Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 88/2006 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2006, částka 42, ze dne 8. 9. 2006

88

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 3. července 2006 bylo v Bogotě podepsáno Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Kolumbijské republiky o spolupráci v oblasti obranného materiálu.

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 10 odst. 1 dne 3. července 2006.

České znění Ujednání a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

UJEDNÁNĺ
MEZI
MINISTERSTVEM OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY
A
MINISTERSTVEM NÁRODNĺ OBRANY KOLUMBIJSKÉ REPUBLIKY
O SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANNÉHO MATERIÁLU

Ministerstvo obrany České republiky a Ministerstvo národní obrany Kolumbijské republiky, dále jen "smluvní strany",f fřídíce se oboustranným přáním upevňovat přátelské vztahy mezi Českou republikou a Kolumbijskou republikou,

potvrzujíce svoji oddanost cílům a principům Charty Organizace spojených národů,

usilujíce o zabezpečení vzájemně výhodné a dlouhodobé spolupráce v oblasti obranného materiálu,

se dohodly na následujícím:

Článek 1
Vymezení pojmů

Pro účely tohoto Ujednání mají následující pojmy tento význam:

a)   "vysílající smluvní strana" je smluvní strana, která vysílá osoby v rámci své působnosti k pobytu na území státu druhé smluvní strany;
b)   "přijímající smluvní strana" je smluvní strana, která přijímá osoby vyslané druhou smluvní stranou k pobytu na území svého státu;
c)   "obranný materiál" je výzbroj a vybavení pro potřeby ozbrojených sil a dalších ozbrojených složek států smluvních stran;
d)   "delegace" jsou zaměstnanci obou smluvních stran vyslaní na území státu druhé smluvní strany v souvislosti s prováděním tohoto Ujednání.

Článek 2
Oblasti spolupráce

Smluvní strany budou v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy a v souladu se svými mezinárodněprávními závazky napomáhat spolupráci mezi českými a kolumbijskými podniky, organizacemi a institucemi v následujících oblastech:

a)   dodávky obranného materiálu;
b)   provoz, opravy, modernizace a údržba dodaného obranného materiálu;
c)   předávání technologie a technická pomoc při výrobě obranného materiálu;
d)   jiné směry spolupráce, o které obě smluvní strany projeví zájem.

Článek 3
Zabezpečení spolupráce

1) Smluvní strany budou v souladu s právními předpisy svých států napomáhat uzavírání kontraktů mezi českými a kolumbijskými podniky, organizacemi a institucemi, v nichž budou stanoveny podmínky spolupráce v oblasti obranného materiálu.

2) Bude-li to možné, každá smluvní strana zajistí ověřování jakosti pro obranný materiál dodávaný v souladu s kontrakty podle odstavce 1. Takové ověřování jakosti bude poskytováno bezplatně a za stejných podmínek jako pro vlastní ozbrojené síly.

3) Kterákoli smluvní strana může požádat druhou smluvní stranu o reference na konkrétní společnosti, které projeví zájem o uzavření kontraktu podle odstavce 1.

Článek 4
Odpovědné orgány

Orgány odpovědné za provádění tohoto Ujednání budou:

za Českou republiku - sekce vyzbrojování Ministerstva obrany a Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti;

za Kolumbijskou republiku - úsek náměstka ministra pro institucionální řízení Ministerstva národní obrany.

Článek 5
Ochrana utajovaných informací

1) Utajované informace, jež si smluvní strany předají během spolupráce podle tohoto Ujednání, budou chráněny v souladu s právními předpisy státu smluvní strany, která tyto informace přijala.

2) Smluvní strany nezveřejní ani neposkytnou jakékoli třetí straně utajované informace bez předchozího písemného souhlasu smluvní strany původu.

3) Smluvní strany bez předchozího písemného souhlasu smluvní strany původu nepoužijí utajované informace k jinému účelu, než ke kterému byly poskytnuty.

Článek 6
Způsob financování

Každá ze smluvních stran hradí náklady, které jí vzniknou v souvislosti s prováděním tohoto Ujednání.

Článek 7
Povinnosti vysílající smluvní strany

Vysílající smluvní strana zabezpečí a uhradí členům své delegace:

a)   dopravu do předem určeného místa na území státu přijímající smluvní strany a zpět, není-li dohodnuto jinak;
b)   kapesné;
c)   dokumenty vyžadované orgány státu přijímající smluvní strany pro vstup a opuštění jeho území.

Článek 8
Povinnosti přijímající smluvní strany

Přijímající smluvní strana na svém území zabezpečí a uhradí členům delegace vysílající smluvní strany:

a)   přepravu z předem určeného místa na území jejího státu do místa pobytu delegace, přepravu podle programu návštěvy delegace a dopravu do místa, z něhož delegace její stát opustí;
b)   stravování;
c)   ubytování.

Článek 9
Řešení sporů

Jakékoli spory, které mohou vzniknout mezi smluvními stranami při provádění tohoto Ujednání, budou smluvní strany řešit neodkladně vzájemným jednáním a nebudou je předávat žádnému mezinárodnímu soudu ani třetí straně.

Článek 10
Závěrečná ustanovení

1) Toto Ujednání vstupuje v platnost dnem podpisu.

2) Toto Ujednání se sjednává na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran však může Ujednání písemně vypovědět. Platnost Ujednání skončí 6 měsíců ode dne doručení oznámení o výpovědi druhou smluvní stranou.

3) Toto Ujednání může být kdykoliv písemně změněno nebo doplněno po vzájemné dohodě smluvních stran.

4) Ukončení platnosti tohoto Ujednání se netýká dalšího provádění platných kontraktů.

Dáno v Bogotě dne 3. července 2006 ve dvou původních vyhotoveních v jazyce českém, španělském a anglickém. V případě jakýchkoli rozporů při výkladu je rozhodující anglické znění.

Za Ministerstvo obrany 
České republiky
Ing. Jaroslav Kopřiva v. r. 
Za Ministerstvo národní obrany
Kolumbijské republiky
Camilo Ospina Bernal v. r.

E-shop

Zpracování osobních údajů obcemi

Zpracování osobních údajů obcemi

JUDr. Václav Bartík, JUDr. Eva Janečková - Wolters Kluwer, a. s.

Nová publikace na velmi aktuální téma zpracování osobních údajů podrobně informuje, jaké jsou povinnosti obcí při zpracování osobních údajů např. při zveřejňování na úřední desce, při zpracování agendy přestupků a také v případě instalace kamerových systémů atd. Je skutečností, že ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Odpovědnost za ekologické škody v občanském právu

Odpovědnost za ekologické škody v občanském právu

JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Autor v knize přistupuje k problematice ekologických škod z pohledu civilního práva a systematicky zpracovává i další, speciální právní úpravy týkající se tohoto tématu, jako je zákon o ochraně přírody a krajiny (č. 114/1992 Sb.), zákon o ochraně zemědělského půdního fondu (č. ...

Cena: 665 KčKOUPIT

ÚZ č. 1118 - Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Praní špinavých peněz …

ÚZ č. 1118 - Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Praní špinavých peněz …

Sagit, a. s.

Předpisy v publikaci jsou rozděleny do šesti kapitol: úvěrové instituce; praní špinavých peněz; finanční konglomeráty; Česká národní banka; ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu; stavební spoření. ...

Cena: 289 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
po–pá 7–15 hod

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.