Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 44/2006 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2006, částka 23, ze dne 28. 4. 2006

44

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 16. března 2006 byl v Athénách podepsán Program školské a kulturní spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Řecké republiky na léta 2006 - 2008.

Program vstoupil v platnost na základě svého článku 27 dne 16. března 2006. Anglické znění Programu a jeho český překlad se vyhlašují současně.

PŘEKLAD

Program
školské a kulturní spolupráce
mezi
vládou České republiky
a
vládou Řecké republiky
na léta 2006 - 2008

Vláda České republiky a vláda Řecké republiky (dále jen "smluvní strany") se v souladu s článkem 5 Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o kulturní spolupráci, podepsané dne 10. února 1976, a ve snaze podporovat přátelské vztahy a úzkou spolupráci v oblasti školství, vědy, kultury, mládeže a sportu, dohodly takto:

1. ŠKOLSTVĺ A VĚDA

Článek 1

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi vysokými školami a výzkumnými ústavy v České republice a v Řecké republice.

Článek 2

Smluvní strany si každoročně vymění 9 (devět) vysokoškolských pedagogů nebo výzkumných pracovníků akademií věd. Délka každého jednotlivého pobytu nepřesáhne 7 (sedm) dní.

Řecká smluvní strana sděluje české smluvní straně, že vysoké školství v Řecku zahrnuje univerzity i polytechnické školy.

Řecká smluvní strana proto vyjadřuje svůj záměr vysílat pět vysokoškolských pedagogů působících na univerzitách nebo výzkumníků z Athénské akademie a čtyři pedagogy z polytechnických škol.

Článek 3

Smluvní strany budou podporovat účast svých vědeckých a výzkumných pracovníků na kongresech, konferencích a sympoziích pořádaných ve státech smluvních stran.

Článek 4

Smluvní strany si navzájem každoročně nabídnou:

a)   stipendia v celkové délce 15 (patnácti) měsíců na postgraduální studijní nebo výzkumné pobyty. Délka každého stipendijního pobytu může být od 5 (pěti) do 10 (deseti) měsíců;
b)   2 (dvě) stipendia na letní kurzy jazyka a kultury svého státu.

Článek 5

Smluvní strany budou podporovat šíření jazyka a kultury státu druhé smluvní strany.

Článek 6

Smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi archivy a knihovnami zřízenými na vysokých školách ve svých státech a za tímto účelem si budou vyměňovat informační materiály a dokumenty, jež se příslušných vysokoškolských archivů a knihoven týkají.

Článek 7

Smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi školami uskutečňovanou prostřednictvím výměnných návštěv žáků, studentů a učitelů.

Článek 8

Smluvní strany si prostřednictvím svých příslušných orgánů na vyžádání vymění učebnice a výukové materiály.

Článek 9

Smluvní strany si během platnosti tohoto programu vymění 3 (tři) učitele působící v oblasti primárního, všeobecného či odborného sekundárního vzdělávání za účelem získání informací o vzdělávacím systému státu druhé smluvní strany, a to na dobu maximálně 7 (sedmi) dnů.

Článek 10

Smluvní strany budou spolupracovat v rámci vzdělávacích a výzkumných programů Evropské unie, jakož i v rámci jiných mezinárodních programů a v rámci mezinárodních organizací.

Článek 11

Řecká smluvní strana sděluje, že ve snaze vytvořit společný certifikát pro jazykové vzdělávání v Řecku Ministerstvo školství zavedlo standardizovaný systém zkoušení, jehož účelem je měřit úroveň zběhlosti v cizích jazycích. Tento systém zkoušek vede ke "Státnímu osvědčení o zběhlosti v jazyce" (Kratiko Pistopiitiko Glossomathias).

II. KNIHOVNY

Článek 12

Smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi národními knihovnami obou zemí, případně dalšími kulturními a informačními institucemi, zejména v oblasti nových technologií, a to zvláště s ohledem na zpřístupnění kulturního dědictví.

III. KULTURA

Článek 13

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci kulturních institucí i spolupráci v rámci mezinárodních organizací v oblasti kultury.

Článek 14

Smluvní strany si budou prostřednictvím svých příslušných kompetentních orgánů vyměňovat informace týkající se památkové péče, archeologie a systému ochrany movitého kulturního dědictví a způsobů státní podpory těchto oborů ochrany kulturního dědictví. Za tímto účelem si budou vyměňovat také publikace.

Článek 15

Smluvní strany si během platnosti tohoto programu vymění nejvíce 4 (čtyři) odborníky z oblasti ochrany kulturního dědictví, zejména z oborů památkové péče, archeologie, ochrany movitého kulturního dědictví a z oblasti místní a regionální kultury. Délka pobytu každé z těchto osob nepřesáhne 7 (sedm) dnů.

Článek 16

Příslušné orgány smluvních stran si budou vyměňovat dostupné informace o uměleckých festivalech ve státě druhé smluvní strany a podpoří účast uměleckých souborů na těchto akcích v souladu s dramaturgickými plány pořadatelů a s podmínkami platnými pro organizování těchto akcí. Smluvní strany budou v rámci svých možností a dle dramaturgických plánů pořadatelů podporovat také účast umělců a souborů z oblasti neprofesionálního umění a tradiční lidové kultury na významných akcích konaných v této oblasti.

Článek 17

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi asociacemi a dalšími profesními organizacemi sdružujícími výkonné umělce, autory uměleckých děl, architekty a zájemce o umělecké aktivity, a dále bu- dou podporovat přímou spolupráci českých a řeckých institucí působících v České republice a v Řecké republice v oblasti neprofesionálního umění a tradiční lidové kultury.

Článek 18

1. Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi českými a řeckými vydavatelskými organizacemi.

2. Smluvní strany budou prostřednictvím programů připravených svými příslušnými orgány podporovat iniciativy vydavatelství za účelem překladů a vydávání současných literárních děl ve druhé zemi. S tímto cílem si během platnosti tohoto programu vymění jednoho nebo dva odborníky v této oblasti. Délka každého jednotlivého pobytu nepřesáhne 7 (sedm) dní.

Článek 19

Smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi profesními institucemi a asociacemi v oblasti kinematografie a vzájemnou účast umělců a odborníků na mezinárodních filmových festivalech, představeních a filmových kulturních akcích organizovaných ve státech obou smluvních stran v souladu s dramaturgickými plány pořadatelů a s podmínkami platnými pro organizování těchto akcí.

Článek 20

Během platnosti tohoto programu si příslušné instituce obou smluvních stran vymění dle finančních možností jednu uměleckou výstavu, jejíž téma a podmínky realizace budou projednány s druhou smluvní stranou diplomatickou cestou.

IV. HROMADNÉ SDĚLOVACĺ PROSTŘEDKY

Článek 21

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi příslušnými orgány a institucemi působícími v oblasti hromadných sdělovacích prostředků.

V. SPORT

Článek 22

Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti sportu a tělesné výchovy a usilovat o navázání přímých kontaktů a užší spolupráce mezi sportovními organizacemi. O obsahu a podrobnostech této spolupráce včetně finančních podmínek rozhodnou přímo tyto sportovní organizace.

Článek 23

1. Smluvní strany vítají společné úsilí Mezinárodního olympijského výboru a Valného shromáždění Organizace spojených národů o obnovu olympijského příměří a jeho zachovávání během olympijských her i mimo ně.

2. V této souvislosti vítají iniciativu Mezinárodního olympijského výboru a Řecké republiky, jejímž cílem je zřízení Mezinárodního střediska pro olympijské příměří v Athénách, a znovu potvrzují své odhodlání aktivně tuto iniciativu podpořit pomocí diplomatických, vzdělávacích, kulturních a dalších vhodných nástrojů.

VI. MLÁDEŽ

Článek 24

1. Smluvní strany budou podporovat rozvoj spolupráce mezi příslušnými orgány na národní i regionální úrovni, zejména v oblasti politiky ve vztahu k mládeži, a výměnu informací z oblasti mládeže.

2. Smluvní strany budou dále usilovat o navázání přímých kontaktů mezi organizacemi mládeže zejména prostřednictvím programu Evropské unie "Mládež".

VII. VŠEOBECNÁ USTANOVENĺ

Článek 25

Tento program nevylučuje, aby se smluvní strany diplomatickou cestou dohodly na dalších opatřeních, která budou pokládat za žádoucí.

Článek 26

Připojená příloha obsahující všeobecné a finanční podmínky výměn podle tohoto programu je nedílnou součástí tohoto programu.

Článek 27

Tento program vstoupí v platnost dnem podpisu a bude platit do 31. prosince 2008. Jeho platnost bude automaticky prodloužena do podpisu nového programu, který se předpokládá během roku 2009 v Praze.

Dáno v Athénách dne 16. března 2006 ve dvou původních vyhotoveních v jazyce anglickém.

Za vládu České republiky
Ing. Jana Bulenová v. r.
mimořádná a zplnomocněná
velvyslankyně České republiky
v Řecké republice
Za vládu Řecké republiky
Constantine Giovas v. r.
zástupce ředitele odboru
kulturních záležitostí
Ministerstva zahraničních věcí
Řecké republiky

PŘĺLOHA

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENĺ TÝKAJĺCĺ SE ŠKOLSTVĺ A VĚDY

a)   Výměna jednotlivců podle článků 2 a 9 tohoto programu
1.  Kandidáti navržení k výměně v rámci ustanovení tohoto programu budou nominováni vysílající smluvní stranou nejméně 3 (tři) měsíce před navrženým datem jejich příjezdu.
2.  Vysílající smluvní strana předloží přijímající smluvní straně dokumentaci kandidátů, která bude obsahovat jejich osobní údaje, údaje týkající se jejich specializace, odborné kvalifikace, akademických titulů a znalosti jazyků (angličtina, francouzština nebo jazyk hostitelské země), seznam publikací a navržený program pobytu včetně údaje o jeho délce.
3.  Přijímající smluvní strana sdělí vysílající smluvní straně své stanovisko, pokud jde o přijetí kandidátů, alespoň 1 (jeden) měsíc před navrženým datem zahájení návštěvy.
4.  Po obdržení souhlasu přijímající smluvní strany vysílající smluvní strana sdělí přesné datum příjezdu účastníků s minimálně 15denním (patnáctidenním) předstihem.
b) Výměna stipendií podle článku 4 písm. a) tohoto programu
1.  Smluvní strana, která poskytuje stipendium, každoročně oznámí svou nabídku nejpozději do 31. ledna.
2.  Vysílající smluvní strana předá přijímající smluvní straně materiály kandidátů nejpozději do 31. března.
3.  Nominační složka uchazečů bude obsahovat formuláře přihlášky vyplněné v jazyce státu přijímající smluvní strany nebo v angličtině či francouzštině, a rovněž požadované doklady, konkrétně:
- životopis
- ověřené kopie diplomů či jiných dokladů o dosaženém vzdělání
- program výzkumného nebo studijního pobytu
- 2 (dva) doporučující dopisy
- potvrzení o zdravotním stavu.
4.  Přijímající smluvní strana oznámí nejpozději do 30. června, zda byli navržení kandidáti přijati.
5.  Stipendisté musí ovládat buď jazyk státu přijímající smluvní strany nebo angličtinu či francouzštinu.
6.  Čeští uchazeči o postgraduální studijní pobyt se stipendiem musí mít dobrou znalost řečtiny a musí získat akceptační dopis řecké vysoké školy. V případě výzkumného pobytu se o výběru jazyka dohodne řecký konzultant a uchazeč přímo.
c)  Letní kurzy podle článku 4 písm. b) tohoto programu
1.  Vysílající smluvní strana zašle přijímající smluvní straně materiály uchazečů nejpozději do 31. března.
2.  Přijímající smluvní strana oznámí definitivní přijetí kandidátů nejpozději do 31. května.
3.  Vysílající smluvní strana sdělí přijímající smluvní straně přesné datum příjezdu přijatých stipendistů s minimálně 15denním (patnáctidenním) předstihem.

B. FINANČNĺ USTANOVENĺ TÝKAJĺCĺ SE ŠKOLSTVĺ A VĚDY

a)   Výměna jednotlivců podle článků 2 a 9 tohoto programu
1.  Vysílající smluvní strana uhradí náklady na cestu na místo určení ve státě přijímající smluvní strany a zpět.
2.  Řecká smluvní strana:
- poskytne českým účastníkům 90 EUR denně na ubytování v hotelu a další pobytové náklady
- uhradí českým účastníkům jednodenní nebo dvoudenní návštěvu archeologických nebo historických památek.
3.  Česká smluvní strana poskytne řeckým účastníkům stravné a kapesné podle platných finančních předpisů svého státu a uhradí ubytování v hotelu nebo v podobném zařízení a výdaje za cesty po území České republiky, pokud budou souviset s dohodnutým programem pobytu.
b) Výměna stipendií podle článku 4 písm. a) tohoto programu
1.  Řečtí stipendisté si uhradí sami náklady na dopravu z Řecké republiky do místa studijního pobytu v České republice a zpět.
2.  Řecká smluvní strana poskytne českým účastníkům:
- měsíční stipendium ve výši 550 EUR postgraduálním studentům nebo výzkumníkům, a to od jejich příjezdu do Řecké republiky po celou dobu stipendijního pobytu,
- jednorázový příspěvek ve výši 500 EUR při příjezdu na úhradu výdajů za ubytování těm, kteří budou pobývat v Athénách, a 550 EUR těm, kteří budou pobývat mimo hlavní město. Studenti, kterým bylo opětovně přiděleno stipendium, nemají na tuto částku nárok.
- osvobození od placení školného
- úhradu výdajů za cesty po řeckém území na základě dohodnutého programu studijního pobytu v případě účastníků postgraduálního studia až do výše 150 EUR.
3.  Česká smluvní strana poskytne řeckým účastníkům měsíční stipendium ve výši stanovené platným českým stipendijním programem, nabídne možnost ubytování ve studentských kolejích a stravování ve studentských menzách a uhradí výdaje za cesty po území České republiky, pokud budou souviset s dohodnutým programem pobytu.
4.  Česká strana uhradí českým účastníkům náklady na cestu do místa pobytu v Řecké republice a zpět.
c) Letní kurzy podle článku 4 písm. b) tohoto programu
1.  Organizátoři letních kurzů v Řecké republice poskytnou českým účastníkům bezplatnou výuku a uhradí stravování, ubytování a náklady na účast na exkurzích v rámci letního kurzu.
2.  Česká smluvní strana poskytne řeckým účastníkům bezplatnou výuku a uhradí stravování, ubytování a náklady na účast na exkurzích v rámci letního kurzu.
3.  Řečtí účastníci letních kurzů v České republice si sami uhradí náklady na dopravu z Řecké republiky do místa konání kurzu a zpět.
4.  Česká strana uhradí českým účastníkům letních kurzů v Řecké republice náklady na cestu do místa konání kurzu a zpět.

C. VŠEOBECNÁ USTANOVENĺ TÝKAJĺCĺ SE KULTURY

a)   Výměna jednotlivců
1.  Osoby, které se mají zúčastnit výměn na základě ustanovení tohoto programu, nominuje vysílající smluvní strana, která oznámí jejich nominaci přijímající smluvní straně 3 (tři) měsíce před navrženým datem odjezdu. Vysílající smluvní strana rovněž poskytne přijímající smluvní straně všechny nutné informace o akademické a profesní kvalifikaci a rovněž návrh pracovního programu, informace o délce pobytu a veškeré další informace, které by mohly být užitečné.
2.  Přijímající smluvní strana oznámí vysílající smluvní straně své rozhodnutí, pokud jde o přijetí nominovaných osob, nejméně 30 (třicet) dní před navrženým datem odjezdu.
3.  Po obdržení souhlasu přijímající smluvní strany vysílající smluvní strana sdělí přesné datum odjezdu s minimálně 15denním (patnáctidenním) předstihem.
4.  Smluvní strany budou přijímat na základě tohoto programu v oblasti kulturní spolupráce osoby dobře ovládající jazyk hostitelského státu nebo angličtinu nebo francouzštinu.
b) Výměna výstav
Vysílající smluvní strana bude informovat přijímající smluvní stranu nejméně 12 (dvanáct) měsíců předem o termínech a tématu připravované výstavy. V rámci řádné přípravy a koordinace výstavy vysílající smluvní strana poskytne přijímající smluvní straně nejméně 3 (tři) měsíce předem nezbytné technické informace o plánované výstavě a materiál pro vytištění katalogu (texty, soupis vystavovaných prací, fotografie atd.). Exponáty budou dopraveny do místa konání výstavy nejméně 15 (patnáct) dnů před jejím zahájením.

D. FINANČNĺ USTANOVENĺ TÝKAJĺCĺ SE KULTURY

a)   Výměna jednotlivců
1.  Vysílající smluvní strana uhradí náklady na cestu do hlavního města státu přijímající smluvní strany a zpět.
2.  Řecká smluvní strana poskytne českým účastníkům:
- 90 EUR denně na ubytování v hotelu a životní náklady,
- jednorázovou částku 90 EUR při příjezdu na pokrytí nákladů na cesty po území Řecka.
3.  Česká smluvní strana poskytne řeckým účastníkům částku stravného a kapesného podle platných finančních předpisů svého státu a uhradí ubytování v hotelu nebo obdobném zařízení a uhradí náklady na cesty po území České republiky za předpokladu, že souvisejí s dohodnutým programem pobytu.
b)  Výměna výstav
1.  Vysílající smluvní strana uhradí náklady na přepravu výstavy do a z hlavního města státu přijímající smluvní strany. Způsob úhrady nákladů na dopravu exponátů po území státu přijímající smluvní strany v případě, že se bude výstava pořádat na více než jednom místě, se bude řídit zvláštním ujednáním mezi zainteresovanými orgány smluvních stran.
2.  Přijímající smluvní strana uhradí náklady na organizaci výstavy včetně nákladů na pronájem výstavních prostor, zabezpečení, technickou pomoc (skladové prostory, způsob instalace, osvětlení, vytápění, demontáž výstavy a tisk publikací, jako jsou např. plakáty, katalogy a pozvánky). Přijímající smluvní strana rovněž zajistí propagaci výstavy.
3.  Vysílající smluvní strana uhradí náklady na pojištění exponátů během přepravy a trvání výstavy. V případě poškození přijímající smluvní strana poskytne zdarma vysílající smluvní straně úplnou dokumentaci o příčině poškození, aby tak vysílající smluvní strana mohla uplatňovat náhradu škody od pojišťovací společnosti. Přijímající smluvní strana není oprávněna restaurovat poškozené exponáty do původního stavu bez souhlasu vysílající smluvní strany.
4.  Náklady spojené s návštěvou komisaře a v případě potřeby i osob, jejichž přítomnost bude nutná pro instalaci a demontáž výstavy, se budou řídit finančními ustanoveními tohoto programu.
5.  Smluvní strany si písemně potvrdí počet osob doprovázejících výstavu a délku jejich pobytu. Jejich pobyt se bude řídit finančními ustanoveními tohoto programu.

E-shop

Dědické právo. Základy soukromého práva IX

Dědické právo. Základy soukromého práva IX

Chalupa, Reiterman, Muzikář - C. H. Beck

Publikace představuje učebnici dědického práva a navazuje na čtvrtou, pátou, šestou a sedmou epizodu základů soukromého práva, tj. na Cenné papíry (IV), na Obchodní korporace. Obecná část (V), na Obchodní korporace. Přeměny a obchodní rejstřík (VI) a na Obchodní korporace. VOS, KS a ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Trestní řád (č. 141/1961 Sb.) - Komentář, I. a II. díl

Trestní řád (č. 141/1961 Sb.) - Komentář, I. a II. díl

Antonín Draštík, Jaroslav Feny a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář reaguje na změny trestního řádu provedené novelami č. 55/2017 Sb., č. 56/2017 Sb. a č. 57/2017 Sb. Rozsáhlé dvousvazkové dílo přináší podrobný komentář k zákonu č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád). Jednotná přehledná struktura výkladu umožňuje snadnou ...

Cena: 4 990 KčKOUPIT

Zákon o mediaci a související předpisy s komentářem a vzory k 1.1.2014

Zákon o mediaci a související předpisy s komentářem a vzory k 1.1.2014

JUDr. Jiří Grygar, Ph.D. - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Nejnovější komentář k zákonu o mediaci je zpracován podle právního stavu k 1. 1. 2014, tedy reaguje na změny v souvislosti s rekodifikací civilního práva (nový občanský zákoník, harmonizační novela občanského ...

Cena: 380 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.