Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 54/2007 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2007, částka 29, ze dne 2. 7. 2007

54

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 27. dubna 2007 byl v Moskvě podepsán Program spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury a hromadných sdělovacích prostředků Ruské federace na léta 2007 - 2009.

Program vstoupil v platnost na základě svého bodu (12) dne 27. dubna 2007.

České znění Programu se vyhlašuje současně.

PROGRAM SPOLUPRÁCE
mezi
Ministerstvem kultury České republiky
a
Ministerstvem kultury a hromadných sdělovacích prostředků Ruské federace
na léta 2007 - 2009

Ministerstvo kultury České republiky a Ministerstvo kultury a hromadných sdělovacích prostředků Ruské federace (dále jen "strany"),

vedeny přáním rozvíjet a prohlubovat přátelské vztahy mezi Českou republikou a Ruskou federací a podporovat vzájemné porozumění mezi českým a ruským národem

a v souladu s Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o spolupráci v oblasti kultury, vědy a školství, podepsanou dne 5. března 1996 v Moskvě,

se dohodly takto:

(1) Strany budou rozvíjet spolupráci v oblasti hudby, divadelního a tanečního umění, audiovizuální tvorby, výtvarného umění, knihoven, muzeí, ochrany předmětů kulturního dědictví, lidových řemesel, užitého umění, lidové tvořivosti a také jiných druhů činnosti v oblasti kultury a umění.

(2) Strany budou na principu reciprocity podporovat přímé kontakty mezi organizacemi a institucemi působícími v oblasti profesionálního umění, hudby, divadla a tance. Strany budou v rámci svých kompetencí napomáhat navazování přímých kontaktů mezi tvůrčími svazy, odborníky v oblasti kultury a umění, profesními sdruženími a dalšími kulturními organizacemi a institucemi obou zemí působícími v oblasti kultury.

(3) Strany budou na principu reciprocity podporovat výměnu informací a odborníků v oblasti kultury. Finanční a organizační podmínky výměn odborníků budou dohodnuty v jednotlivých případech diplomatickou cestou. Strany se budou navzájem informovat o prioritních směrech činnosti v oblasti kultury jak na bilaterální úrovni, tak v rámci mezinárodních seminářů a sympozií.

(4) Strany budou v souladu s mezinárodním právem a vnitrostátními právními předpisy platnými v České republice a v Ruské federaci v rámci svých kompetencí rozvíjet spolupráci při pátrání po kulturních statcích, které se ocitly cestou nezákonného dovozu na území státu druhé strany, a při jejich navracení. V rámci svých kompetencí a v souladu s vnitrostátními právními předpisy platnými v České republice a v Ruské federaci budou strany poskytovat součinnost při navracení nezákonně vyvezených kulturních statků, přijímat opatření k zabránění nezákonnému dovozu a vývozu kulturních statků a vyměňovat si informace v dané oblasti.

(5) Strany budou na principu reciprocity podporovat spolupráci v oblasti filmového průmyslu, pořádání akcí s filmem na nekomerčním základě, navazování přímých kontaktů mezi českými a ruskými organizacemi v oblasti audiovize, vzájemnou účast na mezinárodních filmových festivalech, pořádaných na území států stran, v souladu se stanovami těchto organizací.

(6) Strany budou spolupracovat v oblasti ochrany, uchování a restaurování památek a kulturněhistorických objektů. Spolupráce v této oblasti bude zahrnovat výměnu zkušeností v dané problematice včetně oblasti financování ochrany, obnovy, restaurování a využití movitých a nemovitých kulturních památek a památkově chráněných území. Formy oboustranné spolupráce jsou předmětem dohody přímo mezi příslušnými úřady a institucemi České republiky a Ruské federace.

(7) Strany budou napomáhat rozvoji spolupráce v oblasti knihovnictví, vydávání knih, a jejich distribuci cestou navazování přímých kontaktů mezi organizacemi a institucemi obou zemí působících v dané oblasti, a taktéž budou podporovat organizování a konání společných tvůrčích seminářů, setkání a kulatých stolů za účasti českých a ruských spisovatelů, básníků, překladatelů. Strany budou v rámci svých kompetencí podporovat provádění speciálních programů a projektů zaměřených na překlady a vydávání klasických i současných děl českých a ruských autorů, zajímavých pro čtenáře České republiky a Ruské federace.

(8) Strany budou napomáhat rozšiřování přímých kontaktů mezi organizacemi a institucemi působícími v oblasti neprofesionálního umění a lidové tvorby, organizaci výstav prací lidových umělců včetně umělecké činnosti dětí a mládeže, konání tvůrčích seminářů, mistrovských lekcí a taktéž účasti folklórních souborů a umělců na festivalech lidové tvorby, konaných na území České republiky a Ruské federace.

(9) Strany budou podporovat navazování přímých kontaktů mezi českými a ruskými muzei a galeriemi a taktéž výměnu informací o nejvýznamnějších výstavních projektech na území České republiky a Ruské federace. Organizační a finanční podmínky konání výstav jsou předmětem dohody mezi příslušnými organizacemi.

(10) Finanční a organizační podmínky konání jednotlivých kulturních akcí jsou předmětem dohody přímo mezi příslušnými organizacemi.

(11) Koordinace všech druhů činností v rámci tohoto Programu se bude uskutečňovat buď přímo mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury a hromadných sdělovacích prostředků Ruské federace, nebo mezi jejich příslušnými organizacemi. Případné pochybnosti při výkladu a provádění ustanovení tohoto Programu budou strany řešit cestou jednání a konzultací. Ustanovení tohoto Programu nevylučují jiné formy spolupráce, jejichž realizace bude předmětem dalších dohod diplomatickou cestou.

(12) Tento Program vstupuje v platnost dnem jeho podpisu a zůstává v platnosti do 31. prosince 2009. Platnost tohoto Programu se automaticky prodlužuje do doby vstupu v platnost nového programu, pokud jej jedna ze stran písemně nevypoví s šestiměsíční výpovědní lhůtou.

Dáno v Moskvě 27. dubna 2007 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém a ruském jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo kultury
České republiky
Miroslav Kostelka v. r.
Za Ministerstvo kultury a hromadných
sdělovacích prostředků Ruské federace
Alexandr Sergejevič Sokolov v. r.

E-shop

Kontrola ve veřejné správě

Kontrola ve veřejné správě

Prof. Ing. J. Nemec, CSc., Prof. PhDr. F. Ochrana, DrSc., Doc. Ing. J. Pavel, PhD., Ing. V. Šagát - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace se zabývá klíčovými problémy kontroly ve veřejné správě. Pojímá kontrolu ve veřejné správě jako součást řízení ve veřejné správě. Publikace svými závěry podává řadu námětů pro reformu státní správy a samosprávy v oblasti kontrolní činnosti. Rozpracovává nové teoretické a ...

Cena: 220 KčKOUPIT

Vzory smluv pro podnikatelskou praxi

Vzory smluv pro podnikatelskou praxi

Daniel Hájek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kolektiv autorů z advokátní praxe připravil soubor více než 50 vzorových smluv vycházejících z nového občanského zákoníku. Vzory jsou určeny pro malé a střední podnikatele, jimž mají usnadnit každodenní provádění obchodních transakcí, výběr smluv se tedy řídí nejčastějšími potřebami ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Obhájce v trestním řízení

Obhájce v trestním řízení

Prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc., JUDr. Marta Uhlířová, Ph.D. - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Obhájce je právním zástupcem obviněného, který jedná jeho jménem a poskytuje obviněnému všestrannou právní pomoc. Právo na obhajobu je základním právem obviněného. Účelem jeho obhajoby je včas a důsledně objasnit skutečnosti, které obviněného viny zbavují či jeho vinu ...

Cena: 600 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Po-Pá 7:00 – 15:00

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.