Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 106/2006 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2006, částka 54, ze dne 3. 11. 2006

106

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 30. června 2004 byla v Bruselu podepsána Prováděcí dohoda k Protokolu o výsadách a imunitách Evropských společenství v České republice.

Prováděcí dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 6 dne 1. května 2004.

České znění Prováděcí dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

PROVÁDĚCĺ DOHODA K PROTOKOLU O VÝSADÁCH A IMUNITÁCH EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVĺ V ČESKÉ REPUBLICE

Vzhledem k tomu, že podle Protokolu o výsadách a imunitách Evropských společenství (dále jen "Protokol") připojeného ke Smlouvě o vytvoření jednotné Rady a jednotné Komise Evropských společenství je nutné, aby orgány Evropských společenství spolupracovaly s příslušnými orgány dotyčných členských států při používání zmíněného Protokolu, Česká republika a Evropská společenství se dohodly na těchto opatřeních:

Článek 1
Rozsah osvobození

V souladu s článkem 3 druhým odstavcem Protokolu přiznávají orgány České republiky Evropským společenstvím osvobození od DPH a ode všech ostatních cel a daní na zboží a služby, které Evropská společenství nabývají pro své úřední účely v rámci limitů článku 2 a za podmínek stanovených v článku 3.

Článek 2
Rozsah nákupů

1. Orgány České republiky uplatňují osvobození přiznané výše v článku 1 v rámci limitů stanovených hostitelským členským státem (země, v níž má sídlo instituce Evropského společenství nabývající zboží nebo přijímající služby).

2. Je-li Česká republika hostitelským členským státem, osvobození od daní na dodání zboží nebo služeb se přiznává za předpokladu, že hodnota takového zboží nebo služeb činí včetně daně nejméně 4 000,- Kč na jeden doklad.

Článek 3
Osvobození pro místní nákupy a nákupy uvnitř Společenství

1. V případě místních nákupů zboží nebo služeb uplatňují orgány České republiky osvobození podle výše uvedeného článku 1 prostřednictvím vracení DPH a jiných nepřímých daní účtovaných Evropským společenstvím. Za tímto účelem zasílají Evropská společenství jednou ročně žádosti o vrácení Ministerstvu financí České republiky. Orgány České republiky zajistí, aby vrácení bylo provedeno do šesti měsíců po přijetí žádosti.

2. V případě DPH na nákupy zboží a služeb uvnitř Společenství přiznávají orgány České republiky Evropským společenstvím přímé osvobození v souladu s čl. 15 odst. 10 směrnice Rady 77/388/EHS1 za předpokladu, že dodavatel obdržel doklad potvrzující osvobození pro dodávané zboží a služby řádně potvrzený příslušnými orgány.

3. V případě spotřební daně na nákupy zboží uvnitř Společenství přiznávají orgány České republiky Evropským společenstvím přímé osvobození podle článku 23 směrnice 92/12/EHS2 a prostřednictvím použití postupu stanoveného v nařízení Komise (ES) č. 31/963.

Článek 4
Zaměstnanci Evropských společenství

Podle čl. 13 odst. 2 Protokolu přiznávají orgány České republiky osvobození od vnitrostátních daní osobám stanoveným v článku 2 nařízení Rady č. 260/684, které podléhají daním Společenství z platů, mezd a služebních požitků vyplácených Společenstvím v rámci používání nařízení Rady č. 259/685, pokud jde o takové mzdy, platy a služební požitky.

Článek 5
Změny

Jakékoli změny těchto ustanovení vyžadují souhlas obou stran.

Článek 6
Vstup v platnost

Tato ustanovení vstupují v platnost dnem 1. května 2004.

Česká republika se zavazuje, že do tohoto dne zavede nezbytné právní přepisy pro provádění výše zmíněných osvobození.

V Bruselu dne 30. 6. 2004 v dvojím vyhotovení, v jazyce českém a anglickém. Všechny texty jsou autentické. V případě jakéhokoliv rozdílu bude rozhodujícím anglický text.

Za vládu České republiky
PhDr. Jan Kohout v. r.
velvyslanec a vedoucí  Stálého zastoupení
České republiky při Evropské unii
Za Komisi
Mrs. Michaele Schreyer v. r.
komisařka

1

Směrnice Rady 77/388/EHS ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu - Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně, Úř. věst. č. L 145, 13. 6. 1977, s. 1, naposledy pozměněná směrnicí Rady 2003/92/ES ze dne 7. října 2003, Úř. věst. č. L 260, 11. 10. 2003, s. 8.

2

Směrnice Rady 92/12/EHS ze dne 25. února 1992 o obecné úpravě, držení, pohybu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani, naposledy pozměněná směrnicí Rady 2000/47/ES ze dne 20. července 2000, Úř. věst. č. L 193, 29. 7. 2000, s. 73.

3

Nařízení Komise (ES) č. 31/96 ze dne 10. ledna 1996 o potvrzení o osvobození od spotřební daně, Úř. věst. č. L 8, 11. 1. 1996, s. 8.

4

Úř. věst. č. L 56, 4. 3. 1968, s. 8, naposledy pozměněné nařízením Rady (ES, Euratom) č. 1750/2002 ze dne 30. září 2002, Úř. věst. č. L 264, 2. 10. 2002, s. 15.

5

Úř. věst. č. L 56, 4. 3. 1968, s. 1, naposledy pozměněné nařízením Rady (ES, Euratom) č. 628/2000 ze dne 20. března 2000, Úř. věst. č. L 76, 25. 3. 2000, s. 1.

E-shop

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, komentář

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, komentář

Jandová, Vojtek - C. H. Beck

- zákon se týká nejen provozovatelů vozidel, ale též všech řidičů a kohokoliv, kdo byl silničním provozem poškozen; všichni uvedení potřebují vědět, jaká jsou jejich práva a povinnosti v systému povinného pojištění odpovědnosti za škodu - komentář je určen především pro odborné ...

Cena: 790 KčKOUPIT

Soudní judikatura ve světle nového občanského zákoníku

Soudní judikatura ve světle nového občanského zákoníku

Petr Bezouška, Milan Hulmák, Jindřich Psutka, Tomáš Doležal - Wolters Kluwer, a. s.

Dne 1. ledna 2014 se stal účinným zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jenž přinesl do soukromoprávních vztahů změny většího či menšího rozsahu. Vznikly instituty nové, instituty zcela odlišné od předchozí právní úpravy, obnovily se některé instituty dříve známé a došlo i ke změně ...

Cena: 960 KčKOUPIT

Přehled rozhodnutí rozšířeného senátu Nejvyššího spráního soudu (v období 1.7.2009 - 30.6.2015)

Přehled rozhodnutí rozšířeného senátu Nejvyššího spráního soudu (v období 1.7.2009 - 30.6.2015)

Wolters Kluwer, a. s.

Přehled rozhodnutí rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu v období 1. 7. 2009 – 30. 6. 2015) Zvláštní číslo Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu Tento přehled navazuje na první svazek Přehled ...

Cena: 798 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.