Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 36/2007 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2007, částka 25, ze dne 8. 6. 2007

36

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 27. dubna 2007 byla v Moskvě podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vzájemné ochraně duševního vlastnictví během dvoustranné vojensko-technické spolupráce.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 12 dne 27. dubna 2007.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA
mezi
vládou České republiky
a
vládou Ruské federace
o vzájemné ochraně duševního vlastnictví během dvoustranné vojensko-technické spolupráce

Vláda České republiky a vláda Ruské federace, dále jen "Smluvní strany",

v souladu se Smlouvou mezi Českou republikou a Ruskou federací o přátelských vztazích a spolupráci ze dne 26. srpna 1993,

řídíce se Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vojensko-technické spolupráci ze dne 9. října 2001,

berouce v úvahu Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vzájemné ochraně utajovaných skutečností ze dne 25. září 2003,

uznávajíce důležitost ochrany duševního vlastnictví během dvoustranné vojensko-technické spolupráce,

berouce na vědomí nutnost koordinace úsilí Smluvních stran a přijetí efektivních opatření k předcházení porušování práva při používání duševního vlastnictví během dvoustranné vojensko-technické spolupráce,

vycházejíce z principů rovnosti a vzájemné výhodnosti,

se dohodly na následujícím:

Článek 1

Pro účely této Dohody se používají následující pojmy:

"vojensko-technická spolupráce" - činnost v oblasti dvoustranných vztahů spjatá s vývozem a dovozem včetně dodávek a nákupů produkce vojenského určení a též s jejím vývojem, výrobou a modernizací;

"produkce vojenského určení" - výzbroj, vojenská technika a též práce, služby, duševní vlastnictví a informace, které se vztahují k vojensko-technické oblasti;

"duševní vlastnictví" - práva uvedená v článku 2 Úmluvy o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví podepsané ve Stockholmu dne 14. července 1967, která se vztahují k produkci vojenského určení;

"informace" - údaje o předmětech, skutečnostech, událostech, jevech a procesech, týkajících se produkce vojenského určení, bez ohledu na formu jejich zaznamenání;

"chráněná informace"- informace (včetně informace představující obchodní tajemství a "know-how"), k níž je v souladu s právem států Smluvních stran omezen přístup a jejíž vlastník přijímá opatření k zajištění její ochrany;

"účastníci kontraktu"- právnické osoby států Smluvních stran, které v souladu s vnitrostátním právem získaly právo uskutečňovat zahraničněobchodní činnost ve vztahu k produkci vojenského určení.

Článek 2

Účelem této Dohody je zajištění ochrany duševního vlastnictví během dvoustranné vojensko-technické spolupráce v souladu s právem České republiky na území České republiky, v souladu s právem Ruské federace na území Ruské federace a též v souladu s mezinárodními smlouvami, jejichž smluvními stranami jsou Česká republika a Ruská federace.

Tato Dohoda se nedotýká práv a povinností Smluvních stran vyplývajících z jiných mezinárodních smluv, jejichž smluvními stranami jsou Česká republika a Ruská federace.

Tato Dohoda se vztahuje na duševní vlastnictví předané a/nebo společně vytvořené Smluvními stranami po jejím vstupu v platnost. Používání duševního vlastnictví předaného do vstupu této Dohody v platnost se uskutečňuje v souladu s právem států Smluvních stran a též v souladu s mezinárodními smlouvami, jejichž smluvními stranami jsou Česká republika a Ruská federace.

Článek 3

Předání duševního vlastnictví se uskutečňuje v souladu s právem státu předávající Smluvní strany a v souladu s povinnostmi států Smluvních stran z mezinárodních smluv.

Ochrana předaného duševního vlastnictví se uskutečňuje v souladu s právem států Smluvních stran a jejich povinnostmi z mezinárodních smluv.

Článek 4

Zmocněnými orgány Smluvních stran ke koordinaci provádění této Dohody jsou:

na české straně - Ministerstvo obrany České republiky;
na ruské straně - Ministerstvo spravedlnosti Ruské federace a Ministerstvo obrany Ruské federace.

Článek 5

Spolupráce Smluvních stran při zajišťování ochrany duševního vlastnictví během dvoustranné vojensko-technické spolupráce se uskutečňuje:

dohodnutím záležitostí spjatých s ochranou duševního vlastnictví;
přijetím opatření v souladu s právem států Smluvních stran k předcházení a zamezení porušování práva při používání duševního vlastnictví;
poskytnutím na žádost jedné ze Smluvních stran normativních právních aktů státu druhé Smluvní strany upravujících způsob používání duševního vlastnictví;
výměnou zkušeností z ochrany duševního vlastnictví;
výměnou zkušeností z mezinárodní spolupráce a informací ohledně účasti České republiky a Ruské federace v jiných dvoustranných mezinárodních smlouvách odrážejících zvláštnosti ochrany duševního vlastnictví, pokud to neodporuje mezinárodním závazkům států Smluvních stran vůči jiným státům;
dalšími dohodnutými formami spolupráce.

Článek 6

Předané a/nebo společně vytvořené duševní vlastnictví se používá v souladu s podmínkami dohodnutými v kontraktech uzavíraných během dvoustranné vojensko-technické spolupráce.

Smluvní strany v souladu s právem svých států přijímají opatření k tomu, aby v kontraktech byl brán ohled na:

práva každého účastníka kontraktu na používání duševního vlastnictví;
povinnosti účastníků kontraktu zajistit právní ochranu předaného a/nebo společně vytvořeného duševního vlastnictví;
podmínky používání duševního vlastnictví na území států Smluvních stran a též na území třetích států;
práva každého účastníka kontraktu na ochranu duševního vlastnictví v případě, že druhý účastník kontraktu poruší své povinnosti;
podmínky a způsob předání, výměny a publikace údajů o předaném a/nebo společně vytvořeném duševním vlastnictví;
způsob náhrady škody vzniklé v důsledku neoprávněného používání duševního vlastnictví jedním z účastníků kontraktu;
možnost právní ochrany společně vytvořeného duševního vlastnictví nebo jeho uchování v režimu chráněné informace;
zájmy Smluvních stran a/nebo účastníků kontraktu při provádění modernizace produkce vojenského určení pro třetí státy, pokud se v průběhu takové modernizace předpokládá používat duševní vlastnictví náležející druhému účastníku kontraktu nebo jeho státu;
právo každého z účastníků kontraktu na používání chráněné informace a jejich povinnosti zajistit odpovídající režim ochrany takové informace.

Článek 7

Pokud se jedna ze Smluvních stran a/nebo účastník kontraktu domnívá, že při provádění kontraktů v průběhu dvoustranné vojensko-technické spolupráce bylo společně vytvořeno duševní vlastnictví, které není chráněno právem státu jedné ze Smluvních stran, zmocněné orgány Smluvních stran mohou provést konzultace ve věci jeho ochrany.

Článek 8

Každá Smluvní strana v souladu s právem svého státu a též s mezinárodními smlouvami, kterými jsou vázány Česká republika a Ruská federace, přijme nezbytná opatření za účelem zamezení neoprávněnému používání duševního vlastnictví předaného a/nebo společně vytvořeného během dvoustranné vojensko-technické spolupráce.

Duševní vlastnictví přijaté jednou Smluvní stranou a/nebo společně vytvořené během dvoustranné vojensko-technické spolupráce se může předat do třetích států pouze po obdržení písemného souhlasu státu druhé Smluvní strany.

Každá Smluvní strana konzultuje s druhou Smluvní stranou záležitosti používání duševního vlastnictví, přijatého od druhé Smluvní strany v průběhu vojensko-technické spolupráce, pro účely oprav a modernizace produkce vojenského určení pro třetí státy.

Článek 9

Předávaná informace, považovaná předávající Smluvní stranou za chráněnou, bude za chráněnou považována a jako taková chráněna i Smluvní stranou, která tuto informaci přijímá.

Informace společně získaná Smluvními stranami se označí jako chráněná po vzájemném souhlasu Smluvních stran.

Chráněná informace se bez písemného souhlasu Smluvní strany, která ji předala, nezveřejňuje a nepředává třetí straně.

Způsob vzájemného předávání a ochrany údajů, představujících utajované informace České republiky a/nebo státní tajemství Ruské federace je stanoven Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vzájemné ochraně utajovaných skutečností, která byla podepsána v Praze dne 25. září 2003.

Článek 10

Tato Dohoda může být měněna a/nebo doplňována vzájemnou dohodou Smluvních stran. Všechny změny a/nebo doplňky se sjednávají písemnou formou a vstoupí v platnost způsobem dohodnutým Smluvními stranami.

Článek 11

Spory mezi Smluvními stranami týkající se výkladu nebo provádění této Dohody budou řešeny cestou konzultací nebo jednání mezi zmocněnými orgány Smluvních stran.

Článek 12

Tato Dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu.

Kterákoli Smluvní strana může ukončit platnost této Dohody odesláním písemného oznámení o svém záměru ukončit její platnost druhé Smluvní straně. Platnost Dohody skončí po uplynutí šesti měsíců ode dne doručení takového oznámení.

Ukončení platnosti této Dohody se nedotkne plnění povinností Smluvních stran vyplývajících z článků 8 a 9 této Dohody, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.

Dáno v Moskvě dne 27. dubna 2007 ve dvou vyhotoveních, každé v českém a ruském jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky  
MUDr. Martin Barták v. r. 
první náměstek ministryně obrany
Za vládu Ruské federace
Vladimir Vasiljevič Ustinov v. r.
ministr spravedlnosti Ruské federace

E-shop

Spotřebitelské smlouvy a ochrana spotřebitele

Spotřebitelské smlouvy a ochrana spotřebitele

Doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc. a kolektiv - C. H. Beck

Publikace je zaměřena na různé aspekty vztahů mezi spotřebiteli a dodavateli, kdy spotřebitel je slabší stranou, dodavatel (podnikatel) má vzhledem ke svému postavení silnější postavení, které by však neměl zneužívat. Autoři se snaží tyto vzájemné vztahy analyzovat co nejkomplexněji, ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Násilí na pracovišti - charakteristika, rizikové faktory, specifické formy a právní souvislosti

Násilí na pracovišti - charakteristika, rizikové faktory, specifické formy a právní souvislosti

JUDr. Jakub Chromý - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace se zabývá stěžejními problémy násilí na pracovišti s důrazem na právní úpravu v České republice. Analyzuje násilí z hlediska definičních přístupů a poměru k příbuzným pojmům, jako je agrese, ...

Cena: 373 KčKOUPIT

Pracovní právo v bodech s příklady, 4. vydání

Pracovní právo v bodech s příklady, 4. vydání

Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Čtvrté, aktualizované vydání publikace Pracovní právo v bodech s příklady si klade za cíl přispět svým praktickým přístupem k výuce a výkladu pracovněprávních předpisů. Za pomoci výstižného, převážně bodového vymezení a řešení názorných příkladů vysvětluje základní otázky ...

Cena: 220 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.