Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 72/2006 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2006, částka 35, ze dne 14. 8. 2006

72

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 12. dubna 2006 byl v Ammánu podepsán Prováděcí program spolupráce v oblasti školství, vědy, mládeže a sportu mezi vládou České republiky a vládou Jordánského hášimovského království na léta 2006 a 2007.

Prováděcí program vstoupil v platnost na základě svého článku 27 dne 12. dubna 2006.

Anglické znění a český překlad Prováděcího programu se vyhlašují současně.

PŘEKLAD

Prováděcí program spolupráce v oblasti školství, vědy, mládeže a sportu
mezi
vládou České republiky
a
vládou Jordánského hášimovského království
na léta 2006 a 2007

Vláda České republiky a vláda Jordánského hášimovského království (dále jen "smluvní strany"), vedeny zájmem o spolupráci v oblasti školství, vědy, mládeže a sportu a přáním posilovat stávající přátelské svazky mezi státy obou smluvních stran, v souladu s ustanovením článku 11 Dohody o kulturní a vědecké spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jordánského hášimovského království podepsané v Ammánu dne 3. května 1978, se dohodly takto:

I. ŠKOLSTVĺ

Článek 1

Smluvní strany budou podporovat rozvíjení přímé spolupráce mezi univerzitními i neuniverzitními vysokými školami států smluvních stran.

Článek 2

Smluvní strany si na požádání vymění informace o vzdělávacích programech, učebních osnovách a plánech používaných ve školách různého zaměření a různých stupňů vzdělávání ve státech smluvních stran.

Článek 3

Smluvní strany si na požádání poskytnou informační materiály vědecké a pedagogické povahy včetně učebnic, a to zejména pokud jde o výuku dějepisu a zeměpisu státu druhé smluvní strany.

Článek 4

Smluvní strany si na požádání vymění informace o vzdělávacích systémech, školské legislativě a o dokladech o vzdělání a titulech udělovaných na území jejich států.

Článek 5

Smluvní strany se budou navzájem informovat o kongresech, konferencích, sympoziích a dalších setkáních s mezinárodní účastí, která se budou konat na území států smluvních stran.

Článek 6

Smluvní strany si během platnosti tohoto Prováděcího programu vymění výstavu dětských kreseb. Tematické zaměření a podmínky realizace výstavy budou dohodnuty diplomatickou cestou. Výstavu může doprovázet 1 kurátor na dobu maximálně 7 dní.

Článek 7

1. Smluvní strany budou podporovat prohlubování znalostí z různých vědních oborů a za tímto účelem si mohou každoročně vyměnit 2 vysokoškolské pedagogy k dvoutýdenním výzkumným nebo studijním pobytům.

2. Tyto pobyty se mohou uskutečnit jen na základě pozvání příslušných univerzitních nebo neuniverzitních veřejných vysokých škol státu přijímající smluvní strany.

Článek 8

1. Smluvní strany budou podporovat prohlubování znalostí v oboru archeologie a za tímto účelem si během platnosti tohoto Prováděcího programu vymění 1 - 2 specialisty v oblasti archeologie, kteří působí na veřejných vysokých školách ve státech smluvních stran, ke studijnímu pobytu v celkové délce 2 měsíců.

2. Tyto pobyty se mohou uskutečnit jen na základě pozvání příslušných univerzitních nebo neuniverzitních veřejných vysokých škol státu přijímající smluvní strany.

Článek 9

1. Smluvní strany si navzájem každoročně nabídnou 2 stipendia ke studijním pobytům studentů akreditovaných bakalářských nebo magisterských studijních programů veřejných vysokých škol v délce maximálně 10 měsíců, přičemž každé z výše zmíněných stipendií bude možno rozdělit na více studijních pobytů v minimální délce 2 měsíce.

2. Smluvní strany si dále navzájem každoročně nabídnou 1 stipendium v délce 10 měsíců ke studijním pobytům studentů akreditovaných doktorských studijních programů veřejných vysokých škol, které bude možno rozdělit na dva studijní pobyty v délce 5 měsíců.

3. Obory studia budou dohodnuty diplomatickou cestou.

4. Podmínkou přijetí ke studijnímu pobytu je znalost jazyka státu přijímající smluvní strany nebo jazyka přijímající smluvní stranou odsouhlaseného.

5. Poskytování stipendií přijímající smluvní stranou se řídí právními předpisy státu přijímající smluvní strany.

II. VĚDA

Článek 10

1. Smluvní strany si budou na požádání vyměňovat informace a zkušenosti v oblasti výzkumu a vývoje a publikace a materiály vědecké povahy.

2. Smluvní strany budou podporovat výměnu informací v oblasti výzkumu v oboru orientalistika se zaměřením na problematiku Blízkého a Středního východu.

3. Smluvní strany budou rovněž podporovat rozvíjení přímé spolupráce mezi výzkumnými pracovišti států smluvních stran.

III. MLÁDEŽ A SPORT

Článek 11

Smluvní strany budou podporovat rozvoj spolupráce mezi českými a jordánskými organizacemi mládeže. Sjednávání případných aktivit v oblasti mládeže a jejich úhrada je v kompetenci organizátorů, tj. organizací mládeže.

Článek 12

Smluvní strany budou usnadňovat spolupráci a rozvoj přímých styků mezi českými a jordánskými sportovními organizacemi. Sjednávání případných aktivit v oblasti sportu a jejich úhrada je v kompetenci organizátorů, tj. sportovních organizací.

Článek 13

Smluvní strany si budou na požádání vyměňovat odborné materiály z oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu.

Článek 14

Smluvní strany si na požádání vymění odborné materiály, pokud jde o prevenci užívání omamných látek dětmi a mládeží.

IV. VŠEOBECNÁ A FINANČNĺ USTANOVENĺ

Článek 15

1. S cílem zajistit přijetí osob podle článků 7 a 8 tohoto Prováděcího programu předloží vysílající smluvní strana přijímající smluvní straně nominaci svých kandidátů nejméně tři měsíce před plánovaným datem zahájení pobytu. Nominace každého kandidáta bude obsahovat jeho celé jméno a titul, strukturovaný životopis uvádějící údaje o jeho současném postavení a jazykových znalostech, navrhovaný program pobytu včetně jeho délky a zvací dopis vystavený veřejnou vysokou školou státu přijímající smluvní strany.

2. Přijímající smluvní strana oznámí svůj souhlas s přijetím nejméně 30 dnů před datem zahájení pobytu.

3. Vysílající smluvní strana oznámí přesné datum a způsob příjezdu 2 týdny před zahájením pobytu.

Článek 16

1. Při nominaci kandidátů podle článku 9 tohoto Prováděcího programu předloží vysílající smluvní strana materiály, které budou obsahovat údaje požadované v dotaznících přijímající smluvní strany, nejpozději do 31. března každého roku.

2. Přijímající smluvní strana oznámí nejpozději do 30. června každého roku, zda byli navržení kandidáti přijati, a sdělí název instituce, kde svůj pobyt uskuteční.

3. Vysílající smluvní strana sdělí přijímající smluvní straně přesné datum nástupu stipendistů nejméně 2 týdny před zahájením pobytu.

4. Podmínkou přijetí ke studijnímu pobytu je znalost jazyka státu přijímající smluvní strany nebo znalost jazyka přijímající smluvní stranou odsouhlaseného.

Článek 17

1. Při realizaci výstavy dětských kreseb na základě článku 6 tohoto Prováděcího programu vysílající smluvní strana zašle nejpozději 1 měsíc před plánovaným termínem zahájení výstavy exponáty, jejich soupis, popisky v angličtině a podklady pro propagaci.

2. Vysílající smluvní strana současně předloží přijímající smluvní straně nominaci kurátora výstavy, která bude obsahovat:

a)   jméno, titul a postavení nominované osoby,
b)   termín návštěvy,
c)   návrh programové náplně pobytu.

Článek 18

Osobám přijatým na základě článků 7 a 8 tohoto Prováděcího programu přijímající smluvní strana poskytne:

a)   stravné a kapesné v souladu s platnými právními předpisy svého státu,
b)   ubytování hotelového typu,
c)   úhradu výdajů za cesty po území svého státu v případě, že budou vyplývat z pracovního programu schváleného přijímající smluvní stranou.

Článek 19

1. Osobám přijatým na základě článku 9 tohoto Prováděcího programu přijímající smluvní strana poskytne:

a)   bezplatné studium,
b)   možnost ubytování a stravování ve vysokoškolských zařízeních za stejných podmínek, jako mají občané státu přijímající smluvní strany.

2. Česká strana poskytne přijatým jordánským stipendistům:

a)   stipendium ve výši 7 000 Kč na měsíc, pokud jsou studenty bakalářských nebo magisterských studijních programů jordánských vysokých škol;
b)   stipendium ve výši 7 500 Kč na měsíc, pokud jsou studenty doktorských studijních programů jordánských vysokých škol.

3. Jordánská strana poskytne přijatým českým stipendistům:

a)   stipendium ve výši 65 JD na měsíc, pokud jsou studenty bakalářských nebo magisterských studijních programů českých veřejných vysokých škol;
b)   stipendium ve výši 75 JD na měsíc, pokud jsou studenty doktorských studijních programů českých veřejných vysokých škol.

Článek 20

Osobám vyslaným na základě článků 7, 8 a 9 tohoto Prováděcího programu vysílající smluvní strana uhradí dopravu na místo určení ve státě přijímající smluvní strany a zpět.

Článek 21

1. Při realizaci výstavy na základě článku 6 tohoto Prováděcího programu vysílající smluvní strana uhradí náklady na mezinárodní přepravu exponátů do hlavního města státu přijímající smluvní strany. Kurátorovi výstavy vysílající smluvní strana uhradí dopravu na místo určení ve státě přijímající smluvní strany a zpět.

2. Přijímající smluvní strana uhradí náklady na organizaci výstavy, pronájem prostor a propagaci.

3. Kurátorovi výstavy přijímající smluvní strana poskytne:

a)   stravné a kapesné v souladu s platnými právními předpisy svého státu,
b)   ubytování hotelového typu.

Článek 22

Smluvní strany se zavazují vyplatit částky stravného a kapesného zmíněné v článcích 18 a 21 osobám přijatým na základě článků 6, 7 a 8 při jejich příjezdu do státu přijímající smluvní strany.

Článek 23

Osobám přijatým na základě článku 9 tohoto Prováděcího programu poskytne přijímající smluvní strana v případě náhlého onemocnění nebo úrazu v době pobytu nutnou a neodkladnou zdravotní péči kromě péče při chronických onemocněních a stomatologické péče.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENĺ

Článek 24

Veškeré aktivity a výměny osob i materiálů v rámci tohoto Prováděcího programu budou realizovány v souladu s vnitrostátními předpisy států smluvních stran a v závislosti na dostupných rozpočtových zdrojích smluvních stran při zachovávání reciprocity.

Článek 25

Tento Prováděcí program nevylučuje možnost realizace dalších akcí v oblasti školství, vědy, mládeže a sportu, na nichž se smluvní strany dohodnou diplomatickou cestou.

Článek 26

Návrhy na případné změny tohoto Prováděcího programu smluvní strany projednají diplomatickou cestou.

Článek 27

Tento Prováděcí program vstupuje v platnost dnem podpisu a zůstane v platnosti do 31. prosince 2007. Jeho platnost může být prodloužena o jeden rok, pokud s tím smluvní strany vyjádří písemně souhlas.

Dáno v Ammánu dne 12. dubna 2006 ve dvou původních vyhotoveních v jazyce anglickém.

Za vládu
České republiky
Petra Buzková v. r. 
Za vládu
Jordánského hášimovského království
Suhair Al-Ali v. r.

E-shop

Příklady a judikatura z práva životního prostředí

Příklady a judikatura z práva životního prostředí

Jan Bahýĺ, Lenka Bahýĺová, Tomáš Kocourek - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace představuje praktický doplněk ke studiu a výuce práva životního prostředí. Obsahuje dvanáct kapitol, které pokrývají tradičně v seminářích procvičovaná témata. Prvních šest kapitol zahrnuje obecnou část práva životního prostředí, následujících šest kapitol se vztahuje ke ...

Cena: 270 KčKOUPIT

Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem

Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem

JUDr. František Ištvánek, JUDr. Pavel Simon, Mgr. František Korbel, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Zákon o odpovědnosti státu je primárním právním předpisem při uplatňování náhrady škody, o níž se poškození domnívají, že jim ji způsobil stát, resp. územní samosprávný celek při výkonu veřejné moci svěřené ...

Cena: 719 KčKOUPIT

ÚZ č. 1172 - Stavební zákon a vyhlášky, autorizované profese ve výstavbě

ÚZ č. 1172 - Stavební zákon a vyhlášky, autorizované profese ve výstavbě

Sagit, a. s.

Od posledního vydání došlo k několika menším novelám stavebního zákona, zákona o urychlení výstavby infrastruktury, zákona o vyvlastnění a zejména zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů, inženýrů a ...

Cena: 179 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.