Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 20/2007 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2007, částka 14, ze dne 12. 3. 2007

20

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 9. ledna 2007 v Praze a 31. ledna 2007 v Bonnu bylo podepsáno Ujednání o změně Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Spolkovým ministerstvem obrany Spolkové republiky Německo o vzájemné výměně vojáků a civilních příslušníků jejich ozbrojených sil za účelem získání nebo doplnění vzdělání.

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 10 dne 31. ledna 2007.

České znění Ujednání se vyhlašuje současně.

Ujednání o změně Ujednání
mezi
Ministerstvem obrany České republiky
a
Spolkovým ministerstvem obrany Spolkové republiky Německo
o
vzájemné výměně vojáků a civilních příslušníků jejich ozbrojených sil za účelem získání nebo doplnění vzdělání

Ministerstvo obrany České republiky a Spolkové ministerstvo obrany Spolkové republiky Německo,

zjišťujíce se zadostiučiněním dobré zkušenosti získané doposud v souvislosti s prováděním Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Spolkovým ministerstvem obrany Spolkové republiky Německo o vzájemné výměně vojáků a civilních příslušníků jejich ozbrojených sil za účelem získání nebo doplnění vzdělání podepsaného dne 31. července 1996 a změněného výměnou dopisů z 27. dubna a 16. května 2001 (dále jen "Ujednání");

uvědomujíce si stávající praxi mezi členskými státy NATO v této oblasti, jak je upravena ve standardizačním dokumentu STANAG 6002 ze 6. prosince 1984 "o zásadách a postupech pro provádění a financování podpory výcviku";

přejíce si nadále spolupracovat v oblasti vojenského vzdělání;

se rozhodly změnit Ujednání následujícím způsobem:

Článek 1

Preambule Ujednání bude mít následující znění:

"odkazujíce na Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Spolkovým ministerstvem obrany Spolkové republiky Německo o spolupráci ve vojenské oblasti ze dne 24. května 1993;

odkazujíce na Dohodu mezi stranami Severoatlantické smlouvy o statusu jejich ozbrojených sil ze dne 19. června 1951;

odkazujíce na Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemné ochraně utajovaných skutečností ze dne 25. července 2001;

přejíce si dále prohlubovat vzájemné styky, spolupráci a porozumění;

přejíce si umožnit vzájemnou výměnu vojáků a civilních příslušníků jejich ozbrojených sil za účelem získání nebo doplnění vzdělání;

se dohodly na následujícím:".

Článek 2

(1) Smluvní strany se dohodly, že v celém textu Ujednání bude pojem "výměnný personál" nahrazen pojmem "student". Článek 1 odst. 3 bude tedy mít následující znění: "Student": voják nebo civilní příslušník ozbrojených sil vysílající smluvní strany, který je v rámci vojenského vzdělávání nebo doplňování vzdělání (dále jen "přípravy") vyslán k přijímající smluvní straně.".

(2) Článek 1 odst. 5 se vypouští.

Článek 3

Článek 2 Ujednání bude mít následující znění:

"Účel Ujednání

V tomto Ujednání jsou stanoveny rámcové podmínky vzdělávání vojáků a civilních příslušníků ozbrojených sil, poskytovaného vzájemně smluvními stranami. Bližší podrobnosti týkající se jednotlivých aktivit na základě tohoto Ujednání budou stanoveny na základě dohody příslušných orgánů smluvních stran.".

Článek 4

Článek 4 Ujednání bude mít následující znění:

"Realizace konkrétních výměn

(1) Příslušné orgány smluvních stran dosáhnou písemně shody ohledně každé konkrétní výměny na základě tohoto Ujednání, ta bude obsahovat zejména následující body:

1.  přesné definování konkrétní výměny,
2.  počet studentů,
3.  kritéria výběru podle čl. 3 tohoto Ujednání,
4.  celkové náklady výměny studentů vysílající smluvní strany podle STANAG 6002, které nese vysílající smluvní strana,
5.  podmínky stornování přihlášky studenta, zejména stornovací lhůty a poplatky za stornování.

(2) Studenti se zúčastní všech vzdělávacích aktivit, prováděných vzdělávacím zařízením přijímající smluvní strany, nedohodnou-li se orgány smluvních stran jinak. Studenti jsou vyloučeni z účasti na akcích, jež bezprostředně nesouvisí s realizací vzdělávacího programu. V případech vnitřních nebo vnějších politických nebo bezpečnostních krizí, týkajících se státu přijímající smluvní strany, rozhodne vysílající smluvní strana po konzultaci s přijímající smluvní stranou o dalším pobytu studentů.".

Článek 5

Článek 7 Ujednání bude mít následující znění:

"Služební cesty

Studenti se zúčastňují služebních cest, které jsou v rámci vzdělávání plánovány přijímající smluvní stranou, nedohodnou-li se příslušné orgány smluvních stran jinak.".

Článek 6

Článek 9 bude změněn přidáním nového odstavce 3, který má následující znění:

"(3) Pro toto Ujednání platí ustanovení Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemné ochraně utajovaných skutečností ze dne 25. července 2001.".

Článek 7

Článek 12 Ujednání bude mít následující znění:

"Stravování a ubytování

Je-li to potřebné, může být studentům poskytnuto ubytování ve vojenském zařízení a společné stravování, pakliže je k dispozici, za náhradu, a to za stejných podmínek jako srovnatelnému personálu přijímající smluvní strany.".

Článek 8

Článek 15 Ujednání bude mít následující znění:

"Náklady

(1) Náklady vztahující se ke vzdělávání, dohodnuté mezi příslušnými orgány smluvních stran na základě článku 4, nese vysílající strana. Stanovení a vyúčtování nákladů proběhne v souladu se STANAG 6002.

(2) Náklady vztahující se ke vzdělávání, které nejsou hrazeny na základě článku 4, hradí přijímající smluvní strana.

(3) V souladu s vlastní právní úpravou hradí vysílající smluvní strana následující náklady studentů:

1. plat, obvyklé příspěvky, cestovní výdaje, náklady na stěhování a odškodné,
2.  náklady na převoz ostatků, náklady pohřbu a ostatní náklady vzniklé v případě smrti studentů,
3.  náklady vzniklé v souvislosti se zvláštními službami poskytovanými na objednávku vysílající strany v průběhu pobytu u přijímající strany.

(4) Není-li v tomto Ujednání stanoveno jinak, nesou veškeré životní náklady studenti. To se vztahuje rovněž na náhrady za ztracené nebo zničené služební oblečení patřící studentům a za osobní výstroj studentů.".

Článek 9

Článek 16 Ujednání bude mít následující znění:

"Právní postavení a náhrada škody

Použijí se ustanovení Dohody mezi stranami Severoatlantické smlouvy o statusu jejich ozbrojených sil ze dne 19. června 1951 (NATO SOFA).".

Článek 10

Toto Ujednání o změně vstoupí v platnost v den podpisu.

Dáno ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Praha dne 9. ledna 2007
Za Ministerstvo obrany
České republiky
genmjr. Ing. Vladimír Lavička v. r. 
ředitel Sekce personální
Bonn dne 31. ledna 2007
Za Spolkové ministerstvo obrany
Spolkové republiky Německo
Rainer-Georg Grosskraumbach v. r.
ředitel Spolkového úřadu pro
správu ozbrojených sil

E-shop

Praktikum z trestního práva. Klauzurní práce s řešením, 6. vydání

Praktikum z trestního práva. Klauzurní práce s řešením, 6. vydání

prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Příručka přináší aktualizovaný výběr klauzurních prací z trestního práva hmotného a trestního práva procesního zpracovaných na Právnické fakultě UK v Praze a Právnické fakultě UP v Olomouci, které byly v ...

Cena: 380 KčKOUPIT

Cestovní náhrady podle zákoníku práce s komentářem a příklady od 1. 1. 2018

Cestovní náhrady podle zákoníku práce s komentářem a příklady od 1. 1. 2018

JUDr. Eva Hofmannová - Anag, spol. s r. o.

Od 1. ledna 2007, to je od účinnosti zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, došlo k několika zásadním úpravám této základní pracovněprávní normy, a pro její správné použití v každodenní praxi je nezbytné ...

Cena: 309 KčKOUPIT

Kompendium judikatury - Exekuční titul

Kompendium judikatury - Exekuční titul

JUDr. Blanka Havlíčková - Wolters Kluwer, a. s.

Druhý díl rozsáhlého otevřeného souboru exekuční judikatury zachycuje především soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné české soudy dospěly při výkladu vybraných otázek exekučního práva, zaměřené tentokrát na ...

Cena: 295 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.