Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 119/2006 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2006, částka 60, ze dne 27. 12. 2006

119

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 2. prosince 2005 bylo v Bruselu podepsáno Memorandum o porozumění mezi vládou České republiky a vládou Dánského království o spolupráci při provádění Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu a jejího Kjótského protokolu, zvláště při snižování emisí skleníkových plynů v souladu s článkem 6 Kjótského protokolu.

Memorandum vstoupilo v platnost na základě svého článku 8 dne 2. prosince 2005.

Anglické znění Memoranda a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

PŘEKLAD

Memorandum o porozumění
mezi vládou České republiky a vládou Dánského království
o spolupráci při provádění Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu a jejího Kjótského
protokolu, zvláště při snižování emisí skleníkových plynů
v souladu s článkem 6 Kjótského protokolu

Vláda České republiky zastoupená Ministerstvem životního prostředí České republiky, jakožto příslušným orgánem České republiky pro účely tohoto memoranda, dále jen "česká strana"

a

vláda Dánského království zastoupená Ministerstvem životního prostředí Dánska a Dánskou agenturou pro ochranu životního prostředí, jakožto příslušným orgánem Dánska pro účely tohoto memoranda, dále jen "dánská strana";

Připomínajíce si, že Česká republika a Dánsko jsou stranami Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu a signatáři Kjótského protokolu k uvedené Úmluvě;

Majíce na paměti článek 6 Kjótského protokolu, který umožňuje převod jednotek snížení emisí (ERUs) vyplývajících ze "společně prováděných" projektů zaměřených na snižování antropogenních emisí podle zdrojů nebo na zvyšování antropogenních propadů skleníkových plynů jednou stranou Protokolu na jinou stranu;

Zdůrazňujíce význam vnitrostátních politik a opatření pro splnění závazků vyplývajících z Kjótského protokolu a doplňující úlohu činností dle článku 6 Protokolu;

Berouce v úvahu jakékoli další pokyny k článku 6, které vypracuje Konference smluvních stran Úmluvy, sloužící jako jednání stran Protokolu, a berouce dále v úvahu budoucí rozhodnutí Konference smluvních stran, sloužící jako jednání stran Protokolu, o plnění uvedeného Protokolu;

Připomínajíce si vstup Kjótského protokolu v platnost;

Domnívajíce se, že další spolupráce na poli společného provádění (Joint Implementation - dále JI) projektů dle článku 6 Kjótského protokolu bude představovat účinný příspěvek ke snižování emisí skleníkových plynů;

Berouce v úvahu společnou prioritu České republiky a Dánska chránit životní prostředí a podporovat udržitelný rozvoj;

Přejíce si vyjádřit politickou vůli spolupracovat s ohledem na účel Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu a jejího Kjótského protokolu, a zejména usnadnit společné provádění projektů;

uzavřely následující memorandum:

Článek 1

Účel

Toto memorandum se vztahuje na postupy, které - v souladu s článkem 6 Kjótského protokolu - usnadňují rozvoj a realizaci společně prováděných projektů (JI - Joint Implementation) v České republice a převod dohodnuté části jednotek snížení emisí (ERU) vyplývajících z těchto projektů do Dánska.

Pokud se tak dánská strana a česká strana dohodnou, snížení vyplývající ze společně provedených projektů před rokem 2008 mohou být převedeny na jednotky přiděleného množství (AAU) pro období 2008 - 2012 a zobchodovány s Dánskem na základě článku 17 Kjótského protokolu.

Rozhodnutí o převodu budou přijímána ad hoc.

Článek 2

Příspěvek dánské strany

V případě projektů, které jsou realizovány v rámci společného provádění projektů, přispěje dánská strana k rozvoji a realizaci projektů snižování emisí buď přímým převzetím ERU pocházejících z těchto projektů nebo přijetím a registrací ERU převzatých dánskou stranou a/nebo soukromými subjekty od české strany, jako konečného vlastníka takových jednotek. Projektová dohoda zahrnuje formální schválení projektu dánskou stranou v souladu s čl. 6 odst. 1 Kjótského protokolu.

Článek 3

Příspěvek české strany

Česká strana usnadní rozvoj a realizaci projektů podporou potenciálních příjemců, kteří budou mít zájem na provádění projektů snižování emisí, poskytováním informací a formálním schválením společně prováděných projektů, které splní veškeré vnitrostátní požadavky pro takové projekty, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) Protokolu.

Následně, po oboustranné dohodě o stanovení výchozí hodnoty a sdílení kreditů, jakož i o období pro převod ERU provádějícími subjekty, musí schválení obsahovat závazné prohlášení českých signatářů, že převedou dohodnutou a získanou část vzniklých ERU na Dánsko v souladu s článkem 6 Kjótského protokolu. Česká strana zaručí převod dohodnutého a předplaceného počtu ERU ze společně prováděných projektů, při nichž vznikají ERU, během dohodnutého období, což může být ověřeno nezávislým subjektem. V dopisu o schválení současně potvrdí, že převod nebude předmětem žádných dodatečných poplatků přesahujících rámec dohodnuté platby za jednotky snížení emisí.

Pokud se obě strany dohodnou na převodu AAU za snížení emisí dosažené před rokem 2008 na základě společně provedeného projektu, počet AAU a jejich převod bude vycházet z postupů platných pro ERU.

Článek 4

Změny národních politik

V případě změn národních politik (energetika, životní prostředí) v České republice nebo v Dánsku, které způsobí problémy při vytváření a doručování ERU subjekty provádějícími projekty a/nebo investory, nebo při převodu dohodnutých AAU, vynaloží obě smluvní strany veškeré úsilí, aby ERU nebo AAU dohodnuté v projektové dohodě byly praktickým způsobem převedeny.

Článek 5

Platební systémy

Platební systémy pro projekty budou dohodnuty samostatně v jednotlivých případech a budou formálně vyjádřeny v projektových dohodách.

Článek 6

Nezávislé určení projektů

Dokud Kontrolní výbor JI ustavený dle Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu nepověří specializované společnosti jako nezávislé subjekty, obě smluvní strany zřídí společnosti jednající jako nezávislé subjekty v případech, kdy je toto zřízení povinné nebo kdy se na něm obě smluvní strany dohodnou.

Článek 7

Řešení sporů

Spory budou řešeny vzájemným jednáním.

Článek 8

Vstup v platnost a datum zániku

Toto memorandum vstupuje v platnost dnem jeho podpisu.

Toto memorandum se uzavírá na dobu neurčitou. Obě signatářské strany dohody mohou diplomatickou cestou vyjádřit svůj záměr od tohoto memoranda odstoupit. Výpovědní lhůta je dohodnuta na jeden rok.

Memorandum může být změněno jen se souhlasem obou stran.

Dáno v Bruselu, dne 2. 12. 2005, ve dvou originálních vyhotoveních v anglickém jazyce.

Jménem
vlády České republiky
Libor Ambrozek v. r.
ministr životního prostředí 
České republiky

Jménem
vlády Dánského království
Connie Hedegaard v. r.
ministryně životního prostředí
Dánského království

E-shop

Ochrana spotřebitele proti nekalým obchodním praktikám podnikatelů

Ochrana spotřebitele proti nekalým obchodním praktikám podnikatelů

Jarmila Pokorná, Eva Večerková, Tereza Levická, Jana Dudová - Wolters Kluwer, a. s.

Nová publikace z ediční řady Právo prakticky si neklade za cíl podat výklad o veškerém souboru právních nástrojů chránících spotřebitele, nýbrž se soustřeďuje jen na vybranou část stojící na pomezí právní ...

Cena: 380 KčKOUPIT

Zákon o obcích, 3. vydání

Zákon o obcích, 3. vydání

Martin Kopecký, Petr Průcha, Petr Havlan, Jan Janeček - Wolters Kluwer, a. s.

Autoři komentáře vytvořili publikaci, která by mohla napomoci při praktické aplikaci jednotlivých ustanovení obecního zřízení těmi, kdo s ním nejčastěji pracují, ať už jde o starosty, členy zastupitelstev, nebo úředníky obecních úřadů. Kniha bude užitečná i pro širší veřejnost, která ...

Cena: 640 KčKOUPIT

ÚZ č. 1212 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

ÚZ č. 1212 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 23 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do tří kapitol: Svobodný přístup k informacím, Informatika (elektronické komunikace, služby vytvářející důvěru pro elektronické ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.