Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 64/2006 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2006, částka 31, ze dne 13. 7. 2006

64

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 14. dubna 2005 byla v Lucemburku podepsaná Úmluva o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Úmluvě o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, otevřené k podpisu v Římě dne 19. června 1980, a k Prvnímu a Druhému protokolu o jejím výkladu Soudním dvorem Evropských společenství.

Jménem České republiky byla Úmluva podepsána v Lucemburku téhož dne.

S Úmluvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Úmluvu ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u generálního tajemníka Rady Evropské unie, depozitáře Úmluvy, dne 6. dubna 2006.

Při podpisu a ratifikaci Úmluvy byla učiněna následující prohlášení:

I.
"Společné prohlášení vysokých smluvních stran o stanovených lhůtách pro ratifikaci úmluvy o přistoupení

Vysoké smluvní strany zasedající v Radě za účelem podpisu Úmluvy o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Římské úmluvě z roku 1980 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy prohlašují, že přijmou patřičná opatření pro ratifikaci této úmluvy v přiměřené lhůtě, pokud možno do prosince roku 2005."

II.
"Prohlášení členských států o termínu předložení návrhu nařízení o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy

Členské státy žádají Komisi, aby co nejdříve předložila návrh nařízení o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, a to nejpozději do konce roku 2005."

III.
"Společné prohlášení členských států o výměně informací

Vlády Belgického království, České republiky, Dánského království, Spolkové republiky Německo, Estonské republiky, Řecké republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Irska, Italské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Lucemburského velkovévodství, Maďarské republiky, Republiky Malta, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky, Finské republiky, Švédského království a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, při podpisu Úmluvy o přistoupení k Úmluvě o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, otevřené k podpisu v Římě roku 1980, a k Prvnímu a Druhému protokolu o výkladu Soudním dvorem Evropských společenství, v platném znění, v roce 2005, přejíce si zajistit co nejúčinnější a nejjednotnější uplatňování ustanovení výše uvedeného Prvního protokolu, prohlašují, že jsou připraveny pořádat ve spolupráci se Soudním dvorem Evropských společenství výměnu informací o pravomocných rozhodnutích, která na základě Úmluvy o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy vydávají soudy uvedené v článku 2 uvedeného protokolu. Výměna informací bude zahrnovat:

-

zasílání rozhodnutí vydaných soudy uvedenými v čl. 2 písm. a) Prvního protokolu a významných rozhodnutí vydaných soudy uvedenými v čl. 2 písm. b) uvedeného protokolu Soudnímu dvoru příslušnými vnitrostátními orgány;

-

třídění a dokumentační využití těchto rozhodnutí Soudním dvorem, včetně vypracování v případě potřeby, výtahů a překladů a zveřejňování zvlášť významných rozhodnutí;

-

předávání dokumentace Soudním dvorem příslušným vnitrostátním orgánům států, které jsou smluvními stranami protokolu, jakož i Komisi a Radě Evropských společenství."

Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku 5 odst. 1 dne 1. května 2006. Pro Českou republiku vstoupila v platnost podle odst. 2 téhož článku dne 1. července 2006.

České znění Úmluvy o přistoupení, jakož i české znění Úmluvy o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy z roku 1980 a české znění Prvního a Druhého protokolu, se vyhlašují současně.

ÚMLUVA
O PŘISTOUPENĺ ČESKÉ REPUBLIKY, ESTONSKÉ REPUBLIKY, KYPERSKÉ REPUBLIKY, LOTYŠSKÉ REPUBLIKY, LITEVSKÉ REPUBLIKY, MAĎARSKÉ REPUBLIKY, REPUBLIKY MALTA, POLSKÉ REPUBLIKY, REPUBLIKY SLOVINSKO A SLOVENSKÉ REPUBLIKY K ÚMLUVĚ O PRÁVU ROZHODNÉM PRO SMLUVNĺ ZÁVAZKOVÉ VZTAHY, OTEVŘENÉ K PODPISU V ŘĺMĚ DNE 19. ČERVNA 1980, A K PRVNĺMU A DRUHÉMU PROTOKOLU O JEJĺM VÝKLADU SOUDNĺM DVOREM EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVĺ VYSOKÉ SMLUVNĺ STRANY SMLOUVY O ZALOŽENĺ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVĺ,

S OHLEDEM NA Akt o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie, a zejména na čl. 5 odst. 2 uvedeného aktu,

PŘIPOMĺNAJĺCE, že se nové členské státy tím, že se staly členy Evropské unie, zavázaly přistoupit k Úmluvě o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, otevřené k podpisu v Římě dne 19. června 1980, a k Prvnímu a Druhému protokolu o jejím výkladu Soudním dvorem, ve znění úmluvy o přistoupení Řecké republiky, podepsané v Lucemburku dne 10. dubna 1984, úmluvy o přistoupení Španělského království a Portugalské republiky, podepsané ve Funchalu dne 18. května 1992, a úmluvy o přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království, podepsané v Bruselu dne 29. listopadu 1996,

SE DOHODLY TAKTO:

HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENĺ

ČLÁNEK 1

Česká republika, Estonská republika, Kyperská republika, Lotyšská republika, Litevská republika, Maďarská republika, Republika Malta, Polská republika, Republika Slovinsko a Slovenská republika (dále jen "přistupující státy") přistupují

a)  k Úmluvě o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, otevřené k podpisu v Římě dne 19. června 1980 (dále jen "úmluva z roku 1980"), ve znění vyplývajícím ze všech úprav a změn provedených

  -  Úmluvou o přistoupení Řecké republiky k Úmluvě o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (dále jen "úmluva z roku 1984"), podepsanou v Lucemburku dne 10. dubna 1984,
  -  Úmluvou o přistoupení Španělského království a Portugalské republiky k Úmluvě o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (dále jen "úmluva z roku 1992"), podepsanou ve Funchalu dne 18. května 1992,
  -  Úmluvou o přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království k Úmluvě o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (dále jen "úmluva z roku 1996"), podepsanou v Bruselu dne 29. listopadu 1996;

b)  k Prvnímu protokolu o výkladu Úmluvy o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy Soudním dvorem Evropských společenství (dále jen "první protokol z roku 1988"), podepsanému dne 19. prosince 1988, ve znění vyplývajícím ze všech úprav a změn provedených úmluvou z roku 1992 a úmluvou z roku 1996;

c)  k Druhému protokolu o přenesení určitých pravomocí ve věci výkladu Úmluvy o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy na Soudní dvůr Evropských společenství (dále jen "druhý protokol z roku 1988"), podepsanému dne 19. prosince 1988.

HLAVA II
ÚPRAVY PRVNĺHO PROTOKOLU Z ROKU 1988

ČLÁNEK 2

V čl. 2 písm. a) prvního protokolu z roku 1988 se vkládají nové odrážky, které znějí:

a)  mezi první a druhou odrážku:

  "- v České republice:

Nejvyšší soud České republiky
Nejvyšší správní soud"

b)  mezi třetí a čtvrtou odrážku:

  "- v Estonsku:

Riigikohus"

c)  mezi osmou a devátou odrážku:

  "- na Kypru:

řecký text

  - v Lotyšsku:  

Augstákás Tiesas Senáts

  - v Litvě:  

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas  

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas"

d)  mezi devátou a desátou odrážku:

  "- v Maďarsku:  

Legfelsóbb Bíróság

  - na Maltě:  

Qorti ta' l-Appell"

e)  mezi jedenáctou a dvanáctou odrážku:

  "- v Polsku:  

Sâd NajwyĐszy  

Naczelny Sâd Administracyjny"

f)  mezi dvanáctou a třináctou odrážku:

  "- ve Slovinsku:  

Ustavno sodišče Republike Slovenije  

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

  - na Slovensku:  

Najvyšší súd Slovenskej republiky"

HLAVA III
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENĺ

ČLÁNEK 3

1. Generální tajemník Rady Evropské unie předá ověřený opis úmluvy z roku 1980, úmluvy z roku 1984, prvního protokolu z roku 1988, druhého protokolu z roku 1988, úmluvy z roku 1992 a úmluvy z roku 1996 v jazyce anglickém, dánském, finském, francouzském, italském, německém, nizozemském, portugalském, řeckém, španělském a švédském vládám České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky.

2. Znění úmluvy z roku 1980, úmluvy z roku 1984, prvního protokolu z roku 1988, druhého protokolu z roku 1988, úmluvy z roku 1992 a úmluvy z roku 1996 v jazyce českém, estonském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, polském, slovenském a slovinském jsou platná za stejných podmínek jako ostatní znění úmluvy z roku 1980, úmluvy z roku 1984, prvního protokolu z roku 1988, druhého protokolu z roku 1988, úmluvy z roku 1992 a úmluvy z roku 1996.

ČLÁNEK 4

Tuto úmluva ratifikují signatářské státy. Ratifikační listiny budou uloženy u generálního tajemníka Rady Evropské unie.

ČLÁNEK 5

1. Tato úmluva vstupuje v platnost mezi státy, které ji ratifikovaly, prvním dnem třetího měsíce po uložení druhé ratifikační listiny.

2. Poté tato úmluva vstupuje v platnost pro každý signatářský stát, jenž ji ratifikuje později, prvním dnem třetího měsíce následujícího po uložení jeho ratifikační listiny.

ČLÁNEK 6

Generální tajemník Rady Evropské unie oznámí signatářským státům

a)  uložení každé ratifikační listiny,

b)  dny vstupu této úmluvy v platnost pro smluvní státy.

ČLÁNEK 7

Tato úmluva, sepsaná v jediném vyhotovení v jazyce anglickém, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, irském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském, přičemž všech dvacet jedna znění má stejnou platnost, bude uložena v archivu generálního sekretariátu Rady Evropské unie. Generální tajemník předá ověřený opis vládě každého signatářského státu.

ÚMLUVA
o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, otevřená k podpisu v Římě dne 19. června 1980

PREAMBULE

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

E-shop

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha V.

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha V.

Jaromír Jirsa, Jaroslav Mádr, Vladimír Beran a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha V. - zákon o zvláštních řízeních soudních Komentář zpracovaný širokým autorským kolektivem pod vedením soudcem JUDr. Jaromírem Jirsou představuje nové pohledy na české civilní procesní právo, v jehož středu stojí občanský soudní řád. Rozsáhlý komentář vychází z bohatých ...

Cena: 900 KčKOUPIT

ÚZ č. 1205 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

ÚZ č. 1205 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

Sagit, a. s.

V publikaci najdete aktuální znění 18 předpisů rozdělených do 4 kapitol: rodinné právo, sociálně-právní ochrana dětí, mezinárodněprávní ochrana dítěte a rodiny, a registrované partnerství. Změnami byl dotčen ...

Cena: 89 KčKOUPIT

Účetní a daňová problematika bytových družstev a společenství vlastníků od A do Z, 3.vydání

Účetní a daňová problematika bytových družstev a společenství vlastníků od A do Z, 3.vydání

Ing. Marta Neplechová, CSc., Ing. Bc. Martin Durec - Anag, spol. s r. o.

Publikace je určena účetním bytových družstev a společenství vlastníků, jejich statutárním orgánům a všem těm, kteří se účetní a daňovou problematikou právnických osob z oblasti vlastnictví bytových domů a ...

Cena: 419 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.