Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 98/2006 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2006, částka 49, ze dne 31. 10. 2006

98

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. června 2004 v Praze a dne 9. září 2004 v Haagu byla podepsána Smlouva ve formě výměny dopisů o zdanění příjmů z úspor a její prozatímní provádění mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím se zřetelem na Arubu.

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval.

Na základě rozhodnutí Rady ES 2004/587/ES ze dne 19. července 2004 byla Smlouva prozatímně prováděna od 1. července 2005.

Smlouva vstoupila v platnost v souladu se svým článkem 7 dne 28. září 2006. Anglické znění Smlouvy a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

PŘEKLAD

SMLOUVA
VE FORMĚ VÝMĚNY DOPISŮ O ZDANĚNĺ PŘĺJMŮ Z ÚSPOR A JEJĺ PROZATĺMNĺ PROVÁDĚNĺ

A. Dopis z České republiky

Pane,

mám čest odvolat se na texty, a to "Smlouvy mezi Nizozemským královstvím se zřetelem na Nizozemské Antily a (Belgií, Rakouskem a Lucemburskem) o automatické výměně informací týkajících se příjmů z úspor v podobě úrokových plateb", "Smlouvy mezi Nizozemským královstvím se zřetelem na Nizozemské Antily a (členskými státy Evropské unie, jinými než Belgie, Rakousko a Lucembursko) o automatické výměně informací týkajících se příjmů z úspor v podobě úrokových plateb", "Smlouvy mezi Nizozemským královstvím se zřetelem na Arubu a (členskými státy Evropské unie, jinými než Belgie, Rakousko a Lucembursko) o automatické výměně informací týkajících se příjmů z úspor v podobě úrokových plateb" a "Smlouvy mezi Nizozemským královstvím se zřetelem na Arubu a (Belgií, Rakouskem a Lucemburskem) o automatické výměně informací týkajících se příjmů z úspor v podobě úrokových plateb", jak vyplynuly z jednání s Nizozemskými Antilami a Arubou o sjednání Smlouvy o zdanění příjmů z úspor, a které byly připojeny v pořadí příloh I, II, III a IV k závěrům jednání Pracovní skupiny na vysoké úrovni Rady ministrů Evropské unie z 12. března (doc.7660/04/FISC 68).

Maje na zřeteli výše uvedené texty, mám čest Vám navrhnout "Smlouvu týkající se automatické výměny informací, pokud jde o příjmy z úspor v podobě úrokových plateb", jak obsahuje Dodatek 1 k tomuto dopisu, a náš vzájemný závazek co nejdříve dosáhnout souladu s našimi vnitrostátními ústavními náležitostmi pro vstup této Smlouvy v platnost, a oznámit si neprodleně navzájem splnění těchto náležitostí.

Do ukončení těchto vnitřních postupů a vstupu této "Smlouvy týkající se automatické výměny informací, pokud jde o příjem z úspor v podobě úrokových plateb" v platnost si Vám dovoluji navrhnout, aby Česká republika a Aruba aplikovaly tuto Smlouvu předběžně v rámci svých příslušných domácích ústavních požadavků počínaje 1. lednem 2005 nebo od data platnosti Směrnice Rady 2003/48/ES z 3. června 2003 o zdaňování příjmů z úspor ve formě vyplácených úroků, podle toho, které datum z obou bude pozdější.

Mám čest Vám navrhnout, pokud je výše uvedené pro Vaši vládu přijatelné, aby tento dopis a Vaše potvrzení spolu tvořily Smlouvu mezi Českou republikou a Arubou.

Přijměte, prosím, ujištění o mé hluboké úctě.

Za Českou republiku

V Praze dne 8. 6. 2004 v trojím vyhotovení v anglickém jazyce.

Mgr. Bohuslav Sobotka
Místopředseda vlády a ministr financí

B. Dopis z Aruby

Pane,

mám čest potvrdit příjem Vašeho dopisu z dnešního dne, který zní následovně: "Pane, mám čest odvolat se na texty, a to "Smlouvy mezi Nizozemským královstvím se zřetelem na Nizozemské Antily a (Belgií, Rakouskem a Lucemburskem) o automatické výměně informací týkajících se příjmů z úspor v podobě úrokových plateb", "Smlouvy mezi Nizozemským královstvím se zřetelem na Nizozemské Antily a (členskými státy Evropské unie, jinými než Belgie, Rakousko a Lucembursko) o automatické výměně informací týkajících se příjmů z úspor v podobě úrokových plateb", "Smlouvy mezi Nizozemským královstvím se zřetelem na Arubu a (členskými státy Evropské unie, jinými než Belgie, Rakousko a Lucembursko) o automatické výměně informací týkajících se příjmů z úspor v podobě úrokových plateb" a "Smlouvy mezi Nizozemským královstvím se zřetelem na Arubu a (Belgií, Rakouskem a Lucemburskem) o automatické výměně informací týkajících se příjmů z úspor v podobě úrokových plateb", jak vyplynuly z jednání s Nizozemskými Antilami a Arubou o sjednání Smlouvy o zdanění příjmů z úspor, a které byly připojeny v pořadí příloh I, II, III a IV k závěrům jednání Pracovní skupiny na vysoké úrovni Rady ministrů Evropské unie z 12. března (doc.7660/04/FISC 68).

Maje na zřeteli výše uvedené texty, mám čest Vám navrhnout "Smlouvu týkající se automatické výměny informací, pokud jde o příjmy z úspor v podobě úrokových plateb", jak obsahuje Dodatek 1 k tomuto dopisu, a náš vzájemný závazek co nejdříve dosáhnout souladu s našimi vnitrostátními ústavními náležitostmi pro vstup této Smlouvy v platnost, a oznámit si neprodleně navzájem splnění těchto náležitostí.

Do ukončení těchto vnitřních postupů a vstupu této "Smlouvy týkající se automatické výměny informací, pokud jde o příjem z úspor v podobě úrokových plateb" v platnost si Vám dovoluji navrhnout, aby Česká republika a Aruba aplikovaly tuto Smlouvu předběžně v rámci svých příslušných domácích ústavních požadavků počínaje 1. lednem 2005 nebo od data platnosti Směrnice Rady 2003/48/ES z 3. června 2003 o zdaňování příjmů z úspor ve formě vyplácených úroků, podle toho, které datum z obou bude pozdější.

Mám čest Vám navrhnout, pokud je výše uvedené pro Vaši vládu přijatelné, aby tento dopis a Vaše potvrzení spolu tvořily Smlouvu mezi Českou republikou a Arubou.

Přijměte, prosím, ujištění o mé hluboké úctě."Mohu Vám potvrdit, že Aruba souhlasí s obsahem Vašeho dopisu. Přijměte Pane, prosím, ujištění o mé hluboké úctě.

Za Arubu Dáno v Haagu dne 9. 11. 2004 v trojím vyhotovení v anglickém jazyce.

A. A. Tromp-Yarzagaray
Zplnomocněná ministryně

SMLOUVA
MEZI
NIZOZEMSKÝM KRÁLOVSTVĺM SE ZŘETELEM NA ARUBU
A
ČESKOU REPUBLIKOU
O AUTOMATICKÉ VÝMĚNĚ INFORMACĺ TÝKAJĺCĺ SE PŘĺJMŮ Z ÚSPOR V PODOBĚ ÚROKOVÝCH PLATEB

Vláda Nizozemského království se zřetelem na Arubu a vláda České republiky přejíce si uzavřít smlouvu, která by umožnila vyplácet úrokové platby z uspořeného příjmu v jednom smluvním státě skutečným vlastníkům, kteří jsou fyzickými osobami s daňovým domicilem v druhém smluvním státě, a podrobit je účinnému zdanění v souladu se zákony druhého smluvního státu, se ve smyslu Směrnice 2003/48/ES Rady Evropské unie z 3. června 2003 o zdaňování příjmů z úspor ve formě vyplácených úroků dohodly na následujícím:

Článek 1
Oblast úpravy

1. Tato Smlouva se použije na úrok placený platebním zprostředkovatelem zřízeným na území jednoho ze smluvních států, aby se umožnilo vyplácet příjem z úspor v podobě úroků v jednom smluvním státě skutečným vlastníkům, majícím jako fyzické osoby daňový domicil v druhém smluvním státě, kde by se tento příjem stal předmětem efektivního zdanění v souladu se zákonnými předpisy druhého smluvního státu.

2. Rozsah této Smlouvy bude omezen na zdanění příjmů z úspor ve formě vyplácených úroků z dlužných pohledávek s výjimkou, mezi jiným, příjmů majících původ ve zdanění důchodů a dávek z pojištění.

3. Pokud jde o Nizozemské království, bude se tato Smlouva vztahovat pouze na Arubu.

Článek 2
Definice

1.

Pro účely této Smlouvy, pokud z obsahu nevyplývá jinak:
a)   výrazy "smluvní stát" a "další smluvní stát" označují Nizozemské království se zřetelem na Arubu nebo Českou republiku, pokud tak vyplývá z textu;
b)   výrazem "Aruba" je míněna část Nizozemského království, která je rozložena v Karibské oblasti a tvoří ji ostrov Aruba;
c)   výrazem "smluvní strana" se rozumí členský stát Evropské unie: Česká republika;
d)   výrazem "Směrnice" je míněna Směrnice 2003/48/ES Rady Evropské unie z 3. června 2003 o zdaňování příjmů z úspor v podobě úrokových plateb, jak platí k datu podpisu této Smlouvy;
e)   výrazem "skutečný vlastník" je míněn nominální vlastník podle článku 2 Směrnice;
f)   výrazem "platební zprostředkovatel" je míněn platební zprostředkovatel podle článku 4 Směrnice;
g)   výraz "příslušný úřad" znamená:
i)   v případě Aruby "ministr financí nebo jeho oprávněný zástupce";
ii)   v případě České republiky Ministerstvo financí;
h)   výrazem "úroková platba" je míněno vyplácení úroku podle článku 6 Směrnice, o splatném účtu pojednává článek 15 Směrnice;
i)   jakýkoli výraz zde jinak nedefinovaný má význam, který mu dává Směrnice.

2.

 Pro účely této Smlouvy je třeba v ustanoveních Směrnice, na niž se tato Smlouva odvolává, namísto výrazu "členské státy" číst smluvní státy.

Článek 3
Totožnost a daňový domicil skutečných vlastníků

Každý smluvní stát v rámci svého území přijme a zajistí aplikaci postupů, které jsou nezbytné pro to, aby platební zprostředkovatel mohl zjistit totožnost a daňový domicil skutečných vlastníků za účelem aplikace článků 4 - 6 této Smlouvy. Tyto postupy budou splňovat minimální standardy stanovené v článku 3, odstavcích 2 a 3 Směrnice s výhradou, že pokud jde o Arubu ve vztahu k pododstavcům 2a) a 3a) tohoto článku, totožnost a daňový domicil skutečného vlastníka bude stanoveno na základě informací, které jsou dostupné platebnímu zprostředkovateli za použití příslušných právních ustanovení Aruby a jejích nařízení.

Článek 4
Automatická výměna informací

1. Příslušný úřad smluvního státu, kde byl zřízen platební zprostředkovatel, sdělí informace, na něž se odvolává článek 8 Směrnice, příslušnému úřadu druhého smluvního státu, kde má skutečný vlastník daňový domicil.

2. Sdělení informací bude automatické a uskuteční se nejméně jedenkrát ročně, a to do šesti měsíců od konce zdaňovacího období ve smluvním státě platebního zprostředkovatele, a bude se týkat všech úrokových plateb učiněných v průběhu tohoto období.

3. S výměnou informací podle této Smlouvy bude smluvními stranami nakládáno způsobem odpovídajícím ustanovením článku 7 Směrnice 77/799/EHS.

Článek 5
Transpozice

Smluvní státy do 1. ledna 2005 přijmou a zveřejní zákony, nařízení a správní předpisy nezbytné pro naplnění této Smlouvy.

Článek 6
Příloha

Texty Směrnice a článku 7 Směrnice 77/799/EHS Rady Evropské unie z 19. prosince 1977 týkající se vzájemné pomoci příslušných úřadů členských států v oblasti přímého a nepřímého zdanění, jak se aplikují k datu podpisu této Smlouvy a na něž se tato Smlouva odvolává, jsou přiloženy jako její přílohy a tvoří nedílnou součást této Smlouvy. Text článku 7 Směrnice 77/799/EHS v této příloze bude nahrazen textem uvedeného článku v revidované Směrnici 77/799/EHS, jestliže tato revidovaná Směrnice nabude platnosti do doby, než ustanovení této Smlouvy nabudou účinnosti.

Článek 7
Nabytí právní účinnosti

Tato Smlouva nabude právní účinnosti třicátým dnem od posledního data, kdy si příslušné vlády vzájemně písemně oznámí, že ústavně požadované formality v jejich příslušných státech byly splněny a že její ustanovení nabudou účinnosti ode dne, kdy je Směrnice platná podle jejího článku 17, odstavců 2 a 3.

Článek 8
Ukončení platnosti

Tato Smlouva zůstane v platnosti, dokud ji neukončí jeden ze smluvních států. Jeden nebo druhý stát mohou ukončit platnost Smlouvy diplomatickou cestou oznámením učiněným nejméně šest měsíců před koncem kalendářního roku, a to po uplynutí tříletého období od data nabytí její účinnosti. V takovém případě Smlouva přestane mít právní účinky pro období počínající od konce kalendářního roku, v němž bylo učiněno oznámení o jejím ukončení.

Dáno v anglickém jazyce.  

Za Českou republiku 
Mgr. Bohuslav Sobotka v. r.  
Místopředseda vlády a ministr financí
Za Nizozemské království
se zřetelem na Arubu
A. A. Tromp-Yarzagaray v. r.
Zplnomocněná ministryně

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

E-shop

Kompendium judikatury - Exekuční proces

Kompendium judikatury - Exekuční proces

JUDr. Blanka Havlíčková - Wolters Kluwer, a. s.

Pátý díl rozsáhlého souboru exekuční judikatury, zaměřené tentokrát na vybrané otázky exekučního procesu, zachycuje soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné české soudy dospěly při výkladu vybraných otázek ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Zákon o obětech trestných činů, komentář s judikaturou, 2. vydání

Zákon o obětech trestných činů, komentář s judikaturou, 2. vydání

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Zákon o obětech trestných činů představuje komplexní úpravu problematiky obětí trestných činů, dosud roztříštěnou do několika právních předpisů. Zákon upravuje práva obětí trestných činů včetně práva na ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Odměňování zaměstnanců a jeho obsluha, 1. vydání

Odměňování zaměstnanců a jeho obsluha, 1. vydání

JUDr. Bořivoj Šubrt - Anag, spol. s r. o.

Na českém trhu naprosto ojedinělá publikace, která navazuje na předchozí vydání knihy Obsluha mzdy a platu. Nově v tomto vydání Nový titul je oproti předchozímu rozšířen o výklad odměňování mzdou, platem a odměnou z dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti. ...

Cena: 559 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.