Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 65/2007 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2007, částka 36, ze dne 20. 8. 2007

65

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 18. října 2005 byla v Praze podepsána Smlouva mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Federální agenturou pro cestovní ruch (Ruské federace) o spolupráci v oblasti cestovního ruchu.

Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 11 dne 18. října 2005.

České znění Smlouvy a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

SMLOUVA
MEZI
MINISTERSTVEM PRO MĺSTNĺ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY
A
FEDERÁLNĺ AGENTUROU PRO CESTOVNĺ RUCH (RUSKÉ FEDERACE)
O SPOLUPRÁCI V OBLASTI CESTOVNĺHO RUCHU

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky a Federální agentura pro cestovní ruch (Ruské federace), dále jen "strany",

uznávají význam rozvoje cestovního ruchu a jeho podíl na hospodářském, kulturním a společenském životě svých států,

přejí si vytvořit právní rámec pro budoucí úzkou a dlouhodobou spolupráci v oblasti cestovního ruchu na základě rovnosti a vzájemných výhod a rozvíjet vztahy v této oblasti mezi Českou republikou a Ruskou federací, jakož i státními a ostatními organizacemi cestovního ruchu,

A DOHODLY SE NA NÁSLEDUJĺCĺM:

ČLÁNEK 1

Strany budou podporovat rozšíření cestovního ruchu mezi Ruskou federací a Českou republikou za účelem zdokonalování vzájemných znalostí o životě, historii a kultuře svých národů.

Spolupráce bude prováděna v souladu s právními předpisy platnými v České republice a Ruské federaci a ustanoveními této smlouvy.

ČLÁNEK 2

Strany budou podporovat užší vzájemnou spolupráci, jakož i užší spolupráci mezi organizacemi cestovního ruchu a jinými organizacemi účastnícími se rozvoje mezinárodního a domácího cestovního ruchu.

ČLÁNEK 3

Strany si budou vzájemně vyměňovat statistické a další informace v oblasti cestovního ruchu, včetně:

právních předpisů regulujících aktivity příslušných zemí v oblasti cestovního ruchu;
právních předpisů spojených s ochranou kulturních a přírodních zdrojů cestovního ruchu obou států;
potenciálu cestovního ruchu v obou zemích.

Strany si budou vyměňovat turistické informace, zejména prostřednictvím tištěných materiálů, filmů, reklamních kampaní, konferencí a seminářů, pořádání výstav a veletrhů zaměřených na cestovní ruch.

ČLÁNEK 4

Strany si budou usnadňovat vzájemnou účast na výstavách a veletrzích cestovního ruchu.

Strany budou podporovat spolupráci v oblasti vzdělávání a výměny odborníků ze svých příslušných turistických organizací. Stejně tak budou spolupracovat při pořádání seminářů a cest pro úředníky a profesionály činné v cestovním ruchu.

ČLÁNEK 5

Strany budou podporovat zdokonalování dovedností v cestovním ruchu spoluprací v oblasti vzdělávání, školení a výměny odborníků, novinářů a zaměstnanců sektoru cestovního ruchu. Strany budou pomáhat veřejným i soukromým organizacím při provádění různých studií a projektů rozvoje cestovního ruchu. Strany budou podporovat domácí a mezinárodní vědecký výzkum v oblasti cestovního ruchu.

ČLÁNEK 6

Strany na základě vzájemné výhodnosti budou podporovat organizovanou skupinovou turistiku, jakož i turistiku individuální, výměnu specializovaných skupin včetně návštěv sportovních akcí, hudebních a divadelních představení a festivalů, výstav, sympozií, kongresů a jiných akcí pořádaných v rámci cestovního ruchu.

Strany věnují zvláštní pozornost rozvíjení zdravotního cestovního ruchu vytvářením příhodných podmínek pro turistické zájezdy občanů svých států.

ČLÁNEK 7

Strany budou nápomocny zajištění informovanosti svých občanů, vyjíždějících na turistické zájezdy na území druhého státu, o existujících předpisech regulujících režim vjezdu, pobytu a výjezdu cizinců v tomto státu.

ČLÁNEK 8

Strany budou koordinovat spolupráci v rámci Světové turistické organizace a jiných mezinárodních organizací cestovního ruchu.

ČLÁNEK 9

Za účelem zdokonalení realizace této smlouvy strany ustanoví Společný výbor pro cestovní ruch sestávající z vedoucích pracovníků v oblasti cestovního ruchu z obou zemí.

Tento výbor zpracuje harmonogram činností na období jednoho roku, ve kterém stanoví priority spolupráce.

Strany stanoví podmínky členství ve Společném výboru.

Společný výbor pro cestovní ruch se po vzájemném souhlasu bude setkávat, a to střídavě v Ruské federaci a v České republice.

Strany se budou do šesti měsíců od data vstupu této smlouvy v platnost vzájemně informovat o ustavení spolupředsedů, za každou stranu jednoho. Do první schůze výboru budou tito spolupředsedové jednat jako kontaktní osoby mezi stranami pro provádění této smlouvy.

Strany mohou přizvat odborníky a zástupce soukromého sektoru z obou zemí, aby se účastnili aktivit výboru.

ČLÁNEK 10

Pokud mezi stranami vznikne spor týkající se výkladu nebo aplikace této smlouvy, budou strany usilovat o jeho řešení jednáním nebo jakýmkoli jiným způsobem pro ně přijatelným.

Dodatky k této smlouvě mohou být přidány pouze po souhlasu stran, a to ve formě protokolů, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.

ČLÁNEK 11

Tato smlouva vstoupí v platnost dnem podpisu.

Tato smlouva platí po období pěti let a bude automaticky prodloužena o další období pěti let, pokud kterákoli strana písemně neoznámí druhé straně své přání ukončit platnost této smlouvy, a to šest měsíců před uplynutím příslušného pětiletého období.

Ukončení platnosti této smlouvy neovlivní provádění programů a projektů, jež byly zahájeny během její platnosti, pokud se strany nedohodnou jinak.

Podepsáno v Praze dne 18. října 2005 ve dvou původních vyhotoveních, a to v českém, ruském a anglickém jazyce, přičemž všechna znění jsou stejně autentická.

V případě jakýchkoliv nejasností ve výkladu ustanovení této smlouvy je rozhodující znění anglické.

Za Ministerstvo pro místní rozvoj
České republiky
Mgr. Radko Martínek v. r.
ministr pro místní rozvoj
Za Federální agenturu pro cestovní
ruch (Ruské federace)
Vladimir Stržalkovsky v. r
předseda Federální agentury
pro cestovní ruch

E-shop

Analýza alternativních způsobů řešení sporů v pracovněprávních vztazích

Analýza alternativních způsobů řešení sporů v pracovněprávních vztazích

Jan Pichrt, Martin Štefko, Jakub Morávek - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie se zabývá nejen ústavněprávními aspekty dané problematiky, charakteristikou metod řešení pracovních sporů a rozborem jednotlivých forem a způsobů řešení těchto sporů, analýzou historického vývoje ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Trestněprávní odpovědnost ve sportu

Trestněprávní odpovědnost ve sportu

Bronislava Coufalová, Jan Pinkava, Veronika Pochylá - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se zabývá různými aspekty trestní odpovědnosti ve sportu. V úvodu se autoři zabývají otázkami použitelnosti trestního práva v oblasti sportu a některými aspekty sportovní legislativy v návaznosti na trestní právo. Hlavní část publikace se věnuje problematice trestní ...

Cena: 290 KčKOUPIT

DPH u intrakomunitárních dodávek a dovozu a vývozu zboží, 7. vydání

DPH u intrakomunitárních dodávek a dovozu a vývozu zboží, 7. vydání

Ing. Václav Benda - BOVA POLYGON

Jedná se o další doplněné a aktualizované vydání velmi žádané publikace, která zachycuje praktické postupy při uplatňování DPH v oblasti jak pořízení zboží z jiného členského státu a dovozu zboží ze třetích ...

Cena: 648 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.