Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 98/2006 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2006, částka 49, ze dne 31. 10. 2006

98

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. června 2004 v Praze a dne 9. září 2004 v Haagu byla podepsána Smlouva ve formě výměny dopisů o zdanění příjmů z úspor a její prozatímní provádění mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím se zřetelem na Arubu.

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval.

Na základě rozhodnutí Rady ES 2004/587/ES ze dne 19. července 2004 byla Smlouva prozatímně prováděna od 1. července 2005.

Smlouva vstoupila v platnost v souladu se svým článkem 7 dne 28. září 2006. Anglické znění Smlouvy a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

PŘEKLAD

SMLOUVA
VE FORMĚ VÝMĚNY DOPISŮ O ZDANĚNĺ PŘĺJMŮ Z ÚSPOR A JEJĺ PROZATĺMNĺ PROVÁDĚNĺ

A. Dopis z České republiky

Pane,

mám čest odvolat se na texty, a to "Smlouvy mezi Nizozemským královstvím se zřetelem na Nizozemské Antily a (Belgií, Rakouskem a Lucemburskem) o automatické výměně informací týkajících se příjmů z úspor v podobě úrokových plateb", "Smlouvy mezi Nizozemským královstvím se zřetelem na Nizozemské Antily a (členskými státy Evropské unie, jinými než Belgie, Rakousko a Lucembursko) o automatické výměně informací týkajících se příjmů z úspor v podobě úrokových plateb", "Smlouvy mezi Nizozemským královstvím se zřetelem na Arubu a (členskými státy Evropské unie, jinými než Belgie, Rakousko a Lucembursko) o automatické výměně informací týkajících se příjmů z úspor v podobě úrokových plateb" a "Smlouvy mezi Nizozemským královstvím se zřetelem na Arubu a (Belgií, Rakouskem a Lucemburskem) o automatické výměně informací týkajících se příjmů z úspor v podobě úrokových plateb", jak vyplynuly z jednání s Nizozemskými Antilami a Arubou o sjednání Smlouvy o zdanění příjmů z úspor, a které byly připojeny v pořadí příloh I, II, III a IV k závěrům jednání Pracovní skupiny na vysoké úrovni Rady ministrů Evropské unie z 12. března (doc.7660/04/FISC 68).

Maje na zřeteli výše uvedené texty, mám čest Vám navrhnout "Smlouvu týkající se automatické výměny informací, pokud jde o příjmy z úspor v podobě úrokových plateb", jak obsahuje Dodatek 1 k tomuto dopisu, a náš vzájemný závazek co nejdříve dosáhnout souladu s našimi vnitrostátními ústavními náležitostmi pro vstup této Smlouvy v platnost, a oznámit si neprodleně navzájem splnění těchto náležitostí.

Do ukončení těchto vnitřních postupů a vstupu této "Smlouvy týkající se automatické výměny informací, pokud jde o příjem z úspor v podobě úrokových plateb" v platnost si Vám dovoluji navrhnout, aby Česká republika a Aruba aplikovaly tuto Smlouvu předběžně v rámci svých příslušných domácích ústavních požadavků počínaje 1. lednem 2005 nebo od data platnosti Směrnice Rady 2003/48/ES z 3. června 2003 o zdaňování příjmů z úspor ve formě vyplácených úroků, podle toho, které datum z obou bude pozdější.

Mám čest Vám navrhnout, pokud je výše uvedené pro Vaši vládu přijatelné, aby tento dopis a Vaše potvrzení spolu tvořily Smlouvu mezi Českou republikou a Arubou.

Přijměte, prosím, ujištění o mé hluboké úctě.

Za Českou republiku

V Praze dne 8. 6. 2004 v trojím vyhotovení v anglickém jazyce.

Mgr. Bohuslav Sobotka
Místopředseda vlády a ministr financí

B. Dopis z Aruby

Pane,

mám čest potvrdit příjem Vašeho dopisu z dnešního dne, který zní následovně: "Pane, mám čest odvolat se na texty, a to "Smlouvy mezi Nizozemským královstvím se zřetelem na Nizozemské Antily a (Belgií, Rakouskem a Lucemburskem) o automatické výměně informací týkajících se příjmů z úspor v podobě úrokových plateb", "Smlouvy mezi Nizozemským královstvím se zřetelem na Nizozemské Antily a (členskými státy Evropské unie, jinými než Belgie, Rakousko a Lucembursko) o automatické výměně informací týkajících se příjmů z úspor v podobě úrokových plateb", "Smlouvy mezi Nizozemským královstvím se zřetelem na Arubu a (členskými státy Evropské unie, jinými než Belgie, Rakousko a Lucembursko) o automatické výměně informací týkajících se příjmů z úspor v podobě úrokových plateb" a "Smlouvy mezi Nizozemským královstvím se zřetelem na Arubu a (Belgií, Rakouskem a Lucemburskem) o automatické výměně informací týkajících se příjmů z úspor v podobě úrokových plateb", jak vyplynuly z jednání s Nizozemskými Antilami a Arubou o sjednání Smlouvy o zdanění příjmů z úspor, a které byly připojeny v pořadí příloh I, II, III a IV k závěrům jednání Pracovní skupiny na vysoké úrovni Rady ministrů Evropské unie z 12. března (doc.7660/04/FISC 68).

Maje na zřeteli výše uvedené texty, mám čest Vám navrhnout "Smlouvu týkající se automatické výměny informací, pokud jde o příjmy z úspor v podobě úrokových plateb", jak obsahuje Dodatek 1 k tomuto dopisu, a náš vzájemný závazek co nejdříve dosáhnout souladu s našimi vnitrostátními ústavními náležitostmi pro vstup této Smlouvy v platnost, a oznámit si neprodleně navzájem splnění těchto náležitostí.

Do ukončení těchto vnitřních postupů a vstupu této "Smlouvy týkající se automatické výměny informací, pokud jde o příjem z úspor v podobě úrokových plateb" v platnost si Vám dovoluji navrhnout, aby Česká republika a Aruba aplikovaly tuto Smlouvu předběžně v rámci svých příslušných domácích ústavních požadavků počínaje 1. lednem 2005 nebo od data platnosti Směrnice Rady 2003/48/ES z 3. června 2003 o zdaňování příjmů z úspor ve formě vyplácených úroků, podle toho, které datum z obou bude pozdější.

Mám čest Vám navrhnout, pokud je výše uvedené pro Vaši vládu přijatelné, aby tento dopis a Vaše potvrzení spolu tvořily Smlouvu mezi Českou republikou a Arubou.

Přijměte, prosím, ujištění o mé hluboké úctě."Mohu Vám potvrdit, že Aruba souhlasí s obsahem Vašeho dopisu. Přijměte Pane, prosím, ujištění o mé hluboké úctě.

Za Arubu Dáno v Haagu dne 9. 11. 2004 v trojím vyhotovení v anglickém jazyce.

A. A. Tromp-Yarzagaray
Zplnomocněná ministryně

SMLOUVA
MEZI
NIZOZEMSKÝM KRÁLOVSTVĺM SE ZŘETELEM NA ARUBU
A
ČESKOU REPUBLIKOU
O AUTOMATICKÉ VÝMĚNĚ INFORMACĺ TÝKAJĺCĺ SE PŘĺJMŮ Z ÚSPOR V PODOBĚ ÚROKOVÝCH PLATEB

Vláda Nizozemského království se zřetelem na Arubu a vláda České republiky přejíce si uzavřít smlouvu, která by umožnila vyplácet úrokové platby z uspořeného příjmu v jednom smluvním státě skutečným vlastníkům, kteří jsou fyzickými osobami s daňovým domicilem v druhém smluvním státě, a podrobit je účinnému zdanění v souladu se zákony druhého smluvního státu, se ve smyslu Směrnice 2003/48/ES Rady Evropské unie z 3. června 2003 o zdaňování příjmů z úspor ve formě vyplácených úroků dohodly na následujícím:

Článek 1
Oblast úpravy

1. Tato Smlouva se použije na úrok placený platebním zprostředkovatelem zřízeným na území jednoho ze smluvních států, aby se umožnilo vyplácet příjem z úspor v podobě úroků v jednom smluvním státě skutečným vlastníkům, majícím jako fyzické osoby daňový domicil v druhém smluvním státě, kde by se tento příjem stal předmětem efektivního zdanění v souladu se zákonnými předpisy druhého smluvního státu.

2. Rozsah této Smlouvy bude omezen na zdanění příjmů z úspor ve formě vyplácených úroků z dlužných pohledávek s výjimkou, mezi jiným, příjmů majících původ ve zdanění důchodů a dávek z pojištění.

3. Pokud jde o Nizozemské království, bude se tato Smlouva vztahovat pouze na Arubu.

Článek 2
Definice

1.

Pro účely této Smlouvy, pokud z obsahu nevyplývá jinak:
a)   výrazy "smluvní stát" a "další smluvní stát" označují Nizozemské království se zřetelem na Arubu nebo Českou republiku, pokud tak vyplývá z textu;
b)   výrazem "Aruba" je míněna část Nizozemského království, která je rozložena v Karibské oblasti a tvoří ji ostrov Aruba;
c)   výrazem "smluvní strana" se rozumí členský stát Evropské unie: Česká republika;
d)   výrazem "Směrnice" je míněna Směrnice 2003/48/ES Rady Evropské unie z 3. června 2003 o zdaňování příjmů z úspor v podobě úrokových plateb, jak platí k datu podpisu této Smlouvy;
e)   výrazem "skutečný vlastník" je míněn nominální vlastník podle článku 2 Směrnice;
f)   výrazem "platební zprostředkovatel" je míněn platební zprostředkovatel podle článku 4 Směrnice;
g)   výraz "příslušný úřad" znamená:
i)   v případě Aruby "ministr financí nebo jeho oprávněný zástupce";
ii)   v případě České republiky Ministerstvo financí;
h)   výrazem "úroková platba" je míněno vyplácení úroku podle článku 6 Směrnice, o splatném účtu pojednává článek 15 Směrnice;
i)   jakýkoli výraz zde jinak nedefinovaný má význam, který mu dává Směrnice.

2.

 Pro účely této Smlouvy je třeba v ustanoveních Směrnice, na niž se tato Smlouva odvolává, namísto výrazu "členské státy" číst smluvní státy.

Článek 3
Totožnost a daňový domicil skutečných vlastníků

Každý smluvní stát v rámci svého území přijme a zajistí aplikaci postupů, které jsou nezbytné pro to, aby platební zprostředkovatel mohl zjistit totožnost a daňový domicil skutečných vlastníků za účelem aplikace článků 4 - 6 této Smlouvy. Tyto postupy budou splňovat minimální standardy stanovené v článku 3, odstavcích 2 a 3 Směrnice s výhradou, že pokud jde o Arubu ve vztahu k pododstavcům 2a) a 3a) tohoto článku, totožnost a daňový domicil skutečného vlastníka bude stanoveno na základě informací, které jsou dostupné platebnímu zprostředkovateli za použití příslušných právních ustanovení Aruby a jejích nařízení.

Článek 4
Automatická výměna informací

1. Příslušný úřad smluvního státu, kde byl zřízen platební zprostředkovatel, sdělí informace, na něž se odvolává článek 8 Směrnice, příslušnému úřadu druhého smluvního státu, kde má skutečný vlastník daňový domicil.

2. Sdělení informací bude automatické a uskuteční se nejméně jedenkrát ročně, a to do šesti měsíců od konce zdaňovacího období ve smluvním státě platebního zprostředkovatele, a bude se týkat všech úrokových plateb učiněných v průběhu tohoto období.

3. S výměnou informací podle této Smlouvy bude smluvními stranami nakládáno způsobem odpovídajícím ustanovením článku 7 Směrnice 77/799/EHS.

Článek 5
Transpozice

Smluvní státy do 1. ledna 2005 přijmou a zveřejní zákony, nařízení a správní předpisy nezbytné pro naplnění této Smlouvy.

Článek 6
Příloha

Texty Směrnice a článku 7 Směrnice 77/799/EHS Rady Evropské unie z 19. prosince 1977 týkající se vzájemné pomoci příslušných úřadů členských států v oblasti přímého a nepřímého zdanění, jak se aplikují k datu podpisu této Smlouvy a na něž se tato Smlouva odvolává, jsou přiloženy jako její přílohy a tvoří nedílnou součást této Smlouvy. Text článku 7 Směrnice 77/799/EHS v této příloze bude nahrazen textem uvedeného článku v revidované Směrnici 77/799/EHS, jestliže tato revidovaná Směrnice nabude platnosti do doby, než ustanovení této Smlouvy nabudou účinnosti.

Článek 7
Nabytí právní účinnosti

Tato Smlouva nabude právní účinnosti třicátým dnem od posledního data, kdy si příslušné vlády vzájemně písemně oznámí, že ústavně požadované formality v jejich příslušných státech byly splněny a že její ustanovení nabudou účinnosti ode dne, kdy je Směrnice platná podle jejího článku 17, odstavců 2 a 3.

Článek 8
Ukončení platnosti

Tato Smlouva zůstane v platnosti, dokud ji neukončí jeden ze smluvních států. Jeden nebo druhý stát mohou ukončit platnost Smlouvy diplomatickou cestou oznámením učiněným nejméně šest měsíců před koncem kalendářního roku, a to po uplynutí tříletého období od data nabytí její účinnosti. V takovém případě Smlouva přestane mít právní účinky pro období počínající od konce kalendářního roku, v němž bylo učiněno oznámení o jejím ukončení.

Dáno v anglickém jazyce.  

Za Českou republiku 
Mgr. Bohuslav Sobotka v. r.  
Místopředseda vlády a ministr financí
Za Nizozemské království
se zřetelem na Arubu
A. A. Tromp-Yarzagaray v. r.
Zplnomocněná ministryně

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

E-shop

Rodinné právo, 2. vydání

Rodinné právo, 2. vydání

Hrušáková, Králíčková, Westphalová a kol. - C. H. Beck

Druhé vydání učebnice rodinného práva je aktualizované, v některých částech i podstatně přepracované. V aktualizovaném vydání bylo nutné reagovat na nemnohé legislativní změny, které se však rodinného práva významně dotkly. Některé uvedené závěry v učebnici bylo nutné s odstupem času ...

Cena: 850 KčKOUPIT

ÚZ č. 1151 - Daň z nabytí nemovitých věcí, Daň z nemovitých věcí, Daň silniční

ÚZ č. 1151 - Daň z nabytí nemovitých věcí, Daň z nemovitých věcí, Daň silniční

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální texty 3 zákonů a jejich prováděcích vyhlášek. K zásadním změnám dochází od listopadu 2016 u zákona o dani z nabytí nemovitých věcí (např. poplatníkem daně je vždy nabyvatel, mění se ...

Cena: 63 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech zásad soukromého práva. Svazek I. - Zásada autonomie vůle

Přehled judikatury ve věcech zásad soukromého práva. Svazek I. - Zásada autonomie vůle

JUDr. Petr Lavický, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Čtenáři se dostává do rukou kniha, jež je prvním svazkem přehledu judikatury věnovaného zásadám soukromého práva, jež se stále častěji stávají běžnou součástí každodenní aplikační praxe. Zásady mnohdy ...

Cena: 367 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.