Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 25/2007 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2007, částka 18, ze dne 2. 4. 2007

25

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. dubna 2003 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky o spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách.

Dohoda vstoupila v platnost ve smyslu článku 22 odst. 1 dne 12. listopadu 2003.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.\fdt "_iopt108",29,"",0,""\fdt "papir64",15,"",0,"";;64type 2normal 45firstpage

DOHODA
mezi
vládou České republiky
a
vládou Uzbecké republiky
o spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách

Vláda České republiky a vláda Uzbecké republiky (dále jen "smluvní strany"),

vycházejíce z toho, že porušování celních předpisů působí negativně na hospodářské, daňové, sociální a obchodní zájmy jejich zemí;

přesvědčeny, že účinnost úsilí zaměřeného na předcházení celním deliktům a zajištění správného vybírání dovozních a vývozních cel, daní a jiných poplatků může být zvýšena spoluprací jejich celních orgánů;

respektujíce Doporučení Rady pro celní spolupráci o vzájemné administrativní pomoci z 5. prosince 1953;

respektujíce také ustanovení Jednotné úmluvy o omamných látkách z roku 1961 a Úmluvy o psychotropních látkách z roku 1971 vypracované za podpory Organizace spojených národů, jakož i Úmluvy Organizace spojených národů proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami z roku 1988;

se dohodly takto:

Definice pojmů
Článek 1

Pro účely této dohody se rozumí:

1.   "celními předpisy" všechna ustanovení upravující dovoz, vývoz a tranzit zboží, měn a jiných platebních prostředků, mezinárodní doručování zásilek a jiné celní postupy týkající se cel, daní, poplatků a ostatních dávek vyměřovaných celními orgány, udělování celních výhod nebo zavádění opatření zákazů či omezení, jakož i provádění kontroly nad přepravou zboží přes celní hranice států smluvních stran;
2.   "cly a daněmi" všechna cla, daně, poplatky a ostatní dávky vyměřované a vybírané celními orgány;
3.   "celním deliktem" jakékoli porušení celních předpisů a taktéž pokus o porušení těchto předpisů;
4.   "celním orgánem" v České republice Ministerstvo financí - Generální ředitelství cel; a v Uzbecké republice Státní celní výbor;
5.   "dožadujícím celním orgánem" příslušný celní orgán smluvní strany, který žádá o pomoc v celních záležitostech;
6.   "dožádaným celním orgánem" příslušný celní orgán smluvní strany, který obdržel žádost o pomoc v celních záležitostech;
7.   "sledovanou zásilkou" postup umožňující, aby se nezákonné nebo podezřelé zásilky omamných nebo psychotropních látek a zboží uvedeného v Přílohách I a II Jednotné úmluvy o omamných látkách nebo látek, které je nahrazují, dostaly z území, přes nebo na území jednoho nebo více států s vědomím a pod dohledem jejich příslušných orgánů s cílem zjištění totožnosti osob, které jsou zapojeny v činnostech posuzovaných na základě článku 3, odstavce (1) Jednotné úmluvy o omamných látkách jako trestné;
8.   "osobou" jakákoliv fyzická nebo právnická osoba;
9.   "omamnou látkou" jakákoliv přírodní nebo syntetická látka uvedená v katalogu Jednotné úmluvy o omamných látkách z roku 1961 ve znění pozdějších dodatků;
10.   "psychotropní látkou" jakákoliv přírodní nebo syntetická látka v katalogu Úmluvy o psychotropních látkách z roku 1971 ve znění pozdějších dodatků;
11.   "osobními údaji" jakékoliv údaje, které se mohou vztahovat ke konkrétní fyzické osobě nebo jakýkoliv poznatek o této osobě, který může být získán z údajů výše uvedených.

Rozsah dohody
Článek 2

1. Smluvní strany si prostřednictvím svých celních orgánů a podle ustanovení této dohody poskytnou vzájemnou pomoc:

a)   v zájmu zajištění správného uplatňování celních předpisů;
b)   v zájmu předcházení, vyšetřování a potírání celních deliktů;
c)   v případech doručování dokumentů nebo oznámení rozhodnutí, týkajících se uplatňování celních předpisů;
d)   v zájmu zajištění přesného vyměřování cel a daní, jakož i poskytování celních výhod.

2. Pomoc bude podle této dohody poskytnuta v souladu s platnými právními předpisy dožádané smluvní strany a v rámci pravomoci a možností dožádaného celního orgánu. V případě potřeby může celní orgán požádat o součinnost jiný příslušný orgán v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy na území státu dožádané smluvní strany.

Výměna informací
Článek 3

1. Celní orgány si na požádání vzájemně poskytnou všechny informace, jejichž pomocí bude možno zajistit přesnost:

a)   při vybírání cel a daní, a zvláště pak informace, které umožní stanovení celní hodnoty zboží a zjištění jeho sazebního zařazení;
b)   při uplatňování dovozních a vývozních zákazů a omezení;
c)   při uplatňování vnitrostátních pravidel původu zboží, která nejsou obsahem jiné smluvní úpravy sjednané jednou či oběma smluvními stranami.

2. Pokud dožádaný celní orgán nemá požadovanou informaci, pokusí se ji získat všemi dostupnými prostředky.

Článek 4

Celní orgány si na požádání vzájemně poskytnou jakékoli informace o tom, zda:

a)   zboží dovezené na území státu jedné smluvní strany bylo vyvezeno z území státu druhé smluvní strany v souladu s vnitrostátními právními předpisy;
b)   zboží vyvezené z území státu jedné smluvní strany bylo dovezeno na území státu druhé smluvní strany v souladu s vnitrostátními právními předpisy a do jakého celního režimu bylo případně propuštěno;
c)   zboží, kterému byla poskytnuta výhoda při vývozu z území státu jedné smluvní strany, bylo v souladu s vnitrostátními právními předpisy dovezeno na území státu druhé smluvní strany, přičemž se rozumí, že budou také poskytnuty informace o jakýchkoliv celních kontrolních opatřeních, kterým bylo toto zboží podrobeno.

Článek 5

Celní orgán jedné smluvní strany poskytne celnímu orgánu druhé smluvní strany z vlastního podnětu nebo na požádání veškeré informace související s porušováním celních předpisů, zejména týkající se:

a)   osob, o kterých je známo nebo jsou podezřelé, že porušují nebo porušily celní předpisy platné na území státu druhé smluvní strany;
b)   zboží, o kterém je známo, že je předmětem nezákonného obchodu;
c)   dopravních prostředků a kontejnerů, o kterých je známo nebo o nichž existuje podezření, že byly, jsou nebo by mohly být použity v rozporu s celními předpisy;
d)   nových metod a prostředků používaných při páchání celních deliktů.

Článek 6

1. Celní orgán jedné smluvní strany poskytne z vlastního podnětu nebo na požádání celnímu orgánu druhé smluvní strany zprávy, záznamy z evidence nebo ověřené kopie dokumentů obsahujících veškeré dostupné informace o činnostech jak zjištěných, tak připravovaných, které jsou nebo by mohly být předmětem celních deliktů.

2. Originály záznamů a dokumentů budou vyžadovány pouze v případech, kde by ověřené kopie byly nedostačující. Originály, které byly předány, budou bezodkladně vráceny, jakmile pomine důvod, z kterého byly celnímu orgánu druhé smluvní strany poskytnuty.

Článek 7

Dokumenty, o nichž se hovoří v této dohodě, mohou být k stejnému účelu poskytnuty elektronickou cestou v jakékoliv formě. Současně by měly být poskytnuty veškeré podstatné informace sloužící k výkladu či využití těchto materiálů.

Dohled nad osobami, zbožím a dopravními prostředky
Článek 8

Celní orgán jedné smluvní strany z vlastního podnětu či na požádání celního orgánu druhé smluvní strany provádí v rámci svých pravomocí a možností dohled nad:

a)   pohybem osob, zvláště pak vstupem na území svého státu a výstupem z tohoto území, o kterých je známo nebo jsou podezřelé ze spáchání celních deliktů;
b)   dopravními prostředky a kontejnery, o nichž je známo nebo existuje podezření, že byly nebo jsou používány k páchání celních deliktů;
c)   pohybem zboží, kterým by, podle oznámení celního orgánu druhé smluvní strany, mohl vzniknout nezákonný obchod na území jeho státu, nebo existuje takové podezření.

Sledovaná zásilka
Článek 9

1. Na základě vnitrostátních právních předpisů a v rámci svých pravomocí mohou celní orgány po vzájemné dohodě používat sledovanou zásilku za účelem zjištění totožnosti osob zúčastněných na deliktu. Pokud nebude rozhodnutí o použití sledované zásilky v pravomoci celního orgánu, vyhledá tento orgán pomoc jiných státních orgánů s takovou pravomocí nebo předá případ takovému orgánu.

2. Na základě vzájemné dohody oprávněných orgánů mohou být nezákonné zásilky, u nichž je dohodnuto použití sledované zásilky, zadrženy a následně ponechány, aby pokračovaly dále s omamnými a psychotropními látkami nebo látkami je nahrazujícími v nezměněném stavu nebo v případě, že to podmínky dovolují, byly vyjmuty či nahrazeny v celém rozsahu nebo částečně.

3. Rozhodnutí o použití sledované zásilky budou přijímána případ od případu a mohou, pokud to bude nezbytné, brát v úvahu finanční dohody a ujednání mezi příslušnými národními orgány.

Šetření
Článek 10

1. Na požádání zahájí dožádaný celní orgán úřední šetření týkající se operací, které jsou nebo které mohou být v rozporu s platnými celními předpisy na území státu dožadující smluvní strany. Výsledky takového šetření budou sděleny dožadujícímu celnímu orgánu.

2. Tato šetření budou prováděna podle vnitrostátních právních předpisů platných na území státu dožádané smluvní strany. Dožádaný celní orgán bude postupovat, jako by jednal svým jménem.

3. Dožádaný celní orgán může povolit, aby úředníci dožadující smluvní strany byli přítomni při takovém šetření. Tito úředníci budou vystupovat pouze jako poradci a za žádných okolností se nebudou přímo účastnit vyšetřování.

4. Pokud jsou zástupci celního orgánu jedné ze smluvních stran podle této dohody přítomni na území státu druhé smluvní strany, musí být kdykoliv schopni poskytnout důkaz svého úředního oprávnění. Nesmí být v uniformě a nesmí nosit zbraně.

Znalci a svědci
Článek 11

1. Pokud o to soudy nebo orgány jedné smluvní strany požádají v souvislosti s celními delikty, které projednávají, může celní orgán druhé smluvní strany zmocnit své úředníky, aby vystoupili jako svědci nebo jako znalci u těchto soudů nebo orgánů. Tito úředníci poskytnou svědectví o skutečnostech, které zjistili při výkonu svých povinností. Požadavek k vystoupení úředníka jako svědka nebo znalce musí jasně stanovit, o jaký případ jde a v jaké úloze má tento úředník vystoupit.

2. Úředník, který má vystoupit jako svědek nebo znalec, má právo odmítnout poskytnutí svědectví nebo prohlášení, pokud je zmocněn nebo povinen tak učinit na základě zákonů svého státu nebo zákonů státu dožadující smluvní strany.

Použití informací a dokumentů
Článek 12

1. Informace, doklady a další sdělení, získané podle této dohody, nebudou bez písemného svolení celního orgánu, který je poskytl, použity k jiným účelům než k těm, které jsou uvedeny v této dohodě. Toto ustanovení se netýká informací, dokladů a dalších sdělení o deliktech vztahujících se k omamným a psychotropním látkám.

2. Jakékoliv informace sdělené v jakékoliv formě v rámci této dohody budou podléhat povinnosti mlčenlivosti a budou chráněny jako stejný druh informací a dokumentů podle platných vnitrostátních právních předpisů na území státu smluvní strany, která je přijala.

3. Odstavec 1 nebude bránit použití informací v jakémkoliv soudním nebo správním řízení, zahájeném následně z důvodu porušení celních předpisů.

4. Celní orgány smluvních stran mohou v souladu s cílem a v rozsahu této dohody použít získané informace a doklady jako důkaz:

a)   ve svých záznamech, zprávách a svědectvích; a
b)   při řízeních a žalobách u soudů.

Použití těchto informací a dokladů jako důkazů u soudu a význam, který jim bude přikládán, budou určeny v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

Ochrana osobních údajů
Článek 13

V souladu s vnitrostátními právními předpisy států smluvních stran bude ochrana osobních údajů podléhat minimálně následujícím podmínkám:

a)   osobní údaje nebudou předány, jakmile bude existovat opodstatněný důvod domnívat se, že předání údajů nebo jejich využití by bylo v rozporu se základními právními zásadami jedné ze smluvních stran, a zejména pokud by dotčená osoba utrpěla nepřiměřenou škodu. Na požádání celního orgánu poskytujícího osobní údaje bude celní orgán, který je obdržel, informovat poskytující celní orgán o využití získaných informací a o dosažených výsledcích;
b)   osobní údaje mohou být předány pouze celním orgánům a policejním orgánům a případně, pokud by byly potřebné pro účely trestního stíhání, také státním zastupitelstvím a soudům. Takové informace budou v rámci těchto orgánů sdělovány pouze těm osobám, které je mají použít pro účely této dohody;
c)   dožádaný celní orgán se musí ujistit o platnosti a správnosti osobních údajů, které mají být předány. V případě, že dožádaný celní orgán zjistí, že byly předány nesprávné údaje nebo údaje, které vzhledem ke své povaze neměly být předány, musí o této skutečnosti neprodleně informovat dožadující celní orgán. Dožadující orgán opraví, zničí nebo vymaže tyto osobní údaje, pokud o to bude požádán;
d)   dožádaný celní orgán poskytne společně s osobními údaji informaci o lhůtě, ve které mají být tyto údaje vymazány na základě právních předpisů jeho státu. Osobní údaje budou vymazány, pokud přestane existovat potřeba pro jejich využití;
e)   celní orgány smluvních stran povedou evidenci předaných nebo obdržených osobních údajů a budou účinně chránit všechny osobní údaje před neoprávněným přístupem k nim, pozměňováním, zveřejněním, poškozením nebo zničením.

Doručovaní a oznamovaní
Článek 14

Dožádaný celní orgán v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy na území státu dožádané smluvní strany doručí nebo oznámí na požádání fyzickým osobám majícím bydliště nebo právnickým osobám majícím sídlo na území státu dožádané smluvní strany veškeré dokumenty a rozhodnutí v rozsahu této dohody vydané dožadující smluvní stranou.

Forma a obsah žádosti o spolupráci
Článek 15

1. Žádosti podle této dohody se podávají písemně. Dokumenty nezbytné pro splnění takové žádosti musí být k žádosti přiloženy. Pokud je situace naléhavá, lze přijmout i ústní žádosti, které však musí být bezprostředně potvrzeny písemně.

2. Žádosti podané podle odstavce 1 tohoto článku budou obsahovat tyto údaje:

a)   dožadující celní orgán;
b)   dožádaný celní orgán;
c)   požadované opatření;
d)   předmět a důvod žádosti;
e)   právní předpisy a jiné příslušné právní normy;
f)   co nejpřesnější a nejpodrobnější údaje o osobách, které jsou předmětem šetření;
g)   stručný přehled skutečností a další informace nezbytné pro vyřízení žádosti.

3. Žádost bude podána v angličtině nebo v jiném jazyce přijatelném pro dožádaný celní orgán.

4. Pokud žádost neodpovídá formálním požadavkům, může být vyžadována její oprava nebo doplnění; tím není dotčeno přijetí předběžných opatření.

5. V případech, kdy ho k tomu opravňují příslušné důvody, má dožádaný celní orgán právo vyžadovat doplňující informace vztahující se k žádosti.

Výjimky z povinnosti poskytnout pomoc
Článek 16

1. Pokud dožádaný celní orgán dojde k závěru, že by požadovaná spolupráce mohla narušit suverenitu, veřejný pořádek, bezpečnost či jiné zásadní zájmy státu dožádané smluvní strany, nebo by došlo k porušení průmyslového a obchodního tajemství nebo ochrany utajovaných skutečností na území státu této smluvní strany, může odmítnout poskytnutí takové pomoci, poskytnout ji částečně nebo její poskytnutí podmínit splněním určitých podmínek nebo požadavků.

2. Pokud žádost o pomoc nemůže být splněna, dožadující celní orgán o tom bude bezodkladně uvědomen a bude informován o důvodech odmítnutí.

3. Pokud celní orgán jedné smluvní strany požádá o pomoc, kterou by sám nebyl schopen poskytnout, pokud by o to byl požádán celním orgánem druhé smluvní strany, upozorní na tuto skutečnost ve své žádosti. Vyhovění takové žádosti bude na úvaze dožádaného celního orgánu.

Náklady
Článek 17

Celní orgány smluvních stran nebudou uplatňovat nárok na úhradu nákladů, které vznikly při provádění této dohody, s výjimkou výdajů na znalce, svědky, tlumočníky a překladatele, kteří nejsou státními zaměstnanci.

Provádění
Článek 18

1. Prováděním této dohody budou pověřeny celní orgány smluvních stran. Za tímto účelem se celní orgány vzájemně dohodnou na podrobnější úpravě.

2. Celní orgány smluvních stran se mohou dohodnout, že jejich vyšetřující orgány budou ve vzájemném přímém styku a budou si vyměňovat zkušenosti v oblasti šetření celních deliktů.

3. Celní orgány smluvních stran se sejdou, pokud to bude nezbytné, za účelem vyhodnocení provádění této dohody. Podmínky takových jednání budou stanoveny dodatečně na základě vzájemné domluvy celních orgánů smluvních stran.

4. Za účelem provádění této dohody mohou celní orgány smluvních stran uzavřít protokoly k jednotlivým problémům, které budou považovány za součást této dohody.

Územní uplatňování
Článek 19

Tato dohoda se bude uplatňovat na územích států obou smluvních stran.

Výklad
Článek 20

1. Všechny sporné otázky spojené s prováděním nebo výkladem této dohody budou řešeny jednáním mezi celními orgány smluvních stran.

2. Rozpory, u kterých nebude nalezeno řešení, budou urovnány diplomatickou cestou mezi smluvními stranami.

Provádění změn
Článek 21

Smluvní strany mohou na základě vzájemného souhlasu provést změny a doplnění této dohody.

Vstup v platnost a ukončení platnosti
Článek 22

1. Dohoda vstoupí v platnost třicátý den následující po dni přijetí druhého oznámení diplomatickou cestou, že smluvní strany splnily všechny požadavky nezbytné podle vnitrostátních právních předpisů pro vstup Dohody v platnost.

2. Každá smluvní strana může Dohodu vypovědět písemným oznámením diplomatickou cestou. Platnost Dohody skončí šest měsíců poté, kdy takové oznámení bylo doručeno druhé smluvní straně.

Dáno v Praze dne 15. dubna 2003 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, uzbeckém a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílností ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Za vládu
České republiky 
Mgr. Zdeněk Richtr v. r. 
generální ředitel
Generálního ředitelství cel
Za vládu
Uzbecké republiky
Botir Parpiev v. r.
předseda
Státního celního výboru

E-shop

Civilní právo procesní - část druhá: řízení vykonávací, řízení insolvenční

Civilní právo procesní - část druhá: řízení vykonávací, řízení insolvenční

Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhá část učebnice civilního práva procesního obsahuje výklad řízení vykonávacího a insolvenčního. Vykonávací řízení je pojednáno nejprve obecně, včetně řízení s cizím prvkem, a následně konkrétně jako ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Praktický průvodce účtováním příspěvkových organizací 2018, 2 vydání

Praktický průvodce účtováním příspěvkových organizací 2018, 2 vydání

Mgr. et Mgr. Karla Maderová Voltnerová - Anag, spol. s r. o.

Publikace je věnována účetnictví příspěvkových organizací v návaznosti na zákon o účetnictví, vyhlášku č. 410/2009 Sb. a České účetní standardy. Sbírka souvztažností a účtování souvislých vzorových ...

Cena: 319 KčKOUPIT

Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář

Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář

Vomáčka, Knotek, Konečná, Hanák, Dienstbier, Průchová - C. H. Beck

Komentář poskytuje celistvý pohled na obecnou i zvláštní územní a druhovou ochranu včetně hodnocení vlivů na oblasti v soustavě Natura 2000. Vychází přitom zejména ze závěrů rozsáhlé judikatury českých soudů a také Soudního dvora EU. Zvláštní pozornost je věnována návaznosti na ...

Cena: 1 290 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.