Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 62/2007 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2007, částka 35, ze dne 2. 8. 2007

62

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 21. června 2006 byla ve Varšavě podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a o spolupráci v příhraničních oblastech.

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 3. července 2007.

Smlouva vstupuje v platnost na základě svého článku 25 odstavce 1 třicátý den ode dne výměny ratifikačních listin, tj. dne 2. srpna 2007.

České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.

SMLOUVA
mezi Českou republikou a Polskou republikou
o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku
a o spolupráci v příhraničních oblastech

Česká republika a Polská republika (dále jen "smluvní strany")

směřujíce k dalšímu rozvoji vzájemných vztahů v duchu přátelství a dobré sousedské spolupráce,

znepokojeny nárůstem trestné činnosti, zejména organizované trestné činnosti, a s cílem účinněji bojovat proti trestné činnosti v příhraničních oblastech,

majíce na zřeteli prohloubení spolupráce orgánů příslušných pro boj proti trestné činnosti,

směřujíce k uplatňování optimálních zásad, forem a způsobů spolupráce těchto orgánů,

řídíce se zásadami rovnosti, vzájemnosti a oboustranné výhodnosti,

respektujíce normy mezinárodního práva a právní předpisy smluvních stran,

se dohodly takto:

KAPITOLA I
Všeobecná ustanovení

Článek 1

(1) Smluvní strany budou spolupracovat v souladu se svými právními předpisy při prevenci a odhalování trestných činů, zejména organizované trestné činnosti, při zjišťování jejich pachatelů, jakož i při ochraně veřejného pořádku a státních hranic.

(2) Spolupráce podle této smlouvy nezahrnuje poskytování právní pomoci ve věcech trestních.

Článek 2

Spolupráce podle této smlouvy se bude uskutečňovat zejména v boji proti:

a) trestným činům proti životu, zdraví a svobodě,
b) nedovolenému pěstování rostlin sloužících k výrobě omamných a psychotropních látek, nedovolené výrobě, držení, dovozu, vývozu, průvozu a obchodu s omamnými a psychotropními látkami a jejich prekurzory,
c) terorizmu a jeho financování,
d) nezákonné výrobě, držení, dovozu, vývozu, průvozu a nezákonnému obchodu se zbraněmi, střelivem, výbušninami, radioaktivními a jadernými materiály, chemickými, biologickými a bakteriologickými látkami, se zbožím a technologiemi strategického významu a s vojenskou technikou,
e) hospodářským trestným činům, legalizaci výnosů z trestné činnosti, jakož i korupci,
f) padělání nebo pozměňování peněz, známek, cenných papírů, prostředků bezhotovostního platebního styku nebo jejich uvádění do oběhu,
g) padělání nebo pozměňování úředních dokladů za účelem jejich užití jako pravých,
h) obchodování s lidmi, lidskými orgány a tkáněmi,
i) sexuálnímu zneužívání dětí a dětské pornografii,
j) nelegální migraci a nezákonnému pobytu osob a jejich organizování,
k) majetkovým trestným činům, včetně trestných činů souvisejících s motorovými vozidly,
l) trestným činům, jejichž předmětem jsou díla umělecké, kulturní a historické hodnoty,
m) trestným činům ohrožujícím životní prostředí,
n) trestným činům proti duševnímu vlastnictví,
o) počítačové kriminalitě,
p) porušování veřejného pořádku.

Článek 3

(1) Orgány smluvních stran příslušnými pro spolupráci podle této smlouvy jsou:

v České republice

a) Ministerstvo vnitra,
b) Policejní prezidium České republiky,
c) Ministerstvo financí - Generální ředitelství cel;

v Polské republice

a) ministr příslušný pro vnitřní záležitosti,
b) ministr příslušný pro záležitosti finančních institucí,
c) ministr příslušný pro záležitosti veřejných financí,
d) Generální inspektor finančních informací,
e) vedoucí Agentury vnitřní bezpečnosti,
f) hlavní velitel Policie,
g) hlavní velitel Pohraniční stráže.

(2) Smluvní strany si vzájemně oznamují změny působnosti nebo názvů orgánů uvedených v odstavci 1.

(3) Orgány uvedené v odstavci 1 mohou uzavírat prováděcí ujednání k této smlouvě.

(4) Orgány uvedené v odstavci 1 si mohou po vzájemné dohodě vyměňovat styčné důstojníky za účelem provádění této smlouvy.

Článek 4

(1) Příslušné orgány smluvních stran budou podle této smlouvy zejména:

a) vzájemně si sdělovat informace týkající se konkrétních trestných činů, zejména o jejich pachatelích a účastnících, informace o porušení konkrétních právních předpisů a o opatřeních učiněných k předcházení trestným činům a o výsledku těchto opatření,
b) vzájemně si předávat informace o plánovaných teroristických útocích a o teroristických skupinách, jejichž členové plánují, páchají nebo již spáchali trestné činy na území smluvních stran,
c) spolupracovat při pátrání po osobách a věcech, včetně provádění úkonů souvisejících s identifikací osob nebo tělesných ostatků neznámých osob,
d) spolupracovat při realizaci opatření k zajištění ochrany svědků v souladu s právními předpisy smluvní strany, na jejímž území budou podniknuta opatření a vzájemně si vyměňovat informace a zkušenosti v této oblasti,
e) koordinovat činnosti související s ochranou veřejného pořádku, prevencí, odhalováním trestných činů a zjišťováním jejich pachatelů, včetně vytváření společných pracovních skupin, vysílání konzultantů a uskutečňování pracovních setkání týkajících se konkrétních případů trestné činnosti,
f) koordinovat činnosti při ochraně státních hranic, včetně pravidelné výměny informací o migračních pohybech, jejich rozsahu, struktuře a možných cílech,
g) vyměňovat si informace o výsledcích kriminalistického a kriminologického výzkumu, o organizačních strukturách spolupracujících orgánů, o používaných metodách operativní a vyšetřovací práce, jakož i o používaných prostředcích,
h) poskytovat si na základě žádosti příslušných orgánů druhé smluvní strany informace o předmětech, jimiž byly trestné činy spáchány nebo z trestné činnosti pocházejí, poskytovat si vzorky těchto předmětů, včetně vzorků omamných a psychotropních látek,
i) spolupracovat při zajišťování přímého spojení mezi příslušnými orgány smluvních stran a vyměňovat si a průběžně aktualizovat informace nezbytné pro zajištění spojení, včetně adres elektronické pošty,
j) vzájemně si v případě potřeby poskytovat technické prostředky,
k) vypracovávat a provádět společné programy prevence kriminality v případě potřeby,
l) spolupracovat v oblasti prohlubování odborných znalostí, včetně vzájemného vysílání odborníků, jakož i vzájemně se seznamovat s prostředky a metodami boje proti trestné činnosti, a zajišťovat účast pozorovatelů na cvičeních,
m) vyměňovat si informace o právních předpisech, jakož i o jejich změnách, vyměňovat si analytické a koncepční materiály a odbornou literaturu,
n) vyměňovat si vzory úředních dokladů,
o) přijímat na základě žádosti příslušného orgánu druhé smluvní strany další opatření nezbytná pro spolupráci realizovanou podle této smlouvy.

(2) Příslušné orgány smluvních stran se budou vzájemně informovat o svých kompetencích, včetně místní působnosti, a o podrobném rozsahu působnosti příslušných organizačních složek.

Článek 5

(1) Smluvní strany si na žádost poskytují pomoc v rámci spolupráce podle této smlouvy. Žádost o pomoc se vyhotovuje písemně a předává se za využití dostupných technických prostředků. V naléhavých případech lze žádost podat i ústně s následným bezodkladným písemným potvrzením.

(2) Žádost o pomoc bude vyřízena bez zbytečného odkladu. Nebude-li orgán, kterému byla žádost zaslána, příslušný pro její vyřízení, postoupí žádost orgánu, který pro vyřízení žádosti příslušný je, a bude o tom informovat žádající orgán. Je-li to nutné k vyřízení žádosti, orgán, který žádost o pomoc vyřizuje, si může vyžádat doplňující informace.

(3) Příslušné orgány smluvních stran si vzájemně oznámí organizační složky, které budou příslušné k zasílání a vyřizování žádostí o pomoc.

KAPITOLA II
Spolupráce v příhraničních oblastech

Článek 6

Pro účely této smlouvy jsou příhraničními oblastmi

v České republice obvody krajských soudů v Ostravě, v Hradci Králové a v Ústí nad Labem,

v Polské republice území v místní působnosti orgánů uvedených v článku 7 odst. 1.

Článek 7

(1) Orgány smluvních stran příslušnými pro spolupráci podle této smlouvy v příhraničních oblastech jsou vedle orgánů uvedených v článku 3 odst. 1 rovněž:

v České republice

a) policejní orgány:
- Policie České republiky správa Severomoravského kraje Ostrava,
- Policie České republiky správa Východočeského kraje Hradec Králové,
- Policie České republiky správa Severočeského kraje Ústí nad Labem,
- Policie České republiky Oblastní ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Ostrava,
- Policie České republiky Oblastní ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Hradec Králové,
- Policie České republiky Oblastní ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Ústí nad Labem;
b) celní orgány:
- Celní ředitelství Ostrava,
- Celní ředitelství Olomouc,
- Celní ředitelství Hradec Králové,
- Celní ředitelství Ústí nad Labem;

v Polské republice

a) policejní orgány:
- Vojvodský velitel Policie v Katovicích,
- Vojvodský velitel Policie v Opolí,
- Vojvodský velitel Policie ve Vratislavi;
b) orgány pohraniční stráže:
- Velitel Lužického oddílu Pohraniční stráže v Lubani,
- Velitel Sudetského oddílu Pohraniční stráže v Kladsku,
- Velitel Slezského oddílu Pohraniční stráže v Ratiboři;
c) celní orgány:
- Ředitel Celní komory v Katovicích,
- Ředitel Celní komory ve Vratislavi.

(2) Orgány uvedené v odstavci 1 si mohou v souladu s článkem 5 bezprostředně zasílat a vyřizovat žádosti o pomoc. Možnost zasílání a vyřizování takových žádostí prostřednictvím orgánů uvedených v článku 3 odst. 1 tím není dotčena.

Článek 8

(1) Orgány uvedené v článku 7 odst. 1 mohou zřizovat společné hlídky, které působí v pásmu do 25 kilometrů od společných státních hranic, pod velením pracovníka smluvní strany, na jejímž území hlídka plní úkoly.

(2) Pracovníci jedné smluvní strany plnící úkoly ve společné hlídce na území druhé smluvní strany jsou oprávněni zjišťovat totožnost osob. Pokud osoba odmítne předložit doklad umožňující zjištění její totožnosti nebo pokud bude zjištěno, že se po osobě pátrá, jsou tito pracovníci oprávněni takovou osobu zajistit. Zajištěná osoba je neprodleně předána pracovníkům smluvní strany, na jejímž území k zajištění došlo.

Článek 9

Spolupráce orgánů uvedených v článku 7 odst. 1 kromě forem spolupráce uvedených v článku 4 odst. 1 a v článku 8 zahrnuje:

a) koordinování pátracích akcí prováděných v příhraničních oblastech,
b) poskytování informací, konzultací a technické pomoci na území druhé smluvní strany,
c) předávání informací nezbytných pro vyhodnocování bezpečnostní situace v příhraničních oblastech,
d) vyhotovování společných zásahových plánů pro příhraniční oblasti,
e) včasné informování o předpokládaných důležitých událostech, akcích a zásazích v příhraničních oblastech,
f) předávání informací o přeshraniční přepravě nebezpečných zásilek,
g) společné operativní porady,
h) součinnost při plnění úkolů s využitím letadel,
i) předávání informací a výměnu zkušeností týkajících se plynulosti a bezpečnosti přeshraničního silničního provozu,
j) provádění dalších koordinovaných opatření.

Článek 10

(1) Na územích smluvních stran mohou být v blízkosti státních hranic zřizována trvale nebo na určitou dobu společná pracoviště, která budou obsazena pracovníky orgánů nebo podřízenými orgánům uvedeným v článku 7 odst. 1 a v případě potřeby rovněž orgánů uvedených v článku 3 odst. 1 (dále jen "společná pracoviště").

(2) Pracovníci společných pracovišť si budou vyměňovat, analyzovat a dále postupovat informace o záležitostech, které se týkají příhraničních oblastí, a i jinak se podílet na koordinaci spolupráce podle této smlouvy. Služební styk a výměna informací prostřednictvím orgánů uvedených v článku 3 odst. 1 tím nejsou dotčeny.

(3) Pracovníci společných pracovišť podléhají výlučně služebním rozkazům a pokynům a disciplinární pravomoci svých nadřízených. Pracovníci společných pracovišť budou provádět společné zásahy výlučně po dohodě orgánů uvedených v článku 7 odst. 1 obou smluvních stran a jenom v takových formách, jaké připouští tato smlouva.

(4) Vlády smluvních stran mohou dohodnout výměnou diplomatických nót zřízení společných pracovišť a stanovit způsob rozdělení nákladů souvisejících se zřízením a provozem těchto pracovišť.

Článek 11

(1) Pracovníci smluvních stran, kteří na území svého státu pronásledují:

a) osobu podezřelou ze spáchání úmyslného trestného činu, za který hrozí podle právních předpisů obou smluvních stran trest odnětí svobody 1 rok nebo trest přísnější, nebo osobu stíhanou pro takovýto trestný čin, nebo
b) osobu, která uprchla z vazby, z vězení, z diagnostického zařízení anebo z psychiatrického ústavu, do kterého byla umístěna na základě rozhodnutí soudu,

mají právo pokračovat v pronásledování na území druhé smluvní strany bez předchozího souhlasu, jestliže s ohledem na naléhavost záležitosti příslušné orgány této smluvní strany nemohly být předem informovány nebo nemohou okamžitě převzít pronásledování.

(2) Příslušné orgány smluvní strany, na jejímž území má pronásledování pokračovat, jsou neprodleně, zpravidla ještě před překročením státních hranic, informovány o místu a čase překročení státních hranic pronásledovanou osobou a pracovníky pokračujícími v pronásledování, jakož i o tom, jakou mají u sebe výzbroj a technické prostředky.

(3) Pronásledování může pokračovat, jestliže pracovníci pokračující v pronásledování splňují tyto podmínky:

a) dodržují ustanovení této smlouvy, právní předpisy a pokyny příslušných orgánů smluvní strany, na jejímž území působí,
b) mají u sebe služební průkaz a předloží jej na každou výzvu pracovníků smluvní strany, na jejímž území pronásledování pokračuje,
c) jsou snadno rozpoznatelní, to znamená, že nosí uniformu a užívají označené vozidlo; pokud není možné splnit oba tyto požadavky, musí splňovat alespoň jeden z nich.

(4) Pronásledování je zastaveno v každém případě na žádost příslušných orgánů smluvní strany, na jejímž území pronásledování pokračuje. Jestliže žádost o zastavení pronásledování byla předána pracovníkům pokračujícím v pronásledování ústně, příslušné orgány smluvní strany, na jejímž území pronásledování pokračovalo, předají bezodkladně příslušným orgánům druhé smluvní strany písemné potvrzení této žádosti.

(5) Pracovníci pokračující v pronásledování nesmějí vstupovat do obydlí a do míst veřejně nepřístupných.

(6) Zadržení pronásledované osoby provádějí pracovníci smluvní strany, na jejímž území pronásledování pokračuje. V případě, že tito pracovníci nemohou včas zasáhnout, mohou pracovníci pokračující v pronásledování pronásledovanou osobu zajistit a bezodkladně ji předat pracovníkům smluvní strany, na jejímž území pronásledování pokračovalo.

(7) Pracovníci, kteří zajistili pronásledovanou osobu podle odstavce 6 druhé věty, ji mohou podrobit prohlídce za účelem odebrání zbraně a dalších nebezpečných předmětů. Tyto předměty, které má tato osoba u sebe nebo na sobě, mohou být odebrány. Současně s osobou se předávají i předměty, které jí byly odebrány.

(8) Osoba, která byla zajištěna podle odstavce 6, může být příslušnými orgány smluvní strany, na jejímž území pronásledování pokračovalo, v souladu s právními předpisy této smluvní strany a bez ohledu na státní občanství zadržena. Jestliže tato osoba nemá státní občanství smluvní strany, na jejímž území byla zadržena, bude propuštěna před uplynutím 6 hodin od zadržení, přičemž do této doby se nezapočítává doba mezi půlnocí a devátou hodinou ranní, ledaže příslušné orgány této smluvní strany obdržely před uplynutím této lhůty žádost o podniknutí opatření směřujících k vydání nebo předání osoby podanou v jakékoliv formě, zpravidla však písemně, předanou s využitím dostupných technických prostředků. Tímto nejsou dotčeny právní předpisy této smluvní strany, které umožňují uvalení vazby nebo jiné opatření omezující osobní svobodu z jiných důvodů.

(9) Po ukončení pronásledování podají pracovníci, kteří v pronásledování pokračovali, příslušnému orgánu smluvní strany, na jejímž území pronásledování pokračovalo, zprávu o provedených činnostech.

(10) Pracovníci, kteří pokračovali v pronásledování, jsou povinni se dostavit na výzvu příslušných orgánů smluvní strany, na jejímž území pronásledování pokračovalo, za účelem objasnění okolností týkajících se ukončeného pronásledování.

Článek 12

(1) V případě naléhavé potřeby může každá ze smluvních stran za účelem odvracení ohrožení veřejného pořádku nebo ochrany státních hranic nebo za účelem boje proti trestné činnosti podřídit vlastní pracovníky orgánů nebo podřízené orgánům uvedeným v článku 7 odst. 1 orgánům druhé smluvní strany uvedeným v článku 7 odst. 1, aby je podpořili při plnění jejich úkolů.

(2) Podpora podle odstavce 1 může být poskytnuta pouze na základě dohody orgánů uvedených v článku 3 odst.1.

(3) Naléhavá potřeba podpory při odvracení ohrožení veřejného pořádku nebo při ochraně státních hranic nastává zejména tehdy, jestliže by bylo potřebné opatření bez nasazení pracovníků podle odstavce 1 zmařeno nebo vážně ohroženo, a při boji proti trestné činnosti, jestliže by bez nasazení pracovníků podle odstavce 1 bylo odhalování trestné činnosti a zjišťování jejích pachatelů zmařeno nebo zásadním způsobem ztíženo. Taková potřeba nastává zejména v případě, kdy ohrožení souvisí s přítomností občanů jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany.

(4) Pracovníci poskytující podporu podle odstavce 1 mohou plnit úkoly pouze pod velením pracovníka druhé smluvní strany a za přítomnosti pracovníků druhé smluvní strany. Za činnosti provedené na základě příkazu pracovníky poskytujícími podporu nese odpovědnost ta smluvní strana, jejíž pracovník řídí zásah, čímž nejsou dotčena jiná ustanovení této smlouvy týkající se odpovědnosti za škodu.

Článek 13

(1) Pracovníci smluvních stran, kteří plní úkoly související se zajištěním bezpečnosti železniční dopravy, jsou oprávněni ve vlacích na trati mezi státními hranicemi a nejbližší železniční stanicí na území druhé smluvní strany, ve které vlak pravidelně zastavuje, provádět nezbytná opatření k zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti osob a majetku podle právních předpisů smluvní strany, na jejímž území působí.

(2) Osoby nebo věci zajištěné v rámci opatření podle odstavce 1 se předávají příslušným orgánům druhé smluvní strany v nejbližší železniční stanici na území druhé smluvní strany, ve které vlak pravidelně zastavuje.

(3) Smluvní strany zajistí pracovníkům uvedeným v odstavci 1 bezplatnou přepravu do nejbližší železniční stanice na území druhé smluvní strany, ve které vlak pravidelně zastavuje, a v nezbytném rozsahu užívání železničních telekomunikačních zařízení.

KAPITOLA III
Právní poměry

Článek 14

(1) Pracovníci smluvních stran plnící úkoly na území druhé smluvní strany podle této smlouvy požívají stejné právní ochrany jako pracovníci této smluvní strany.

(2) Pracovníci uvedení v odstavci 1 jsou oprávněni:

a) nosit uniformu,
b) mít u sebe služební zbraně a donucovací prostředky,
c) použít služební zbraň výlučně v případech nutné obrany a donucovací prostředky za podmínek a způsobem stanoveným právními předpisy smluvní strany, na jejímž území jsou úkoly plněny,
d) mít u sebe a používat další technické prostředky, které jsou nezbytné pro plnění úkolů, v souladu s právními předpisy smluvní strany, na jejímž území jsou úkoly plněny,
e) překračovat státní hranice na základě služebního průkazu v případě plnění úkolů podle článků 8, 11, 12 a 13,
f) překračovat státní hranice mimo hraniční přechody v případě plnění úkolů podle článku 8,
g) použít letadel podle zásad stanovených právními předpisy smluvní strany, na jejímž území jsou tyto úkoly plněny, a to po předchozím získání souhlasu: v České republice orgánu uvedeného v článku 3 odst. 1 písm. b) a v Polské republice místně příslušného orgánu uvedeného v článku 7 odst. 1 písm. b).

(3) Oprávnění uvedená v odstavci 2 mohou být omezena nebo vázána na splnění dodatečných podmínek stanovených příslušnými orgány druhé smluvní strany.

Článek 15

(1) Smluvní strany se zříkají veškerých nároků na náhradu škody způsobené ztrátou nebo poškozením majetku, který je jejich vlastnictvím, jestliže byla škoda způsobena pracovníkem příslušného orgánu druhé smluvní strany při plnění úkolů souvisejících s prováděním této smlouvy.

(2) Smluvní strany se zříkají veškerých nároků na náhradu škody způsobené utrpěnou újmou na zdraví nebo smrtí svého pracovníka, jestliže škoda vznikla při plnění úkolů souvisejících s prováděním této smlouvy. Tím není dotčeno právo pracovníka nebo osob jemu blízkých na náhradu škody v souladu s právními předpisy té smluvní strany, jejímž byl pracovníkem v době události, která vedla ke vzniku odpovědnosti za škodu.

(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nepoužijí, jestliže byla škoda způsobena úmyslným zaviněním nebo v důsledku hrubé nedbalosti.

(4) Způsobí-li pracovník jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany při plnění úkolů souvisejících s prováděním této smlouvy škodu třetí osobě, odpovídá za škodu ta smluvní strana, na jejímž území došlo k události, která vedla ke vzniku odpovědnosti za škodu, podle právních předpisů, které by se použily v případě, že by škodu způsobil její vlastní pracovník.

(5) Smluvní strana, jejíž pracovník na území druhé smluvní strany způsobil škodu třetí osobě, uhradí druhé smluvní straně celou částku náhrady škody vyplacenou na základě odstavce 4.

(6) Ustanovení odstavce 5 se nepoužije, jestliže škodu způsobil pracovník jedné smluvní strany v důsledku vykonání příkazu pracovníka druhé smluvní strany, jemuž byl podřízen.

(7) Příslušné orgány smluvních stran úzce spolupracují, aby usnadnily vyřizování nároků na náhradu škody. Zejména si vyměňují veškeré jim dostupné informace o případech škod podle tohoto článku.

Článek 16

(1) Má-li některá ze smluvních stran za to, že kladné vyřízení žádosti o pomoc nebo jiná forma spolupráce na základě této smlouvy může ohrozit její bezpečnost nebo jiné důležité zájmy či porušit její právní řád, může spolupráci zcela nebo zčásti odmítnout nebo ji může vázat na splnění určitých podmínek.

(2) O úplném nebo částečném odmítnutí spolupráce nebo jejím vázání na splnění určitých podmínek se smluvní strany neprodleně písemně informují s uvedením důvodů.

Článek 17

Pokud jsou na základě této smlouvy předávány osobní údaje (dále jen "údaje"), bude každá ze smluvních stran při jejich předávání používat své právní předpisy. Při předávání údajů platí následující zásady:

a) použití údajů přijímajícím orgánem je přípustné pouze k účelům a za podmínek stanovených předávajícím orgánem; poskytování údajů jiným orgánům je možné výlučně po získání písemného souhlasu předávajícího orgánu; tento souhlas není třeba pro předání údajů státním zastupitelstvím a soudům, ledaže předávající orgán stanoví jinak,
b) předávající orgán je povinen dbát na správnost předávaných údajů, jakož i na jejich potřebnost a přiměřenost s ohledem na účel sledovaný předáním; jestliže se ukáže, že byly předány nesprávné údaje nebo údaje, jejichž předání bylo protiprávní, předávající orgán o této skutečnosti neprodleně uvědomí přijímající orgán; přijímající orgán je povinen provést opravu nesprávných údajů nebo likvidaci údajů, jejichž předání bylo protiprávní,
c) při předávání údajů sdělí předávající orgán lhůty pro jejich likvidaci platné podle právních předpisů smluvní strany, jejímž je orgánem; nezávisle na těchto lhůtách je nutno předané údaje zlikvidovat, pokud již nejsou potřebné k účelu, za kterým byly předány,
d) předávající orgán a přijímající orgán jsou povinny vést evidenci předání, převzetí a likvidace údajů; evidence obsahuje informace o důvodu předání, předávajícím orgánu a přijímajícím orgánu, čase předání, rozsahu údajů, jakož i o jejich likvidaci,
e) předávající orgán a přijímající orgán jsou povinny účinně chránit předávané údaje proti neoprávněnému přístupu k nim, proti jejich změnám bez předchozího souhlasu předávajícího orgánu a proti jejich neoprávněnému předávání a zveřejňování; zjistí-li přijímající orgán neoprávněné zpracování předaných údajů, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat předávající orgán,
f) přijímající orgán na požádání informuje předávající orgán o použití předaných údajů a o výsledcích tím dosažených,
g) na žádost každé osoby jí budou poskytnuty informace o existujících údajích, které se jí týkají, jakož i o účelu jejich použití, pokud k tomu dá v souladu s vnitrostátními právními předpisy souhlas předávající orgán; v takovém případě se právo této osoby na poskytnutí informací o údajích k ní se vztahujících řídí právními předpisy té smluvní strany, jejíž orgán byl o informaci požádán.

Článek 18

(1) Příslušné orgány smluvních stran zajistí ochranu vzájemně si předávaných utajovaných informací na úrovni ne nižší, než vyplývá z právních předpisů smluvní strany, která informace předává, s tím, že ekvivalenci stupňů utajení stanoví zvláštní smlouva.

(2) Orgán, který předal utajované informace, oznamuje přijímajícímu orgánu změnu nebo zrušení jejich stupně utajení.

(3) Předané utajované informace lze používat jen pro účely, pro které byly předány, a jejich zpřístupnění jiným subjektům, než jsou příslušné orgány, vyžaduje písemný souhlas předávajícího orgánu. Tento souhlas může být dán v odůvodněných případech současně s předáním utajovaných informací.

(4) V případě zveřejnění, vystavení nebezpečí zveřejnění nebo porušení předpisů týkajících se ochrany předaných utajovaných informací informuje přijímající orgán bezodkladně předávající orgán o této události, jakož i o jejích okolnostech a o opatřeních přijatých s cílem omezení důsledků a zamezení takovýmto událostem v budoucnosti.

Článek 19

Technické prostředky a jejich dokumentace, které příslušné orgány smluvních stran obdržely na základě této smlouvy, nesmí být bez předchozího souhlasu orgánu, který je předal, postoupeny jiným subjektům.

Článek 20

(1) Pokud se příslušné orgány smluvních stran nedohodnou jinak a s výhradou článku 10 odst. 4,

a) náklady spojené s prováděním této smlouvy nese smluvní strana, na jejímž území tyto náklady vznikly,
b) náklady vyplývající ze služebního poměru svého pracovníka hradí příslušná smluvní strana,
c) náklady spojené s realizací spolupráce podle článku 4 odst. 1 písm. d) spojené s ochranou svědka hradí ta smluvní strana, na jejímž území jsou činnosti související s ochranou prováděny, a náklady na pomoc svědkovi hradí ta smluvní strana, která o ochranu svědka požádala.

(2) Služební motorová vozidla používaná pracovníky podle článku 14 odst. 2 písm. d) v souvislosti s jejich zásahem na území druhé smluvní strany jsou osvobozena od poplatků za užívání silnic a dálnic.

KAPITOLA IV
Závěrečná ustanovení

Článek 21

(1) Spory týkající se výkladu nebo provádění této smlouvy budou řešeny přímým jednáním mezi příslušnými orgány smluvních stran v rámci jejich působnosti.

(2) Nebude-li dosaženo dohody přímým jednáním podle odstavce 1, bude spor řešen diplomatickou cestou a nebude předkládán třetí straně.

Článek 22

V rámci provádění této smlouvy smluvní strany používají své vlastní úřední jazyky, není-li dohodnuto jinak.

Článek 23

Touto smlouvou nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z jiných mezinárodních smluv.

Článek 24

Dnem vstupu této smlouvy v platnost pozbude ve vztazích mezi smluvními stranami platnosti Dohoda o spolupráci mezi Federálním ministerstvem vnitra České a Slovenské Federativní Republiky a Ministerstvem vnitra Polské republiky, podepsaná v Praze dne 5. září 1991.

Článek 25

(1) Tato smlouva podléhá ratifikaci a vstoupí v platnost třicátý den ode dne výměny ratifikačních listin, která se uskuteční v Praze.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije pro článek 11, který vstoupí v platnost dnem zrušení hraniční kontroly na státních hranicích smluvních stran.

(3) Ustanovení článku 14 odst. 2 písm. f) pozbývá platnosti dnem zrušení hraniční kontroly na státních hranicích smluvních stran.

(4) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Může být kdykoliv vypovězena každou ze smluvních stran diplomatickou cestou. Výpověď nabývá účinnosti šest měsíců ode dne obdržení diplomatické nóty informující o výpovědi druhou smluvní stranou.

(5) Každá ze smluvních stran může dočasně pozastavit provádění této smlouvy zcela nebo zčásti, jestliže to vyžaduje zajištění bezpečnosti, veřejného pořádku nebo ochrana zdraví a života osob. Pozastavení provádění této smlouvy a jeho odvolání tato smluvní strana oznámí neprodleně diplomatickou cestou druhé smluvní straně. Pozastavení provádění této smlouvy a jeho odvolání nabývá účinnosti uplynutím sedmi dnů ode dne obdržení diplomatické nóty druhou smluvní stranou.

Dáno ve Varšavě dne 21. června 2006 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a polském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Českou republiku
JUDr. Bedřich Kopecký v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky
v Polské republice
Za Polskou republiku
Wieslaw Tarka v. r.
náměstek ministra vnitra a administrativy

E-shop

Cena: 0 KčKOUPIT

Investiční služby a nástroje po rekodifikaci

Investiční služby a nástroje po rekodifikaci

Husták, Smutný - C. H. Beck

Publikace komplexně zpracovává materii investičních služeb a investičních nástrojů ve světle nového civilního práva a směrnice MiFID, zohledňuje též hlavní změny plynoucí z připravované transpozice směrnice MiFID 2. Záměrem publikace je podat ucelený přehled východisek právní ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Neziskové organizace se zaměřením na nestátní neziskové organizace

Neziskové organizace se zaměřením na nestátní neziskové organizace

Ing. Jan Stejskal, Ph.D., Prof. Ing. Helena Kuvíková, PhD., Ing. Kateřina Maťátková - Wolters Kluwer, a. s.

Nová monografie „Neziskové organizace – vybrané problémy ekonomiky" má ambici poskytnout čtenáři podrobné vysvětlení významu a funkcí neziskových organizací, zodpovědět i mnohé související institucionální ...

Cena: 260 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.