Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 114/2006 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2006, částka 57, ze dne 16. 11. 2006

114

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. dubna 2006 byl v Praze podepsán Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2006, 2007 a 2008.

Program vstoupil v platnost na základě svého článku 18 dne 25. dubna 2006.

České znění Programu a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.\fdt "_iopt114",29,"",0,""\fdt "vyraz16",15,"",0,"";;64type 2normal

PROGRAM

kulturní spolupráce
mezi
Ministerstvem kultury České republiky
a
Ministerstvem kultury Chorvatské republiky
na léta 2006, 2007 a 2008

V souladu s článkem 9 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy, podepsané v Záhřebu 6. června 2001, Ministerstvo kultury České republiky a Ministerstvo kultury Chorvatské republiky (dále pouze "Strany") odsouhlasily tento Program kulturní spolupráce na léta 2006 - 2008.

I.
KULTURA, UMĚNĺ, KULTURNĺ DĚDICTVĺ

Článek 1

Strany budou podporovat přímou spolupráci mezi institucemi a organizacemi v oblasti kultury a umění.Strany budou podporovat všechny formy spolupráce, které jsou předmětem společného zájmu a přispívají k obohacení kultur obou zemí.

Článek 2

Strany budou podporovat výměnu odborníků ve všech oblastech kultury a umění. V průběhu platnosti Programu si budou vyměňovat pět odborníků ročně. Délka každého pobytu nepřesáhne sedm dní.

Článek 3

Strany budou podporovat vzájemnou účast na uměleckých festivalech, mezinárodních setkáních a dalších nekomerčních aktivitách pořádaných v obou státech. Budou se navzájem informovat o podmínkách, datech konání a programech zmíněných kulturních událostí.

Všechny podrobnosti těchto výměn budou dojednávat organizátoři akcí přímo s pozvanými soubory a umělci.

Článek 4

Strany budou podporovat přímé kontakty v oblasti opery, baletu, tance a divadla.

Článek 5

Strany budou podporovat přímou spolupráci mezi hudebními a koncertními institucemi a výměnu hostujících představení menších souborů a umělců.

Výměny hostujících hudebníků budou dohodnuty přímo mezi organizátory a pozvanými soubory a umělci.

Článek 6

Strany budou podporovat přímou spolupráci mezi galeriemi a muzei a budou podporovat konání reprezentativních uměleckých výstav.

V době platnosti Programu podpoří Strany výměnu těchto výstav:

V České republice:

-   "Secese v Chorvatsku" - 2006
-   "Současná chorvatská kresba"
-   Výstava fotografií: "Chorvatské památky na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO"

V Chorvatské republice:

-   "Současný český videoart a nová média" - 2007
-   Výstava fotografií: "České památky na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO"

Výměna výstav bude dohodnuta přímo mezi odpovídajícími institucemi.

Článek 7

Strany budou podporovat přímou spolupráci mezi institucemi působícími v oblasti ochrany kulturního dědictví, restaurování movitých i nemovitých kulturních statků v rámci strukturálních fondů EU a předvstupních fondů, v oblasti evidence, dokumentace a digitalizace kulturních statků a výměnu odborníků, zkušeností a informací v těchto oblastech.

Strany se budou vzájemně informovat o konání sympozií, konferencí a seminářů týkajících se ochrany kulturních statků a oblasti muzeologie.

Článek 8

Strany si vymění texty národních legislativních předpisů v oblasti ochrany kulturních statků a budou se průběžně informovat o jejich novelách nebo nových předpisech.

II.
LITERATURA, VYDAVATELSKÁ ČINNOST

Článek 9

Strany budou podporovat přímou spolupráci mezi knihovnami a profesními asociacemi a organizacemi knihovníků.

Strany budou podporovat přímou spolupráci mezi Národní knihovnou v Praze a Národní a universitní knihovnou v Záhřebu.

Článek 10

Strany budou podporovat přímou spolupráci mezi spisovateli a překladateli a jejich organizacemi a asociacemi.

Strany budou podporovat účast českých spisovatelů na Záhřebských hovorech o literatuře a chorvatských spisovatelů na Mezinárodním setkání spisovatelů v Luhačovicích.

Článek 11

Strany budou podporovat přímou spolupráci mezi vydavatelstvími, vydávání překladů významných literárních děl českých a chorvatských autorů, výměnu knižních výstav a účast na mezinárodních knižních veletrzích v obou zemích.

III.
KINEMATOGRAFIE

Článek 12

Strany budou podporovat účast představitelů svých kinematografií a uvádění národních filmů na mezinárodních filmových festivalech, které se konají v obou zemích.

Strany budou podporovat spolupráci mezi profesními institucemi a asociacemi v oblasti audiovizuálních aktivit, především mezi Národním filmovým archivem v Praze a Chorvatským filmovým archivem v Záhřebu.

IV.
NÁRODNOSTNĺ MENŠINY

Článek 13

Strany budou v rámci svých kompetencí podporovat spolupráci v oblasti ochrany a zachování kulturního a historického dědictví české a chorvatské národnostní menšiny a v rámci svých působností i činnost institucí, které mají na starosti kulturní tvorbu národnostních menšin.

V.
VŠEOBECNÁ USTANOVENĺ

Článek 14

1. Vysílající strana oznámí přijímající straně nejpozději tři (3) měsíce předem svůj návrh na vyslání osob, který bude obsahovat:

a)   osobní údaje a profesní životopis,
b)   návrh programu pobytu a termínu jeho uskutečnění.

2. Přijímající strana oznámí vysílající straně přijetí návrhu spolu s určením data zahájení pobytu nejpozději šest (6) týdnů před plánovaným datem příjezdu osob.

3. Vysílající strana oznámí přijímající straně přesné datum příjezdu a způsob dopravy nejpozději tři (3) týdny před plánovaným příjezdem osob.

Článek 15

Pokud se Strany nedohodnou jinak, proběhnou výměnné pobyty osob za těchto podmínek:

a)   vysílající strana uhradí osobám vysílaným podle tohoto Programu mezinárodní cestovné do místa pobytu a zpět,
b)   přijímající strana uhradí cestovné na území svého státu dle předem schváleného programu pobytu,
c)   přijímající strana uhradí pobytové náklady osobám přijímaným na základě tohoto Programu a poskytne jim ubytování a částku na stravné a kapesné podle platných vnitrostátních předpisů,
d)   přijímající strana uhradí náklady na tlumočení, pokud bude dohodnuto v rámci programu,
e)   přijímající strana poskytne osobám přijímaným dle tohoto Programu zdravotní péči v rozsahu a za podmínek stanovených ve Smlouvě mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o sociálním zabezpečení, která byla podepsána v Praze dne 22. ledna 1999.

Článek 16

Výměny výstav se uskuteční za těchto podmínek, pokud nebude dohodnuto jinak:

a)   vysílající strana zajistí odeslání podrobného návrhu na uspořádání výstavy včetně potřebných technických údajů přijímající straně nejméně dvanáct (12) měsíců před plánovaným zahájením výstavy,
b)   vysílající strana hradí dopravu exponátů do prvního místa konání výstavy a zpět,
c)   vysílající strana hradí pojištění exponátů v průběhu transportu a konání výstavy,
d)   vysílající strana zajistí odeslání podkladových materiálů pro katalog přijímající straně nejpozději čtyři (4) měsíce před zahájením výstavy,
e)   přijímající strana uhradí náklady na dopravu na svém území pro kurátory doprovázející výstavu,
f)   přijímající strana hradí náklady na instalaci a demontáž výstavy, pronájem výstavního prostoru a tisk propagačních materiálů,
g)   přijímající strana je povinna odpovídajícím způsobem pečovat o výstavu a zajistit její bezpečnost. V případě, že dojde k fyzickému nebo jinému poškození vystavených exponátů, přijímající strana poskytne vysílající straně veškeré dokumenty vztahující se k poškození,
h)   přijímající strana poskytne kurátorům výstavy ubytování v místě konání výstavy, stravné a kapesné a tlumočníka.

Článek 17

Program nevylučuje možnost uskutečnění dalších iniciativ, návštěv nebo návrhů, které Strany odsouhlasí diplomatickou cestou.

Článek 18

Program vstoupí v platnost dnem podpisu a bude platit do 31. prosince 2008.

Dáno v Praze dne 25. dubna 2006 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, chorvatském a anglickém, přičemž všechna tři znění jsou stejně autentická. V případě rozdílností ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Za Ministerstvo kultury
České republiky
Vítězslav Jandák v. r.
ministr
Za Ministerstvo kultury
Chorvatské republiky
Božo Biškupič v. r.
ministr

E-shop

ÚZ č. 1266 - Stavební zákon, vyhlášky a další předpisy

ÚZ č. 1266 - Stavební zákon, vyhlášky a další předpisy

Sagit, a. s.

Kromě úplného znění stavebního zákona po rozsáhlé novelizaci k 1. 1. 2018 obsahuje publikace také kompletní soubor všech vyhlášek a to včetně vyhlášky č. 503/2006 Sb; tato vyhláška měla být původně změněna již k lednu 2018, ale změny byly nakonec publikovány až v dubnu 2018. Najdete ...

Cena: 239 KčKOUPIT

Zajištění a utvrzení dluhu v praxi

Zajištění a utvrzení dluhu v praxi

Mgr. Martin Pelikán - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha Zajištění a utvrzení dluhu v praxi je další praktickou příručkou z ediční řady Právo prakticky. Formou praktických příkladů, vzorů a tabulek seznamuje autor čtenáře s instituty používanými v právní praxi k zajištění a utvrzení dluhu, kterými jsou například ručení, finanční ...

Cena: 549 KčKOUPIT

Obchodní smlouvy

Obchodní smlouvy

Dohnal, Gavlas, Oliva - C. H. Beck

Tato praktická publikace je určena všem, kteří pracují s obchodními smlouvami. Jejím cílem nejsou teoretické rozbory, ale tipy pro praxi a upozornění na problémy, které přinášejí současné kontrakty. Smlouvy mají svůj život a všechny jeho fáze tato publikace popisuje. Od vyjednávání ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.