Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 61/2006 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2006, částka 29, ze dne 9. 6. 2006

61

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 9. prosince 2005 bylo v Mikulově podepsáno Správní ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Spolkovým ministerstvem vnitra Rakouské republiky o praktických způsobech provádění nařízení Rady (ES) č. 343/2003 ze dne 18. února 2003, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o azyl podané státním příslušníkem třetí země v některém z členských států.

Správní ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 10 odst. 1 dne 31. března 2006.

České znění Správního ujednání se vyhlašuje současně.

SPRÁVNÍ UJEDNÁN
mezi
Ministerstvem vnitra České republiky
a
Spolkovým ministerstvem vnitra Rakouské republiky
o praktických způsobech provádění nařízení Rady (ES) č. 343/2003 ze dne 18. února 2003, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o azyl podané státním příslušníkem třetí země v některém z členských států

Ministerstvo vnitra České republiky a Spolkové ministerstvo vnitra Rakouské republiky (dále jen "smluvní strany"),

vedeny snahou rozvíjet dobré vztahy a spolupráci v oblasti společné evropské azylové politiky a v souladu s ustanovením článku 23 nařízení Rady (ES) č. 343/2003 ze dne 18. února 2003, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o azyl podané státním příslušníkem třetí země v některém z členských států (dále jen "Nařízení"),

se dohodly takto:

Článek 1

Všechny termíny použité v tomto správním ujednání budou vykládány ve významu stanoveném Nařízením a nařízením Komise (ES) č. 1560/2003 ze dne 2. září 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 343/2003, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o azyl podané státním příslušníkem třetí země v některém z členských států (dále jen "Prováděcí nařízení").

Článek 2

1. Příslušnými orgány pro provádění tohoto správního ujednání jsou
v České republice:
- Ministerstvo vnitra
v Rakouské republice:
- Spolkový azylový úřad.

2. Kontaktními místy příslušných orgánů podle odstavce 1 při provádění tohoto správního ujednání jsou:

a)

za účelem vyřizování žádostí o převzetí žadatele o azyl, žádostí o přijetí žadatele o azyl zpět a žádostí o informace podle článku 21 Nařízení

v České republice:

Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, oddělení Dublinského střediska

v Rakouské republice:

Spolkový azylový úřad, oddělení zásadních azylových záležitostí a Dublinu

První přijímací středisko Východ

První přijímací středisko Západ;

b)

pro zajištění provádění přemístění žadatele o azyl z území státu jedné smluvní strany na území státu druhé smluvní strany

v České republice:

Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, oddělení Dublinského střediska

v Rakouské republice:

Spolkový azylový úřad, oddělení zásadních azylových záležitostí a Dublinu

První přijímací středisko Východ

První přijímací středisko Západ.


3. Příslušné orgány podle odstavce 1 si vzájemně sdělí informace o spojeních a adresách kontaktních míst, jakož i o jejich změnách.

Článek 3

1. Příslušné orgány smluvních stran odpoví na žádosti o přijetí zpět založené na shodě v systému EURODAC, podle článku 20 odst. 1 písm. b) Nařízení, v nejkratší možné době, pokud možno do jednoho týdne. Na žádosti o převzetí podle článku 17 odst. 1 Nařízení odpoví příslušné orgány smluvních stran v nejkratší možné době, pokud možno do jednoho měsíce, čímž není dotčen článek 17 odst. 2 Nařízení.

2. Nedodržení lhůt uvedených v odstavci 1 nelze považovat ani za souhlas s přijetím žadatele o azyl zpět ve smyslu článku 20 odst. 1 písm. c) Nařízení ani za povinnost převzít žadatele o azyl ve smyslu článku 18 odst. 7 Nařízení. Příslušné orgány smluvních stran budou usilovat o to, aby na žádosti o převzetí a žádosti o přijetí zpět odpovídaly v co nejkratší době tak, aby bylo možno účinně využít postupu podle článku 5 odst. 2 Prováděcího nařízení.

3. Příslušné orgány smluvních stran odpoví na žádosti o informace podle článku 21 Nařízení do jednoho měsíce.

Článek 4

1. Odpověď na žádost o nové posouzení žádosti ve smyslu článku 5 odst. 2 Prováděcího nařízení obsahuje podrobné zdůvodnění. Pokud dožadující smluvní strana nesouhlasí s negativní odpovědí dožádané smluvní strany na tuto žádost ve smyslu první věty a má za to, že zamítnutí je založeno na nesprávném vyhodnocení, řeší se příslušný sporný případ vzájemnými konzultacemi kontaktních míst příslušných orgánů smluvních stran. Nová žádost ve stejné věci se opětovně nezasílá.

2. V případě, že dožádaná smluvní strana zamítne příslušnost svého státu s odůvodněním, že k posouzení žádosti o azyl je příslušný třetí členský stát, poskytnou příslušné orgány této smluvní strany jim dostupné informace, které jsou potřebné pro prokázání příslušnosti třetího členského státu, příslušným orgánům dožadující smluvní strany.

Článek 5

1. Přemístění žadatelů o azyl probíhá v pracovní dny mimo státem uznané svátky.

2. Uzná-li dožádaná smluvní strana svou příslušnost, dohodnou příslušné orgány smluvních stran neprodleně termín a místo předání žadatele o azyl.

3. Přemístění žadatele o azyl provádějí orgány k tomu určené v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

4. Příslušné orgány dožadující smluvní strany informují nejméně tři pracovní dny před předáním žadatele o azyl příslušné orgány dožádané smluvní strany o době příjezdu, místě a podrobnostech předání. Při předání žadatele o azyl zajistí příslušné orgány dožadující smluvní strany, že příslušným orgánům dožádané smluvní strany budou předány cestovní doklady žadatele o azyl, popřípadě propustka podle článků 19 a 20 Nařízení, jejíž vzor je uveden v příloze IV Prováděcího nařízení.

5. Pokud nejsou dodrženy podmínky pro přemístění podle odstavců 1, 2 a 4, mohou příslušné orgány dožádané smluvní strany převzetí žadatele o azyl odmítnout. Příslušné orgány obou smluvních stran se dohodnou na náhradním termínu přemístění žadatele o azyl.

6. V případě, že se uplatní postup podle článku 20 odst. 1 písm. c) nebo článku 18 odst. 7 Nařízení, platí pro přemístění žadatele o azyl přiměřeně výše uvedená ustanovení.

7. Převzetí žadatelů o azyl se uskutečňuje na níže uvedených hraničních přechodech:
- hraniční přechod Dolní Dvořiště - Wullowitz,
- hraniční přechod Hatě - Kleinhaugsdorf.

8. V jednotlivých odůvodněných případech může být po vzájemné dohodě příslušných orgánů smluvních stran určeno jako místo převzetí žadatele o azyl mezinárodní letiště na území některého ze států smluvních stran nebo jiný hraniční přechod.

Článek 6

1. Příslušné orgány smluvních stran mezi sebou komunikují prostřednictvím elektronické komunikační sítě DubliNet ve smyslu článku 15 Prováděcího nařízení. V případě trvalých technických problémů s provozem sítě DubliNet informují příslušné orgány dotčené smluvní strany neprodleně příslušné orgány druhé smluvní strany. Do odvolání používají jiný komunikační prostředek, který zajistí rychlý přenos informací, zejména fax.

2. Ve vzájemném styku při provádění tohoto správního ujednání, Nařízení, Prováděcího nařízení, nařízení Rady (ES) č. 2725/2000 ze dne 11. prosince 2000 o zřízení systému "Eurodac" pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování Dublinské úmluvy (dále jen "Nařízení Eurodac") a nařízení Rady (ES) č. 407/2002 ze dne 28. února 2002, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 2725/2000 o zřízení systému "Eurodac" pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování Dublinské úmluvy (dále jen "Prováděcí nařízení Eurodac") příslušné orgány smluvních stran používají anglický jazyk.

Článek 7

Případné spory mezi smluvními stranami týkající se výkladu a provádění tohoto správního ujednání a případné praktické otázky související s prováděním Nařízení, Prováděcího nařízení, Nařízení Eurodac a Prováděcího nařízení Eurodac budou řešeny vzájemnými konzultacemi příslušných orgánů smluvních stran.

Článek 8

Smluvní strany prohlašují, že nedovolené překročení společných státních hranic žadatelem o azyl nemůže zakládat příslušnost státu žádné smluvní strany k posuzování žádosti o azyl ve smyslu článku 10 Nařízení. Určení příslušnosti podle jiných kritérií není dotčeno.

Článek 9

Z důvodů právní jistoty smluvní strany prohlašují, že Nařízení se aplikuje přednostně před mezinárodní smlouvou, která upravuje předávání a přebírání osob neoprávněně pobývajících na území státu jedné ze smluvních stran. V takovém případě je vždy postupováno podle Nařízení.

Článek 10

1. Toto správní ujednání podléhá schválení v souladu s vnitrostátními právními předpisy obou smluvních stran a vstoupí v platnost uplynutím třicátého dne ode dne doručení pozdější diplomatické nóty potvrzující vnitrostátní schválení.

2. Rakouská smluvní strana předloží toto správní ujednání po jeho podpisu v souladu s článkem 23 odst. 2 Nařízení Komisi Evropských společenství.

3. Toto správní ujednání se uzavírá na dobu neurčitou. Každá smluvní strana ho může vypovědět písemně diplomatickou cestou. V případě výpovědi pozbude toto správní ujednání platnosti prvního dne třetího měsíce po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

4. V případě, že dojde ke změně Nařízení a předpisů jej provádějících, která obsahuje úpravy týkající se tohoto správního ujednání, uvedou smluvní strany toto správní ujednání do souladu s touto změnou.

Dáno v Mikulově dne 9. prosince 2005 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo vnitra
České republiky
František Bublan v. r.
ministr
Za Spolkové ministerstvo vnitra
Rakouské republiky
Liese Prokop v. r.
ministryně

E-shop

Bytové družstevnictví

Bytové družstevnictví

Tomáš Dvořák - C. H. Beck

Publikace se zabývá aktuální problematikou bytového družstevnictví v kontextu celého jeho novodobého vývoje. Meritum práce spočívá v rozboru platné právní úpravy, výklad však pojednává i o vzniku a historii bytového družstevnictví v českých zemích. Práce podrobně analyzuje jednak ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Kompendium judikatury - Správní judikatura ve zdravotnictví

Kompendium judikatury - Správní judikatura ve zdravotnictví

JUDr. Blanka Havlíčková - Wolters Kluwer, a. s.

Třetí díl rozsáhlého otevřeného souboru zdravotnické judikatury zachycuje především soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné české správní soudy dospěly při výkladu vybraných otázek zdravotnického práva. Rozhodnutí ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Mezinárodní zdanění příjmů. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních z příjmů, 4. vydání

Mezinárodní zdanění příjmů. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních z příjmů, 4. vydání

Vlastimil Sojka, Monika Bartošová, Pavel Fekar, Jan Mašek, Matěj Nešleha, Ivana Vaňousová - Wolters Kluwer, a. s.

Připravili jsme pro vás 4. vydání úspěšné knihy Mezinárodní zdanění příjmů - Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních z příjmů, jejíž předchozí vydání napsal Vlastimil Sojka, daňový poradce a ...

Cena: 569 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.