Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 79/2006 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2006, částka 39, ze dne 31. 8. 2006

79

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. listopadu 2001 bylo v Praze podepsáno Ujednání o spolupráci mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a Ministerstvem sociálních věcí a zaměstnanosti Nizozemska.

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku VIII dne 13. listopadu 2001.

České znění Ujednání se vyhlašuje současně.

UJEDNÁNĺ
O SPOLUPRÁCI
MEZI
MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNĺCH VĚCĺ ČESKÉ REPUBLIKY
A
MINISTERSTVEM SOCIÁLNĺCH VĚCĺ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKA

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky a Ministerstvo sociálních věcí a zaměstnanosti Nizozemska, dále jen smluvní strany,

potvrzujíce oboustranný zájem rozvíjet přátelské vztahy a spolupráci v oblasti práce a sociálních věcí,

považujíce za důležité podporovat hospodářský a sociální rozvoj v obou státech prostřednictvím této spolupráce,

prohlašují, že

a)  budou napomáhat rozvoji styků a podporovat spolupráci při výměně poznatků, zkušeností a (vědeckých) expertíz mezi vládními orgány a kde to bude vhodné mezi dalšími příslušnými institucemi v oblasti práce a sociální politiky;

b)  budou si vyměňovat informace o politikách, rozhodovacích procesech, legislativě, infrastruktuře a službách v těchto oblastech ve svých státech na národní, regionální a místní úrovni;

c)  založí tuto výměnu v rámci bilaterálních, multilaterálních a Evropských programů.

I. Strany se shodly na následujících oblastech spolupráce jako oboustranně prioritních:

a)  politika zaměstnanosti ve vztahu k politice EU, instituce na trhu práce, programy zaměstnanosti, reintegrace speciálních skupin, pracovní podmínky ve vztahu k trhu práce a statistické metody;

b)  sociální dialog na různých úrovních, rozhodovací procesy v různých institucích;

c)  politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a inspektoráty práce;

d)  politika rovných příležitostí pro muže a ženy v souvislosti s politikou EU, naplňování rovných příležitostí a rozvoj národních mechanizmů;

e)  sociální pojištění a systémy sociální podpory.

II. Tato spolupráce bude zahrnovat výměnu informací ve formě

a)  písemných podkladů;

b)  seminářů a workshopů;

c)  recipročních expertních konzultací;

d)  účasti na konferencích pořádaných na území obou signatářů;

e)  výcvikových programů pro zaměstnance příslušných veřejných orgánů signatářů;

f)  dalších způsobů spolupráce podle dohody.

III. Při výměnných programech pro pracovníky příslušných ministerstev bude z praktických důvodů pracovním jazykem angličtina. Pokud bude potřeba tlumočení do češtiny, ponese náklady česká strana.

IV. Strany jsou odhodlány toto Prohlášení naplňovat prostřednictvím schůzek dvakrát ročně, na kterých proběhne výměna informací o politikách jak v mezinárodních institucích (EU, OSN, OECD MOP, WTO, RE atd. ) tak v obou zemích, a na základě společně připravených a schválených ročních pracovních plánů, v souladu s finančními a organizačními možnostmi příslušných správních orgánů obou stran, Evropské unie nebo mezinárodních programů.

Obě strany vyjádřily přání setkávat se dvakrát ročně na příslušné úrovni střídavě v obou státech k výměně informací a ke stanovení konkrétních oblastí a problematik, které budou zapracovány do programu spolupráce na další rok. První schůzka k sestavení plánu činnosti se bude konat v Haagu v 1. čtvrtletí roku 2002.

V. Pokud jde o podmínky spolupráce, obě strany prohlašují, že veškeré cestovní náklady bude hradit hostující strana, pokud nebude dohodnuto jinak v tom kterém případě. Finanční zdroje pro realizaci spolupráce budou oběma stranami vyčleněny v souladu s platnými postupy stanovenými právními předpisy každého státu. Pokud to bude vhodné, zvláštní finanční podmínky mohou být stanoveny ve společně odsouhlasených ročních plánech činnosti podle článku IV.

VI. Pokud to bude v konkrétním případě nutné, účastník tohoto programu bude podléhat příslušnému standardnímu řízení upravujícímu vstup na trh práce druhé strany.

VII. Obě strany připouští, že pokud aktivity připravené na základě tohoto Ujednání nebo dohodnuté v plánech činnosti zmíněných v odstavci IV. nebudou moci být z důvodů vis major uskutečněny, mohou být takto dohodnuté aktivity ukončeny nebo zrušeny jako celek nebo částečně formou písemného oznámení druhé smluvní straně.

VIII. Toto Ujednání se sjednává na dobu 4 let a bude platit do konce roku 2005. Jeho platnost bude automaticky prodlužována vždy na dobu dalšího kalendářního roku, pokud se strany nedohodnou jinak. Prohlášení vstoupí v platnost dnem podpisu.

IX. Smluvní strany mohou toto Ujednání kdykoliv vypovědět před uplynutím doby jeho platnosti. Písemné oznámení o vypovězení Ujednání musí být doručeno druhé smluvní straně nejméně šest měsíců před navrhovaným datem ukončení platnosti Ujednání.

Dáno v Praze dne 13. listopadu 2001 ve dvou originálech, každý v českém a anglickém jazyce, přičemž oba texty mají stejnou platnost.  

Za Ministerstvo
práce a sociálních věcí
České republiky
Miroslav Fuchs v. r.  
náměstek ministra 
Za Ministerstvo
sociálních věcí a zaměstnanosti
Nizozemska
R. J. van Houtum v. r.
Velvyslanec Nizozemska

E-shop

Zákon o obchodních korporacích, Velké komentáře

Zákon o obchodních korporacích, Velké komentáře

Štenglová, Havel, Cileček, Kuhn, Šuk - C. H. Beck

Předkládaný komentář navazuje na dosavadní úspěšný komentář k obchodnímu zákoníku. Mezi jeho autory najdete jak tvůrce zákona o obchodních korporacích, tak soudce Nejvyššího soudu, vysokoškolské pedagogy a advokáty. Předkládá proto možné praktické i teoretické výklady a řešení otázek ...

Cena: 2 890 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech hospodaření s majetkem České republiky

Přehled judikatury ve věcech hospodaření s majetkem České republiky

Mgr. Michal Spáčil - Wolters Kluwer, a. s.

Postavení státu jako vlastníka při hospodaření s majetkem České republiky se od postavení ostatních vlastníků výrazně liší. Toto specifické postavení sebou nese několik zvláštních rysů. Hospodaření státu se ...

Cena: 300 KčKOUPIT

Spisová služba

Spisová služba

Miroslav Kunt, Tomáš Lechner - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace mapuje vývoj spisové služby v České republice, přičemž detailně popisuje období od roku 2004 do současnosti. V úvodní části jsou diskutovány právní předpisy, které se oblasti spisové služby přímo týkají anebo s ní úzce souvisí. Stranou nezůstává ani zasazení do kontextu ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Po-Pá 7:00 – 15:00

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.