Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 1/2007 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2007, částka 1, ze dne 9. 1. 2007

1

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 22. listopadu 2002 a 19. května 2003 v Praze bylo sjednáno Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zřízení a rozšíření turistických stezek protínajících státní hranice.

Toto Ujednání bylo sjednáno na základě článku 3 odst. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o malém pohraničním styku na turistických stezkách a v turistických zónách a o překračování státních hranic ve zvláštních případech ze dne 3. listopadu 1994, vyhlášené pod č. 237/1994 Sb.

Ujednání vstoupilo v platnost dne 1. července 2003.

Výměnou dopisů ministra vnitra České republiky a ministra vnitra Spolkové republiky Německo byla dne 1. září 2003 otevřena turistická stezka Zadní chalupy - Helmhof, dne 28. října 2003 turistická stezka Zadní Jetřichovice - Hinterhermsdorf (Rabensteine) a dne 13. května 2006 turistická stezka Cheb - Waldsassen.

V souladu se zněním téhož ustanovení výše citované Dohody se její smluvní strany dále jednostrannými nótami ze dne 22. listopadu 2002 a 30. června 2004 vzájemně informovaly o průběhu turistických stezek protínajících státní hranice na území svých států.

České znění českých nót a německé znění německých nót a jejich překlad do českého jazyka, tvořících Ujednání, se vyhlašují současně.

Č.j. 139171/2002-MPO

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky projevuje úctu Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze a s odvoláním na článek 3 odst. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o malém pohraničním styku na turistických stezkách a v turistických zónách a o překračování státních hranic ve zvláštních případech ze dne 3. listopadu 1994 sděluje následující průběh turistických stezek na území České republiky protínajících státní hranice:

ČÁST STÁTNĺCH HRANIC SE SVOBODNÝM STÁTEM BAVORSKO

Turistická stezka Zadní chalupy - Helmhof

od průsečíku v hraničním úseku IX u mezilehlého hraničního znaku 17/2 probíhá po lesní cestě ke křižovatce vnitrostátních turistických tras (označených červeně a modře) u Zadních chalup.

Turistická stezka Cheb - Waldsassen

od průsečíku v hraničním úseku III mezi mezilehlými hraničními znaky 16/8 a 16/9 po trase staré železniční trati "slapanská trať". Zde se kříží se zeleně značenou vnitrostátní turistickou trasou a pokračuje dále po starém železničním tělese, kříží účelovou asfaltovou komunikaci (trasa značena červeně), po opuštění náspu železničního tělesa odbočuje do chatařské oblasti a následně se napojuje na místní komunikaci (Dolní ulice) Cheb - Háje.

Turistická stezka Nové Domy - Neuhausen

od průsečíku v hraničním úseku I mezi hlavními hraničními znaky 15 a 16 v katastrálním území Aš, Krásná po komunikaci přes zastávku Českých drah Aš - předměstí, přes kolejiště do města Aš.

ČÁST STÁTNĺCH HRANIC SE SVOBODNÝM STÁTEM SASKO

Turistická stezka Český mlýn 1 - Rittersgrün (Zollstrasse)

od průsečíku v hraničním úseku XVII mezi hlavními hraničními znaky 11 a 12 pokračuje jihozápadním směrem přes louku do mírného kopce, podchází elektrovod a po 80 metrech za ním se stáčí o 90 stupňů doprava a pokračuje po průseku lesního porostu severozápadním směrem ke zpevněné ploše na konci komunikace na Českém mlýně.

Turistická stezka Český mlýn 2 - Rittersgrün (Kaffenbergweg)

od průsečíku v hraničním úseku XVII u hlavního hraničního znaku 10 probíhá cestou po louce ve směru k náhonu vodní elektrárny, se kterým se kříží. Dále pokračuje polní cestou ke zpevněné ploše na konci komunikace na Českém mlýně.

Turistická stezka Hubertky - Tellerhäuser

od průsečíku v hraničníni úseku XVII u mezilehlého hraničního znaku 5/2 probíhá jižním směrem po lesní cestě v délce 150 metrů až na Kaffenberskou lesní cestu a dále směrem do obce Boží Dar.

Turistická stezka České Hamry - Hammerunterwiesenthal

od průsečíku v hraničním úseku XVI mezi hlavními hraničními znaky 5 a 6 po komunikaci č. 21910 a napojuje se na komunikaci č. 219 - cykloturistickou stezku č. 3002.

Turistická stezka Zadní Cínovec - Georgenfeld

od průsečíku v hraničním úseku X mezi mezilehlými hraničními znaky 15/19 a 15/20 polní cestou kolmým směrem na křižovatku turistické Krušnohorské magistrály.

Turistická stezka Zadní Jetřichovice - Hinterhermsdorf (Rabensteine)

od průsečíku v hraničním úseku VII mezi hlavními hraničními znaky 1 a 2 po hraničním mostě přes hraniční vodní tok Křinice 30 metrů jižním směrem ke křižovatce lesní cesty s Českou silnicí, dále na rozcestí vnitrostátních turistických tras, kde navazuje:

a)  na zeleně značenou turistickou trasu pro pěší na Mezní Louku a Panenskou jedli,

b)  na cyklotrasu do Vysoké Lípy a Mezní Louky.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Velvyslanectví Spolkové republiky Německo svou hlubokou úctou.

V Praze dne 22. listopadu 2002

Velvyslanectví
Spolkové republiky Německo
Praha

PŘEKLAD

Botschaft

der Bundesrepublik Deutschland
PRAG

Velvyslanectví
Spolkové republiky Německo

Nóta č. 122/2004

Verbální nóta

Velvyslanectví Spolkové republiky Německo projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí České republiky a s odvoláním má čest na článek 3 odstavec 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o malém pohraničním styku na turistických stezkách a v turistických zónách a o překračování státních hranic ve zvláštních případech z 3. listopadu 1994 dále oznámit Ministerstvu zahraničních věcí České republiky průběh turistických stezek protínajících státní hranice na výsostném území Spolkové republiky Německo:

Část hranice Svobodného státu Bavorsko

Turistická stezka Helmhof - Zadní chalupy/Hinterhäuser
probíhá od průsečíku se státními hranicemi v hraničním úseku IX u mezilehlého hraničního znaku 17/2 směrem k osadě Hinterhelmhof obce Neukirchen b. Hl. Blut dále směrem k Rittsteigu až k odbočce Angermühle.

Turistická stezka Waldsassen - Cheb/Eger
probíhá od průsečíku se státními hranicemi v hraničním úseku III mezi mezilehlými hraničními znaky 16/8 a 16/9 v západním směru podél staré železniční tratě do osady Egerteich.

Ministerstvo
zahraničních věcí
České republiky

Praha

Turistická stezka Neuhausen - Nové Domy
probíhá od průsečíku se státními hranicemi v hraničním úseku I mezi hlavními hraničními znaky 15 a 16 na vyznačené cestě "Ostweg" ve směru Neuhausen, osada města Rehau až po odbočku místní silnice v osadě Neuhausen.

Část hranice Svobodného státu Sasko

Turistická stezka Rittersgrün (Zollstrasse) - Český Mlýn 1/Böhmisch Mühle
probíhá od průsečíku se státními hranicemi v hraničním úseku XVII mezi hlavními hraničními znaky 11 a 12 v severozápadním směru do Rittersgrün.

Turistická stezka Rittersgrün (Kaffenbergweg) - Český Mlýn 2/Böhmisch Mühle
probíhá od průsečíku se státními hranicemi v hraničním úseku XVII u hlavního hraničního znaku 10 cca 50 m na sever k horské cestě Kaffenbergweg.

Turistická stezka Tellerhäuser - Hubertky
probíhá od průsečíku se státními hranicemi v hraničním úseku XVII u mezilehlého hraničního znaku 5/2 v severním směru do Tellerhäuser.

Turistická stezka Hammerunterwiesenthal - České Hamry/Böhmisch Hammer
probíhá od průsečíku se státními hranicemi v hraničním úseku XVI mezi hlavními hraničními znaky 5 a 6 na západ cca 250 m přes přípojku k silnici 1. třídy č. 95 do osady Hammerunterwiesenthal.

Turistická stezka Georgenfeld - Zadní Cínovec/Hinter Zinnwald
probíhá od průsečíku se státními hranicemi v hraničním úseku X mezi mezilehlými hraničními znaky 15/19 a 15/20 kolem parkoviště a jednotlivých selských dvorů do Zinnwald.

Turistická stezka Hinterhermsdorf (Rabensteine) - Zadní Jetřichovice/Hinterdittersbach
probíhá od průsečíku se státními hranicemi v hraničním úseku VII mezi hlavními hraničními znaky 1 a 2 východním směrem do Hinterhermsdorfu, resp. v Kirnitzschtalu ke státní silnici 165.

Velvyslanectví Spolkové republiky Německo používá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstvo zahraničních věcí České republiky svou nejhlubší úctou.

V Praze dne 30. června 2004

PŘEKLAD

Velvyslanectví
Spolkové republiky Německo
PRAHA

Nóta č. 63/2003
Gz: RK 501.31 Wanderwege

Verbální nóta

Velvyslanectví Spolkové republiky Německo projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí České republiky a má čest potvrdit příjem jeho verbální nóty č. 137565/2002-MPO z 22. listopadu 2002, která v dohodnutém německém znění zní následovně:

"Ministerstvo zahraničních věcí České republiky projevuje úctu Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze a s odvoláním na jednání mezi expertními delegacemi České republiky a Spolkové republiky Německo o zřízení a rozšíření turistických stezek protínajících státní hranice, která proběhla ve dnech 15. - 17. dubna 2002 v Chebu, má čest navrhnout uzavření Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zřízení a rozšíření turistických stezek protínajících státní hranice v následujícím znění:

Ministerstvo zahraničních věcí
České republiky

Praha

Vláda České republiky a vláda Spolkové republiky Německo se na základě článku 3 odst. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o malém pohraničním styku na turistických stezkách a v turistických zónách a o překračování státních hranic ve zvláštních případech ze dne 3. listopadu 1994 (dále jen "Dohoda") dohodly na zřízení a rozšíření následujících turistických stezek protínajících státní hranice:

1.  Zřízení nových turistických stezek protínajících státní hranice a rozšíření režimu:

Část státních hranic se Svobodným státem Bavorsko

  

Název Hraniční úsek Průsečík na státních hranicích Režim, poznámka
Zadní chalupy - Helmhof   IX u mezilehlého hraničního znaku 17/2 pěší, cyklisté a lyžaři
Cheb - Waldsassen   III mezi mezilehlými hraničními znaky 16/8 a 16/9 pěší, cyklisté, lyžaři, jezdci na koních, koňská spřežení a vozíky pro tělesně postižené1
Nové Domy - Neuhausen   I   mezi hlavními hraničními znaky 15 a 16 pěší, cyklisté, lyžaři, jezdci na koních, koňská spřežení a vozíky pro tělesně postižené1

 1 vozíky pro tělesně postižené se spalovacími motory nejsou povoleny

Část státních hranic se Svobodným státem Sasko

Název Hraniční úsek Průsečík na státních hranicích Režim, poznámka
Český mlýn 1 - Rittersgrün (Zollstrasse)   XVII mezi hlavními hraničními znaky 11 a 12 lyžaři
Český mlýn 2 -  Rittersgrün
(Kaffenbergweg)
XVII u hlavního hraničního znaku 10 lyžaři
Hubertky - Tellerhäuser XVII u mezilehlého hraničního znaku 5/2   pěší, cyklisté a lyžaři
České Hamry -  Hammerunterwiesenthal  XVI mezi hlavními hraničními znaky 5 a 6  pěší, cyklisté a vozíky pro tělesně postižené1
Zadní Cínovec - Georgenfeld   X mezi mezilehlými hraničními znaky 15/19 a 15/20   pěší, cyklisté a lyžaři
Zadní Jetřichovice - Hinterhermsdorf 
(Rabensteine)
VII mezi hlavními hraničními znaky 1 a 2 pěší a cyklisté
Zadní Doubice - Hinterhermsdorf  VI u hlavního hraničního znaku 24 rozšíření o cyklisty a vozíky pro tělesně postižené1
Mikulášovice (Tomášov) -  Sebnitz, místní část Hertigswalde (Waldhaus) VI mezi hlavním hraničním znakem 10 a mezilehlým hraničním znakem 10/1 rozšíření o cyklisty

1 vozíky pro tělesně postižené se spalovacími motory nejsou povoleny  

2. Termín otevření a rozšíření režimu:

Otevření turistických stezek a rozšíření režimu na stávajících turistických stezkách proběhne v den vstupu tohoto ujednání v platnost s těmito výjimkami:

Turistická stezka Zadní chalupy - Helmhof bude otevřena nejdříve po dokončení výstavby hraničního mostu.

Turistická stezka Cheb - Waldsassen bude otevřena nejdříve v průběhu roku 2003 po dokončení úpravy přístupové cesty z českého území ke státním hranicím.

Turistická stezka Zadní Jetřichovice - Hinterhermsdorf (Rabensteine) bude otevřena nejdříve po rekonstrukci hraničního mostu a po úpravě přístupových cest.

Konkrétní termín otevření turistických stezek Zadní chalupy - Helmhof, Cheb - Waldsassen a Zadní Jetřichovice - Hinterhermsdorf (Rabensteine) dohodnou ministři vnitra obou smluvních stran.

3. Doba provozu:

Na turistické stezce Zadní chalupy - Helmhof je povoleno překračování státních hranic pro pěší a cyklisty

od 08.00 hod.   do 18.00 hod.   v době od 15. března do 31. března
od 06.00 hod.  do 22.00 hod.   v době od 1. dubna do 30. září
od 08.00 hod. do 18.00 hod.    v době   od 1. října do 15. února.

Lyžaři mohou překračovat státní hranice pouze v době od 1. prosince do 15. února od 08.00 hod. do 18.00 hod.

Na turistických stezkách Český mlýn 1 - Rittersgrün (ZollstraŢe) a Český mlýn 2 - Rittersgrün (Kaffenbergweg) je povoleno překračování státních hranic

od 08.00 hod.  do 18.00 hod.   v době od 1. listopadu do 31. března
od 07.00 hod.  do 22.00 hod.   v době od 1. dubna do 15. dubna.

 V ostatních případech na turistických stezkách uvedených v bodě 1 je povoleno překračování státních hranic denně

od 06.00 hod. do 22.00 hod. v době   od 1. dubna do 30. září
od 08.00 hod.   do 18.00 hod.   v době od 1. října do 31. března.

 4. Průběh turistických stezek na území vlastního státu bude sdělen v samostatných diplomatických nótách.

V případě, že vláda Spolkové republiky Německo vysloví svůj souhlas s návrhem vlády České republiky, budou tato nóta a odpovědní nóta obsahující souhlas vlády Spolkové republiky Německo tvořit Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zřízení a rozšíření turistických stezek protínajících státní hranice, které vstoupí v platnost prvního dne druhého měsíce následujícího po dni doručení odpovědní nóty německé strany a zůstane v platnosti po dobu platnosti Dohody.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Velvyslanectví Spolkové republiky Německo svou hlubokou úctou."

Velvyslanectví Spolkové republiky Německo má čest sdělit Ministerstvu zahraničních věcí České republiky, že vláda Spolkové republiky Německo souhlasí s návrhy vlády České republiky. V souladu s tím tvoří verbální nóta Ministerstva zahraničních věcí České republiky č. 137565/2002-MPO z 22. listopadu 2002 a tato odpovědní nóta Ujednání mezi vládou Spolkové republiky Německo a vládou České republiky, které vstoupí v platnost prvního dne druhého měsíce po doručení této odpovědní nóty a jehož německé a české znění je stejně závazné.

Velvyslanectví Spolkové republiky Německo používá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstvo zahraničních věcí České republiky svou nejhlubší úctou.

V Praze dne 19. května 2003

Č.j. 137565/2002-MPO

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky projevuje úctu Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze a s odvoláním na jednání mezi expertními delegacemi České republiky a Spolkové republiky Německo o zřízení a rozšíření turistických stezek protínajících státní hranice, která proběhla ve dnech 15. - 17. dubna 2002 v Chebu, má čest navrhnout uzavření Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zřízení a rozšíření turistických stezek protínajících státní hranice v následujícím znění:

Vláda České republiky a vláda Spolkové republiky Německo se na základě článku 3 odst. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o malém pohraničním styku na turistických stezkách a v turistických zónách a o překračování státních hranic ve zvláštních případech ze dne 3. listopadu 1994 (dále jen "Dohoda") dohodly na zřízení a rozšíření následujících turistických stezek protínajících státní hranice:

1. Zřízení nových turistických stezek protínajících státní hranice a rozšíření režimu:

Část státních hranic se Svobodným státem Bavorsko

Název Hraniční úsek Průsečík na státních hranicích Režim, poznámka
Zadní chalupy - Helmhof IX u mezilehlého hraničního znaku 17/2  pěší, cyklisté a lyžaři
Cheb - Waldsassen III mezi mezilehlými hraničními znaky 16/8 a 16/9   pěší, cyklisté, lyžaři, jezdci na koních, koňská spřežení a vozíky pro tělesně postižené1
Nové Domy - Neuhausen I mezi hlavními hraničními znaky 15 a 16 pěší, cyklisté, lyžaři, jezdci na koních, koňská spřežení a vozíky pro tělesně postižené1

  Část státních hranic se Svobodným státem Sasko

Název Hraniční úsek Průsečík na státních hranicích   Režim, poznámka
Český mlýn 1 - Rittersgrün (Zollstrasse) XVII mezi hlavními hraničními znaky 11 a 12 lyžaři
Český mlýn 2 - Rittersgrün
(Kaffenbergweg)
XVII u hlavního hraničního znaku 10 lyžaři
Hubertky - Tellerhäuser  XVII u mezilehlého hraničního znaku 5/2 pěší, cyklisté a lyžaři
České Hamry - Hammerunterwiesenthal XVI mezi hlavními hraničními znaky 5 a 6 pěší, cyklisté a vozíky pro tělesně postižené1
Zadní Cínovec - Georgenfeld X mezi mezilehlými hraničními znaky 15/19 a 15/20 pěší, cyklisté a lyžaři
Zadní Jetřichovice - Hinterhermsdorf
(Rabensteine)
VII mezi hlavními hraničními znaky 1 a 2 pěší a cyklisté
Zadní Doubice - Hinterhermsdorf VI u hlavního hraničního znaku 24 rozšíření o cyklisty a vozíky pro tělesně postižené1
Mikulášovice (Tomášov) - Sebnitz, místní část Hertigswalde (Waldhaus) VI mezi hlavním hraničním znakem 10 a mezilehlým hraničním znakem 10/1 rozšíření o cyklisty

1 vozíky pro tělesně postižené se spalovacími motory nejsou povoleny

2. Termín otevření a rozšíření režimu:

Otevření turistických stezek a rozšíření režimu na stávajících turistických stezkách proběhne v den vstupu tohoto ujednání v platnost s těmito výjimkami:

Turistická stezka Zadní chalupy - Helmhof bude otevřena nejdříve po dokončení výstavby hraničního mostu.

Turistická stezka Cheb - Waldsassen bude otevřena nejdříve v průběhu roku 2003 po dokončení úpravy přístupové cesty z českého území ke státním hranicím.

Turistická stezka Zadní Jetřichovice - Hinterhermsdorf (Rabensteine) bude otevřena nejdříve po rekonstrukci hraničního mostu a po úpravě přístupových cest.

Konkrétní terrnín otevření turistických stezek Zadní chalupy - Helmhof, Cheb - Waldsassen a Zadní Jetřichovice - Hinterhermsdorf (Rabensteine) dohodnou ministři vnitra obou smluvních stran.

3. Doba provozu:

Na turistické stezce Zadní chalupy - Helmhof je povoleno překračování státních hranic pro pěší a cyklisty

od 08.00 hod.   do 18.00 hod.  v době  od 15. března do 31. března
od 06.00 hod.  do 22.00 hod.   v době od 1. dubna do 30. září
od 08.00 hod. do 18.00 hod.   v době   od 1. října do 15. února.

Lyžaři mohou překračovat státní hranice pouze v době od 1. prosince do 15. února od 08.00 hod. do 18.00 hod.

Na turistických stezkách Český mlýn 1 - Rittersgrün (Zollstrasse) a Český mlýn 2 - Rittersgrün (Kaffenbergweg) je povoleno překračování státních hranic

od 08.00 hod.  do 18.00 hod.   v době   od 1. listopadu do 31. března
od 07.00 hod.  do 22.00 hod.   v době od 1. dubna do 15. dubna.

 V ostatních případech na turistických stezkách uvedených v bodě 1 je povoleno překračování státních hranic denně

od 06.00 hod.  do 22.00 hod.   v době od 1. dubna do 30. září
od 08.00 hod.  do 18.00 hod.  v době  od 1. října do 31. března.

4. Průběh turistických stezek na území vlastního státu bude sdělen v samostatných diplomatických nótách.

V případě, že vláda Spolkové republiky Německo vysloví svůj souhlas s návrhem vlády České republiky, budou tato nóta a odpovědní nóta obsahující souhlas vlády Spolkové republiky Německo tvořit Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zřízení a rozšíření turistických stezek protínajících státní hranice, které vstoupí v platnost prvního dne druhého měsíce následujícího po dni doručení odpovědní nóty německé strany a zůstane v platnosti po dobu platnosti Dohody.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Velvyslanectví Spolkové republiky Německo svou hlubokou úctou.

V Praze dne 22. listopadu 2002

Velvyslanectví
Spolkové republiky Německo
Praha

E-shop

Oddlužení v právním řádu ČR

Oddlužení v právním řádu ČR

Petr Smolík - C. H. Beck

Publikace nabízí podrobný výklad institutu oddlužení v rámci českého insolvenčního práva, v němž představuje významný způsob řešení úpadku dlužníka, na jehož úspěšném průběhu mají zájem jak dlužník, tak jeho věřitelé. Seznamuje s průběhem řízení od jeho počátku, který bývá pro ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Základy bankovnictví. Teorie a praxe

Základy bankovnictví. Teorie a praxe

Liběna Kantnerová - C. H. Beck

Učebnice přináší ucelený pohled na problematiku bankovnictví, a to v kontextu Evropy a České republiky. Shrnuje základní teoretické poznatky a vysvětluje základní pojmy spojené s bankovnictvím. Text je členěn do 18 základních kapitol. První kapitoly jsou pohledem do historie. Kniha ...

Cena: 490 KčKOUPIT

ÚZ č. 1209 - Ochrana osobních údajů, GDPR

ÚZ č. 1209 - Ochrana osobních údajů, GDPR

Sagit, a. s.

Nové téma edice ÚZ obsahuje soubor právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů, a to z pohledu současnosti i budoucnosti. V současné době je klíčovým předpisem zákon o ochraně osobních údajů, který však bude od května 2018 nahrazen evropským nařízením o ochraně fyzických ...

Cena: 65 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.