Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 67/2007 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2007, částka 37, ze dne 24. 8. 2007

67

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 17. února 2006 byla v Praze podepsána Dohoda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem kultury a cestovního ruchu Ukrajiny.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 10 dne 17. února 2006.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

DOHODA
O SPOLUPRÁCI V OBLASTI CESTOVNĺHO RUCHU
MEZI
MINISTERSTVEM PRO MĺSTNĺ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY
A
MINISTERSTVEM KULTURY A CESTOVNĺHO RUCHU UKRAJINY

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvo kultury a cestovního ruchu Ukrajiny, dále jen "strany",

uznávajíce význam rozvoje cestovního ruchu a jeho podíl na hospodářském, kulturním a společenském životě svých států,

přejíce si vytvořit právní rámec pro budoucí úzkou a dlouhodobou spolupráci v oblasti cestovního ruchu na principech rovnosti a vzájemných výhod a rozvíjet vztahy v této oblasti mezi svými státy,

SE DOHODLY TAKTO:

ČLÁNEK 1

Strany budou napomáhat rozšíření cestovního ruchu mezi Českou republikou a Ukrajinou za účelem zdokonalování vzájemného poznávání života, historie a kultury svých národů.

Strany budou podporovat snahu o jednoduché postupy pro občany obou zemí, kteří cestují do druhé země za turistikou mezi oběma státy, a to v souladu s právními předpisy platnými v obou zemích.

ČLÁNEK 2

Strany budou v souladu s legislativou platnou ve své zemi podporovat a vzájemně usnadňovat investice českých a ukrajinských podnikatelů, jakož i společné podniky ve svých příslušných odvětvích cestovního ruchu. Budou napomáhat bližší vzájemné spolupráci mezi institucemi a jinými organizacemi podílejícími se na rozvoji mezinárodního a domácího cestovního ruchu.

ČLÁNEK 3

Strany si budou vyměňovat statistické a další informace v oblasti cestovního ruchu, včetně:

1)   legislativních a normativních dokumentů regulujících aktivity příslušných zemí v oblasti cestovního ruchu;
2)   legislativy spojené s ochranou kulturního a přírodního dědictví cenného pro cestovní ruch;
3)   mezinárodních dokumentů týkajících se zájmů druhé strany;
4)   turistických informací, zejména prostřednictvím tištěných materiálů, filmů, reklamních kampaní, konferencí a seminářů, pořádání výstav a veletrhů zaměřených na cestovní ruch.

Strany mohou v souladu s platnou legislativou obou států zřídit informační centra nebo jmenovat příslušné zástupce pro cestovní ruch ve svých zemích.

ČLÁNEK 4

Strany budou podporovat vzájemnou účast na výstavách a veletrzích cestovního ruchu, a to zejména na veletrhu Holiday World v Praze a na veletrhu Travel Market "UKRAINE" v Kyjevě.

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvo kultury a cestovního ruchu Ukrajiny se budou snažit podporovat účast svých zemí na mezinárodních festivalech filmů a video spotů s turistickou tematikou, které jsou organizovány v České republice a na Ukrajině, jako je Mezinárodní festival filmů a videa o cestovním ruchu "TOURFILM", který se koná každoročně v Karlových Varech, a obdobných akcích na Ukrajině jako Festival filmů k cestovnímu ruchu "THE WIND OF TRAVELLING".

ČLÁNEK 5

Strany budou podporovat zvyšování úrovně dovedností v cestovním ruchu, a to spoluprací v oblasti vzdělávání, školení a výměny odborníků, pracovníků a studentů z oblasti cestovního ruchu. Stejně tak budou spolupracovat při pořádání seminářů a cest pro osoby činné v cestovním průmyslu.

Strany budou napomáhat veřejným i soukromým organizacím při provádění různých studií a projektů v oblasti rozvoje cestovního ruchu.

Strany budou podporovat výzkum v oblasti cestovního ruchu.

ČLÁNEK 6

Za účelem zlepšení realizace této Dohody strany založí Společný výbor pro cestovní ruch sestávající z vedoucích pracovníků v oblasti cestovního ruchu z obou zemí, s cílem realizovat společné projekty, programy a usnesení týkající se rozvoje bilaterální spolupráce v oblasti cestovního ruchu.

Společný výbor pro cestovní ruch zpracuje roční prováděcí program, ve kterém stanoví priority spolupráce.

Strany stanoví na základě reciprocity podmínky členství, o kterých se budou vzájemně informovat.

Společný výbor pro cestovní ruch se po vzájemné dohodě bude setkávat jednou za rok, a to střídavě v České republice a na Ukrajině.

Strany se budou do šesti měsíců od data vstupu této Dohody v platnost vzájemně informovat o jmenování dvou spolupředsedů, za každou stranu jednoho. Do první schůze Společného výboru pro cestovní ruch budou tito spolupředsedové jednat jako kontaktní osoby mezi stranami pro realizaci této Dohody.

Strany mohou přizvat odborníky a zástupce soukromého sektoru z obou zemí k účasti na aktivitách Společného výboru pro cestovní ruch.

ČLÁNEK 7

Strany neberou odpovědnost či riziko za to, jakým způsobem druhá strana aplikuje výsledky spolupráce na základě této Dohody.

ČLÁNEK 8

Ustanovení této Dohody mohou být změněna nebo doplněna pouze po vzájemném souhlasu stran. Takováto doplnění budou provedena písemně a budou tvořit nedílnou součást této Dohody.

ČLÁNEK 9

Pokud mezi stranami vznikne spor týkající se výkladu nebo aplikace této Dohody, budou strany usilovat o jeho řešení jednáním nebo jinou metodou řešení sporů pro obě strany přijatelnou.

ČLÁNEK 10

Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem podpisu.

Tato Dohoda se sjednává na dobu neurčitou, přičemž každá ze smluvních stran může Dohodu kdykoli písemně diplomatickou cestou vypovědět. Ukončení platnosti Dohody nastává šest měsíců po doručení oznámení o ukončení platnosti.

Ukončení platnosti této Dohody neovlivní projekty prováděné podle této Dohody, které nebudou dokončeny v průběhu platnosti Dohody, pokud se strany nedohodnou jinak.

Dáno v Praze dne 17. února 2006 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, ukrajinském a anglickém, přičemž všechna tři znění jsou stejně autentická. V případě rozdílnosti ve výkladu této Dohody je rozhodující anglické znění.

Za Ministerstvo pro místní rozvoj
České republiky
Radko Martínek v. r.
ministr
Za Ministerstvo kultury a cestovního ruchu
Ukrajiny
Ihor Likhovyi v. r.
ministr

E-shop

Autorské právo a práva související

Autorské právo a práva související

Jiří Srstka a kolektiv autorů - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha je první samostatnou vysokoškolskou učebnicí autorského práva a práv souvisejících. Kolektiv renomovaných odborníků z vysokých škol i aplikační praxe systematicky vykládá jednotlivé instituty právního odvětví, které v poslední době nabývá stále více na důležitosti. Učebnici ...

Cena: 560 KčKOUPIT

Zákon o kybernetické bezpečnosti, komentář

Zákon o kybernetické bezpečnosti, komentář

JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIArb., JUDr. Mgr. Barbora Vlachová - Wolters Kluwer, a. s.

Zákon o kybernetické bezpečnosti upravuje práva a povinnosti osob, jakož i pravomoc a působnost orgánů veřejné moci, a to v oblasti kybernetické bezpečnosti. Jeho hlavním smyslem je ochrana funkčnosti kybernetického prostoru. S ohledem na vývoj moderních technologií a stále ...

Cena: 520 KčKOUPIT

ÚZ č. 1230 - Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů, Policie ČR, Vězeňská služba, BIS, Zpravodajské služby

ÚZ č. 1230 - Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů, Policie ČR, Vězeňská služba, BIS, Zpravodajské služby

Sagit, a. s.

Soubor 24 předpisů je rozdělen do šesti kapitol: Služební poměr, Policie ČR, Vězeňská služba, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Zpravodajské služby a Bezpečnostní informační služba. Od minulého vydání ...

Cena: 119 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.