Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 41/2007 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2007, částka 27, ze dne 21. 6. 2007

41

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 22. února 2007 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o skladování nouzových zásob ropy a ropných produktů Slovenské republiky na území České republiky.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 6 odstavce 1 dne 3. května 2007.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

Dohoda
mezi
vládou České republiky
a
vládou Slovenské republiky
o skladování nouzových zásob ropy a ropných produktů Slovenské republiky na území České republiky

Vláda České republiky a vláda Slovenské republiky (dále jen "smluvní strany")

usilujíc o rozvoj vzájemné spolupráce v oblasti nouzových zásob ropy a ropných produktů,
majíc na zřeteli článek 11 Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o dobrém sousedství, přátelských vztazích a spolupráci, podepsané v Bratislavě dne 23. listopadu 1992,
vycházejíc z ustanovení Směrnice Rady 2006/67/ES ze dne 24. července 2006, kterou se členským státům ukládá povinnost udržovat minimální zásoby ropy nebo ropných produktů (dále jen "směrnice Rady"), Aktu o podmínkách přistoupení připojeného ke Smlouvě o přistoupení České republiky k Evropské unii a Aktu o podmínkách přistoupení připojeného ke Smlouvě o přistoupení Slovenské republiky k Evropské unii,

se dohodly takto:

Článek 1

(1) Slovenská republika bude oprávněná skladovat na území České republiky nouzové zásoby ropy a ropných produktů, které má ve svém vlastnictví. Těmito zásobami jsou ropa a ropné produkty kategorie I., II. a III. podle směrnice Rady skladované na území České republiky (dále jen "zásoby").

(2) Slovenská republika bude moci kdykoliv bez omezení, i za stavu ropné nouze na území České republiky, přepravit zásoby na území Slovenské republiky.

(3) Slovenská republika bude započítávat zásoby do zásob Slovenské republiky.

Článek 2

(1) Příslušnými orgány k provádění této Dohody jsou:

v České republice:

Správa státních hmotných rezerv České republiky (dále jen "Správa rezerv ČR"),

ve Slovenské republice:

Správa státních hmotných rezerv Slovenské republiky (dále jen "Správa rezerv SR").

(2) Změny příslušných orgánů v souvislosti s plněním této Dohody si smluvní strany bezodkladně oznámí diplomatickou cestou.

Článek 3

(1) Správa rezerv SR uzavře smlouvu o skladování zásob se subjektem, který je oprávněný skladovat zásoby na území České republiky. Množství, kvalitu a dostupnost těchto zásob bude kontrolovat Správa rezerv SR ve spolupráci se Správou rezerv ČR v souladu s platnými právními předpisy a příslušnými technickými normami České republiky. Kontrola množství, kvality a dostupnosti zásob bude prováděna pravidelně jedenkrát za čtvrtletí.

(2) Správa rezerv SR bude bezodkladně písemně informovat Správu rezerv ČR o uzavření smlouvy se subjektem podle odst. 1 s uvedením následujících údajů:

a)   název a adresa subjektu, který bude zásoby skladovat,
b)   druh (ropa, kategorie produktu) a množství zásob, a to včetně všech změn,
c)   adresa skladu, ve kterém se budou zásoby nacházet.

(3) Smluvní strany nahlásí zásoby příslušným orgánům Evropského společenství a Mezinárodní energetické agentuře jako zásoby Slovenské republiky.

(4) V případě stavu ropné nouze na území České republiky oznámí Správa rezerv SR písemně předem Správě rezerv ČR každý odběr ze zásob.

Článek 4

(1) Správa rezerv SR bude zasílat Správě rezerv ČR nejpozději do 20. dne každého kalendářního měsíce přehled zásob za předcházející měsíc.

(2) Správa rezerv ČR bude kontrolovat správnost poskytnutých údajů podle odst. 1 a případné námitky bez zbytečného odkladu písemně oznámí Správě rezerv SR. Správa rezerv SR se zavazuje zjištěné nedostatky odstranit ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne oznámení zjištěných nedostatků.

Článek 5

Případné rozdílnosti týkající se výkladu nebo provádění této Dohody budou bezodkladně vyřešeny jednáními smluvních stran.

Článek 6

(1) Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou a podléhá schválení v souladu s právními předpisy států obou smluvních stran. Dohoda vstoupí v platnost třicátým (30.) dnem následujícím po dni doručení pozdější nóty o tomto schválení druhé smluvní straně.

(2) Každá ze smluvních stran může Dohodu písemně diplomatickou cestou vypovědět. V tomto případě platnost Dohody skončí uplynutím dvanácti (12) měsíců ode dne doručení oznámení o výpovědi druhé smluvní straně. V případě, že by platnost Dohody měla skončit v době stavu ropné nouze na území státu kterékoliv ze smluvních stran, platnost Dohody skončí až první (1.) den následující po ukončení stavu ropné nouze.

Článek 7

(1) Vláda České republiky podá, podle článku 102 Charty Organizace Spojených národů, na Sekretariát Organizace Spojených národů návrh na registraci této Dohody, a to bezprostředně po nabytí její platnosti. Vláda Slovenské republiky bude seznámena s registračním číslem Dohody bezodkladně po potvrzení její registrace Sekretariátem Organizace Spojených národů.

(2) Vláda Slovenské republiky bude předem informovat Evropskou komisi o uzavření této Dohody a o jejím vypovězení kteroukoliv smluvní stranou.

Dáno v Praze dne 22. února 2007 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém a slovenském jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.  

Za vládu České republiky  
Ing. Ladislav Zabo v. r.  
předseda Správy státních hmotných rezerv  
Za vládu Slovenské republiky
Ing. Marián Čakajda v. r. 
předseda Správy štátnych hmotných rezerv

E-shop

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha II.

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha II.

Jaromír Jirsa, Marek Doležal, Kateřina Vančurová a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář zpracovaný širokým autorským kolektivem pod vedením soudcem JUDr. Jaromírem Jirsou představuje nové pohledy na české civilní procesní právo, v jehož středu stojí občanský soudní řád. Rozsáhlý komentář vychází z bohatých praktických zkušeností soudců, kteří tvoří většinu ...

Cena: 900 KčKOUPIT

Teorie práva v příkladech, 3. vydání

Teorie práva v příkladech, 3. vydání

prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc., doc. JUDr. Jaromír Harvánek, CSc. a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Již třetí, aktualizované a doplněné vydání úspěšné cvičebnice Teorie práva v příkladech reflektuje nejen rekodifikaci soukromého práva, doplněné a aktualizované jsou i teoretické výklady v úvodu kapitol a příklady a úkoly k procvičování odborné látky. Stejně jako vydání předchozí ...

Cena: 495 KčKOUPIT

Právní rámec řízení škol a školských zařízení, 3. vydání

Právní rámec řízení škol a školských zařízení, 3. vydání

PhDr. Mgr. Jiří Valenta - Nakladatelství PARIS

Neznalost zákona neomlouvá – tato stará zásada platí beze zbytku i dnes a měla by být dostatečnou motivací ke studiu alespoň základních souvislostí, které vyplývají z našeho právního řádu při řízení školy a školského zařízení. Předkládaná publikace si klade za cíl pomoci  ...

Cena: 460 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.