Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 13/2007 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2007, částka 9, ze dne 6. 2. 2007

13

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 6. prosince 2006 v Praze a dne 7. prosince 2006 v Rize bylo podepsáno Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Lotyšské republiky o spolupráci v oblasti vojenské geografie.

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 12 odst. 1 dne 7. prosince 2006.

Anglické znění Ujednání a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

UJEDNÁNĺ
MEZI
MINISTERSTVEM OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY
A
MINISTERSTVEM OBRANY LOTYŠSKÉ REPUBLIKY
O SPOLUPRÁCI V OBLASTI VOJENSKÉ GEOGRAFIE

PREAMBULE

Ministerstvo obrany České republiky a Ministerstvo obrany Lotyšské republiky, dále jen "smluvní strany",

toužíce rozšířit svou spolupráci v oblasti vojenské geografie v souladu s článkem 3 odstavec 11 Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Lotyšské republiky o vzájemné spolupráci podepsaným v Praze dne 29. listopadu 1993,

se dohodly na následujícím:

ČLÁNEK 1
Účel

Účelem tohoto Ujednání je stanovit formy, zásady a pravidla spolupráce mezi smluvními stranami v oblasti vojenské geografie. Vojenskou geografií se pro účely tohoto Ujednání rozumí vědecké, výzkumné, vývojové, výrobní a podpůrné aktivity v ozbrojených silách nebo v jejich prospěch v oblastech jako jsou: geodézie a geofyzika, geografie, topografie, kartografie, fotogrammetrie a dálkový průzkum Země, geografický informační systém, kartoreprodukce, a v dalších oblastech souvisejících s údaji o povrchu Země a jejich vlivu na bojové aktivity.

ČLÁNEK 2
Prováděcí orgány

Toto Ujednání bude na české straně prováděno Geografickou službou Armády České republiky a na lotyšské straně Ministerstvem obrany Lotyšské republiky.

ČLÁNEK 3
Oblasti spolupráce

1. Smluvní strany budou spolupracovat zejména v následujících oblastech:

a)   vzájemná výměna vojenských geografických produktů, geodetických, geomagnetických a gravimetrických dat, softwaru a jejich využití (dále jen "produkty") tak, jak mohou být specifikovány v technických přílohách k tomuto Ujednání;
b)   výměny dalších technických dokumentů, specifikací, materiálů a služeb;
c)   poskytování informací o vlastní produkci a možnostech její výměny;
d)   organizace krátkodobých návštěv a vzdělávacích kurzů pro odborníky zaměřených na nové technologie;
e)   výměna odborníků;
f)   účast na sympoziích a seminářích organizovaných smluvními stranami;
g)   společná produkce a společné projekty výzkumu a vývoje, zaměřené zejména na všeobecnou geodézii a geofyziku a geografický informační systém.

2. Produkty budou poskytovány automaticky nebo na žádost, a to bezplatně. Produkty jmenované v technických přílohách, které nejsou v současnosti dostupné, budou poskytnuty, až budou vyhotoveny.

3. Produkty požadované pro vojenská cvičení nejsou předmětem poskytování podle tohoto Ujednání a o jejich poskytování bude rozhodováno případ od případu.

ČLÁNEK 4
Zásady

1. Smluvní strany budou vzájemně spolupracovat v oblasti společného zájmu na základě svých technických, personálních, finančních a dalších možností.

2. Dodávky produktů budou poskytovány se souhlasem poskytující smluvní strany a bez prodlení.

3. Smluvní strany budou usilovat o vzájemně vyváženou spolupráci. K jejímu zajištění bude prováděno pravidelné vyhodnocení spolupráce mezi smluvními stranami.

4. Vyhodnocení bude založeno na principu účetní rovnováhy, jak je stanoveno v článcích 8 a 9 tohoto Ujednání. Do této účetní rovnováhy bude zahrnuto pouze poskytování na žádost.

5. Výměna a nakládání s utajovanými informacemi bude v souladu s Ujednáním mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Lotyšské republiky o ochraně vojenských utajovaných skutečností, podepsaným v Praze dne 10. května 1999.

6. Provádění společné produkce a společných projektů výzkumu a vývoje smluvních stran se bude řídit principy stanovenými v Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Lotyšské republiky o výměně informací a spolupráci v oblasti obranného výzkumu a vývoje, podepsaném v Praze dne 31. března 1999.

7. Podle tohoto Ujednání mohou být poskytovány pouze produkty, k nimž má poskytující smluvní strana vlastnická nebo autorská práva a jejichž poskytování není jinak omezeno.

8. Formáty dat a záznamová média pro předávání digitálních produktů budou vzájemně dohodnuty prováděcími orgány. Pokud nebude prováděcími orgány dohodnuto jinak, budou písemné informace poskytovány v anglickém jazyce nebo v jazyce země poskytující smluvní strany.

ČLÁNEK 5
Technické přílohy

1. Prováděcí orgány mohou uzavírat technické přílohy za účelem upřesnění detailů spolupráce podle tohoto Ujednání.

2. Technické přílohy nejsou nedílnou součástí tohoto Ujednání a mají pouze technickou nebo administrativní povahu. Nebudou obsahovat ustanovení, která jsou v rozporu s tímto Ujednáním.

3. Technické přílohy vstupují v platnost dnem jejich podpisu.

4. Technické přílohy mohou být písemně měněny nebo doplněny na základě vzájemného souhlasu prováděcích orgánů.

5. Technické přílohy budou ukončeny ukončením platnosti tohoto Ujednání, uplynutím doby, na kterou byly sjednány, písemnou výpovědí kteroukoliv smluvní stranou nebo vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran.

ČLÁNEK 6
Vzájemné závazky

1. Smluvní strany jsou odpovědné za ochranu vlastnických a autorských práv, za dodržování omezení týkajících se užívání nebo reprodukce produktů nebo odvozených informací.

2. Žádná ze smluvních stran nepřevede jakýmkoli způsobem třetí straně produkty poskytnuté druhou smluvní stranou ani výsledky společné produkce smluvních stran podle tohoto Ujednání bez písemného souhlasu druhé smluvní strany.

3. Smluvní strany nepoužijí ani nedají souhlas k použití poskytnutých nebo společně vyrobených produktů a/nebo podkladů k nim pro jiné účely než ty, jež byly předem písemně odsouhlaseny druhou smluvní stranou.

4. Smluvní strana poskytující třetí straně produkty druhé smluvní strany bude výlučně odpovědná za povolení a realizaci takového převodu, včetně ochrany poskytnutých produktů a informací obsažených v těchto produktech.

ČLÁNEK 7
Dodávka produktů

1. Všechny produkty doručované podle tohoto Ujednání budou doprovázeny dodacími dokumenty jasně stanovícími obsah každé zásilky včetně typu poskytování - zda se jedná o automatické poskytování nebo o poskytování na žádost.

2. Dodací dokumenty budou vystaveny ve dvou vyhotoveních, přiloženy k zásilce a odeslány na oficiální adresu příslušného prováděcího orgánu. Jedno vyhotovení dodacího dokumentu bude potvrzeno přijímající smluvní stranou a odesláno zpět odesílající smluvní straně jako potvrzení dodání.

3. Požadavky na dodávky produktů budou zaslány přímo prováděcím orgánům.

4. Veškeré poštovní a přepravní náklady budou neseny poskytující smluvní stranou.

5. Cla, dovozní a vývozní daně a další související poplatky budou uplatňovány v souladu s vnitrostátními právními předpisy státu příslušné smluvní strany.

ČLÁNEK 8
Standardní mapová jednotka

1. Pro stanovení účetní rovnováhy spolupráce se zavádí "Standardní mapová jednotka/Standard Map Unit" (dále jen "SMU"). SMU slouží pouze pro vnitřní a administrativní účely spolupráce mezi smluvními stranami a jako zúčtovací jednotka. SMU může být vyjádřena svou finanční hodnotou.

2. SMU je definována jako jeden výtisk pětibarevné topografické mapy o rozměrech 56 x 76 cm.

3. Pro přepočet produktů na SMU platí následující:

a)   1 výtisk mapy velkého formátu - tj. ONC, TPC, LFC, a další letecké mapy = 3 SMU,
b)   1 výtisk mapy středního formátu - JOG 1501-GROUND, 1501-AIR, topografické mapy, plány měst = 1 SMU,
c)   1 výtisk mapy série TFC (L) = 1,5 SMU.

4. Poměr pro přepočet digitálních geografických produktů a souvisejících specifikací a technických publikací, dalších materiálů a služeb a produktů neuvedených v odstavci 3 tohoto článku na SMU bude určen vzájemnou písemnou dohodou prováděcích orgánů.

5. Finanční hodnota SMU bude určena písemně na základě vzájemné dohody prováděcích orgánů. Výše uvedená finanční hodnota se stanovuje pro účetní účely a může být měněna vzájemnou dohodou.

6. Částka SMU bude stanovena v dodacích dokumentech ke každé zásilce připravené v souladu s odstavcem 2 článku 7 tohoto Ujednání.

ČLÁNEK 9
Vyhodnocení vzájemné spolupráce

1. Vyhodnocení vzájemné spolupráce podle tohoto Ujednání bude prováděno každou ze smluvních stran jednou ročně ke dni 31. prosince daného roku a zasláno formou dopisu druhé smluvní straně do 31. března následujícího roku. Tyto dopisy budou obsahovat seznamy produktů, materiálů a služeb poskytnutých a obdržených v rámci poskytování na žádost (dále jen "seznam").

2. Předané seznamy budou příslušným prováděcím orgánem zkontrolovány a vzájemně písemně odsouhlaseny.

3. V případě, že jakákoliv smluvní strana nepovažuje vzájemné vyhodnocení za vyvážené, dohodnou se prováděcí orgány na kompenzaci formou poskytnutí dalších produktů, specifikací a technických dokumentů, materiálů a služeb smluvní straně, která poskytla více produktů, materiálů či služeb. Toto vyrovnání bude uskutečněno za podmínek dohodnutých přímo mezi prováděcími orgány.

4. Po vzájemném souhlasu prováděcích orgánů může být kompenzace nerovnováhy převedena do následujícího kalendářního roku.

5. V případě ukončení platnosti tohoto Ujednání bude závěrečné vyhodnocení vzájemné spolupráce ke dni ukončení jeho platnosti nedílnou součástí Závěrečného protokolu. Případná kompenzace nerovnováhy bude řešena podle odstavce 3 tohoto článku.

6. Dopisy vyměněné podle odstavce 1 budou pouze pro informaci obsahovat též seznam poskytnutých a obdržených produktů, materiálů a služeb v rámci automatické výměny. Tato výměna nebude zahrnuta do vyhodnocení podle tohoto článku.

ČLÁNEK 10
Nároky na náhradu škody

Nároky na náhradu škody vzniklé v souvislosti s prováděním tohoto Ujednání a jeho technických příloh budou řešeny v souladu s článkem VIII Dohody mezi členskými státy Severoatlantické smlouvy o statutu jejich ozbrojených sil, podepsané v Londýně dne 19. června 1951.

ČLÁNEK 11
Spory

Jakékoli spory týkající se výkladu a provádění tohoto Ujednání a jeho technických příloh budou řešeny neprodleně přímým jednáním mezi prováděcími orgány. Pokud prováděcí orgány nebudou schopny dosáhnout shody, postoupí spor smluvním stranám. Strany vyřeší spory jednáním.

ČLÁNEK 12
Závěrečná ustanovení

1. Toto Ujednání se skládá z 12 článků. Ujednání vstoupí v platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2. Toto Ujednání se sjednává na dobu neurčitou.

3. Každá ze smluvních stran může toto Ujednání písemně vypovědět. Tato výpověď vstoupí v platnost po šesti (6) měsících ode dne doručení písemného oznámení o výpovědi druhé smluvní straně.

4. Toto Ujednání může být měněno či doplňováno na základě vzájemného písemného souhlasu smluvních stran.

5. V případě ukončení platnosti tohoto Ujednání smluvní strany připraví Závěrečný protokol upravující vzájemně dohodnutý postup vypořádání nesplněných závazků vzniklých na základě tohoto Protokolu. Závěrečný protokol zůstane v platnosti na dobu neurčitou, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

6. Závazky a odpovědnost smluvních stran stanovené v článku 6 tohoto Protokolu zůstávají v platnosti i po ukončení tohoto Ujednání, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.

Dáno ve dvou původních vyhotoveních, v jazyce anglickém.  

Za Ministerstvo obrany
České republiky
plk. Ing. Pavel Skála v. r. 
V Praze dne 6. prosince 2006
Za Ministerstvo obrany
Lotyšské republiky
Edgars Rinkěvičs v. r. 
V Rize dne 7. prosince 2006

E-shop

ÚZ č. 1261 - Penzijní spoření a připojištění

ÚZ č. 1261 - Penzijní spoření a připojištění

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje úplný soubor předpisů k tzv. III. penzijnímu pilíři. Od minulého vydání byl novelizován zákon o doplňkovém penzijním spoření, zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem, zákon o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dále byly změněny ...

Cena: 87 KčKOUPIT

ÚZ č. 1252 - Účetnictví nevýdělečných organizací 2018

ÚZ č. 1252 - Účetnictví nevýdělečných organizací 2018

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje úplné znění zákona o účetnictví novelizovaného k 1. 7. 2017 a k 1. 1. 2018 (1 změna), účetní vyhlášku a účetní standardy pro na účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, tj. politické strany, občanská sdružení, církve, obecně prospěšné ...

Cena: 69 KčKOUPIT

Právní jednání - judikatura k rekodifikaci

Právní jednání - judikatura k rekodifikaci

JUDr. Petr Lavický, Ph.D., JUDr. Petra Polišenská - Wolters Kluwer, a. s.

Nakladatelství Wolters Kluwer vydává další svazek řady přehledů judikatury obsahující rozhodnutí, která jsou dle názoru autorů použitelná pro právní vztahy řídící se občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. Předkládaný svazek shrnuje rozhodnutí, jež lze použít jako inspiraci při ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.