Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 7/2007 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2007, částka 5, ze dne 19. 1. 2007

7

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 2. prosince 1946 byla ve Washingtonu podepsána Mezinárodní úmluva o regulaci velrybářství.

S Úmluvou vyslovil souhlas Parlament České republiky.

Listina o přístupu České republiky k Úmluvě, podepsaná prezidentem republiky dne 5. listopadu 2004, byla uložena u vlády Spojených států amerických, depozitáře Úmluvy, dne 24. ledna 2005.

Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku X odst. 4 dne 10. listopadu 1948. Pro Českou republiku vstoupila v platnost v souladu s ustanovením téhož článku a odstavce dne 24. ledna 2005.

Anglické znění a český překlad Úmluvy se vyhlašují současně.

PŘEKLAD

MEZINÁRODNÍ ÚMLUVA O REGULACI VELRYBÁŘSTVÍ

Vlády, jejichž řádně pověření zástupci podepsali tuto úmluvu,

uznávajíce zájem národů světa na zabezpečení významných přírodních zdrojů, které představují populace velryb, pro budoucí generace;

majíce na paměti, že v historii velrybářství docházelo k nadměrnému lovu v jedné oblasti za druhou a jednoho druhu velryb za druhým, a to v takovém rozsahu, že je nezbytně nutné chránit všechny druhy velryb před dalším nadměrným lovem;

uznávajíce, že stavy velryb mají sklon k přirozenému zvyšování, bude-li lov velryb řádně regulován, a že toto zvyšování stavů velryb umožní zvýšení počtu velryb, které bude možno odchytávat, aniž by došlo k ohrožení těchto přírodních zdrojů;

uznávajíce, že je ve společném zájmu dosáhnout co možná nejrychleji optimální úrovně stavu velryb, aniž by došlo k rozsáhlé hospodářské a potravinové krizi;

uznávajíce, že při plnění těchto cílů je třeba omezit lov velryb na druhy, které nejlépe odolávají takovémuto využívání, s cílem zajistit nezbytně nutnou dobu pro obnovu některých druhů velryb, jejichž počet byl zdecimován;

přejíce si vytvořit systém mezinárodní regulace lovu velryb a zajistit tak řádnou a účinnou ochranu a rozvoj populací velryb na základě zásad vtělených do ustanovení Mezinárodní dohody o regulaci velrybářství podepsané v Londýně dne 8. června 1937 a protokolů k této dohodě podepsaných v Londýně dne 24. června 1938 a 26. listopadu 1945; a

rozhodnuty uzavřít úmluvu upravující řádnou ochranu populací velryb a umožňující tak řádný rozvoj velrybářského průmyslu;

se dohodly takto:

Článek I

1. Nedílnou součástí této úmluvy je harmonogram v její příloze. Všechny odkazy na tuto "úmluvu" zahrnují i daný harmonogram, buď v jeho stávajícím znění nebo ve znění pozdějších dodatků v souladu s ustanoveními článku V.

2. Tato úmluva se vztahuje na tovární lodě, pozemní stanice a velrybolovky, které spadají do působnosti smluvních vlád, a na všechny vody, v nichž tyto tovární lodě, pozemní stanice a velrybolovky provádějí lov velryb.

Článek II

Pro účely této úmluvy:

1. "tovární lodí" se rozumí loď, ve které nebo na které jsou zcela nebo zčásti zpracovávány velryby;

2. "pozemní stanicí" se rozumí továrna na souši, ve které jsou zcela nebo zčásti zpracovávány velryby;

3. "velrybolovkou" se rozumí loď sloužící k pronásledování, lovu, vlečení, držení nebo vyhledávání velryb;

4. "smluvní vládou" se rozumí jakákoli vláda, která uložila svou ratifikační listinu nebo oznámila přistoupení k této úmluvě.

Článek III

1. Smluvní vlády se zavazují ustavit Mezinárodní velrybářskou komisi (dále jen "komise"), která se bude skládat z jednoho zástupce každé smluvní vlády. Každý člen má jeden hlas a může být doprovázen jedním nebo více odborníky a poradci.

2. Komise zvolí z řad svých členů předsedu a místopředsedu a stanoví si svůj jednací řád. Rozhodnutí komise se přijímají prostou většinou jejích hlasujících členů, s tím, že pro kroky na základě ustanovení článku V se vyžaduje tříčtvrtinová většina hlasujících členů. Jednací řád může upravit postup přijímání rozhodnutí mimo zasedání komise.

3. Komise může ustanovit vlastní sekretariát a zaměstnance.

4. Z řad svých vlastních členů a odborníků nebo poradců může komise ustanovit výbory, které považuje za vhodné k výkonu funkcí, kterými je pověří.

5. Výdaje každého člena komise a jeho odborníků a poradců stanoví a nese jeho vlastní vláda.

6. Uznávajíce, že zvláštní agentury Organizace spojených národů budou mít zájem na ochraně a rozvoji velrybářství a produktů z něj vycházejících, a přejíce si zamezit zdvojování funkcí, smluvní vlády uskuteční do dvou let po vstupu této úmluvy v platnost vzájemné konzultace s cílem rozhodnout, zda se má komise stát součástí specializované agentury Organizace spojených národů.

7. Do té doby vláda Spojeného království Velké Británie a Severního Irska zajistí, na základě konzultací s ostatními smluvními vládami, svolání prvního zasedání komise a zahájí konzultace uvedené v odstavci 6.

8. Další zasedání komise se svolají dle rozhodnutí komise.

Článek IV

1. Komise může buď ve spolupráci s nezávislými agenturami smluvních vlád nebo jinými veřejnými nebo soukromými agenturami, sdruženími nebo organizacemi, nebo prostřednictvím těchto agentur, sdružení či organizací, nebo nezávisle

(a)

vyzvat či doporučit k provedení nebo v případě možnosti zorganizovat studie a šetření týkající se velryb a velrybářství;

(b)

shromažďovat a analyzovat statistické informace ohledně stávajícího stavu velryb a jeho vývoje a vlivů velrybářských činností na tento stav a vývoj;

(c)

zkoumat, hodnotit a šířit informace ohledně metod zachování a zvýšení populací velryb.

2. Komise zajišťuje vydávání zpráv o svých činnostech a může nezávisle nebo ve spolupráci s Mezinárodním úřadem pro statistiku velrybářství v Sandefjordu v Norsku a s jinými organizacemi a agenturami, dle svého uvážení, publikovat tyto zprávy a statistické, vědecké a jiné relevantní informace ohledně velryb a velrybářství.

Článek V

1. Komise může čas od času změnit ustanovení harmonogramu přijetím předpisu upravujícího ochranu a využívání zdrojů velryb tím, že stanoví (a) chráněné a nechráněné druhy; (b) lovné sezony a sezony, kdy je lov zakázán; (c) vody, ve kterých je lov povolen a ve kterých je lov zakázán, včetně označení chráněných oblastí; (d) velikostní limity pro jednotlivé druhy; (e) dobu, metody a intenzitu lovu velryb (včetně maximálního odchytu velryb v průběhu jedné sezony); (f) druhy a specifikace vybavení, přístrojů a nástrojů, které lze použít; (g) metody měření; a (h) evidenci odchytu a jiné statistické a biologické záznamy.

2. Tyto změny harmonogramu (a) musí odpovídat cílům a účelům této úmluvy a zajišťovat ochranu, rozvoj a optimální využití zdrojů velryb; (b) musí vycházet z vědeckých poznatků; (c) nesmí obsahovat omezení ohledně počtu nebo státní příslušnosti továrních lodí nebo pozemních stanic ani stanovovat konkrétní kvóty pro jakoukoli továrnu nebo loď nebo pozemní stanici nebo jakoukoli skupinu továrních lodí nebo pozemních stanic; a (d) musí zohledňovat zájmy spotřebitelů velrybích produktů a velrybářského průmyslu.

3. Každá z těchto změn vstupuje pro smluvní vlády v platnost devadesát dnů po oznámení změny komisí každé ze smluvních vlád, s tím, že (a) pokud jakákoli vláda sdělí komisi námitku proti jakékoli změně před uplynutím této lhůty devadesáti dnů, změna nevstoupí v platnost pro žádnou smluvní vládu po dobu dalších devadesáti dnů; (b) poté může jakákoli smluvní vláda vznést proti dané změně námitku kdykoli před uplynutím této další lhůty devadesáti dnů nebo před uplynutím třiceti dnů od data přijetí poslední námitky obdržené v průběhu této další lhůty devadesáti dnů, podle toho, která z těchto lhůt uplyne později; a (c) poté vstupuje změna v platnost pro všechny smluvní vlády, které nevznesly námitku, avšak nevstoupí v platnost pro žádnou vládu, která námitku vznesla, dokud nebude daná námitka odvolána. Komise informuje všechny smluvní vlády okamžitě po přijetí každé námitky a odvolání a každá smluvní vláda potvrdí přijetí všech oznámení o změnách, námitkách a odvoláních.

4. Žádná změna nevstoupí v platnost před 1. červencem 1949.

Článek VI

Komise může čas od času podávat doporučení kterékoli smluvní vládě nebo všem smluvním vládám ohledně jakýchkoli otázek, které souvisejí s velrybami nebo velrybářstvím, a ohledně cílů a účelů této úmluvy.

Článek VII

Smluvní vlády zajistí neprodlené předání všech oznámení a statistických a jiných informací požadovaných úmluvou Mezinárodnímu úřadu pro statistiku lovu velryb v Sandefjordu v Norsku nebo jinému orgánu určenému komisí, a to ve formě a způsobem stanoveným komisí.

Článek VIII

1. Nehledě na jakékoli ustanovení této úmluvy, jakákoli smluvní vláda může udělit kterémukoli svému občanu zvláštní povolení opravňující tohoto občana zabíjet, odchytávat a zpracovávat velryby pro účely vědeckého výzkumu, s výhradou omezení ohledně počtu velryb a jiných podmínek, které uzná daná smluvní vláda za vhodné, a zabíjení, odchytávání a zpracovávání velryb v souladu s ustanoveními tohoto článku se vyjímá z působnosti této úmluvy. Každá smluvní vláda oznámí neprodleně komisi udělení všech takovýchto oprávnění. Každá smluvní vláda může kdykoli takové zvláštní povolení, které udělila, odvolat.

2. Jakékoli velryby odchycené na základě těchto zvláštních povolení musí být, pokud možno, zpracovány a s výtěžkem zpracování musí být naloženo v souladu s pokyny vydanými vládou, která vydala dané povolení.

3. Každá smluvní vláda předkládá orgánu určenému komisí, podle možnosti, avšak v intervalech ne delších než jeden rok, vědecké informace, které má k dispozici s ohledem na velryby a velrybářství, včetně výsledků výzkumu prováděného na základě ustanovení odstavce 1 tohoto článku a článku IV.

4. Uznávajíce, že soustavný sběr a analýza biologických údajů v souvislosti s aktivitami továrních lodí a pozemních stanic jsou nepostradatelné pro šetrnou a konstruktivní péči o velrybářské oblasti, smluvní strany přijmou veškerá praktická opatření k získání takovýchto údajů.

Článek IX

1. Každá smluvní vláda přijme vhodná opatření k zajištění aplikace ustanovení této úmluvy a potrestání přestupků proti těmto ustanovením při činnosti osob nebo lodí v její právní působnosti.

2. Harpunářům a posádkám velrybolovek nelze uhradit žádné prémie nebo jiné odměny s ohledem na výsledky jejich práce za ulovení jakýchkoli velryb, jejichž odchyt je zakázán touto úmluvou.

3. Přestupky nebo porušení této úmluvy stíhá vláda, do jejíž právní působnosti daný čin spadá.

4. Každá smluvní vláda sdělí komisi všechny podrobnosti o každém přestupku proti ustanovením této úmluvy osobami nebo loďmi, které spadají do její působnosti, na základě zpráv jejích inspektorů. Tyto informace zahrnují i oznámení o opatřeních přijatých s ohledem na daný přestupek a uložených trestech.

Článek X

1. Tato úmluva bude ratifikována a ratifikační listiny uloženy u vlády Spojených států amerických.

2. Jakákoli vláda, která tuto úmluvu nepodepsala, k ní může přistoupit poté, co vstoupí v platnost, písemným oznámením vládě Spojených států amerických.

3. Vláda Spojených států amerických informuje všechny ostatní signatářské vlády a všechny přistoupivší vlády o všech uložených ratifikačních listinách a obdržených oznámeních o přistoupení.

4. Po uložení ratifikačních listin alespoň šesti signatářskými vládami, mezi nimiž musí být vláda Nizozemska, Norska, Svazu sovětských socialistických republik, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a Spojených států amerických, vstoupí tato úmluva v platnost pro tyto vlády a pro každou vládu, která ji následně ratifikuje nebo k ní přistoupí. V platnost vstoupí k datu uložení ratifikační listiny nebo přijetí jejího oznámení o přistoupení.

5. Ustanovení harmonogramu neplatí před 1. červencem 1948. Změny harmonogramu přijaté podle ustanovení článku V neplatí před 1. červencem 1949.

Článek XI

Jakákoli smluvní vláda může tuto úmluvu vypovědět k 30. červnu kteréhokoli roku oznámením podaným k 1. lednu téhož roku vládě, která působí jako depozitář úmluvy, a po přijetí takového oznámení tato vláda neprodleně sdělí toto oznámení ostatním smluvním vládám. Jakákoli jiná smluvní vláda může stejným způsobem do jednoho měsíce po obdržení kopie takovéhoto oznámení od vlády, která působí jako depozitář, oznámit svou výpověď, přičemž tato úmluva pro ni přestává platit k 30. červnu téhož roku.

Tato úmluva ponese datum, kdy byla otevřena k podpisu, a zůstane otevřena k podpisu po dobu čtrnácti dnů po tomto datu.

Na důkaz čehož, níže podepsaní, řádně oprávnění zástupci podepsali tuto úmluvu.

Ve Washingtonu, druhého prosince 1946, v anglickém jazyce, přičemž originál úmluvy bude uložen v archivu vlády Spojených států amerických. Vláda Spojených států amerických předá ověřené kopie úmluvy všem ostatním signatářským a přistoupivším vládám.

MEZINÁRODNÍ ÚMLUVA
O
REGULACI VELRYBÁŘSTVÍ, 1946

HARMONOGRAM

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

E-shop

Státní občanství na území České republiky v minulosti a současnosti

Státní občanství na území České republiky v minulosti a současnosti

František Emmert - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha zpracovává komplexně a přehledně vývoj právního institutu státního občanství na území dnešní České republiky od jeho založení až po současnost. Autor popisuje a vysvětluje ve společensko-politických ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Meritum - Správní řád, 2. vydání

Meritum - Správní řád, 2. vydání

Kliková, Havlan, Chadima, Jurníková, Kadečka, Průcha, Sedláček, Skulová, Venclíček - Wolters Kluwer, a. s.

Druhé, aktualizované vydání publikace MERITUM Správní řád si stejně jako vydání první z roku 2006 klade za cíl vysvětlit jednotlivá ustanovení správního řádu a postupy v rámci správních řízeních obecných i zvláštních. V úvodní části knihy jsou vysvětleny jednotlivé instituty, pojmy a ...

Cena: 995 KčKOUPIT

Daňový řád - změny do 1. 6. 2018

Daňový řád - změny do 1. 6. 2018

JUDr. Jaroslav Kobík, JUDr. Alena Kohoutková - Anag, spol. s r. o.

Jádrem správy daní je procesní zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád. Komentář k tomuto zákonu vydali již ve dvou vydáních autoři, kteří připravili i tento přehled podstatných změn daňového řádu, který byl za sedm let své účinnosti devětkrát novelizován. Úplné aktuální znění daňového ...

Cena: 599 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.