Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 90/2006 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2006, částka 43, ze dne 14. 9. 2006

90

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 17. srpna 2006 byl v Praze podepsán Program spolupráce v oblasti kultury, školství, vědy a sportu mezi vládou České republiky a vládou Peruánské republiky na léta 2006 - 2009.

Program vstoupil v platnost na základě svého článku 26 dne 17. srpna 2006.

České znění Programu se vyhlašuje současně.

Program spolupráce v oblasti kultury, školství, vědy a sportu
mezi
vládou České republiky
a
vládou Peruánské republiky na léta 2006 - 2009

Vláda České republiky a vláda Peruánské republiky (dále jen "smluvní strany"), vedeny přáním rozvíjet a prohlubovat současné přátelské vztahy mezi oběma státy a podnítit vzájemné porozumění mezi českým a peruánským národem, a v souladu s Kulturní dohodou mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Peruánské republiky, podepsanou v Limě dne 14. října 1974, se dohodly takto:

Kultura

Článek 1
Spolupráce v oblasti kultury

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi českými a peruánskými tvůrci, profesními sdruženími a institucemi a organizacemi, které působí ve státech smluvních stran ve všech oblastech kultury.

Článek 2
Divadlo, hudba a tanec

Smluvní strany budou podporovat uvádění divadelní, hudební a taneční tvorby českých a peruánských autorů, se zvláštním přihlédnutím k tvorbě současných autorů, a budou dle svých možností a na zásadách vzájemnosti podporovat účast českých a peruánských umělců, odborníků a uměleckých souborů na významných divadelních, hudebních a tanečních akcích pořádaných ve státech smluvních stran.

Článek 3
Výtvarné umění

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi českými a peruánskými institucemi a organizacemi působícími ve státech smluvních stran v oblasti výtvarného umění a dle svých možností rovněž uvádění tvorby českých a peruánských výtvarných umělců na významných akcích konaných ve státech smluvních stran.

Článek 4
Kulturní dědictví, muzea a galerie

(1) Smluvní strany budou v rámci svých kompetencí spolupracovat v oblasti ochrany movitého, nemovitého i nehmotného kulturního dědictví České republiky a Peruánské republiky, budou se vzájemně informovat o právních předpisech týkajících se kulturního dědictví a budou si vyměňovat zkušenosti z této oblasti.

(2) Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi českými a peruánskými muzei a galeriemi, jakož i dalšími institucemi a organizacemi působícími ve státech smluvních stran v oblasti vytváření, uchování a prezentace muzejních a galerijních sbírek jako nedílné součásti movitého kulturního dědictví České republiky a Peruánské republiky.

(3) Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci institucí a organizací, na které odkazuje odstavec 2, za účelem přípravy a realizace společných výstav, účasti jejich odborníků na konferencích, sympoziích, vědeckých projektech, výzkumech a dalších podobných aktivitách.

(4) Smluvní strany budou podporovat výměnu odborníků institucí a organizací, na které odkazuje odstavec 2, a výměnu informací z oblasti muzeologie a muzeografie.

(5) Smluvní strany budou podporovat činnost vedoucí k evidenci, dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví České republiky a Peruánské republiky a budou si vyměňovat informace o činnosti v této oblasti.

(6) Smluvní strany budou v souladu s normami mezinárodního práva, vnitrostátními právními předpisy platnými v České republice a v Peruánské republice a v mezích svých kompetencí společně bránit nelegálnímu obchodu a vývozu kulturních statků nacházejících se na území České republiky a Peruánské republiky a poskytovat si informace a zkušenosti z této oblasti.

Článek 5
Autorské právo

Smluvní strany budou dle svých možností usilovat o zajištění ochrany práva autorského a práv s ním souvisejících v souladu s vnitrostátními právními předpisy platnými v České republice a v Peruánské republice a v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými jsou státy smluvních stran vázány.

Článek 6
Neprofesionální umění, tradiční lidová kultura a umělecké aktivity dětí a mládeže

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci českých a peruánských institucí a organizací působících ve státech smluvních stran v oblasti neprofesionálního umění, tradiční lidové kultury a uměleckých aktivit dětí a mládeže a v rámci svých možností rovněž účast českých a peruánských umělců, souborů, porotců a seminaristů z oblasti neprofesionálního umění, tradiční lidové kultury a uměleckých aktivit dětí a mládeže na významných akcích konaných ve státech smluvních stran.

Článek 7
Audiovize

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci českých a peruánských institucí a organizací působících ve státech smluvních stran v oblasti médií a audiovize a v rámci svých možností rovněž účast českých a peruánských umělců a odborníků na mezinárodních filmových festivalech týkajících se dalších druhů audiovizuální produkce pořádaných ve státech smluvních stran.

Článek 8
Literatura a knižní kultura

(1) Smluvní strany budou podporovat aktivity vedoucí ke vzájemné znalosti národních literatur.

(2) Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci českých a peruánských knihoven, literárních muzeí a kulturních a vzdělávacích institucí, zvláště pak spolupráci v oblasti nových technologií, jejímž účelem je zpřístupňování této části kulturního dědictví České republiky a Peruánské republiky veřejnosti.

(3) Smluvní strany budou prostřednictvím specializovaných programů podporovat překládání děl české literatury do španělského jazyka a děl peruánské literatury do českého jazyka.

Článek 9
UNESCO

Smluvní strany budou v rámci svých možností podporovat spolupráci České komise pro UNESCO a Peruánské komise pro UNESCO, zejména pak v oblasti ochrany a propagace kulturního dědictví.

Článek 10
Výměny výstav

Výměny výstav se budou uskutečňovat na základě organizačních a finančních pravidel dohodnutých přímo jejich organizátory případ od případu.

Článek 11
Výměna odborníků z oblasti kultury

(1) Smluvní strany si v době platnosti tohoto Programu spolupráce mohou vyměňovat odborníky působící v oblasti kultury, každoročně však nejvíce pět odborníků z české strany a pět odborníků z peruánské strany, k pobytům v maximální délce trvání čtrnácti (14) dnů každý.

(2) Výměna odborníků z oblasti kultury se bude dle tohoto Programu spolupráce uskutečňovat v souladu s vnitrostátními právními předpisy platnými v České republice a v Peruánské republice a dle organizačních a finančních pravidel uvedených v článku 22 tohoto Programu spolupráce.

Vzdělávání, věda, mládež a sport

Článek 12
Rozvoj kontaktů v oblasti vzdělávání

(1) Smluvní strany budou přispívat k rozvoji kontaktů mezi vzdělávacími organizacemi České republiky a Peruánské republiky. Rovněž budou podporovat rozvoj vzájemných kontaktů i prostřednictvím návštěv svých vládních delegací s cílem přispět ke spolupráci obou národů a šíření informací o jejich minulosti i současnosti.

(2) Smluvní strany si budou vyměňovat odborné pracovníky v oblasti vzdělávání z ministerstev školství svých států a pedagogické dokumenty k vzájemnému informování o procesech modernizace vzdělávací soustavy.

Článek 13
Výměna informací a publikací

Pro usnadnění spolupráce mezi vzdělávacími institucemi smluvní strany určí příslušné úřady, které budou na požádání zajišťovat výměnu informativního materiálu a publikací o školském systému a o vysokých školách.

Článek 14
Přímé meziuniverzitní dohody

Smluvní strany budou podněcovat sjednávání dohod, které budou podporovat výměnu zkušeností umožňující lepší vzájemné poznávání. V tomto smyslu budou podporovat kontakty vysokoškolských vzdělávacích institucí, které mohou uzavírat přímé dohody zaměřené na výměny učitelů a odborníků k přednáškám, kursům, seminářům a k účasti na výzkumných projektech.

Článek 15
Stipendia

Smluvní strany si v rámci svých možností a na základě principu reciprocity nabídnou oficiální cestou maximálně 2 stipendia ročně pro studenty akreditovaných magisterských a doktorských studijních programů veřejných vysokých škol ke krátkodobému studijnímu pobytu na veřejných vysokých školách. Minimální délka jednoho studijního pobytu je tři (3) měsíce a maximální délka je devět (9) měsíců.

Článek 16
Doklady o vzdělání

Smluvní strany zahájí jednání směřující k posouzení dokladů o vzdělání a dokladů o akademických titulech vydávaných na území států smluvních stran a prozkoumají možnosti jejich vzájemného uznávání pro akademické účely.

Článek 17
Věda, výzkum a vývoj

(1) Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti vědy, výzkumu a vývoje. V tomto smyslu budou napomáhat navazování a rozvoji kontaktů mezi příslušnými orgány svých států, jakož i výměnám odborníků a/nebo výzkumných pracovníků k studijním, výzkumným a konzultačním pobytům a k účasti na vědeckých setkáních mezinárodního charakteru, která se budou konat ve státech smluvních stran.

(2) Smluvní strany budou napomáhat rozvoji spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje, která bude uskutečňována prostřednictvím:

a)  společných výzkumných projektů,

b)  výměny vědeckých a výzkumných pracovníků za účelem předávání vědeckých a technických znalostí a zkušeností, provádění přednáškové činnosti a seznamování se s výsledky vědy a techniky,

c)  jiných forem spolupráce, na nichž se smluvní strany dohodnou diplomatickou cestou.

(3) Provádění spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje bude na české straně zajišťovat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a na peruánské straně Národní rada vědy a techniky (CONCYTEC).

Článek 18
Mládež

(1) Smluvní strany budou podporovat rozvoj výměny informací a dokumentů z oblasti mládeže na vládní i nevládní úrovni.

(2) Smluvní strany budou podporovat navázání a rozvoj přímých kontaktů mezi mládežnickými organizacemi za účelem výměny zkušeností a možností výměn mládeže.

Článek 19
Sport

(1) Smluvní strany budou podporovat spolupráci a výměnu sportovců, sportovních delegací, trenérů a odborníků stejně jako účast na dvoustranných soutěžích, výměnu informací o struktuře sportu a publikací o sportu. Konkrétní aktivity jsou v kompetenci sportovních organizací států smluvních stran.

(2) Smluvní strany budou napomáhat spolupráci v oblasti tělovýchovy a sportu; za tím účelem podpoří sjednání Dohody o spolupráci mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Peruánským institutem sportu.

Článek 20
Výměna odborníků

Smluvní strany si budou vyměňovat odborníky z oblastí uvedených v článcích 12 a 17 tohoto Programu spolupráce. Celková doba pobytů nepřesáhne deset (10) týdnů ročně a jednotlivé pobyty nebudou delší než čtrnáct (14) dní.

Organizační a finanční pravidla

Článek 21

(1) Vysílající smluvní strana předloží kandidatury na stipendia podle článku 15 tohoto Programu spolupráce na formulářích přijímající smluvní strany obsahujících i požadavky na dokumentaci do 30. září pro kandidáty české strany a do 31. března pro kandidáty peruánské strany v roce, který předchází danému akademickému roku.

(2) Přijímající smluvní strana do tří (3) měsíců po obdržení dokumentace oznámí, zda navržení kandidáti byli přijati, název instituce, kde svůj pobyt uskuteční, datum jeho zahájení a výši stipendia.

(3) Vysílající smluvní strana sdělí přesné datum příjezdu stipendistů nejméně dva (2) týdny předem.

Článek 22

(1) Vysílající smluvní strana sdělí přijímající smluvní straně diplomatickou cestou návrh na vyslání svých odborníků podle článků 11, 12 a 17 tohoto Programu spolupráce nejpozději tři (3) měsíce před datem plánovaného uskutečnění pobytu. V návrhu uvede:

a)  jméno a příjmení odborníků, jejich profesní životopis a čísla pasů,

b)  návrh programu činnosti, kterou tito odborníci hodlají uskutečnit, a název instituce či organizace, která v přijímajícím státě tuto jejich činnost odborně zabezpečí,

c)  návrh termínu uskutečnění pobytu,

d)  odkaz k článku Programu spolupráce, na jehož základě se výměna uskutečňuje,

e)  další informace, o které přijímající smluvní strana požádá.

(2) Přijímající smluvní strana oznámí vysílající smluvní straně své stanovisko k přijetí navrhovaných odborníků spolu s určením data zahájení pobytu nejpozději jeden (1) měsíc před datem zahájení pobytu.

(3) Vysílající smluvní strana oznámí přijímající smluvní straně přesné datum a čas příjezdu a odjezdu a způsob dopravy odborníků nejpozději tři (3) týdny před datem zahájení pobytu.

(4) Vysílající smluvní strana uhradí odborníkům náklady na mezinárodní cestovné do místa pobytu a zpět.

(5) Vyžaduje-li to schválený program pobytu, uhradí přijímající smluvní strana přijímaným odborníkům náklady na místní dopravu, vyjma městské hromadné dopravy.

(6) Přijímající smluvní strana poskytne přijímaným odborníkům ubytování hotelového typu a částku na stravné a kapesné dle svých platných vnitrostátních právních předpisů.

(7) Přijímající smluvní strana přijme k pobytu dle tohoto Programu spolupráce jen ty odborníky, kteří budou mít sjednáno řádné cestovní pojištění pro případ náhlého onemocnění či úrazu. Za tím účelem vysílající smluvní strana předloží přijímající smluvní straně kopii dokladu o sjednání řádného cestovního pojištění odborníků pro případ náhlého onemocnění či úrazu, jakmile je jí známo přesné datum příjezdu a odjezdu přijímaných odborníků.

Závěrečná ustanovení

Článek 23

Tento Program spolupráce nevylučuje možnost uskutečnění dalších akcí a výměn, jejichž realizaci v oblasti kultury, vzdělávání, vědy, mládeže a sportu budou smluvní strany považovat za důležitou. Na těchto aktivitách se musí smluvní strany dohodnout diplomatickou cestou.

Článek 24

Zástupci smluvních stran se setkají v posledním roce platnosti tohoto Programu spolupráce, aby společně vyhodnotili plnění jeho závazků.

Článek 25

(1) Koordinace všech aktivit se uskuteční diplomatickou cestou.

(2) Jakékoli pochybnosti, problémy nebo obtíže, které by vznikly při výkladu nebo realizaci tohoto Programu spolupráce, budou smluvní strany řešit diplomatickou cestou.

Článek 26

Tento Program spolupráce vstupuje v platnost dnem podpisu a zůstane v platnosti do 31. prosince 2009. Po vzájemné dohodě smluvních stran diplomatickou cestou může být platnost prodloužena o jeden (1) rok.

Dáno v Praze dne 17. srpna 2006 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a španělském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu
  České republiky
Mgr. Alena Štěrbová v. r.  
Za vládu
Peruánské republiky
J. E. Alberto Efraín Salas Barahona v. r.

E-shop

Průvodce daňovým řádem s příklady, vzory a judikáty

Průvodce daňovým řádem s příklady, vzory a judikáty

Mgr. Jaroslav Kratochvíl, Mgr. Aleš Šustr - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je komplexním průvodcem daňovým řízením, zejména komunikací mezi daňovým subjektem a správcem. Určena je též pro tzv. třetí osoby, jako jsou svědci, znalci či ručitelé. Obsahuje návody, jak postupovat v konkrétních situacích, včetně vzorových dopisů, příkladů a vyplněných ...

Cena: 549 KčKOUPIT

Trestní právo procesní, 5. vydání

Trestní právo procesní, 5. vydání

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Vysokoškolská učebnice systematicky vykládá základní pojmy a instituty trestního řádu, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Nové, již páté aktualizované a doplněné vydání plní v prvé řadě funkci aktualizační. ...

Cena: 1 050 KčKOUPIT

Prokazování původu majetku a daňové trestné činy

Prokazování původu majetku a daňové trestné činy

PhDr. Vladimír Pelc, JUDr. Vladimír Pelc, Ph.D. - Anag, spol. s r. o.

Během roku 2016 vstoupil v platnost zákon o prokazování původu majetku, který novelizuje zákon o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.) a trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.). Zákon o prokazování původu majetku Právní úprava tohoto nového zákona je zaměřena na prokazování příjmů ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.