Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 99/2006 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2006, částka 49, ze dne 31. 10. 2006

99

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 22. října 2004 v Praze a dne 9. prosince 2004 v Anguille byla podepsána Smlouva ve formě výměny dopisů o zdanění příjmů z úspor mezi vládou České republiky a vládou Anguilly.

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval.

Na základě rozhodnutí Rady ES 2004/587/ES ze dne 19. července 2004 byla Smlouva prozatímně prováděna od 1. července 2005.

Smlouva vstoupila v platnost v souladu se svým článkem 7 dne 4. října 2006.

České znění Smlouvy a anglické znění dopisu Anguilly ze dne 27. května 2005, který je součástí Smlouvy, a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

SMLOUVA
VE FORMĚ VÝMĚNY DOPISŮ O ZDANĚNĺ PŘĺJMŮ Z ÚSPOR

A. Dopis od vlády České republiky

Vážený pane,

dovoluji si předložit navrhovaný vzorový text "Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Anguilly týkající se automatické výměny informací o příjmech z úspor ve formě úrokových plateb", který byl schválen na jednání Pracovní skupiny na vysoké úrovni Rady ministrů Evropské unie dne 22. června 2004. S ohledem na výše uvedený text mám tu čest navrhnout Vám Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Anguilly týkající se automatické výměny informací o příjmech z úspor ve formě úrokových plateb obsaženou v Příloze 1 k tomuto dopisu, navrhnout, že uvedená Smlouva nabude účinnosti od data provádění Směrnice Rady 2003/48/ES ze dne 3. června 2003 o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru, které bude určeno na základě splnění podmínek stanovených v článku 17 odstavci 2 Směrnice a vzájemného oznámení si splnění vnitrostátních ústavních náležitostí nezbytných pro vstup této Smlouvy v platnost, a navrhnout rovněž náš vzájemný závazek co nejdříve dosáhnout souladu s našimi vnitrostátními ústavními náležitostmi pro vstup této Smlouvy v platnost a oznámit si formální cestou neprodleně navzájem splnění těchto náležitostí. Mám tu čest Vám navrhnout, že pokud výše uvedené je přijatelné pro Vaši vládu, tento dopis spolu s Přílohou 1 a Vaším potvrzením budou společně tvořit naše vzájemné přijetí a uzavření smlouvy mezi Českou republikou a Anguillou.
Přijměte prosím, vážený pane, ujištění našeho nejvyššího uznání.

Za vládu České republiky

Dáno v Praze, ve trojím vyhotovení, v českém a anglickém jazyce.

Dne 22. 10. 2004

Mgr. Bohuslav Sobotka,
ministr financí

B. Dopis od vlády Anguilly

Vážený pane,

dovoluji si potvrdit příjem Vašeho dopisu s datem 22. 10. 2004, který zní takto:"Vážený pane, dovoluji si předložit navrhovaný vzorový text "Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Anguilly týkající se automatické výměny informací o příjmech z úspor ve formě úrokových plateb", který byl schválen na jednání Pracovní skupiny na vysoké úrovni Rady ministrů Evropské unie dne 22. června 2004. S ohledem na výše uvedený text mám tu čest navrhnout Vám Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Anguilly týkající se automatické výměny informací o příjmech z úspor ve formě úrokových plateb obsaženou v Příloze 1 k tomuto dopisu, navrhnout, že uvedená Smlouva nabude účinnosti od data provádění Směrnice Rady 2003/48/ES ze dne 3. června 2003 o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru, které bude určeno na základě splnění podmínek stanovených v článku 17 odstavci 2 Směrnice a vzájemného oznámení si splnění vnitrostátních ústavních náležitostí nezbytných pro vstup této Smlouvy v platnost, a navrhnout rovněž náš vzájemný závazek co nejdříve dosáhnout souladu s našimi vnitrostátními ústavními náležitostmi pro vstup této Smlouvy v platnost a oznámit si formální cestou neprodleně navzájem splnění těchto náležitostí. Mám tu čest Vám navrhnout, že pokud výše uvedené je přijatelné pro Vaši vládu, tento dopis spolu s Přílohou 1 a Vaším potvrzením budou společně tvořit naše vzájemné přijetí a uzavření smlouvy mezi Českou republikou a Anguillou.

Přijměte prosím, vážený pane, ujištění našeho nejvyššího uznání".Mohu potvrdit, že vláda státu Anguilla souhlasí s obsahem Vašeho dopisu. Přijměte prosím, vážený pane, ujištění mého nejvyššího uznání.

Za vládu Anguilly

Dáno v Anguille ve trojím vyhotovení, v českém a anglickém jazyce.

Dne 9. 12. 2004

Mr. Victor F. Banks,
ministr financí, ekonomického rozvoje, investic a obchodu

SMOUVA MEZI
VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY
A
VLÁDOU ANGUILLY
TÝKAJĺCĺ SE AUTOMATICKÉ VÝMĚNY INFORMACĺ O PŘĺJMECH Z ÚSPOR VE FORMĚ ÚROKOVÝCH PLATEB

Vláda České republiky a vláda Anguilly přejíce si uzavřít smlouvu, která by umožnila vyplácet úrokové platby z příjmu z úspor v jedné ze smluvních stran skutečným vlastníkům, kteří jsou fyzickými osobami s daňovým domicilem ve druhé smluvní straně, a podrobit je účinnému zdanění v souladu se zákony druhé smluvní strany, se ve smyslu Směrnice 2003/48/ES Rady Evropské unie z 3. června 2003 o zdaňování příjmů z úspor ve formě vyplácených úroků dohodly na následujícím:

Článek 1
Oblast úpravy

1. Tato Smlouva se použije na úrok placený platebním zprostředkovatelem zřízeným na území jedné ze smluvních stran, aby se umožnilo vyplácet příjem z úspor v podobě úroků v jedné smluvní straně skutečným vlastníkům, majícím jako fyzické osoby daňový domicil ve druhé smluvní straně, kde by se tento příjem stal předmětem efektivního zdanění v souladu se zákonnými předpisy druhé smluvní strany.

2. Rozsah této Smlouvy bude omezen na zdanění příjmů z úspor ve formě vyplácených úroků z dlužných pohledávek s výjimkou, mezi jiným, příjmů majících původ ve zdanění důchodů a dávek z pojištění.

Článek 2
Definice

1. 

Pro účely této Smlouvy, pokud z obsahu nevyplývá jinak:
a)   výrazem "smluvní strana" a "další smluvní strana" je míněna Anguilla nebo Česká republika, jak vyplývá z textu;
b)   výrazem "Směrnice" je míněna Směrnice 2003/48/ES Rady Evropské unie z 3. června 2003 o zdaňování příjmů z úspor v podobě úrokových plateb, jak se aplikuje k datu podpisu této Smlouvy;
c)   výrazem "členský stát" se rozumí stát, který je členským státem EU;
d)   výrazem "skutečný vlastník" je míněn nominální vlastník podle článku 2 Směrnice;
e)   výrazem "platební zprostředkovatel" je míněn platební zprostředkovatel podle článku 4 Směrnice;
f)   výraz "příslušný úřad" znamená:
i)   v případě Anguilly "the Comptroller of Inland Revenue";
ii)   v případě České republiky Ministerstvo financí;
g)   výrazem "úroková platba" je míněno vyplácení úroku podle článku 6 Směrnice, v součinnosti s článkem 15 Směrnice;
h)   jakýkoli výraz zde jinak nedefinovaný má význam, který mu dává Směrnice.

2. 

Pro účely této Smlouvy je třeba v ustanoveních Směrnice, na niž se tato Smlouva odvolává, namísto výrazu "členské státy" číst smluvní strany.

Článek 3
Totožnost a daňový domicil skutečných vlastníků

Každá smluvní strana v rámci svého území přijme a zajistí aplikaci postupů, které jsou nezbytné pro to, aby platební zprostředkovatel mohl zjistit totožnost a daňový domicil skutečných vlastníků za účelem aplikace článku 4. Tyto postupy budou splňovat minimální standardy stanovené v článku 3, odstavcích 2 a 3 Směrnice s výhradou, že pokud jde o Anguillu ve vztahu k pododstavci (a) obou těchto odstavců, totožnost a daňový domicil skutečného vlastníka bude stanoven na základě informací, které jsou dostupné platebnímu zprostředkovateli za použití příslušných právních předpisů Anguilly o předcházení zneužití finančního systému k praní špinavých peněz.

Článek 4
Automatická výměna informací

1. Příslušný úřad smluvní strany, kde byl zřízen platební zprostředkovatel, sdělí informace, na něž se odvolává článek 8 Směrnice, příslušnému úřadu druhé smluvní strany, kde má skutečný vlastník daňový domicil.

2. Sdělení informací bude automatické a uskuteční se nejméně jedenkrát ročně, a to do šesti měsíců od konce zdaňovacího období smluvní strany platebního zprostředkovatele, a bude se týkat všech úrokových plateb učiněných v průběhu tohoto období.

3. S výměnou informací podle této Smlouvy bude smluvními stranami nakládáno způsobem odpovídajícím ustanovením článku 7 Směrnice 77/799/EHS.

Článek 5
Transpozice

Smluvní státy do 1. ledna 2005 přijmou a zveřejní zákony, nařízení a správní předpisy nezbytné pro naplnění této Smlouvy.

Článek 6
Příloha

Text Směrnice a článku 7 Směrnice 77/799/EHS Rady Evropské unie z 19. prosince 1977 týkající se vzájemné pomoci příslušných úřadů členských států v oblasti přímého a nepřímého zdanění, jak se aplikují k datu podpisu této Smlouvy a na něž se tato Smlouva odvolává, jsou přiloženy jako její přílohy a tvoří nedílnou součást této Smlouvy. Text článku 7 Směrnice 77/799/EHS v této příloze bude nahrazen textem uvedeného článku v revidované Směrnici 77/799/EHS, jestliže tato revidovaná Směrnice nabude platnosti do doby, než ustanovení této Smlouvy nabudou účinnosti.

Článek 7
Vstup v platnost

Tato Smlouva nabude právní účinnosti třicátým dnem od posledního data, kdy si příslušné vlády vzájemně písemně oznámí, že ústavně požadované formality v jejich příslušných státech byly splněny a že její ustanovení nabudou účinnosti ode dne, kdy je Směrnice platná podle jejího článku 17, odstavců 2 a 3.

Článek 4 této Smlouvy nenabude účinnosti v České republice, pokud se v Anguille nebude uplatňovat přímé zdaňování.

Článek 8
Ukončení platnosti

Tato Smlouva zůstane v platnosti, dokud ji neukončí jedna ze smluvních stran. Kterákoli smluvní strana může ukončit platnost Smlouvy diplomatickou cestou oznámením učiněným nejméně šest měsíců před koncem kalendářního roku, a to po uplynutí tříletého období od data nabytí její účinnosti. V takovém případě Smlouva přestane mít právní účinky pro období počínající od konce kalendářního roku, v němž bylo učiněno oznámení o jejím ukončení.

Dáno v českém a anglickém jazyce s tím, že oba texty mají stejné právní účinky.

A. Dopis od vlády České republiky

Vážený pane,

odvoláváme se na náš dopis ze dne 22. 10. 2004, kterým byl stanoven náš vzájemný souhlas o provádění ustanovení obsažených ve "Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Anguilly týkající se automatické výměny informací o příjmech z úspor ve formě úrokových plateb". Sdělujeme Vám skutečnost, že vnitřní právní procedury pro ratifikaci Smlouvy nebudou pravděpodobně dokončeny k datu účinnosti a provádění, které je stanoveno na 1. 7. 2005. Do ukončení vnitřních postupů a vstupu "Smlouvy o zdanění příjmů z úspor" v platnost navrhuji, aby Česká republika a Anguilla prováděly tuto Smlouvu předběžně od data provádění Směrnice Rady 2003/48/ES ze dne 3. června 2003 (s ohledem na Rozhodnutí Rady EU 2004/587/ES z 19. července 2004), o zdanění příjmů z úspor ve formě úrokových plateb, až do doby, kdy nabude uvedená Smlouva účinnosti. Poznamenáváme, že Smlouva výslovně nestanoví ani výslovně neomezuje předběžné provádění dohodnutých opatření Smluv o zdaňování úspor. K výše uvedenému bychom Vás požádali o potvrzení, že nemáte žádné námitky proti takovémuto předběžnému provádění a že dohodnutá opatření nejsou pro Vás překážkou pro samotnou aplikaci od 1. 7. 2005.

Přijměte prosím, vážený pane, ujištění našeho nejvyššího uznání.

Za vládu České republiky

Dáno v Praze, ve trojím vyhotovení, v českém a anglickém jazyce.

Dne 7. 6. 2005

Mgr. Bohuslav Sobotka,
1. místopředseda vlády a ministr financí

PŘEKLAD

HM Treasury Room 3/31

1. Horse Guards Road London SWIA 2HQ UK Směrnice Rady o zdanění příjmů z úspor - kontakty v členských státech EU; ministr Antti Kalliomaki; Ministr financí Finska.

27. května 2005

Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi členskými státy EU a Anguillou - oznámení o aplikaci Smlouvy od 1. července 2005 Spojené království, jménem Anguilly, má tu čest Vás informovat, že Anguilla dne 26. května 2005 splnila všechny vnitrostátní správní a procesní podmínky nezbytné pro vstup v platnost ustanovení Smluv o zdanění příjmů z úspor s 25 členskými státy EU, a že Anguilla bude aplikovat dohodnutá opatření od 1. července 2005 nebo data účinnosti Směrnice o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb - v souladu s článkem 17, odst. 2 Směrnice a v souladu s příslušnými články Smluv o zdanění příjmů z úspor.

S pozdravem,

Helen Peacock
International Direct Personal Tax team

Londýn, pátek 27. května 2005.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

E-shop

Neziskové organizace se zaměřením na nestátní neziskové organizace

Neziskové organizace se zaměřením na nestátní neziskové organizace

Ing. Jan Stejskal, Ph.D., Prof. Ing. Helena Kuvíková, PhD., Ing. Kateřina Maťátková - Wolters Kluwer, a. s.

Nová monografie „Neziskové organizace – vybrané problémy ekonomiky" má ambici poskytnout čtenáři podrobné vysvětlení významu a funkcí neziskových organizací, zodpovědět i mnohé související institucionální ...

Cena: 260 KčKOUPIT

Kompendium judikatury - Exekuční titul

Kompendium judikatury - Exekuční titul

JUDr. Blanka Havlíčková - Wolters Kluwer, a. s.

Druhý díl rozsáhlého otevřeného souboru exekuční judikatury zachycuje především soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné české soudy dospěly při výkladu vybraných otázek exekučního práva, zaměřené tentokrát na ...

Cena: 295 KčKOUPIT

Judikatura k rekodifikaci - Nájem a pacht

Judikatura k rekodifikaci - Nájem a pacht

JUDr. Petr Lavický, Ph.D., JUDr. Petra Polišenská - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaný svazek přehledu judikatury k rekodifikovanému soukromému právu shrnuje rozhodnutí zabývající se nájmem a pachtem, tedy instituty upravenými v § 2201 až 2357 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Stejně jako v předchozích svazcích této ediční řady tvoří základ rozsudky ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.