Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 56/2007 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2007, částka 30, ze dne 10. 7. 2007

56

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. září 2006 byla v Haagu podepsána Dohoda mezi Českou republikou a Organizací spojených národů o relokaci svědků Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dohodu ratifikoval.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 9 dne 7. června 2007.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA
MEZI
ČESKOU REPUBLIKOU
A
ORGANIZACĺ SPOJENÝCH NÁRODŮ
O RELOKACI SVĚDKŮ nMEZINÁRODNĺHO TRESTNĺHO TRIBUNÁLU PRO BÝVALOU JUGOSLÁVII
(dále jen "Dohoda")

Česká republika a

Organizace spojených národů, jednajíce prostřednictvím Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (dále "Mezinárodní tribunál")

PŘIPOMĺNAJĺCE povinnost Mezinárodního tribunálu chránit a podporovat oběti a svědky podle článku 22 Statutu Mezinárodního tribunálu přijatého rezolucí Rady bezpečnosti č. 827 (1993) ze dne 25. května 1993 ve znění pozdějších předpisů (dále "Statut") a Pravidlo č. 34 Pravidel soudního a důkazního řízení přijatých Mezinárodním tribunálem dne 11. února 1994 ve znění pozdějších předpisů;

PŘIPOMĺNAJĺCE článek 29 Statutu, podle nějž musí státy spolupracovat s Mezinárodním tribunálem při vyšetřování a stíhání osob obviněných ze závažných porušení mezinárodního humanitárního práva;

BEROUCE NA VĚDOMĺ ochotu České republiky relokovat osoby, které vypovídaly, vypovídají či budou vypovídat jako svědci v řízeních před Mezinárodním tribunálem;

PŘIPOMĺNAJĺCE ustanovení Úmluvy o právním postavení uprchlíků z roku 1951 a Protokolu o právním postavení uprchlíků k této Úmluvě z roku 1967;

S CĺLEM relokovat svědky Mezinárodního tribunálu, kteří by v případě návratu na území bývalé Socialistické federativní republiky Jugoslávie byli vystaveni značnému bezpečnostnímu riziku;

SE DOHODLY takto:

Článek 1
Účel a působnost Dohody

Tato Dohoda upravuje záležitosti týkající se nebo vyplývající z veškerých žádostí o relokaci svědků, kteří vypovídali, vypovídají nebo budou vypovídat v řízeních před Mezinárodním tribunálem, které jsou předkládány České republice.

Článek 2
Definice

1. Pro účely této Dohody se následujícími termíny rozumí:

Blízcí příbuzní   osoby, jejichž relokaci spolu se svědkem shledá Česká republika oprávněnou a které jsou:
(1) manželem/manželkou nebo partnerem/partnerkou svědka;
(2) rodinnými příslušníky svědka mladšími 18 let; nebo
(3) rodinnými příslušníky staršími 18 let žijícími ve společné domácnosti se svědkem;
Tajemník   tajemník Tribunálu jmenovaný podle článku 17 Statutu;
Relokovaný   svědek a podle potřeby jeho blízcí příbuzní, kterým jsou poskytovány relokační služby;
Relokace   relokace svědků a podle potřeby jejich blízkých příbuzných do České republiky;
Relokační služby   výhody a podpory uvedené v článku 5 této Dohody, poskytované svědkovi a podle potřeby jeho blízkým příbuzným;
Žádost   tajemníkova žádost o relokaci svědka a podle potřeby jeho blízkých příbuzných, předložená České republice;
Subjekt   svědek a podle potřeby jeho blízcí příbuzní, o jejichž relokaci tajemník žádá;
Svědek   osoba, která vypovídala, vypovídá nebo bude vypovídat jako svědek v řízení před Mezinárodním tribunálem včetně, kromě jiného, výpovědi jako svědek obžaloby nebo obhajoby.

2. V této Dohodě označuje mužský rod také ženský rod a jednotné číslo také množné číslo a opačně.

Článek 3
Postup

1. Shledá-li tajemník, že svědek potřebuje relokaci, může požádat Českou republiku o přijetí takového svědka a podle potřeby jeho blízkých příbuzných.

2. Tajemník podává žádosti písemně a musí je adresovat České republice co nejdříve, nejpozději však dva kalendářní měsíce před předpokládaným datem relokace subjektu. Shledá-li však tajemník, že okolnosti vyžadují okamžitou relokaci subjektu, poradí se s Českou republikou, která poté žádost podle odstavce 1 projedná neprodleně.

3. Žádosti musí označovat subjekt jménem a příjmením, které zjistí tajemník. K žádostem se přikládá kompletní informace o zdravotním stavu, vzdělání a případně trestním rejstříku subjektu a jakékoli jiné informace, které tajemník považuje za podstatné. Tato informace se poskytuje formou uvedenou v Příloze této Dohody, která tvoří nedílnou součást této Dohody. Na žádost České republiky poskytne tajemník jakékoli další informace, pokud jsou pro něj dostupné a pokud neexistují překážky jejich předání České republice.

4. Shledá-li tajemník, že kromě relokačních služeb jsou pro zajištění ochrany subjektu zapotřebí bezpečnostní opatření, musí být k žádosti přiložena kompletní informace o požadavcích na ochranu. Takové požadavky na ochranu nezahrnují změnu identity subjektu. Tato informace se poskytuje formou uvedenou v Příloze této Dohody.

5. Česká republika rozhodne o každé žádosti individuálně po posouzení:

a)   vhodnosti nebo přiměřenosti žádosti;
b)   spolehlivosti informací obsažených v žádosti a
c)   povahy případu, v němž svědek, který je předmětem žádosti, vypovídal nebo bude vypovídat před Mezinárodním tribunálem.

6. Česká republika může žádosti vyhovět, pokud má za prokázané, že relokace je pro subjekt nezbytná.

Článek 4
Cesty relokovaných

Pokud Česká republika žádosti vyhoví, tajemník zajistí cestu subjektu na území České republiky.

Článek 5
Výhody, podpory a oprávnění

1. Česká republika poskytne relokovanému výhody, podpory a oprávnění náležející osobám, které odpovídají definici "uprchlíků" podle článku 1 Úmluvy o právním postavení uprchlíků z roku 1951 a Protokolu o právním postavení uprchlíků k této Úmluvě z roku 1967 a podle příslušných českých zákonů, jež budou mimo jiné zahrnovat:

a)   bydlení;
b)   vzdělání, včetně odborné a jazykové přípravy podle potřeby;
c)   zdravotnické a sociální služby, včetně specializované lékařské péče podle potřeby;
d)   přístup k možnostem získat zaměstnání;
e)   jakékoli další příslušné výhody a podpory;
f)   doklady opravňující k cestám do/z České republiky.

2. Poskytováním relokačních služeb nejsou dotčena žádná práva, která by relokovanému náležela podle práva České republiky, včetně azylového práva, kdyby vstoupil do České republiky legálně a kdyby se na něj nevztahovala ustanovení této Dohody.

3. Pokud po obdržení žádosti podle odstavce 4 článku 3 této Dohody Česká republika projeví svůj souhlas, že bezpečnostní opatření jsou pro subjekt nezbytná, přijme příslušný orgán opatření, která považuje za potřebná pro poskytnutí ochrany, s výjimkou změny identity subjektu. Subjekt bude povinen dodržovat omezení nezbytná pro účinné uplatňování požadovaných bezpečnostních opatření. Jestliže subjekt tato opatření nebude dodržovat, Česká republika informuje tajemníka a subjekt, že bezpečnostní opatření nemohou být zajištěna.

Článek 6
Právní postavení relokovaných

1. Česká republika udělí relokovanému humanitární azyl v souladu s platným azylovým právem České republiky. Nejpozději dvanáct kalendářních měsíců ode dne, kdy rozhodnutí o udělení azylu nabylo právní moci, tajemník vyhodnotí, zda jsou relokační služby v případě relokovaného nadále zapotřebí. Pokud tajemník na základě tohoto nebo jakéhokoliv dalšího vyhodnocení nedojde k závěru, že takové služby nejsou nadále zapotřebí, Česká republika nezruší status azylanta.

2. Pokud byly relokovanému poskytnuty relokační služby podle odstavce 1, může relokovaný zažádat o udělení státního občanství České republiky v souladu s českými zákony a předpisy.

3. Česká republika neprodleně vyrozumí tajemníka, pokud obdrží informaci, že relokovaný zemřel nebo že jeho místo pobytu je neznámé.

Článek 7
Ukončení relokačních služeb

1. Nezávisle na jakémkoli ustanovení této Dohody, s výjimkou případů, kdy Mezinárodní tribunál vyjádří souhlas písemně, Česká republika nevrátí žádného relokovaného na území bývalé Socialistické federativní republiky Jugoslávie.

2. Ukončení relokačních služeb v případech, kdy jsou takové služby nadále zapotřebí, se provádí v souladu s následujícími postupy:

a)   Pokud si některá ze stran přeje ukončit relokační služby v případě určitého relokovaného, písemně vyrozumí o svém úmyslu druhou stranu a poradí se s ní. Strana přející si ukončit relokační služby poté vyrozumí, rovněž písemně, relokovaného.
b)  

Tajemník musí během třiceti dnů zajistit souhlas jiného státu s převzetím odpovědnosti České republiky podle ustanovení této Dohody. Není-li tajemník schopen v této lhůtě uzavřít takovou dohodu, je Česká republika oprávněna uzavřít takovou dohodu před ukončením relokačních služeb. Tato dohoda podléhá schválení tajemníkem. Poskytování relokačních služeb pokračuje až do okamžiku relokace relokovaného z České republiky.

3. Ukončení relokačních služeb v případech, kdy takové služby již nejsou zapotřebí, se provádí v souladu s následujícími postupy:

a)   Shledá-li tajemník, že v případě určitého relokovaného již nejsou relokační služby zapotřebí, písemně o tom vyrozumí Českou republiku a relokovaného.
b)   Česká republika poté může podle vlastního uvážení ukončit relokační služby šest kalendářních měsíců ode dne, kdy relokovaný obdržel takové vyrozumění.
c)   Relokovaný poté podléhá příslušným právním předpisům podle práva České republiky.

Článek 8
Náklady

Mezinárodní tribunál hradí veškeré náklady a výdaje související s cestováním relokovaného mezi Mezinárodním tribunálem a Českou republikou. Veškeré náklady a výdaje související s poskytováním relokačních služeb podle této Dohody hradí Česká republika.

Článek 9
Vstup v platnost

Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem, kdy Mezinárodní tribunál obdrží od České republiky písemné vyrozumění, že byly splněny vnitrostátní formality potřebné pro její vstup v platnost.

Článek 10
Doba platnosti Dohody

Tato Dohoda zůstává v platnosti, dokud některá ze stran neukončí její platnost písemnou výpovědí podanou druhé straně šest měsíců předem. Takové ukončení nebude na újmu postavení jakéhokoli relokovaného, který je v okamžiku ukončení relokován v České republice, včetně relokovaných, jimž mohou být ukončeny nebo byly ukončeny relokační služby podle článku 7 této Dohody.

Článek 11
Řešení sporů

Jakýkoli spor, rozpor nebo nárok vznikající z této Dohody nebo v souvislosti s ní bude řešen jednáním nebo způsobem řešení sporů dohodnutým mezi stranami.

Článek 12
Zástupci stran

1. Tajemník nebo jeho pověřený zástupce zastupuje Mezinárodní tribunál ve všech záležitostech týkajících se této Dohody.

2. Zástupce pověřený ministrem vnitra zastupuje Českou republiku ve všech záležitostech týkajících se této Dohody.

NA DŮKAZ TOHO níže podepsaní, řádně k tomu zmocněni, podepsali tuto Dohodu.

Dáno v Haagu dne 15. září 2006 ve dvou vyhotoveních, v českém a anglickém jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.  

ZA ČESKOU REPUBLIKU 
Petr Kubernát v. r.  
zplnomocněný a mimořádný velvyslanec 
České republiky v Nizozemském království
ZA ORGANIZACI SPOJENÝCH NÁRODŮ
Hans Holthuis v. r.  
tajemník Mezinárodního trestního tribunálu
pro bývalou Jugoslávii

E-shop

Nový občanský zákoník úplně pro všechny

Nový občanský zákoník úplně pro všechny

Veronika Ryšánková, Pavla Benátčanová, Dana Prudíková, František Korbel - GRADA Publishing, a. s.

Srozumitelně a jasně pro každého z nás! Získejte ucelený přehled novinek, které přináší nový občanský zákoník! Srozumitelně a jasně pro každého občana - neprávníka! Napsali pro vás nejzkušenější publikující právníci, kteří se podíleli na vzniku nového občanského zákoníku! Občanské ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Dovolená a překážky v práci v otázkách a odpovědích v roce 2013

Dovolená a překážky v práci v otázkách a odpovědích v roce 2013

Ing. Alena Chládková, JUDr. Petr Bukovjan - Wolters Kluwer, a. s.

Leckdy je těžké najít odpověď byť na jedinou otázku. Tato kniha Vám těch odpovědí nabízí hned 206, a to na nejčastější praktické otázky z oblasti dovolené a překážek v práci. Knihu psali svým způsobem i ...

Cena: 285 KčKOUPIT

Základy závazkového práva, 2. díl

Základy závazkového práva, 2. díl

Tomáš Tintěra, Pavel Petr a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhý díl učebnice základů závazkového práva přehledně a srozumitelně představuje stěžejní oblasti zvláštní části závazkového práva po rekodifikaci ve vzájemných souvislostech. Autoři rozebírají 24 vybraných smluvních typů z občanského zákoníku. Pozornost je zaměřena na ...

Cena: 420 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.