Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 45/2006 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2006, částka 24, ze dne 9. 5. 2006

45

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 17. září 2005 byla v Raabs an der Thaya podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o překračování státních hranic na turistických stezkách a o překračování státních hranic ve zvláštních případech.

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 7. dubna 2006.

Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 9 odst. 1 dne 7. května 2006.

České znění Smlouvy se vyhlašuje současně. Zároveň se v českém znění vyhlašuje seznam obcí nacházejících se v souladu s ustanovením článku 1 odst. 6 Smlouvy mimo okresy přiléhající ke společným státním hranicím, a to maximálně ve vzdálenosti do 25 kilometrů od společných státních hranic.

SMLOUVA
mezi
Českou republikou
a
Rakouskou republikou
o překračování státních hranic na turistických stezkách a o překračování státních hranic ve zvláštních případech

Česká republika a Rakouská republika (dále "smluvní strany"),

ve snaze prohloubit vzájemné přátelské vztahy,

vedeny přáním usnadnit překračování společných státních hranic v rámci turistického ruchu a ve zvláštních případech,

při zohlednění potřeb ochrany životního prostředí,

se dohodly takto:

Článek 1

(1) Státní hranice lze za účelem pěší turistiky, provozování cyklistického, lyžařského, vodního a jezdeckého sportu, a v rámci sportovních, náboženských a dalších společenských akcí překračovat na určených místech na turistických stezkách.

(2) Hraniční vodní toky se ve stanovených úsecích zpřístupňují pro turistickou a sportovní plavbu. Plavba může probíhat v plné šíři hraničních vodních toků, pokud tomu nebrání vnitrostátní právní předpisy příslušné smluvní strany. Osoby, které vstoupily na hraniční vodní tok z území jedné smluvní strany, mohou vystupovat na břeh na území druhé smluvní strany pouze na určených místech, ledaže by se jednalo o případ ohrožení zdraví nebo života osob.

(3) Vlády smluvních stran stanoví ujednáním zřízení jednotlivých určených míst na turistických stezkách a na hraničních vodních tocích, jejich provozní dobu a rozsah užívání, úseky hraničních vodních toků a podmínky jejich užívání.

(4) Na určených místech na turistických stezkách a na hraničních vodních tocích mohou za podmínek dohodnutých dle odstavce 3 překračovat státní hranice osoby, které podle komunitárního práva požívají práva volného pohybu. Právní předpisy týkající se vízové povinnosti platné na území smluvních stran nejsou touto smlouvou dotčeny.

(5) Na určených místech na turistických stezkách a na hraničních vodních tocích mohou za podmínek dohodnutých dle odstavce 3 překračovat státní hranice také státní občané třetích států, kteří nepodléhají vízové povinnosti v žádné ze smluvních stran, přičemž v pohraničním pásmu druhé smluvní strany mohou pobývat po dobu nepřesahující sedm po sobě jdoucích dnů.

(6) Pohraničním pásmem podle odstavce 5 se rozumí okresy přiléhající ke společným státním hranicím. Na české straně jsou do pohraničního pásma zahrnuty rovněž obce ležící mimo tyto okresy, které se nacházejí maximálně ve vzdálenosti do 25 kilometrů od společných státních hranic. Česká smluvní strana zašle rakouské smluvní straně diplomatickou cestou seznam těchto obcí.

(7) Hraniční vodní toky jsou za podmínek dohodnutých dle odstavce 3 zpřístupněny v celé jejich šíři osobám uvedeným v odstavcích 4 a 5.

(8) Při překračování státních hranic na určených místech na turistických stezkách a hraničních vodních tocích, jakož i při plavbě na hraničních vodních tocích, musí mít osoby uvedené v odstavcích 4 a 5 u sebe doklad opravňující k překračování státních hranic.

(9) Smluvní strany zajistí označení určených míst na turistických stezkách a na hraničních vodních tocích informačními tabulemi v českém a německém jazyce o podmínkách pro překračování státních hranic.

Článek 2

(1) Osobám uvedeným v článku 1 odst. 4 může být v případech odůvodněných společenskými nebo ekonomickými účely na žádost vydáno individuální povolení pro překračování státních hranic. Toto povolení může zahrnovat i překračování státních hranic na hraničních přechodech zřízených mezinárodní smlouvou a na určených místech na turistických stezkách nad rámec jejich dohodnutého rozsahu užívání a dohodnuté provozní doby.

(2) Povolení se vydává nejvýš na jeden rok s možností prodloužení vždy nejvýše o další rok a může být omezeno stanovením podmínek.

(3) Osoby, které překračují státní hranice podle tohoto článku, musí mít u sebe doklad opravňující k překračování státních hranic a platné povolení.

Článek 3

(1) Na žádost může být v případech odůvodněných společenskými, náboženskými nebo sportovními účely vydáno hromadné povolení k jednorázovému překročení státních hranic pro osoby uvedené v článku 1 odst. 4 a 5. Toto povolení může zahrnovat i překračování státních hranic na hraničních přechodech zřízených mezinárodní smlouvou a na určených místech na turistických stezkách nad rámec jejich dohodnutého rozsahu užívání a dohodnuté provozní doby. Žádost podává osoba, která je odpovědná za organizaci akce.

(2) Pro skupinu osob se vydává vždy jedno povolení. Povolení může být omezeno stanovením podmínek.

(3) Osoby, které překračují státní hranice podle tohoto článku, musí mít u sebe doklad opravňující k překračování státních hranic. Osoba odpovědná za organizaci akce musí mít u sebe také platné povolení.

Článek 4

(1) Žádosti o vydání povolení podle článků 2 a 3 se podávají u příslušného orgánu smluvní strany, na jejímž území se žadatel zdržuje, a to v případě povolení dle článku 2 nejpozději 30 dnů před požadovaným začátkem doby platnosti povolení a v případě povolení podle článku 3 nejpozději 30 dnů před předpokládaným termínem překročení státních hranic. Žádosti se podávají u příslušného orgánu smluvní strany, v jehož územní působnosti se nachází ten hraniční úsek, ve kterém je požadováno překračování státních hranic.

(2) Povolení podle článků 2 a 3 vydávají příslušné orgány té smluvní strany, u níž byla žádost podána, a to po předchozím souhlasu příslušných orgánů druhé smluvní strany. Tato povolení platí na území obou smluvních stran.

(3) Příslušnými orgány podle odstavce 1 jsou v rámci své působnosti:v České republice

Policie České republiky oblastní ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie České Budějovice,

Policie České republiky oblastní ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Brno;v Rakouské republice

Ředitelství bezpečnosti pro spolkovou zemi Horní Rakousko,

Ředitelství bezpečnosti pro spolkovou zemi Dolní Rakousko.

(4) Příslušné orgány odmítnou povolení vydat nebo odepřou souhlas s jeho vydáním zejména:

a)   pokud příslušné orgány druhé smluvní strany odepřou souhlas s vydáním povolení,
b)   pokud žadatel opakovaně nebo závažně porušil vnitrostátní právní předpisy jedné ze smluvních stran v souvislosti s překračováním státních hranic,
c)   pokud lze účelu, pro který má být povolení vydáno, dosáhnout jiným způsobem nebo pokud tento účel pominul.

(5) Příslušné orgány zruší již vydané povolení z důvodů uvedených v odstavci 4, jakož i v případech, kdy o to požádají příslušné orgány druhé smluvní strany. Rovněž mohou povolení zrušit z důvodu nedodržení podmínek stanovených v povolení.

(6) Příslušné orgány jedné smluvní strany neprodleně informují o zrušení povolení příslušné orgány druhé smluvní strany.

(7) Povolení zrušená podle odstavce 5 mohou odejmout příslušné orgány obou smluvních stran. Tato povolení zašlou příslušnému orgánu druhé smluvní strany, který povolení vydal.

Článek 5

Osoby překračující státní hranice podle článků 1, 2 a 3 podléhají pohraniční kontrole a jsou povinny dodržovat vnitrostátní právní předpisy příslušné smluvní strany, včetně omezení týkajících se ochrany životního prostředí, zejména ochrany přírody a krajiny.

Článek 6

(1) Smluvní strany mohou dočasně zastavit nebo omezit překračování státních hranic podle článků 1, 2 a 3 z důvodu ohrožení veřejného pořádku nebo bezpečnosti, z hygienicko-epidemiologických, veterinárních nebo fytosanitárních důvodů, z důvodů živelních pohrom nebo jiných mimořádných událostí.

(2) Smluvní strany se vzájemně neprodleně, minimálně však 24 hodin předem, informují o opatřeních přijatých podle odstavce 1 a jejich zrušení.

Článek 7

Smluvní strany se budou vzájemně informovat o změnách v působnosti nebo v názvech orgánů uvedených v článku 4 odst. 3.

Článek 8

Případné spory týkající se provádění nebo výkladu této smlouvy budou řešeny vzájemnými konzultacemi mezi ministerstvy vnitra obou smluvních stran nebo v případě potřeby diplomatickou cestou.

Článek 9

(1) Tato smlouva podléhá ratifikaci a vstoupí v platnost třicátý den po výměně ratifikačních listin. Ratifikační listiny budou vyměněny v Praze.

(2) Ode dne, kdy vstoupí v platnost rozhodnutí Rady Evropské unie, podle kterého budou pro Českou republiku použitelná veškerá ustanovení schengenského acquis, budou ustanovení této smlouvy aplikována pouze v rozsahu slučitelném s schengenským acquis.

(3) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Každá smluvní strana ji může písemně vypovědět diplomatickou cestou. V případě výpovědi pozbude tato smlouva platnosti po uplynutí šesti měsíců ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně.

Dáno v Raabs an der Thaya dne 17. září 2005 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Českou republiku:
František Bublan v. r. 
Za Rakouskou republiku:
Liese Prokop v. r.

Seznam obcí

nacházejících se v souladu s ustanovením čl. 1 odst. 6 Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o překračování státních hranic na turistických stezkách a o překračování státních hranic ve zvláštních případech mimo okresy přiléhající ke společným státním hranicím, a to maximálně ve vzdálenosti do 25 kilometrů od společných státních hranic.

Kraj Vysočina

obce okresu Jihlava

 1. Bohuslavice 
2. Borovná 
3. Černíč 
4. Dolní Vilímeč 
5. Dyjice 
6. Horní Myslová 
7. Hostětice 
8. Jindřichovice 
9. Klatovec
10. Knínice
11. Kostelní Myslová
12. Krahulčí
13. Krasonice
14. Lhotka
15. Mrákotín
16. Mysletice
17. Nová Říše
18. Olší
19. Panské Dubenky
20. Radkov
21. Rozseč
22. Řásná
23. Stará Říše
24. Strachoňovice
25. Telč
26. Vanov
27. Vápovice
28. Vystrčenovice
29. Zadní Vydří
30. Zdeňkov
31. Zvolenovice

obce okresu Třebíč

 1. Bačkovice 
2. Biskupice-Pulkov 
3. Blatnice 
4. Bohušice 
5. Budkov 
6. Častohostice 
7. Dědice 
8. Dešov 
9. Dolní Lažany
10. Domamil
11. Hornice
12. Chotěbudice
13. Jakubov u Moravských Budějovic
14. Jaroměřice nad Rokytnou
15. Jemnice
16. Jiratice
17. Kdousov
18. Kojatice
19. Komárovice
20. Kostníky
21. Krhov
22. Láz
23. Lesonice
24. Lesůňky
25. Lhotice
26. Litohoř
27. Litovany
28. Lomy
29. Lovčovice
30. Lukov
31. Martínkov
32. Menhartice
33. Meziříčko
34. Mladoňovice
35. Moravské Budějovice
36. Nimpšov
37. Nové Syrovice
38. Oponešice
39. Pálovice
40. Police
41. Přešovice
42. Příštpo
43. Rácovice
44. Radkovice u Budče
45. Radkovice u Hrotovic
46. Radotice
47. Rouchovany
48. Slavíkovice
49. Štěpkov
50. Třebelovice
51. Vícenice
52. Zvěrkovice
53. Želetava

Jihomoravský kraj

obce okresu Hodonín

1. Čejč 
2. Čejkovice 
3. Dolní Bojanovice 
4. Dubňany 
5. Hodonín 
6. Hovorany 
7. Josefov 
8. Lužice 
9. Mikulčice
10. Mutěnice
11. Nový Poddvorov
12. Prušánky
13. Starý Poddvorov

E-shop

Smlouvy přípravného druhu

Smlouvy přípravného druhu

Václav Pilík, Miroslav Sedláček, Dalibor Nový, Valentina Nedělová, JAKUB Maur, Rostislav Kolář - Wolters Kluwer, a. s.

Příručka Smlouvy přípravného druhu přináší u nás dosud chybějící relativně ucelené a systematické zpracování oblasti smluv, jimž je společná „přípravná povaha“. Obecně jde o smlouvy, které předcházejí definitivním smlouvám, popřípadě jsou uzavřeny již jako definitivní smlouva a ...

Cena: 315 KčKOUPIT

Kompendium judikatury - Exekuční titul

Kompendium judikatury - Exekuční titul

JUDr. Blanka Havlíčková - Wolters Kluwer, a. s.

Druhý díl rozsáhlého otevřeného souboru exekuční judikatury zachycuje především soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné české soudy dospěly při výkladu vybraných otázek exekučního práva, zaměřené tentokrát na ...

Cena: 295 KčKOUPIT

DPH a daňové doklady

DPH a daňové doklady

Ing. Václav Benda, Ing. Růžena Hrůšová - BOVA POLYGON

V rámci této publikace se čtenáři seznámí především se změnami, které přináší novela zákona o DPH s účinností od 1. 1. 2013 v oblasti daňových dokladů. Podrobně jsou vysvětlena základní pravidla pro vystavování daňových dokladů, jejich náležitosti a pravidla pro jejich doručování a ...

Cena: 272 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.