Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 97/2006 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2006, částka 48, ze dne 16. 10. 2006

97

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 30. května 2005 bylo v Bělehradě podepsáno Ujednání mezi vládou České republiky zastoupenou Ministerstvem obrany České republiky a Radou ministrů Srbska a Černé Hory o spolupráci v oblasti obrany.

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 10 odst. 1 dne 14. listopadu 2005.

České znění Ujednání a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

UJEDNÁNĺ
MEZI
VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY
ZASTOUPENOU
MINISTERSTVEM OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY
A
RADOU MINISTRŮ SRBSKA A ČERNÉ HORY
O SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY

Vláda České republiky zastoupená Ministerstvem obrany České republiky a Rada ministrů Srbska a Černé Hory, dále jen "smluvní strany";

uznávajíce význam stabilních a demokratických států při upevňování důvěry, stability a bezpečnosti v Evropě;

vystupujíce v duchu partnerství a spolupráce a s přáním rozvíjet dobré vztahy v oblasti obrany jako prostředku pro zlepšení vzájemné úcty, důvěry a porozumění;

dohodly se na následujícím:

Článek 1
Vymezení pojmů

Pro potřeby tohoto Ujednání se budou používat následující pojmy:

a)  "vysílající smluvní strana" označuje smluvní stranu, jejíž zástupci pobývají na území státu druhé smluvní strany v souvislosti s prováděním tohoto Ujednání;

b)  "přijímající smluvní strana" označuje smluvní stranu, na území jejíhož státu pobývají zástupci druhé smluvní strany v souvislosti s prováděním tohoto Ujednání.

Článek 2
Všeobecná ustanovení

(1) Cílem spolupráce mezi smluvními stranami v oblasti obrany na základě tohoto Ujednání je posílení mezinárodního míru a stability. Tato spolupráce nebude zaměřena proti jiným zemím.

(2) Toto Ujednání stanoví základní oblasti spolupráce, jakož i pravidla a podmínky, jimiž se budou smluvní strany řídit při realizaci programu dvoustranné spolupráce a ve vzájemných kontaktech v oblasti obrany na základě reciprocity a vzájemné výhodnosti.

(3) Spolupráce podle tohoto Ujednání bude uskutečňována v souladu s příslušnými pravidly mezinárodního práva a právními předpisy států smluvních stran.

Článek 3
Oblasti spolupráce

Smluvní strany budou spolupracovat zejména v těchto oblastech:

a)  obranné plánování a řízení obrany státu v době míru, v krizových stavech a za válečného stavu;

b)  výstavba ozbrojených sil a budování mobilizačního systému v době míru;

c)  transformace systému hospodářské mobilizace a zabezpečení potřeb ozbrojených sil civilním sektorem v podmínkách tržní ekonomiky;

d)  legislativa a právní služba v ozbrojených silách;

e)  plánování finančních zdrojů na obranu, plánování rozpočtu a kontrola jeho realizace;

f)  vojenské vzdělávání a věda;

g)  vědecko-technický rozvoj a spolupráce mezi vojenskými výzkumnými, vývojovými a zkušebními pracovišti;

h)  unifikace a standardizace výzbroje, techniky, materiálu, operačních postupů a služeb a státní ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zabezpečení obranyschopnosti státu;

i)  příprava specialistů jednotlivých druhů vojsk;

j)  personální politika;

k)  vojenská geografie;

l)  vojenská zdravotní péče;

m)  zabezpečení letového provozu, výměna informací o letech vojenských letadel, vojenská pátrací a záchranná služba, příprava pilotů a protivzdušná obrana;

n)  činnost vojenské policie, výměna informací majících význam pro bezpečnostní ochranu smluvních stran a použití ozbrojených sil v boji proti terorismu;

o)  výstavba logistiky, její organizační struktura a způsoby řízení, včetně tvorby katalogizačního systému, a zabezpečení mezinárodních tranzitních přeprav ozbrojených sil, techniky a materiálu;

p)  využívání vojenských výcvikových prostorů a spolupráce druhů vojsk;

q)  ochrana životního prostředí a řešení ekologických problémů, účast ozbrojených sil při likvidaci ekologických nebo průmyslových havárií a katastrof a podpora státní politiky životního prostředí;

r)  civilní nouzové plánování, vojenské záchranné útvary;

s)  odzbrojování a omezování zbrojení, upevňování důvěry a bezpečnosti ve světě a organizační činnost a výcvik spojený s účastí v mírových misích Organizace spojených národů a jiných mezinárodních aktivitách ve prospěch míru;

t)  účast vojenských pozorovatelů na vojenských cvičeních;

u)  rozvoj vztahů ozbrojených sil a veřejnosti, vydavatelská a nakladatelská činnost;

v)  kultura, sport a rekreace;

w)  zásady a metody provádění kontrolní činnosti, ochrana lidských práv a svobod, spolupráce s orgány činnými v trestním řízení;

x)  další oblasti dle vzájemné dohody smluvních stran.

Článek 4
Plán dvoustranné spolupráce

(1) Smluvní strany budou vypracovávat plány dvoustranné spolupráce pro období kalendářního roku. Tyto plány budou určovat aktivity týkající se výše uvedených oblastí spolupráce a formy této spolupráce, které byly vzájemně schváleny.

(2) Plán dvoustranné spolupráce na konkrétní rok bude schvalován oběma smluvními stranami nejpozději k 15. listopadu roku předcházejícího.

Článek 5
Hrazení nákladů

(1) Při realizaci aktivit podle tohoto Ujednání zabezpečí přijímající smluvní strana na své náklady:

a)  místní přepravu zástupců vysílající smluvní strany v rámci státu přijímající smluvní strany;

b)  stravu a ubytování zástupců vysílající smluvní strany podle stejných standardů jako pro svůj personál obdobného postavení;

c)  zapůjčení speciálního vybavení a oděvu, které jsou nezbytné v souvislosti s probíhající aktivitou;

d)  v případě nutnosti tlumočení z jazyka státu přijímající smluvní strany do anglického jazyka.

(2) Při realizaci aktivit podle tohoto Ujednání zabezpečí vysílající smluvní strana svým zástupcům na své náklady:

a)  přepravu do místa jejich vstupu na území státu přijímající smluvní strany a z místa, kde toto území opustí;

kapesné na dobu pobytu;

c)  dokumenty vyžadované orgány státu přijímající smluvní strany pro vstup a opuštění jeho území.

(3) Smluvní strany se mohou dohodnout na odlišném řešení otázek upravených v předchozích ustanoveních tohoto článku, a to zejména v případě realizace aktivit, kterých se účastní větší počet zástupců vysílající smluvní strany.

Článek 6
Lékařské a stomatologické zabezpečení

(1) Přijímající smluvní strana zabezpečí zástupcům vysílající smluvní strany lékařskou a stomatologickou péči. Tato péče bude poskytována podle stejných standardů jako pro její personál obdobného postavení.

(2) Neodkladná lékařská a stomatologická péče bude prováděna na náklady přijímající smluvní strany. Ostatní náklady na lékařskou a stomatologickou péči bude hradit vysílající smluvní strana.

(3) Vysílající smluvní strana zabezpečí repatriaci zemřelých a neodkladný transport nemocných nebo zraněných osob zpět na území svého státu.

Článek 7
Odpovědnost za škody

Nároky z odpovědnosti za škody, které mohou vzniknout při provádění tohoto Ujednání, budou řešeny v souladu s příslušnými právními předpisy států smluvních stran. Každá ze smluvních stran je nicméně povinna uhradit druhé smluvní straně náklady vzniklé v důsledku porušení povinností stanovených tímto Ujednáním první smluvní stranou.

Článek 8
Ochrana utajovaných skutečností

(1) Utajované skutečnosti, jež si smluvní strany předají v průběhu spolupráce podle tohoto Ujednání, budou chráněny v souladu s vnitrostátními právními předpisy státu smluvní strany, která informace přijala, jakož i s mezinárodními závazky, jimiž je tento stát vázán.

(2) Žádná ze smluvních stran neposkytne získané skutečnosti, které jsou druhou smluvní stranou utajované, třetí straně bez předchozího souhlasu smluvní strany, jež tyto informace poskytla.

(3) Zástupci vysílající smluvní strany budou při pobytu na území státu přijímající smluvní strany dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy tohoto státu, jakož i interní předpisy a postupy přijímající smluvní strany.

Článek 9
Řešení sporu

Jakékoliv spory, jež mohou vzniknout při provádění tohoto Ujednání, budou smluvní strany řešit neodkladně vzájemným jednáním a nebudou je předkládat k řešení žádnému mezinárodnímu soudu nebo třetí straně.

Článek 10
Závěrečná ustanovení

(1) Toto Ujednání podléhá schválení v obou státech v souladu s příslušnými vnitrostátními právními postupy a vstoupí v platnost dnem doručení pozdější diplomatické nóty potvrzující takovéto schválení. Toto Ujednání se sjednává na dobu neurčitou.

(2) Smluvní strany mohou po vzájemné písemné dohodě toto Ujednání kdykoliv změnit nebo doplnit.

(3) Každá ze smluvních stran může toto Ujednání písemně vypovědět. Výpověď vstoupí v platnost šest měsíců po jejím doručení druhé smluvní straně.

(4) V případě ukončení platnosti tohoto Ujednání zůstávají pro smluvní strany i nadále závazná ustanovení článků 7, 8 a 9.

Dáno v Bělehradě dne 30. května 2005 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, srbském a anglickém. V případě rozdílnosti ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.  

Za vládu České republiky 
zastoupenou Ministerstvem obrany České republiky
Ivan Jestřáb v. r.  
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec 
České republiky v Srbsku a Černé Hoře 
Za Radu ministrů Srbska a Černé Hory
Prvoslav Davinič v. r.
ministr obrany Srbska a Černé Hory

E-shop

Kompendium judikatury - Exekuční titul

Kompendium judikatury - Exekuční titul

JUDr. Blanka Havlíčková - Wolters Kluwer, a. s.

Druhý díl rozsáhlého otevřeného souboru exekuční judikatury zachycuje především soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné české soudy dospěly při výkladu vybraných otázek exekučního práva, zaměřené tentokrát na ...

Cena: 295 KčKOUPIT

Obchodní smlouvy

Obchodní smlouvy

Dohnal, Gavlas, Oliva - C. H. Beck

Tato praktická publikace je určena všem, kteří pracují s obchodními smlouvami. Jejím cílem nejsou teoretické rozbory, ale tipy pro praxi a upozornění na problémy, které přinášejí současné kontrakty. Smlouvy mají svůj život a všechny jeho fáze tato publikace popisuje. Od vyjednávání ...

Cena: 590 KčKOUPIT

ÚZ č. 1256 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

ÚZ č. 1256 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

Sagit, a. s.

Vedle Ústavy a Listiny obsahuje tato publikace také novelizovaný zákon o veřejném ochránci práv (od 1. 1. 2018), zákon o Ústavním soudu, 8 novelizací kompetenčního zákona, změny volebních zákonů (prezident, Parlament), novelizovaný antidiskriminační zákon a dále zcela nový zákon o ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.