Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 118/2006 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2006, částka 59, ze dne 12. 12. 2006

118

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 22. června 1998 byl ve Štrasburku otevřen k podpisu Protokol o změně Evropské dohody o ochraně obratlovců používaných pro pokusné a jiné vědecké účely.

Jménem České republiky byl Protokol podepsán ve Štrasburku dne 9. listopadu 2000.

Listina o schválení Protokolu Českou republikou byla uložena u generálního tajemníka Rady Evropy, depozitáře Protokolu, dne 20. března 2003.

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 5 dne 2. prosince 2005 a tímto dnem vstoupil v platnost i pro Českou republiku.

Anglické znění Protokolu a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

PŘEKLAD

PROTOKOL
O ZMĚNĚ EVROPSKÉ DOHODY O OCHRANĚ OBRATLOVCŮ POUŽÍVANÝCH PRO POKUSNÉ A JINÉ VĚDECKÉ ÚČELY

Štrasburk 22. 6. 1998

Členské státy Rady Evropy a Evropského společenství, signatáři tohoto Protokolu o změně Evropské dohody o ochraně obratlovců používaných pro pokusné a jiné vědecké účely, otevřené k podpisu ve Štrasburku počínaje dnem 18. března 1986 (dále jen "Dohoda"),

majíce na zřeteli Dohodu, která obsahuje ustanovení zamýšlená na ochranu zvířat, používaných k vědeckým účelům, před utrpením, bolestí a úzkostí, a k omezení používání takových zvířat k pokusným a jiným vědeckým účelům, s cílem nahradit takovéto praktiky, kde je to jen možné, a to především hledáním alternativních postupů;

berouce v úvahu technickou povahu ustanovení, která jsou obsažena v přílohách k této Dohodě;

potvrzujíce potřebu zabezpečit důsledné uplatňování výsledků výzkumu v oblastech, kterých se tato problematika týká,

souhlasí s následujícími změnami:

Článek 1

Článek 30 Dohody bude změněn následujícím způsobem:

"1. Nejpozději za pět let od data nabytí účinnosti této Dohody a dále pak každých pět let nebo častěji, bude-li to požadováno většinou smluvních stran, se v rámci Rady Evropy smluvní strany sejdou ke všeobecné mnohostranné konzultaci, která přezkoumá uplatňování Dohody, navrhne nezbytné revize a případně rozšíří působnost kteréhokoli z jejích ustanovení.
2. Tyto konzultace budou probíhat v rámci zasedání svolaného generálním tajemníkem Rady Evropy. Jména svých zástupců sdělí smluvní strany generálnímu tajemníkovi Rady Evropy nejpozději dva měsíce před datem zasedání.
3. Procesní pravidla těchto mnohostranných konzultací navrhnou smluvní strany v souladu a na základě ustanovení této Dohody."

Článek 2

Dohoda bude doplněna novou částí XI: "Úpravy" včetně nového článku 31 v následujícím znění:

"1. Jakékoli změny příloh A a B, navržené smluvními stranami nebo Výborem ministrů Rady Evropy budou dány na vědomí generálnímu tajemníkovi Rady Evropy, který o nich bude informovat členské státy Rady Evropy, Evropského společenství a všechny nečlenské státy, které k Dohodě přistoupily nebo k tomu byly vyzvány v souladu s ustanoveními článku 34.
2. Jakékoli změny navržené v souladu s předchozím odstavcem podléhají mnohostranným konzultacím, které musí proběhnout nejpozději šest měsíců po jejich oznámení generálnímu tajemníkovi a musí být schváleny dvoutřetinovou většinou smluvních stran. Schválený text bude předán smluvním stranám.
3. Pokud smluvní strany nepředloží námitky, nabudou schválené úpravy účinnosti 12 měsíců po svém přijetí v rámci mnohostranných konzultací."

Článek 3

Články 31 až 37 Dohody se stávají články 32 až 38 Dohody.

Článek 4

1. Tento Protokol je otevřen k podpisu signatářům Dohody, kteří se mohou stát smluvními stranami:
a) podpisem nepodléhajícím ratifikaci, souhlasu nebo schválení; nebo
b) podpisem podléhajícím ratifikaci, souhlasu nebo schválení.
2. Signatář Dohody může podepsat tento Protokol způsobem nepodléhajícím ratifikaci, souhlasu nebo schválení, nebo uložit ratifikační, souhlasné nebo schvalovací listiny, pouze v případě, že uložil ratifikační, souhlasné nebo schvalovací listiny vztahující se k podpisu Dohody anebo tento proces právě probíhá.
3. Státy, které přistoupily k Dohodě, mohou přistoupit rovněž k tomuto Protokolu.
4. Ratifikační, souhlasné nebo schvalovací listiny budou uloženy u generálního tajemníka Rady Evropy.

Článek 5

Tento Protokol nabude účinnosti třicátým dnem od data, kdy se, v souladu s ustanoveními článku 4, stanou všechny smluvní strany Dohody smluvními stranami tohoto Protokolu.

Článek 6

Generální tajemník Rady Evropy vyrozumí členské státy Rady Evropy, ostatní smluvní strany Dohody a členské státy Evropského společenství:

a) o jakémkoli podpisu nepodléhajícím ratifikaci, souhlasu nebo schválení;
b) o jakémkoli podpisu podléhajícím ratifikaci, souhlasu nebo schválení;
c) o jakémkoli uložení ratifikačních, souhlasných nebo schvalovacích listin;
d) o datu nabytí účinnosti tohoto Protokolu v souladu s ustanoveními článku 5;
e) o jakýchkoli aktech, sděleních nebo jiných aktivitách, které se vztahují k tomuto Protokolu.

Na důkaz tohoto níže podepsaní, kteří k tomu byli řádně zmocněni, podepsali tento Protokol.

Vyhotoveno ve Štrasburku dne 22. června 1998, v jazyce anglickém a francouzském, oba texty v identickém znění, ve formě jediné kopie, která bude uložena v archivu Rady Evropy. Generální tajemník Rady Evropy předá ověřené kopie všem členským státům Rady Evropy, ostatním smluvním stranám Dohody a členským státům Evropského společenství.

E-shop

Slovník pojmů IFRS, 2. vydání

Slovník pojmů IFRS, 2. vydání

Doc. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace obsahuje překlad platných definic pojmů z oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). Slovník je doplněn výkladem jednotlivých pojmů a také množstvím názorných schémat a příkladů. Dále obsahuje seznam aktuálně platných standardů (IFRS, IAS) a interpretací ...

Cena: 286 KčKOUPIT

Právo imisí, právo cesty a další sousedské spory

Právo imisí, právo cesty a další sousedské spory

JUDr. Karel Svoboda, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Další publikace z řady Právo prakticky se věnuje interpretaci norem sousedského práva, tj. souboru specifických právních norem zabývajících se vzájemnou konkurencí vlastnických práv k pozemkům a ke stavbám, zabývá se jejich vztahem k ostatním normám, včetně norem veřejného práva. ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Smluvní pokuta v ČR a Evropě

Smluvní pokuta v ČR a Evropě

Tomáš Tintěra - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Odborná monografie přináší ucelený teoreticko-praktický pohled na jedno z nejčastějších smluvních ujednání. Kniha vychází z rozboru české právní úpravy po rekodifikaci soukromého práva a současně představuje různá pojetí tohoto institutu v právních řádech vybraných evropských ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.