Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 87/2006 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2006, částka 41, ze dne 8. 9. 2006

87

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 28. února 2006 byl v Praze podepsán Dodatkový protokol k Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Rumunska týkajícímu se ochrany vojenských utajovaných skutečností, podepsanému v Bukurešti dne 17. července 2000

Dodatkový protokol vstoupil v platnost na základě svého článku II dne 12. července 2006.

České znění Dodatkového protokolu a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


*)  

Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Rumunska týkající se ochrany vojenských utajovaných skutečností, podepsané v Bukurešti dne 17. července 2000, bylo vyhlášeno pod č.  53/2001 Sb. m. s..

DODATKOVÝ PROTOKOL K UJEDNÁNĺ
MEZI
MINISTERSTVEM OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY
A
MINISTERSTVEM NÁRODNĺ OBRANY RUMUNSKA
TÝKAJĺCĺMU SE OCHRANY VOJENSKÝCH UTAJOVANÝCH SKUTEČNOSTĺ, PODEPSANÉMU V BUKUREŠTI DNE 17. ČERVENCE 2000

Ministerstvo obrany České republiky a Ministerstvo národní obrany Rumunska, dále jen "smluvní strany",

berouce v úvahu ustanovení Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Rumunska týkajícího se ochrany vojenských utajovaných skutečností, podepsaného v Bukurešti dne 17. července 2000, dále jen "Ujednání",

se dohodly na následujícím:

ČLÁNEK I

1) V celém Ujednání bude výraz "kompetentní orgán" nahrazen výrazem "kompetentní bezpečnostní orgán/pověřený bezpečnostní orgán".

2) Odstavec 1 článku 2 Ujednání bude nahrazen takto:

"1. "Vojenské utajované skutečnosti", dále jen "utajované skutečnosti", bude označovat skutečnosti v oblasti obrany, dokumenty nebo data bez ohledu na jejich fyzickou formu, kterým byl přidělen určitý stupeň utajení v souladu s vnitrostátními právními předpisy, a které musí být chráněny podle míry své důležitosti a důsledků, jež by mohly vyvstat v souvislosti s jejich neoprávněným uvolněním a šířením.".

3) Odstavec 3 článku 2 Ujednání bude nahrazen takto:

"3. "Kompetentní bezpečnostní orgán/pověřený bezpečnostní orgán" bude označovat instituci, která je v souladu s vnitrostátními právními předpisy státu každé smluvní strany oprávněna vytvořit své vlastní orgány a přijímat opatření pro koordinaci a kontrolu aktivit souvisejících s ochranou vojenských utajovaných skutečností.".

4) Článek 4 Ujednání bude nahrazen takto:

"ČLÁNEK 4
Stupně utajení

Stupně utajení a jejich ekvivalenty pro smluvní strany jsou:

Česká republika Rumunsko ekvivalent v angličtině
PŘĺSNÉ TAJNÉ STRICT SECRET DE IMPORTANTA DEOSEBITA TOP SECRET
TAJNÉ STRICT SECRET SECRET
DŮVĚRNÉ SECRET CONFIDENTIAL
VYHRAZENÉ SECRET DE SERVICIU RESTRICTED

5) Odstavec 1 článku 7 Ujednání bude nahrazen takto:

"1. Utajované skutečnosti se stupněm utajení PŘĺSNĚ TAJNÉ/STRICT SECRET DE IMPORTANTA DEOSEBITA/TOP SECRET, TAJNÉ/STRICT SECRET/SECRET a DŮVĚRNÉ/SECRET/CONFIDENTIAL budou předávány diplomatickým kurýrem, vojenským kurýrem nebo ve výjimečných případech speciálním kurýrem, pokud bude smluvními stranami zaveden. Utajované skutečnosti se stupněm utajení VYHRAZENÉ/SECRET DE SERVICIU/RESTRICTED mohou být předávány vojenským kurýrem nebo speciálním kurýrem, pokud bude smluvními stranami zaveden.".

6) Za odstavec 1 článku 10 bude vložen odstavec 2 v tomto znění:

"2. U dokumentů označených PŘĺSNĚ TAJNÉ/STRICT SECRET DE IMPORTANTA DEOSEBITA/TOP SECRET bude překládání a kopírování povoleno jen s písemným povolením smluvní strany předávající utajované skutečnosti.".

7) Odstavce 2 a 3 článku 10 se přečíslují na odstavce 3 a 4 a za odstavec 4 bude vložen odstavec 5 v tomto znění:

"5. Informace nebo materiály označené PŘĺSNĚ TAJNÉ/STRICT SECRET DE IMPORTANTA DEOSEBITA/TOP SECRET nebudou ničeny. Budou vráceny kompetentnímu bezpečnostnímu orgánu/pověřenému bezpečnostnímu orgánu předávající smluvní strany. V případě bezprostředního nebezpečí mohou být takové informace zničeny bez předchozího oprávnění. Taková událost bude okamžitě oznámena kompetentnímu bezpečnostnímu orgánu/pověřenému bezpečnostnímu orgánu předávající smluvní strany.".

8) Článek 11 Ujednání bude nahrazen takto:

"ČLÁNEK 11
Opatření v případě ztráty nebo vyzrazení utajované skutečnosti

1. Utajované skutečnosti se považují za vyzrazené:

-

pokud byly úplně nebo částečně uvolněny neoprávněné straně;

-

v případě porušení bezpečnosti spočívajícím ve ztrátě utajované skutečnosti, a to i jen dočasné;

-

nemohou-li být, byť jen dočasně, během pravidelné kontroly dohledány, a to až do okamžiku, kdy vyšetřování prokáže opak;

-

v případě jejich uvolnění nebo neoprávněného předání sdělovacím prostředkům.

2. V případě vyzrazení utajované skutečnosti přijaté od druhé smluvní strany přijme přijímající smluvní strana nezbytná opatření k omezení škod.

3. Ve všech případech vyzrazení utajovaných skutečností bude informován kompetentní bezpečnostní orgán/pověřený bezpečnostní orgán druhé smluvní strany. Druhá smluvní strana bude co nejdříve informována o výsledcích vyšetřování a podniknutých opatřeních k omezení škod.

4. Je-li to nutné, smluvní strana vyšetřující ztrátu nebo vyzrazení utajované skutečnosti může požádat druhou smluvní stranu o kvalifikovanou pomoc.".

ČLÁNEK II

Tento Dodatkový protokol vstoupí v platnost dnem doručení posledního písemného oznámení smluvních stran, potvrzujícího ukončení vnitrostátních právních procedur nutných pro jeho vstup v platnost, a zůstane v platnosti, dokud bude platit Ujednání.

Podepsáno v Praze dne 28. února 2006 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém, rumunském a anglickém jazyce, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílností ve výkladu má anglické znění přednost.

ZA MINISTERSTVO OBRANY
ČESKÉ REPUBLIKY
JUDr. Karel KŰHNL v. r. 
ZA MINISTERSTVO NÁRODNĺ OBRANY
RUMUNSKA
Teodor ATANASIU v. r.

E-shop

Zákon o kybernetické bezpečnosti, komentář

Zákon o kybernetické bezpečnosti, komentář

JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIArb., JUDr. Mgr. Barbora Vlachová - Wolters Kluwer, a. s.

Zákon o kybernetické bezpečnosti upravuje práva a povinnosti osob, jakož i pravomoc a působnost orgánů veřejné moci, a to v oblasti kybernetické bezpečnosti. Jeho hlavním smyslem je ochrana funkčnosti kybernetického prostoru. S ohledem na vývoj moderních technologií a stále ...

Cena: 520 KčKOUPIT

Postavení úřední osoby v trestním právu

Postavení úřední osoby v trestním právu

doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D., doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc., Mgr. Jan Provazník, Mgr. David Čep - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaná monografie se věnuje problematice trestní odpovědnosti a trestněprávní ochrany tzv. úředních osob, která v současné době patří k velmi diskutovaným tématům. Páchání trestných činů v této oblasti jak úředními osobami, tak proti úředním osobám má velmi negativní dopady na ...

Cena: 455 KčKOUPIT

Zákon o dani z hazardních her. Komentář

Zákon o dani z hazardních her. Komentář

doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D., Ing. Mgr. Hana Krasulová - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář obsahuje detailní rozbor nového zákona o dani z hazardních her, který byl přijat jako součást nové právní regulace hazardních her. Není opomenut ani detailní komentář přechodných ustanovení zákona o hazardních hrách, která řeší přechod z odvodu z loterií a jiných podobných ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.