Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 96/2006 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2006, částka 48, ze dne 16. 10. 2006

96

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. června 2004 v Praze a dne 27. srpna 2004 v Haagu byla podepsána Smlouva ve formě výměny dopisů o zdanění příjmů z úspor a její prozatímní provádění mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím se zřetelem na Nizozemské Antily.

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval.

Na základě rozhodnutí Rady ES 2004/587/ES ze dne 19. července 2004 byla Smlouva prozatímně prováděna od 1. července 2005.

Smlouva vstoupila v platnost v souladu se svým článkem 12 dne 20. září 2006.

Anglické znění Smlouvy a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

PŘEKLAD

SMLOUVA
VE FORMĚ VÝMĚNY DOPISŮ O ZDANĚNĺ PŘĺJMŮ Z ÚSPOR A JEJĺ PROZATĺMNĺ

PROVÁDĚNĺ

A. Dopis z České republiky

Paní/Pane,

mám čest odvolat se na texty, a to "Smlouvy mezi Nizozemským královstvím se zřetelem na Nizozemské Antily a (Belgií, Rakouskem a Lucemburskem) o automatické výměně informací týkajících se příjmů z úspor v podobě úrokových plateb", "Smlouvy mezi Nizozemským královstvím se zřetelem na Nizozemské Antily a (členskými státy Evropské unie, jinými než Belgie, Rakousko a Lucembursko) o automatické výměně informací týkajících se příjmů z úspor v podobě úrokových plateb", "Smlouvy mezi Nizozemským královstvím se zřetelem na Arubu a (členskými státy Evropské unie, jinými než Belgie, Rakousko a Lucembursko) o automatické výměně informací týkajících se příjmů z úspor v podobě úrokových plateb" a "Smlouvy mezi Nizozemským královstvím se zřetelem na Arubu a (Belgií, Rakouskem a Lucemburskem) o automatické výměně informací týkajících se příjmů z úspor v podobě úrokových plateb", jak vyplynuly z jednání s Nizozemskými Antilami a Arubou o sjednání Smlouvy o zdanění příjmů z úspor, a které byly připojeny v pořadí příloh I, II, III a IV k závěrům jednání Pracovní skupiny na vysoké úrovni Rady ministrů Evropské unie z 12. března (doc. 7660/04/FISC 68).

Maje na zřeteli výše uvedené texty, mám čest Vám navrhnout "Smlouvu týkající se automatické výměny informací, pokud jde o příjmy z úspor v podobě úrokových plateb", jak obsahuje Dodatek 1 k tomuto dopisu, a náš vzájemný závazek co nejdříve dosáhnout souladu s našimi vnitrostátními ústavními náležitostmi pro vstup této Smlouvy v platnost, a oznámit si neprodleně navzájem splnění těchto náležitostí.

Do ukončení těchto vnitřních postupů a vstupu této "Smlouvy týkající se automatické výměny informací, pokud jde o příjem z úspor v podobě úrokových plateb" v platnost si Vám dovoluji navrhnout, aby Česká republika a Nizozemské Antily aplikovaly tuto Smlouvu předběžně v rámci svých příslušných domácích ústavních požadavků počínaje 1. lednem 2005 nebo od data platnosti Směrnice Rady 2003/48/ES z 3. června 2003 o zdaňování příjmů z úspor ve formě vyplácených úroků, podle toho, které datum z obou bude pozdější.

Mám čest Vám navrhnout, pokud je výše uvedené pro Vaši vládu přijatelné, aby tento dopis a Vaše potvrzení spolu tvořily Smlouvu mezi Českou republikou a Nizozemskými Antilami.

Přijměte, prosím, ujištění o mé hluboké úctě.

Za Českou republiku

V Praze dne 8. června 2004 v trojím vyhotovení v anglickém jazyce.

Mgr. Bohuslav Sobotka v. r.
1. místopředseda vlády a ministr financí

B. Dopis z Nizozemských Antil

Pane,

mám čest potvrdit příjem Vašeho dopisu z dnešního dne, který zní následovně:

"Pane, mám čest odvolat se na texty, a to "Smlouvy mezi Nizozemským královstvím se zřetelem na Nizozemské Antily a (Belgií, Rakouskem a Lucemburskem) o automatické výměně informací týkajících se příjmů z úspor v podobě úrokových plateb", "Smlouvy mezi Nizozemským královstvím se zřetelem na Nizozemské Antily a (členskými státy Evropské unie, jinými než Belgie, Rakousko a Lucembursko) o automatické výměně informací týkajících se příjmů z úspor v podobě úrokových plateb", "Smlouvy mezi Nizozemským královstvím se zřetelem na Arubu a (členskými státy Evropské unie, jinými než Belgie, Rakousko a Lucembursko) o automatické výměně informací týkajících se příjmů z úspor v podobě úrokových plateb" a "Smlouvy mezi Nizozemským královstvím se zřetelem na Arubu a (Belgií, Rakouskem a Lucemburskem) o automatické výměně informací týkajících se příjmů z úspor v podobě úrokových plateb", jak vyplynuly z jednání s Nizozemskými Antilami a Arubou o sjednání Smlouvy o zdanění příjmů z úspor, a které byly připojeny v pořadí příloh I, II, III a IV k závěrům jednání Pracovní skupiny na vysoké úrovni Rady ministrů Evropské unie z 12. března (doc. 7660/04/FISC 68).

Maje na zřeteli výše uvedené texty, mám čest Vám navrhnout "Smlouvu týkající se automatické výměny informací, pokud jde o příjmy z úspor v podobě úrokových plateb", jak obsahuje Dodatek 1 k tomuto dopisu, a náš vzájemný závazek co nejdříve dosáhnout souladu s našimi vnitrostátními ústavními náležitostmi pro vstup této Smlouvy v platnost, a oznámit si neprodleně navzájem splnění těchto náležitostí.

Do ukončení těchto vnitřních postupů a vstupu této "Smlouvy týkající se automatické výměny informací, pokud jde o příjem z úspor v podobě úrokových plateb" v platnost si Vám dovoluji navrhnout, aby Česká republika a Nizozemské Antily aplikovaly tuto Smlouvu předběžně v rámci svých příslušných domácích ústavních požadavků počínaje 1. lednem 2005 nebo od data platnosti Směrnice Rady 2003/48/ES z 3. června 2003 o zdaňování příjmů z úspor ve formě vyplácených úroků, podle toho, které datum z obou bude pozdější.

Mám čest Vám navrhnout, pokud je výše uvedené pro Vaši vládu přijatelné, aby tento dopis a Vaše potvrzení spolu tvořily Smlouvu mezi Českou republikou a Nizozemskými Antilami.

Přijměte, prosím, ujištění o mé hluboké úctě."

Mohu Vám potvrdit, že Nizozemské Antily souhlasí s obsahem Vašeho dopisu.

Přijměte Pane, prosím, ujištění o mé hluboké úctě.

Za Nizozemské Antily

Dáno v Haagu dne 27. srpna 2004 v trojím vyhotovení v anglickém jazyce.

E. T. M. de Lannooy v. r.
ministryně financí pro Nizozemské Antily

Příloha 1

SMLOUVA
MEZI
NIZOZEMSKÝM KRÁLOVSTVĺM SE ZŘETELEM NA NIZOZEMSKÉ ANTILY A ČESKOU REPUBLIKOU O AUTOMATICKÉ VÝMĚNĚ INFORMACĺ TÝKAJĺCĺ SE PŘĺJMŮ Z ÚSPOR V PODOBĚ ÚROKOVÝCH PLATEB

Vzhledem k tomu, že:

1.  Článek 17 odst. 2 Směrnice 2003/48/ES ("Směrnice") Rady Evropské unie ("Rada") o zdanění příjmů z úspor stanoví, že členské státy přijmou a zveřejní do 1. ledna 2004 zákony, nařízení a správní předpisy nutné ke splnění náležitostí požadovaných Směrnicí za předpokladu, že:
-  Švýcarská konfederace, Lichtenštejnské knížectví, Republika San Marino, Monacké knížectví a knížectví Andorra budou od téhož data uplatňovat opatření plně srovnatelná s opatřeními obsaženými ve Směrnici, v souladu s dohodami, které uzavřely s Evropským společenstvím a po jednomyslných rozhodnutích Rady;
-  fungují všechny dohody nebo jiná opatření stanovící, že všechna příslušná závislá nebo přidružená území od tohoto data budou uplatňovat automatickou výměnu informací stejným způsobem, jak je uvedeno v kapitole II Směrnice, nebo v průběhu přechodného období definovaného v článku 10 budou uplatňovat srážkovou daň za stejných podmínek, jak je uvedeno v článcích 11 a 12.
2.  Nizozemské Antily nejsou v rámci Evropské unie fiskálním (daňovým) územím, ale pro účely této Směrnice jsou přidruženým územím EU a jako takové nejsou vázány podmínkami, které stanoví Směrnice. Nizozemské království si však se zřetelem na Nizozemské Antily, na základě dohody mezi Nizozemskými Antilami a Nizozemím, přeje uzavřít smlouvu s členskými státy Evropské unie, aby počínaje 1. lednem 2005 byla uplatňována srážková daň za stejných podmínek, jaké jsou obsaženy v článcích 11 a 12 Směrnice v průběhu přechodného období definovaného v jejím článku 10, a po uplynutí přechodného období aplikovat automatickou výměnu informací stejným způsobem, jaký je stanoven v kapitole II Směrnice.
3.  Dohoda mezi Nizozemskými Antilami a Nizozemím, jak je uvedeno v předchozím odstavci, je závislá na tom, aby členské státy přijaly zákony, nařízení a správní předpisy, které budou splňovat ustanovení Směrnice a podmínky dané článkem 17 Směrnice.
4.  Nizozemské Antily prostřednictvím této Smlouvy souhlasí s aplikací ustanovení Směrnice, jejíž předmět, pokud jde o skutečné vlastníky mající daňový domicil v České republice, je v ní odsouhlasen, a Česká republika souhlasí s aplikací Směrnice, pokud jde o skutečné vlastníky, kteří mají daňový domicil v Nizozemských Antilách.

Vláda Nizozemského království se zřetelem na Nizozemské Antily a vláda České republiky přejíce si uzavřít smlouvu, která by umožnila, aby úrokové platby z uspořeného příjmu vyplácené v jednom smluvním státě skutečným vlastníkům, kteří jsou fyzickými osobami s daňovým domicilem v druhém smluvním státě, byly podrobeny účinnému zdanění v souladu se zákony druhého smluvního státu a ve shodě se Směrnicí, se dohodly na následujícím:

Článek 1
Oblast úpravy

1. Tato Smlouva se použije na úrok placený platebním zprostředkovatelem zřízeným na území jednoho ze smluvních států, aby se umožnilo vyplácet příjem z úspor v podobě úroků v jednom smluvním státě skutečným vlastníkům, majícím jako fyzické osoby daňový domicil v druhém smluvním státě, kde by se tento příjem stal předmětem efektivního zdanění v souladu se zákonnými předpisy druhého smluvního státu.

2. Rozsah této Smlouvy bude omezen na zdanění příjmů z úspor ve formě vyplácených úroků z dlužných pohledávek s výjimkou, mezi jiným, příjmů majících původ ve zdanění důchodů a dávek z pojištění.

3. Pokud jde o Nizozemské království, bude se tato Smlouva vztahovat pouze na Nizozemské Antily.

Článek 2
Definice

1. 

Pro účely této Smlouvy, pokud z obsahu nevyplývá jinak:
a)   výrazy "smluvní stát" a "další smluvní stát" označují Nizozemské království se zřetelem na Nizozemské Antily nebo Českou republiku, pokud tak vyplývá z textu;
b)   Nizozemskými Antilami je míněna část Nizozemského království, která se rozkládá v Karibské oblasti a sestává z ostrovních území Bonaire, Curaµao, Saba, St. Eustatius, a holandská část St. Maartena;
c)   výrazem "Směrnice" je míněna Směrnice 2003/48/ES Rady Evropské unie z 3. června 2003 o zdaňování příjmů z úspor v podobě úrokových plateb, jak je aplikována k datu podpisu této Smlouvy;
d)   výrazem "skutečný(-í) vlastník(-ci)" je/jsou míněn(-i) nominální vlastník(-ci) podle článku 2 Směrnice;
e)   výrazem "platební zprostředkovatel" je/jsou míněn(-i) platební zprostředkovatel(-é) podle článku 4 Směrnice;
f)   výraz "příslušný úřad" znamená:
i)   v případě Nizozemských Antil ministra financí nebo jeho oprávněného zástupce;
ii)   v případě České republiky Ministerstvo financí;
g)   výrazem "úroková platba(-y)" je míněno vyplácení úroku(ů) podle článku 6, o splatném účtu pojednává článek 15 Směrnice;
h)   jakýkoli výraz zde jinak nedefinovaný má význam, který mu dává Směrnice.

2.

 Pro účely této Smlouvy je třeba v ustanoveních Směrnice, na niž se tato Smlouva odvolává, namísto výrazu "členské státy" číst smluvní státy.

Článek 3
Totožnost a daňový domicil skutečných vlastníků

Každý smluvní stát v rámci svého území přijme a zajistí aplikaci postupů, které jsou nezbytné pro to, aby platební zprostředkovatel mohl zjistit totožnost a daňový domicil skutečných vlastníků za účelem aplikace článků 4 - 6 této Smlouvy. Tyto postupy budou splňovat minimální standardy stanovené v článku 3, odstavcích 2 a 3 Směrnice s výhradou, že pokud jde o Nizozemské Antily ve vztahu k pododstavcům 2a) a 3a) tohoto článku, totožnost a daňový domicil skutečného vlastníka budou stanoveny na základě informací, které jsou dostupné platebnímu zprostředkovateli za použití příslušných právních ustanovení platných na území Nizozemských Antil. Pokud však existují nějaké výjimky nebo osvobození poskytnuté na žádost pro skutečné vlastníky se sídlem v České republice, přestanou se podle těchto ustanovení aplikovat a žádné další výjimky nebo osvobození uvedené povahy nebudou takovým skutečným vlastníkům poskytnuty.

Článek 4
Automatická výměna informací

1. Příslušný úřad smluvního státu, kde byl zřízen platební zprostředkovatel, sdělí informace týkající se článku 8 Směrnice příslušnému úřadu druhého smluvního státu, ve kterém má skutečný vlastník daňový domicil.

2. Sdělení informací bude automatické a uskuteční se nejméně jedenkrát ročně, a to do šesti měsíců od konce zdaňovacího období ve smluvním státě platebního zprostředkovatele, a bude se týkat všech úrokových plateb učiněných v průběhu tohoto období.

3. S výměnou informací podle této Smlouvy bude smluvními stranami nakládáno způsobem odpovídajícím ustanovením článku 7 Směrnice č. 77/799/EHS.

Článek 5
Přechodná ustanovení

1. V průběhu přechodného období zmíněného v článku 10 Směrnice, kdy skutečný vlastník má sídlo v České republice a platební zprostředkovatel sídlo v Nizozemských Antilách, Nizozemské Antily vyberou srážkovou daň z úrokových plateb sazbou 15 % v průběhu prvních tří let přechodného období, 20 % v následujících třech letech a 35 % v dalších letech. Během tohoto období Nizozemské Antily nebudou požadovat, aby se aplikovalo ustanovení článku 4 této Smlouvy. Avšak pouze v případě, že Česká republika zašle informace v souladu s tímto článkem.

2. Platební zprostředkovatel vybere srážkovou daň způsobem popsaným v článku 11, odstavcích 2 a 3 Směrnice.

3. Uložení srážkové daně v Nizozemských Antilách není na překážku tomu, aby Česká republika zdanila předmětný příjem v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy.

4. V průběhu přechodného období Nizozemské Antily mohou stanovit, že ekonomický subjekt vyplácející úrok nebo zajišťující úrok pro subjekt uvedený v článku 4, odstavci 2 Směrnice zřízený v České republice bude pokládán za platebního zprostředkovatele v zemi daňového domicilu daného subjektu a vybere srážkovou daň z tohoto úroku, dokud subjekt formálně nevysloví souhlas s jeho jménem, adresou a celkovou částkou pro něj vypláceného nebo zajišťovaného úroku, což se sděluje v souladu s posledním pododstavcem tohoto odstavce.

5. Na konci přechodného období budou Nizozemské Antily požádány, aby aplikovaly ustanovení článku 4 a upustily od aplikace srážkové daně a podílení se na výnosu z příjmů, jak určuje článek 5 a článek 6 této Smlouvy. Jestliže si v průběhu přechodného období Nizozemské Antily zvolí aplikaci ustanovení článku 4 této Smlouvy, nebude se dále aplikovat srážková daň a podíl na výnosu z příjmů, jak určuje článek 5 a článek 6 této Smlouvy.

Článek 6
Podílení se na výnosu

1. Nizozemské Antily zadrží 25 % výnosu srážkové daně uvedené v článku 5, odstavci 1 této Smlouvy a převedou 75 % výnosu do České republiky.

2. Jestliže Nizozemské Antily uloží srážkovou daň v souladu s článkem 5, odstavcem 4 této Smlouvy, zadrží 25 % výnosu a převedou do České republiky 75 % výnosu vybrané srážkové daně z vyplacených úroků pro subjekty, které jsou uvedeny v článku 4, odstavci 2 Směrnice a které mají sídlo v České republice.

3. Takové převody se uskuteční v Nizozemských Antilách nejpozději do šesti měsíců od konce zdaňovacího období.

4. Nizozemské Antily učiní nezbytná opatření pro zajištění správného fungování tohoto systému podílení se na výnosu daně.

Článek 7
Výjimky z postupu srážení daně

1. Nizozemské Antily umožní realizaci jednoho nebo obou postupů podle článku 13, odstavce 1 Směrnice, aby se zajistilo, že skuteční vlastníci mohou požádat o to, aby jim nebyla srážena žádná daň.

2. Na žádost skutečného vlastníka mu příslušný úřad smluvního státu, v němž má skutečný vlastník daňový domicil, vystaví potvrzení v souladu s článkem 13, odstavcem 2 Směrnice.

Článek 8
Zamezení dvojího zdanění

Česká republika zajistí zamezení dvojího zdanění, které by mohlo vzniknout při uložení srážkové daně zmíněné v článku 5 této Smlouvy ve shodě s ustanovením článku 14, odstavců 2 a 3 Směrnice, nebo poskytne náhradu (refundaci) srážkové daně.

Článek 9
Jiné srážkové daně

Smlouva nebrání smluvním státům v tom, aby uložily další druhy srážkové daně než té, o níž pojednává článek 5 této Smlouvy, a to v souladu s jejich domácími zákony nebo se smlouvami o zamezení dvojího zdanění.

Článek 10
Transpozice

Smluvní státy do 1. ledna 2005 přijmou a zveřejní zákony, nařízení a správní předpisy nezbytné pro naplnění této Smlouvy.

Článek 11
Příloha

Texty Směrnice a článku 7 Směrnice 77/799/EHS Rady Evropské unie z 19. prosince 1977 týkající se vzájemné pomoci příslušných úřadů členských států v oblasti přímého a nepřímého zdanění, jak se aplikují k datu podpisu této Smlouvy a na něž se tato Smlouva odvolává, jsou přiloženy jako její přílohy a tvoří nedílnou součást této Smlouvy. Text článku 7 Směrnice 77/799/EHS v této příloze bude nahrazen textem uvedeného článku v revidované Směrnici 77/799/EHS, jestliže tato revidovaná Směrnice nabude platnosti do doby, než ustanovení této Smlouvy nabudou účinnosti.

Článek 12
Nabytí právní účinnosti

Tato Smlouva nabude právní účinnosti třicátým dnem od posledního data, kdy si příslušné vlády vzájemně písemně oznámí, že ústavně požadované formality v jejich příslušných státech byly splněny a že její ustanovení nabudou účinnosti ode dne, kdy je Směrnice platná podle jejího článku 17, odstavců 2 a 3.

Článek 13
Ukončení platnosti

Tato Smlouva zůstane v platnosti, dokud ji neukončí jeden ze smluvních států. Jeden nebo druhý stát mohou ukončit platnost Smlouvy diplomatickou cestou oznámením učiněným nejméně šest měsíců před koncem kalendářního roku, a to po uplynutí tříletého období od data nabytí její účinnosti. V takovém případě Smlouva přestane mít právní účinky pro období počínající od konce kalendářního roku, v němž bylo učiněno oznámení o jejím ukončení.

Dáno v anglickém jazyce.  

Za Českou republiku
Mgr. Bohuslav Sobotka v. r.  
1. místopředseda vlády a ministr financí 
Za Nizozemské království se zřetelem na Nizozemské Antily
E. T. M. de Lannooy  
ministryně financí pro Nizozemské Antily

E-shop

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu, 180 otázek a odpovědí, 3.vydání

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu, 180 otázek a odpovědí, 3.vydání

Ing. Jiří Vychopeň - Wolters Kluwer, a. s.

Třetí vydání publikace je zaměřeno na řešení konkrétních případů z praxe, týkajících se s. r. o. od jejího založení až po zánik. Za tím účelem bylo do publikace zařazeno celkem 180 nejčastějších a ...

Cena: 342 KčKOUPIT

Akciové společnosti

Akciové společnosti

Prof. JUDr. Jan Dědič, Doc. JUDr. Ivana Štenglová, JUDr. Radim Kříž, JUDr. Petr Čech, LL.M. - C. H. Beck

Od šestého vydání publikace Akciové společnosti byl obchodní zákoník významně novelizován. Sedmé vydání této úspěšné publikace reaguje na změny právní úpravy, k nimž v mezidobí došlo. Značně byly upraveny zejména pasáže týkající se oceňování nepeněžitých vkladů, finanční asistence, ...

Cena: 1 310 KčKOUPIT

Daňový proces - Judikatura k problémovým situacím

Daňový proces - Judikatura k problémovým situacím

JUDr. Jaroslav Kobík - Anag, spol. s r. o.

Dnešní doba klade na daňové poradce, pracovníky finanční správy, soudce, advokáty, účetní, ale i na všechny zodpovědné podnikatele nemalé požadavky. Doby, kdy stačilo důkladně si prostudovat daňový zákon, jsou už dávno pryč. Jak totiž judikoval Nejvyšší správní soud v rozsudku 9 Afs ...

Cena: 589 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.