Mezinárodní tribunál nebo Organizaci spojených národů, a nebude vyvíjet žádné aktivity, které nejsou v souladu s cíli a záměry Organizace spojených národů.
(d)   Zapůjčený personál se bude řídit předpisy, nařízeními, pokyny, postupy nebo směrnicemi vydanými Mezinárodním tribunálem.
(e)   Ve všech záležitostech týkajících se výkonu funkce bude zapůjčený personál postupovat s nejvyšší zdrženlivostí a bez svolení registrátora nikdy neposkytne médiím nebo jakýmkoli institucím, jakékoli osobě, vládě nebo jiným orgánům, které nejsou součástí Mezinárodního tribunálu, informace, které nebyly zveřejněny, a které získal díky svému působení u Mezinárodního tribunálu. Takové informace nepoužije bez písemného svolení registrátora a v žádném případě je nevyužije ke svému osobnímu prospěchu. Tato povinnost nezaniká ani ukončením platnosti této smlouvy.
(f)   Příslušníci zapůjčeného personálu podepíší závazek, který je připojen k této smlouvě v Příloze I.

2. Hlavním místem výkonu služby zapůjčeného personálu bude vazební věznice. Registrátor nebo velící důstojník vazební věznice může od zapůjčeného personálu požadovat, aby pomáhal při plnění dodatečných úkolů i v dalších prostorách, které jsou pod kontrolou nebo v pravomoci Mezinárodního tribunálu.

ČLÁNEK V
Odpovědnost

1. Neuspokojivé vykonávání povinností nebo porušení výše stanovených norem chování může vést ke zrušení služeb poskytovaných podle této smlouvy z podnětu Mezinárodního tribunálu. Na takové případy se vztahuje měsíční výpovědní lhůta.

2. Jakékoli závažné porušení služebních povinností a závazků, které by podle názoru předsedy Mezinárodního tribunálu ospravedlňovalo propuštění před uplynutím výpovědní lhůty, bude neprodleně ohlášeno Vládě za účelem získání souhlasu s okamžitým zrušením služeb poskytovaných podle této smlouvy. Předseda může rozhodnout o omezení nebo zákazu přístupu provinilého jednotlivce do prostor Organizace spojených národů, když si to vynutí okolnosti.

3. Vláda odškodní Organizaci spojených národů za finanční ztráty nebo škody na vybavení nebo majetku Organizace spojených národů, způsobené personálem zapůjčeným Vládou, jestliže k těmto ztrátám nebo poškozením a) došlo mimo rámec výkonu služby u Organizace spojených národů, nebo b) vznikly v důsledku hrubého zanedbání nebo úmyslného pochybení.

ČLÁNEK VI
Právní postavení zapůjčeného personálu

1. Zapůjčený personál nebude v žádném případě pokládán za úřednictvo nebo personál Organizace spojených národů.

2. Mezinárodní tribunál však zapůjčenému personálu při výkonu jeho povinností zajistí u hostitelské země Mezinárodního tribunálu uznání náležitých funkčních výsad a imunit, zejména těch, které jsou obsaženy v čl. 18 odst. (a) Úmluvy o výsadách a imunitách Organizace spojených národů.

ČLÁNEK VII
Pohledávky třetích stran

Organizace spojených národů odpovídá za vyrovnání pohledávek třetích stran, pokud ztráty nebo škody na jejich majetku, nebo úmrtí nebo zranění byly způsobeny jednáním nebo opomenutím zapůjčeného personálu při výkonu služby u Organizace spojených národů podle této smlouvy. Pokud však ztráty, škody, úmrtí nebo zranění jsou důsledkem hrubého zanedbání nebo úmyslného pochybení zapůjčeného personálu, je Vláda povinna uhradit Organizaci spojených národů v plné výši pohledávku i veškeré náklady, které Organizaci spojených národů v souvislosti s vyrovnáním pohledávky vznikly.

ČLÁNEK VIII
Konzultace

Organizace spojených národů a Vláda budou konzultovat veškeré nejasnosti, které mohou v souvislosti s touto smlouvou vzniknout.

ČLÁNEK IX
Urovnání sporů

Jakékoli spory, polemiky nebo nároky vzniklé z této smlouvy nebo týkající se této smlouvy budou řešeny jednáním.

ČLÁNEK X
Vstup v platnost, trvání a ukončení

Tato smlouva podléhá schválení v souladu s předpisy obou stran a vstoupí v platnost dnem doručení pozdější nóty o tomto schválení. Zůstane v platnosti tři (3) roky, pokud není některou ze stran ukončena dříve formou písemné výpovědi zaslané druhé smluvní straně měsíc předem. Platnost Smlouvy může být prodloužena se souhlasem obou smluvních stran za stejných smluvních podmínek a na další smluvní období.

ČLÁNEK XI
Změny

Tato smlouva může být pozměněna na základě písemného souhlasu obou smluvních stran. Každá smluvní strana zváží jakýkoli pozměňovací návrh druhé smluvní strany.

ČLÁNEK XII
Výsady a imunity organizace spojených národů

Nic v této smlouvě se nepovažuje za zřeknutí se, výslovné nebo odvozené, jakýchkoli výsad nebo imunit Organizace spojených národů.

NA DŮKAZ TOHO příslušní zástupci Organizace spojených národů a vlády České republiky podepsali tuto smlouvu.

Vyhotoveno v Haagu dne 23. března 2006 ve dvou stejnopisech v anglickém a českém jazyce, v případě rozdílného výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.  

ZA ORGANIZACI SPOJENÝCH NÁRODŮ: 
Hans Holthuis v. r.  
Registrátor
Mezinárodní trestní tribunál  pro bývalou Jugoslávii 
ZA VLÁDU ČESKÉ REPUBLIKY: 
Petr Kubernát v. r.  
Mimořádný a zplnomocněný velvyslanec
České republiky v Nizozemském království

PŘĺLOHA I
ZÁVAZNÉ PROHLÁŠENĺ

Já, níže podepsaný(á), jakožto příslušník personálu zapůjčeného a poskytnutého vládou České republiky Organizaci spojených národů na základě Smlouvy mezi Organizací spojených národů a vládou České republiky o zapůjčení vězeňského personálu Mezinárodnímu trestnímu tribunálu pro bývalou Jugoslávii (dále jen "Mezinárodní tribunál"), se tímto zavazuji dodržovat následující:

(a)   Jsem srozuměn s tím, že jako příslušník zapůjčeného personálu nebudu v žádném případě považován za úředníka nebo příslušníka personálu Organizace spojených národů.
(b)   Dále jsem srozuměn s tím, že Mezinárodní tribunál zajistí, abych při výkonu svých povinností získal u hostitelské země Mezinárodního tribunálu uznání náležitých funkčních výsad a imunit, zejména těch, které jsou obsaženy v kapitole 18 čl. (a) Úmluvy Organizace spojených národů o výsadách a imunitách.
(c)   Budu respektovat nestrannost a nezávislost Mezinárodního tribunálu a nebudu vyhledávat ani přijímat pokyny týkající se výkonu mé služby jako příslušníka zapůjčeného personálu od žádné vlády nebo orgánu, který není součástí Mezinárodního tribunálu.
(d)   Zdržím se jakéhokoli chování, které může mít nepříznivý dopad na Mezinárodní tribunál nebo Organizaci spojených národů, a nebudu vyvíjet žádné aktivity, které nejsou v souladu s cíli a záměry Organizace spojených národů nebo s výkonem mé funkce.
(e)   Budu zachovávat nejvyšší zdrženlivost ve všech záležitostech týkajících se výkonu funkce a bez svolení registrátora nikdy neposkytnu médiím nebo jakýmkoli institucím, jakékoli osobě, vládě nebo jiným orgánům, které nejsou součástí Mezinárodního tribunálu, informace, které nebyly zveřejněny a které jsem získal při výkonu služby. Žádné takové informace nepoužiji bez svolení registrátora a v žádném případě nevyužiji takové informace k osobnímu prospěchu. Tyto závazky nezanikají ukončením mého přidělení.
(f)   Budu se řídit všemi pravidly, nařízeními, pokyny, postupy nebo směrnicemi vydanými Mezinárodním tribunálem.

Jméno hůlkovým písmem

Podpis

Datum

E-shop

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo

Doc. JUDr. J. Ondřej, CSc., DSc., Prof. JUDr. P. Šturma, DrSc., JUDr. PhDr. V. Bílková a kolektiv - C. H. Beck

Publikace přináší ucelený rozbor mezinárodněprávní regulace ozbrojených konfl iktů v současnosti. Mezinárodní humanitární právo je zde chápáno v širokém slova smyslu zahrnující jak tzv. „ženevské právo“ sloužící k ochraně obětí ozbrojených konfl iktů, tak i „haagské právo,“ které ...

Cena: 1 040 KčKOUPIT

Daně a účetnictví v cestovním ruchu, 2. vydání

Daně a účetnictví v cestovním ruchu, 2. vydání

Ing. Milena Otavová, Ph.D., doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D., Ing. Veronika Dvořáková, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha sestává ze dvou částí. První, stěžejní je daňová část, která se zaměřuje na oblast DPH a na daň z příjmů se zaměřením na specifika v cestovním ruchu. Dále je problematika soustředěna na oblast cestovních náhrad a problematiku daňové evidence. Druhá, účetní část se zabývá ...

Cena: 374 KčKOUPIT

Vzory korespondence podle daňového řádu + CD, 2. vydání

Vzory korespondence podle daňového řádu + CD, 2. vydání

Ing. Pavel Prudký, Ing. Milan Lošťák - Anag, spol. s r. o.

Aktualizované vydání publikace Vzory korespondence podle daňového řádu je užitečným pomocníkem všech daňových subjektů, které z nejrůznějších příčin komunikují se správcem daně, finančním úřadem. Nenahraditelný praktický pomocník při komunikaci se správci daně Po osmnáctileté „éře“ ...

Cena: 499 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.